מנהגים ודינים ליהודי תימן

רחמים שר-שלום


תוכן המאמר:
א. כללי

ב. התפילות בימי החול
    שחרית
    מנחה
    ערבית
ג. תפילות השבת

    קבלת שבת
    שינויים בנוסח:
    שחרית של שבת ומוסף
    מנחה של שבת
ד. ממנהגי הקריאה בתורה והבדלים בהפטרות

    מנהגים חריגים בקריאת הפרשות
ה. ראש-חודש

ו. אלול והימים הנוראים
    ראש השנה
    שחרית
סדרי התקיעות במנהגי תימן השונים
    מוסף
    עשרת ימי תשובה
כיפור
    ערבית ליל יום הכיפורים
    שחרית
    נעילה
ז. ימים טובים

    פסח
    ערבית
    בשחרית
ספירת העומר וחג השבועות
    בשחרית
סוכות ושמחת תורה
    שחרית
    בהושענא רבה
    ליל שמיני עצרת ושמחת תורה
    בשחרית
ח. חנוכה

ט. פורים
י. תשעה באב והצומות
מנהגי תימן בתענית ציבור
צום עשירי בטבת שחל בערב שבת

תקציר:
לקט ממנהגי יהדות תימן.

מילות מפתח:
מנהגי תימן, בלדי, חגים.

בין יהודי תימן רווחים בימינו מנהגים שונים. ידועים בעיקר המנהג הבלדי בו נשמרו מנהגי תימן הקדומים והמנהג השאמי שהושפע מהסידור הספרדי. מלבד שני מנהגים אלה ניתן למצוא קשת רחבה של מנהגים מן הדרדעים (דור-דעה) השומרים על מרכיבים מסידורו של רס"ג עם פסקי הלכה של הרמב"ם ועד אלה שאימצו את הסידור הספרדי עם פסקי ההלכה של הרבנים הספרדים.


המנהגים המובאים כאן הם בעיקרם מיוחדים ליהודי תימן שמוצאים אותם בסידור הבלדי, שזכה בשנים האחרונות לעדנה וכן מנהגים המובאים בסידורי התכלאל הקדומים. הדינים המובאים כאן הם עפ"י תכלאל "שיבת ציון" "ושיח ירושלים" (בלדי) שנערכו ע"י הרה"ג הרב יוסף קאפח זצ"ל. מחוסר מקום לא הובאו כאן מנהגי השאמי בהרחבה, אלה נוהגים בד"כ עפ"י המנהג הספרדי (כאשר אינם נוהגים עפ"י הבלדי).


א. כללי


קריאת שמע, בערבית ושחרית, נאמרת בקול אחד ע"י כל הציבור.

בקדיש אומרים "לעילא לעילא" בכל ימות השנה.
סתם קדיש, הוא קדיש "לעילא" שהספרדים והאשכנזים קוראים לו "חצי קדיש".
בסידור הבלדי אין קדיש "יהא שלמא" ("קדיש יתום") ולצורך אמירת קדיש דרבנן אחרי מזמור תהלים אומרים את המשנה "ר' חנניה בן עקשיא..."
בקדיש דרבנן (על ישראל) אומרים את הנוסח "דעתיד לחדתא".

יש נוהגים שלא לעשות חזרה בתפילה. מתפללים תפילה אחת בקול רם (הרב יוסף קאפח מצביע על מנהג זה שהוא עפ"י תקנת הרמב"ם).

בכל תפילות שחרית ומנחה, הן בחול הן בשבת והן בימים טובים, אומרים את נוסח הקדושה הארוך ("ממקומך מלכנו תופיע"), ואילו במוסף אומרים את ה"כתר" בשלמותו בלי שום קיצור גם במוסף של ראש-חודש וגם במוסף של חול-המועד.

מקפידים שהש"ץ מתעטף בטלית בכל התפילות.

בימים שגומרים בהם את ההלל, הש"ץ מתחיל "הללויה", והציבור עונה "הללויה" החזן אומר חצי פסוק והציבור עונה הללויה. 123 פעמים הללויה כמניין שנותיו של אהרן הכהן. כמו כן חוזר הציבור על ראשי הפרקים.

קטן היודע להתעטף חייב בציצית כדי לחנכו במצוות.

בכל תפילות שחרית ומוסף וכן במנחה של תעניות הכוהנים עולים לדוכן.


