ו השרפ

:השרפה ןכות
הריבה ןשושב היה ידוהי שיא
היה
םלשורימ הלגה רשא
הסדה תא ןמוא יהיו
םישנה תיב רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ םויו םוי לכבו
היאור לכ יניעב ןח תאשנ רתסא יהתו ...רתסא רות עיגהבו
שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו
דסחו ןח אשתו םישנה לכמ רתסא תא ךלמה בהאיו
התדלומ תדגמ רתסא ןיא
ךלמה יסירס ינש שרתו ןתגב ףצק ךלמה רעשב בשוי יכדרמו םהה םימיב
אצמיו רבדה שקביו


א

.תע לכב הקדצ השוע טפשמ ירמוש ירשא (ו"ק םילהת)
?תע לכב הקדצ השועש אוה הזיא :ורמאו ןופרט יבר תיילעב ונמנ
,םינשמו םירפוס ולא רמאת םא
!?םינשי אלו ןיתוש אלו םילכוא אל ןניא
תוזוזמו ןיליפת יבתוכ ולא אלא
!?םינשי אלו ןיתוש אלו םילכוא אל ןניא
?תע לכב הקדצ השוע והזיא אלא
.ותיב ךותב םותי לדגמה הז רמוא יוה -
!?הלילב םורע לגלגתמ ןיאש רמית
- ול רקו םורע ןשי אוהו תטמשנ דליה לש הכימשה םא :שוריפ
!?דליב לפיט אלו ןשי יכ ,תע התואב הקדצ השע אל ותוא לדגמה

.יעדומל ונא ןיכירצ ןיידע ורמא
.ותיב ךותב הלכואש הסורפ ךותמ אלא הרות הרבד אל :דמלו יעדומה רזעלא 'ר אב

:רחא רבד
.יכדרמ הז טפשמ ירמוש ירשא
.ותיב ךותב המותי לדגש תע לכב הקדצ השוע
העושת השעתש העשב ,ךמע ןוצרב 'ה ינרכז ,םלוע לש ונוביר :אוה ךורב שודקה ינפל דוד רמא
םיפלא תרשע לקשו ,לארשי תא דימשהל ןמה שקבש העשב .רתסאו יכדרמ ידי לע לארשיל
.שורושחא תכאלמ השוע ידי לע ףסכ רככ
:'וגו ידוהי שיא םש ביתכ המ 'וגו ףסכ רככ םיפלא תרשעו :ביתכד


ב
הריבה ןשושב היה ידוהי שיא

.ורודב השמכ ורודב לוקש יכדרמ היהש דמלמ שיא
.דאמ ונע השמ שיאהו (ב"י רבדמב) :היב ביתכד
,ץרפב דמע השמ המ
.'וגו ץרפב דמע וריחב השמ ילול םדימשהל רמאיו (ו"ק םילהת) :ביתכד
.ןכ יכדרמ ףא
.וערז לכל םולש רבודו ומעל בוט שרוד :ביתכד
,לארשיל הרות דמיל השמ המ
.םיטפשמו םיקח םכתא יתדמל האר ('ד םירבד) :ביתכד
.ןכ יכדרמ ףא
.תמאו םולש ירבד :ביתכד
.רוכמת לאו הנק תמא (ג"כ ילשמ) ביתכו

:ןמשל ןימדוק םיעשרה - יכדרמ ומשו
.ומש ירכב ןב עבש ,ומש לבנ
:םהל םדוק ןמש םיקידצה לבא
.יכדרמ ומשו ,זעוב ומשו ,הנקלא ומשו ,לואש ומשו ,שיק ומשו ,חונמ ומשו
.ןארובל ןימודש יפל
.םהל יתעדונ אל 'ה ימשו ('ו תומש) :ביתכד

?אוה ינימי אלהו ,ידוהי ומש ארקנ המל - ידוהי
.םלוע יאב לכ דגנכ אוה ךורב שודקה לש ומש דחייש יפל -
.הוחתשי אלו ערכי אל :ביתכד אוה אדה

?ךלמה תריזג לע רבועו היה ןרתנק יכו
ווחתשיש ידכ ןווכתנו ,ובל לע םיבכוכ תדובע קקח ,ןמהל תווחתשהל שורושחא הוצשכ אלא -
.המיח אלמתנ ,ול הוחתשמ יכדרמ ןיאש ןמה האור היהשכו .םיבכוכ תדובעל
.םיבכוכ תדובעל הוחתשאו וחינמ ינא ךאיה ,םיאג לכ לע האגתמה ןודא שי :ול רמוא יכדרמו
.ידיחי ידוהי :רמול .ידוהי ארקנ אוה ךורב שודקה לש ומש דחייש יפלו

:םירמוא שי
,שאה ןשבכ ךותל ומצע תא רסמ וניבא םהרבא המ .ורודב םהרבאכ לוקש היהש
.אוה ךורב שודקה לש ותלודג תוירבל ריכהו ריזחהו
.ןרחב ושע רשא שפנה תאו (ב"י תישארב) :ביתכד אוה אדה
.אוה ךורב שודקה לש ותלודג תוירבה וריכה וימיב יכדרמ ףא -
.םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו :ביתכד אוה אדה
.ידוהי ארקנ ךכיפלו ,ושדקו אוה ךורב שודקה לש ומש דחייו
.ידוהי שיא :ביתכד
."ידיחי" אלא "ידוהי" ירקת לא


