טרופמ ןכות

וז הרודהמ לע

אתחיתפ
שורושחא ימיב יהיו

א השרפ
ימיב יהיו
אוה
שורושחא
ךלומה
האמו םירשעו עבש
םהה םימיב
ךלמה תבשכ
ותוכלמ אסכ לע
הריבה ןשושב רשא
התשמ השע וכלמל שולש תנשב
וידבעו וירש לכל התשמ השע
ידמו סרפ ליח
םימתרפה
וינפל תונידמה ירשו

ב השרפ
ותוכלמ דובכ רשוע תא ותוארהב
םיבר םימי
םוי תאמו םינומש
הלאה םימיה תאלמבו
ךלמה ןתיב תנג רצחב
תלכתו ספרכ רוח
ףסכו בהז תוטמ
ששו טהב תפצר לע
בהז ילכב תוקשהו
םינוש םילכמ םילכו
בר תוכלמ ןייו
סנוא ןיא תדכ היתשהו
שיאו שיא ןוצרכ תושעל

ג השרפ
םישנ התשמ התשע הכלמה יתשו םג
םישנ התשמ התשע
יעיבשה םויב
אתזב ןמוהמל רמא
תוכלמ רתכב ךלמה ינפל הכלמה יתשו תא איבהל
יתשו הכלמה ןאמתו
וב הרעב ותמחו דאמ ךלמה ףצקיו

ד השרפ
'וגו םיתעה יעדוי םימכחל ךלמה רמאיו
וילא בורקהו
ידמו סרפ ירש תעבש
ךלמה ינפ יאור
תושעל המ תדכ
םירשהו ךלמה ינפל ןכוממ רמאיו
הכלמה רבד אצי יכ
סרפ תורש הנרמאת הזה םויהו
תוכלמ רבד אצי בוט ךלמה לע םא
ךלמה םגתפ עמשנו
םירשהו ךלמה יניעב רבדה בטייו
ךלמה תונידמ לכ לא םירפס חלשיו

ה השרפ
שורושחא ךלמה תמח ךשכ הלאה םירבדה רחא
ותוכלמ תונידמ לכב םידיקפ ךלמה דקפיו
ךלמה יניעב בטית רשא הרענהו

ו השרפ
הריבה ןשושב היה ידוהי שיא
היה
םלשורימ הלגה רשא
הסדה תא ןמוא יהיו
םישנה תיב רצח ינפל ךלהתמ יכדרמ םויו םוי לכבו
היאור לכ יניעב ןח תאשנ רתסא יהתו ...רתסא רות עיגהבו
שורושחא ךלמה לא רתסא חקלתו
דסחו ןח אשתו םישנה לכמ רתסא תא ךלמה בהאיו
התדלומ תדגמ רתסא ןיא
ךלמה יסירס ינש שרתו ןתגב ףצק ךלמה רעשב בשוי יכדרמו םהה םימיב
אצמיו רבדה שקביו

ז השרפ
אתדמה ןב ןמה תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא
'וגו ךלמה רעשב רשא ךלמה ידבע לכו
םויו םוי וילא םרמאב יהיו
ול הוחתשמו ערוכ יכדרמ ןיא יכ ןמה אריו
ודבל יכדרמב די חולשל ויניעב זביו
'וגו ןסינ שדח אוה ןושארה שדחב
דחא םע ונשי שורושחא ךלמל ןמה רמאיו
םחינהל הוש ןיא ךלמלו
םדבאל בתכי בוט ךלמה לע םא
ןמהל הנתיו ותעבט תא ךלמה רסיו
ףסכה ךל ןותנ ףסכה ןמהל ךלמה רמאיו
ןמה הוצ רשא לככ 'וגו ךלמה ירפוס וארקיו
בתכה ןגשתפ
תותשל ובשי ןמהו ךלמהו 'וגו ךלמה רבדב םיפוחד ואצי םיצרה

ח השרפ
וידגב תא יכדרמ ערקיו השענ רשא לכ תא עדי יכדרמו
םידוהיל לודג לבא עיגמ ותדו ךלמה רבד רשא םוקמ הנידמו הנידמ לכבו
דאמ הכלמה לחלחתתו הל ודיגיו היסירסו רתסא תורענ הנאבתו
ךתהל רתסא ארקתו
הז המ לעו הז המ תעדל
והרק רשא לכ תא יכדרמ ול דגיו
ישירחת שרחה םא יכ
יכדרמ לא בישהל רתסא רמאתו

ט השרפ
רתסא שבלתו ישילשה םויב יהיו
ךתשקב המו הכלמה רתסא ךל המ :ךלמה הל רמאיו
'וגו הכלמה רתסא האיבה אל ףא ןמה רמאיו

י השרפ
ךלמה תנש הדדנ אוהה הלילב
ול ןיכה רשא ץעה לע יכדרמ תא תולתל
'וגו ךלמה ול רמאיו ןמה אביו
סוסה תאו שובלה תא ןמה חקיו סוסה תאו שובלה תא חק רהמ
ךלמה רעש לא יכדרמ בשיו
שאר יופחו לבא ותיב לא ףחדנ ןמהו
'וגו ותשא שרזל ןמה רפסיו
ןתיבה תנג לא ןייה התשממ ותמחב םק ךלמהו
ךלמה םשב םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתכ םתאו
'וגו םהירעב םידוהיה ולהקנ
'וגו תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