הדמחו קשוע ,הלזג

א הדבאו הלזג ,ם"במר .וט

לוזגת אל
אל'(ו) רמאנש .השעת אלב רבוע - הטורפ הווש ורבח תא לזוגה לכ .א
בייח לזג םאש ,השעל וקתנ בותכה ירהש ,הז ואל לע ןיקול ןיא .'לוזגת
וליפאו .השע תווצמ וז - 'לזג רשא הלזגה תא בישהו' רמאנש .ריזחהל
ןתינש ואל לכו .הימד םלשל בייח אוה ירהש הקול וניא - הלזגה ףרש
:וילע ןיקול ןיא ןימולשתל
.וקשעל וא ולזגל רוסא ירכונ וליפא .הרות ןיד - אוהש לכ לוזגל רוסאו ב
:ריזחי - וקשע וא ולזג םאו

לזג תרדגה
ודימ ףטחש ןוגכ .הקזוחב םדאה ןוממ חקולה הז ?לזוג והז יא .ג
וא ,םילכ םשמ לטנו םילעבה ןוצרב אלש ותושרל סנכנש וא ,ןילטלטמ
היתורפ לכאו והדש ךותל דריש וא ,םהב שמתשנו ותמהבבו ודבעב ףקתש
: 'ירצמה דימ תינחה תא לוזגיו' רמאנש ןיינעכ .לזוג אוה - הזב אצויכ לכו

קשוע תרדגה
ןוויכו ,םילעבה ןוצרב ודי ךותל ורבח ןוממ אבש הז ?קשוע והז יא .ד
ורבח דיב ול היהש ןוגכ .וריזחה אלו הקזוחב ולצא ןוממה שבכ והועבתש
םלא אוהש ינפמ ונממ איצוהל לוכי וניאו ועבות אוהו ,תוריכש וא האוולה
:'ךער תא קושעת אל' רמאנ הז לעו .השקו

הלזגה תרזחה
רשא הלזגה תא בישהו' רמאנש .המצע הלזגה ריזחהל בייח - לזוגה לכ .ה
ןיב ומצע יפמ הדוהש ןיב .םימד םלשמ - תינתשנ וא הדבא םאו .'לזג
הרוק לזג וליפא .דבלב ןרקה םלשל בייח הז ירה - לזגש םידע וילע ואבש
ןיינבה לכ תא סורהיש אוה הרות ןיד - תינתשנ אלו ליאוה ,הריבב האנבו
ןתונ היהיש ,םיבשה תנקת ינפמ ,םימכח ונקת לבא .הילעבל הרוק ריזחיו
האשעו הרוק לזג וליפא .הזב אצויכ לכ ןכו .ןיינבה דיספי אלו הימד תא
רחא לבא .הימד ול ןתונ - גחה ךותב העבתל הרוקה לעב אבו ,גחה תכוסב
:המצע הרוקה תא ריזחמ - טיטב האנב אלו תינתשנ אלו ליאוה ,גחה
:לזגנה דיב תושרה - רבדמב ותלזג ול ריזחהו בושיב ורבח תא לזוגה .ז
סנאת אמש בושיב אלא לטונ יניא' ול רמוא ואל םאו .לטונ - הצר םא
,בושיב ול הנריזחיש דע ותוירחאבו ןלזגה תושרב איה ירהו - 'ןאכ ינממ
:הלזגה ימדב ןכו
וב שיש וסיכל ריזחה םאו .אצי - ןובשחב ול עילבהו ורבח תא לזוגה .ח
תועמה הנמ ירהו,העש לכב וסיכב שמשמל יושע םדאש .אצי - תועמ
ןיאש סיכל ריזחה םאו .רטופ תעדמ אלש ןיינמו ,ויתועמ ללכב ול ריזחהש
סיכל ריזחהש ועידויש דע הלזגה תוירחאב בייחו ,אצי אל - םולכ וב
:ינולפ

דומחת אל
ול רשפאש רבד וא ,וריבח לש וילכו ותיב וא ותמא וא ודבע דמוחה לכ .ט
יפ לע ףא ,ונממ וחקלש דע וב ריצפהו םיערב וילע ריבכהו ,ונממ והנקיש
ןיאו .'דומחת אל' רמאנש .השעת אלב רבוע הז ירה - םיבר םימד ול ןתנש
חקייש דע הז ואלב רבוע וניאו .השעמ וב ןיאש ינפמ ,הז ואל לע ןיקול
- 'ךל תחקלו םהילע בהזו ףסכ דומחת אל' רמאנש ןיינעכ .דמחש ץפחה
:השעמ וב שיש דומח