ג
היה

:ןנחוי יבר רמא
.ופוס אוהו ותליחת אוה ,"היה" וב רמאנש ימ לכ
?ופוס אוהו ותליחת אוה התעמ .םהרבא היה דחא (ג"ל לאקזחי) ביתכהו :היל ןוביתיא
.הרבת אל איה ףא ןול רמא
.וארוב תא םהרבא ריכה םינש שלש ןב ,ןוהיוורת ןנחוי 'רו אנינח יבר רמאד
.ילוקב םהרבא עמש רשא בקע (ו"כ תישארב) :ביתכד אוה אדה
.ה"עק ויתונש ווהו ,וארוב לוקב םהרבא עמש "בקע" ןיינמ
.הבושתב ולוכ םלועה לכ ךירדהל ןקותמ היהש ?"היה" וב םייקמ המ

.התימל ןקותמ היהש - היה םדאה ןה ('ג םש)
.תונערופל ןקותמ - םורע היה שחנהו (םש)
.תולגל ןקותמ - המדא דבוע היה ןיקו ('ד םש)
.דנו ענ רמול - 'וגו 'ה ינפלמ ןיק אציו (םש) :רמאדכ
.ןירוסיל ןקותמ - ץוע ץראב היה שיא ('א בויא)
.וארוב ריכהל ןקותמ היה - היה םימת קידצ שיא חנ ('ו תישארב)
.הלואגל ןקותמ - היה העור היה השמו ('ג תומש)
.הלואגל ןקותמ היה יכדרמ

.ןנברו יול 'ר
רמא יול 'ר
.שדח םלוע האר - "היה" וב רמאנש ימ לכ

:ןה השמחו ,ןמחנ רב לאומש יבר רמא
.םימ וקחש םינבא (ד"י בויא) לומתא ,חנ
.לובמה ימיב וחומינ םיחר לש ןילובורטצא וליפא ןנחוי 'ר םשב יול יבר רמאד
.הביתה ןמ ןיאצויה חנ ינב ויהיו ('ט תישארב) רמא אכהו
.שדח םלוע האר רמול
,לבבב ונע (ה"ק םילהת) לומתא ,ףסוי
.ץראה לע טילשה אוה ףסויו (ב"מ תישארב) וישכעו
.שדח םלוע האר אלא
,םיב ועקשמ וישכעו הערפ ינפמ חרוב לומתא ,השמ
.שדח םלוע הארש אלא
,יתררמ ץראל ךפשי (ז"ט בויא) לומתא ,בויא
.הנשמל בויאל רשא לכ תא 'ה ףסויו (ב"מ םש) ושכע
.שדח םלוע האר אלא
,רפאו קש שבליו לומתא ,יכדרמ
.תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי וישכעו

.ורודב םיקידצל שאר יכדרמ ףא ,םימשבה לכל שאר רמ המ - יכדרמ ומשו


ד
םלשורימ הלגה רשא

- יסוי 'ר םשב אייח 'רו הימרי 'רו היכרב 'ר
:אקוספ יאהל ןנברו ןתנוי יבר וטמ ווה דכ
.תומצע קיחש רצנדכובנ :ןירמא ווה ,"רצנדכובנ הלגה רשא"
?הימריב ןכ ןירמא הוה אל המלו
.הוה תמ אכה םרב ,הוה יח הימריבש רצנדכובנ לכש אלא


ה
הסדה תא ןמוא יהיו

.ןמהל הרמו יכדרמל הקותמ רתסא התייה ךכ ,רמ המעטו קותמ החיר הסדה המ
.םאו בא הל ןיא יכ

:יבר םשב ןווירוג רב אמח 'רו סחנפ 'ר
?םאו בא הל ןיא יכ רמא תאד ,התייה תיקותש יכו
.המא התמ הדלונש ןוויכו ,היבא תמ המא התרביע אלא


ו

.עשוהי ינזאב םישו (ז"י תומש) ביתכ
.ושח אל םינשו ושח םינש ,זמר םהל ןתינש םיקידצ עבראמ דחא הז
,שח אלו זמר ול ןתינ השמ
,שח אלו זמר ול ןתינ בקעי
.ושחו זמר םהל ןתינ יכדרמו דוד

.ארייו ךלת רשא לכב ךיתרמשו (ח"כ תישארב) אוה ךורב שודקה היל רמא בקעי
?'וגו בקעי ארייו (םש) :ביתכד ,דחפתמ היה אוה ךורב שודקה וחיטבהש םדא
.השמ האמוטב יתכלכלתנ ,אמטה ןבל תיבב יתייהשכ אמש :רמא אלא
.'ה לא ןנחתאו ביתכו .ץראל לארשי סינכמ עשוהיו תמ התאש רמול עשוהי ינזאב םישו
.ושחו זמר םהל ןתינ יכדרמו דוד לבא
.ךדבע הכה בודה םג יראה תא םג (ז"י 'א לאומש) רמא דוד
?ולא תוער תויח יתיכהש ןופס ינא המ יכו :דוד רמא
.ידי לע לצניל ןידיתע ןהו ,לארשי תא עראיל דיתע רבד אמש :רמא אלא
.םישנה תיב רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ םויו םוי לכבו - יכדרמ
?לרעל אשנתש תאז תקדצל רשפא :רמא
.הידי לע לצנהל םידיתעו לארשי לע עראיש לודג רבד דיתעש :אלא