הוואתת אל
ראשמ םהב אצויכ לכ ןכו ,ורבח לש וילכו ותשא וא ותיב הואתמה לכ .י
,הז רבד הנקי ךאיה ובלב בשחש ןוויכ ,ונממ םתונקל ול רשפאש םירבד
הוואת ןיאו .'הואתת אל(ו)' רמאנש .השעת אלב רבע - רבדב ובלב התפנו
:דבלב בלב אלא
וצר אל םאש .לזג ידיל איבמ דומיחהו ,דומיח ידיל האיבמ הוואתה .אי
ידיל אובי - םיערב ריצפהו םימדב םהל הברהש יפ לע ףא ,רוכמל םילעבה
,םנוממ ליצהל וינפב םילעבה ודמע םאו .'ולזגו םיתב ודמחו' רמאנש .לזג
באחא השעממ דמלו אצ .םימד תוכיפש ידיל אובי - לוזגלמ והוענמ וא
:תובנו
הואתהש רבד הנוקהו .דחא ואלב רבוע - הוואתמהש ,תדמל אה .בי
רמאנ ךכל ,ןיואל ינשב רבוע - םהמ השקבב וא ,םילעבב ריצפהש רצפהב
:ןיואל השולשב רבע - לזג םאו .'הואתת אלו ,'דומחת אל'

ןלזגה תבושת
ןכ' רמאנש .ונממ ותמשנ לטונ ולאכ ,הטורפ הווש ורבח תא לזוגה לכ .גי
הלזגה התייה אל םא ןכ יפ לע ףאו .'וגו 'שפנ תא עצב עצוב לכ תוחרא
- הלזגה ימד ריזחהו וילאמ אבו ,הבושת תושעל ןלזגה הצרו ,תמייק
ידכ ול ןילחומו ותוא ןירזוע אלא .ונממ ןילבקמ ןיאש איה םימכח תנקת
חור ןיא - הלזגה ימד ונממ לבקמה לכו .םיבשה לע הרשיה ךרדה ברקל
:ונממ החונ םימכח

דצ ,א אמק אבב .זט

לבקמהו ,םהמ ןילבקמ ןיא ,וריזחהש תיבירב יוולמו ןינלזגה :ןנבר ונת
.ונמיה החונ םימכח חור ןיא ,ןהמ

,דחא שיאב השעמ :אינתד ,וז הנשמ תינשנ יבר ימיב :ןנחוי יבר רמא
,הבושת השוע התא םא ,הקיר :ותשא ול הרמא .הבושת תושעל שקיבש
:ורמא העש התואב .הבושת השע אלו ענמנו .ךלש וניא טנבא וליפא
ןיא ,םהמ לבקמהו .םהמ ןילבקמ ןיא ,וריזחהש תויביר הוולמו םינלזגה
.ונמיה החונ םימכח חור


םש ,תופסות .זי

םושמ ,ןקית אקווד ורודל אלא וירחאל אלו וינפל אלד ,םת ונבר רמוא
ןמ םילבקמש ,םוי לכב םישעמ אהד .םיאבה תורודל אלו ,היהש השעמ
.תולזג יניד ןינדו םינלזגה

ינב ןתואמ אלא םילבקמ ןיאד יבר ןקית אלד רמוא (קחצי ונבר) י"רו
םיסנרפתמו תיבירו לזגב םינוזינ ויהו ,ךכב םתייחמו םקסע בורש ,םדא
םתונמואש עמשמד ,"תיבירב יוולמו ןינלזגה" :ינתקדכ .םהימי לכ ךכב
.ךכב

.(זט רוקמ) אמק אבבב ארמגה ירבד לע םיססובמ גי הכלהב ם"במרה ירבד .30
קחצי יבר לש ושוריפו םת ונבר שוריפ :םישוריפ ינש תופסותב ואבוה ארמגה ירבדל _ _
?ם"במרה קספ ימ ירבדכ .(זי רוקמ האר) ןקזה _ _

,ה הכלהב תרכזומ תחא :םינלזגה תבוטל ונקותש תונקת יתש ריכזמ ם"במרה .31
?הלא תונקת יתש ןיב המ .גי הכלהב תחאו _ _

הסנ .(ןלהל חי רוקמ) ב הכלה ,ב קרפ הלזג תוכלה ,ם"במרה ירבדב םג ןייע .32
.םש תאבומה הנקתה תא ריבסהל _ _