ז

:יול יבר םשב היכרב יבר
:לארשיל אוה ךורב שודקה םהל רמא
.בא ןיאו ונייה םימותי (ה הכיא) :םתרמאו םתיכב םתא
.םאו בא ול היהי אל ידמב םכל דימעהל דיתע ינאש לאוגה ףא םכייח
.םאו בא הל ןיא יכ :ביתכד אוה אדה


ח
םישנה תיב רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ םויו םוי לכבו

.התודנ לעו המתכ לע לואשל
.םיפשכ הל ושעי אלש רתסא םולש תא תעדל

:אחא רב בקעי 'ר רמא
.רתסא םולש תא תעדל תחא שפנ םולש תשרד התא ,אוה ךורב שודקה ול רמא
.המילש המוא םולש שורדל ךפוס ךייח
.וערז לכל םולש רבודו ומעל בוט שרוד :ביתכד אוה אדה


ט
היאור לכ יניעב ןח תאשנ רתסא יהתו ...רתסא רות עיגהבו

:רמוא אדוי 'ר
.םלוכ לע הבירע איהו ,הב םיטיבמ םדא ינב ףלאש ,הזה ןינוקיאכ

:רמוא הימחנ 'ר
.ןלוכמ הפי רתסא התייהו ,ןאכמ תויסרפו ןאכמ תוידמ ודימעה

:ןירמא ןינברו
.םינותחתה יניעבו םינוילעה יניעב ,היאור לכ יניעב ןח תאשונ רתסא יהתו

:רחא רבד
.םדאו םיהלא יניעב בוט לכשו ןח אצמו ('ג ילשמ)


י
שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו

,המע לילעו ןירניד האמ ביהי אנא רמא ןיד .ןיחוקלב הלעתמ
:המע לילעו ןוואמ ןיתרת ביהי אנא רמא ןידו


אי
דסחו ןח אשתו םישנה לכמ רתסא תא ךלמה בהאיו

:רמא ובלח 'ר
.תולותבה לכמו םישנה לכמ רמאנ ךכל .וינפל ואיבה תואושנה ףאש דמלמ

.יתשו תחת הכילמיו השארב תוכלמ רתכ םשיו
,תמייק יתשו לש ןינוקיא התייה ,רתסא תא וכילמהש דע
.רתסא קסית יתשו תוחית רמא ,םיסונג תב םיבוט תב רתסא תא אשנש ןוויכ
.יתשו תחת הכילמיו :ביתכד אוה אדה


בי
התדלומ תדגמ רתסא ןיא

.הקיתש ךלפ השפתש התנקז לחרכ ,המצעב הקיתש השפתש דמלמ
:הקיתשב הערז ילודג לכ ודמע
.הקתשו התוחא דיב היתונולבס התאר ,הקיתש ךלפ השפת - לחר
.הפשי התייה ןשחב התייהש ונבאש עדת .הקיתשב שפת הנב ןימינב
.קתושו הפ שי - הפשי :קתושו ףסוי תריכמב היה עדוי :רמול
.ול דיגה אל הכולמה רבד תאו ('י א"ש) הנב ןב לואש
.המע תאו התדלומ תדגמ רתסא ןיא - רתסא


גי
ךלמה רעשב בשוי יכדרמו םהה םימיב
ךלמה יסירס ינש שרתו ןתגב ףצק

,ףסה ירמוש ןהש ןיקירסלק ינש ריבעמ ,דחא בישמו םינש ריבעמ ?םש היה ןופצק המ
.הזה ירברבה בישומו

.ךלמה רעשב בשוי

:רמא יול 'ר םשב היכרב 'ר
.ץראב תומש םש רשא 'ה תולעפמ וזח וכל (ו"מ םילהת) ביתכ
.םיקידצל הלודג תתל ,םהינודא די לע םידבע ףיצקה
.יכדרמל הלודג תתל ,'וגו שרתו ןתגב ףצק :ביתכד אוה אדה
.ףסויל הלודג תתל ,םהידבע לע םינודא ףיצקמ
.וידבע לע ףצק הערפ (א"מ תישארב) :ביתכד אוה אדה


די
אצמיו רבדה שקביו

:רמא אתרמת רפכ שיא אליש רב אחא 'ר םשב יול 'ר
,אוה ךורב שודקה לש ורפס אבישכל ,ךכ םדו רשב לש ורפס םא המו
'וגו וינפל ןורכז רפסב בתכיו עמשיו 'ה בשקיו ('ג יכאלמ) וב ביתכד
.המכו המכ תחא לע -
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