ב. התפילות בימי החול


שחרית
אחרי "סדר הנהגת הבוקר", עומדים הש"ץ והציבור ומתחילים באמירת "המהולל" ו"ברוך שאמר". את הזמירות אומרים בישיבה ואין עומדים ב"ויברך דוד".

אחרי שירת הים מוסיפים בכל ימות השנה "ותקח מרים הנביאה" עד "כי אני ה' רופאך" ואח"כ אומר הש"ץ ח"י פסוקים שעניינם גאולת ישראל (הפתיחה: "רפאני ה' וארפא").
אחרי העמידה נפילת פנים מיושב. נוטה על צידו השמאלי ואומר בלחש את תפילת "לפניך אני כורע", "אבינו מלכנו אבינו אתה" וכו'.

אחרי "אשרי" "ובא לציון" אומרים שיר של יום. ואם יש חתן בביהכ"נ אומרים אחרי שיר של יום "למנצח על שושנים לבני קרח" (תהלים מ"ה). ולאבל אומרים "למנצח... שמעו זאת כל העמים" (תהלים מ"ט).

אחרי מזמור של יום אומרים "לדוד אליך ה' נפשי אשא" (תהלים כ"ה), "אמר ר' אלעזר...", אין כאלהינו וקדיש תתקבל.

היום התפשט המנהג לומר אחרי קדיש תתקבל "פיטום הקטורת", תנא דברי אליהו, רבי חנניה וקדיש דרבנן, ברכו ועלינו לשבח.

אחרי "עלינו" נוהגים ל"שלש": לומדים מעט משניות עם פירוש. פרק בנביאים ופרק בכתובים ואם יש מניין אומרים קדיש דרבנן.

בשני וחמישי נוהגים עתה לומר לפני הוצאת ס"ת "אל-מלך" וכל הסדר (כמנהג הספרדים) ומוסיפים וידוי.

מנחה
מתחילים "והוא רחום", אשרי (ואם יש זמן אומרים לפני כן למנצח על הגתית (תהלים פ"ד), פרשת התמיד, פיטום הקטורת), קדיש ומתפללים עמידה בלחש וחזרה או תפילה אחת בקול רם. נופלים על פניהם כמו בשחרית, אבל אין אומרים וידוי. קדיש תתקבל. מזמור לדוד ה' קראתיך (תהלים קמ"א), משכיל לדוד בהיות במערה (תהלים קמ"ב), ר' חנניה וקדיש דרבנן. אין אומרים "עלינו" בסיום תפילת מנחה.

ערבית
הש"ץ פותח "והוא רחום", ברכו, ק"ש וברכותיה כנהוג. ברכת השכיבנו היא ארוכה במיוחד ומוסיף בה פסוקי בקשה רבים וחותמים אותה ב"ברוך אתה ה', המולך בכבודו חי וקיים תמיד, ימלוך לעולם ועד, אמן". קדיש ותפילת לחש.

בסיום תפילת העמידה אומר הש"ץ קדיש תתקבל. מזמור "למנצח על הגתית מזמור לדוד" (תהלים ח') "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים" (תהלים קכ"א), קדיש דרבנן, ברכו ועלינו.


ג. תפילות השבת


קבלת שבת
מברכים על הדלקת נר שבת קודם להדלקה.
יש נוהגים להתעטף בטלית בערבי שבתות וימים טובים בלכתם לביהכ"נ.

מקדימים לבוא בערב שבת לבית-הכנסת. הציבור קורא את שיר-השירים בנעימה ואחרי כן קוראים את פרקי לכו נרננה. אם לא התפללו מנחה מתפללים אותה לפני מזמור לדוד (פעם אחת בקול). אחרי מזמור לדוד אומרים "אנא בכח", "אל נא קרב תשועת מצפיך", לכה דודי, בר יוחאי, במה מדליקין, קדיש דרבנן, מזמור שיר ליום השבת, ברכו. קריאת שמע וברכותיה כנהוג. ברכת "השכיבנו" קצרה וחותם בה "הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן". ושמרו, קדיש.

בתפילת שבע של ליל שבת אין אומרים "ויכולו". אבל אומרים אותה הש"ץ והציבור בברכת "מעין שבע".

אחרי קדיש תתקבל מזמור "למנצח על הגתית" (תהלים ח) ומזמור לדוד ה' רועי (תהלים כג) ר' חנניה, קדיש דרבנן, ברכו, עלינו, יגדל.

שינויים בנוסח:
ב"לכה דודי": "נקבילה" (ולא "נקבלה"), ובסיום אומרים 7 פעמים "בואי כלה".
בברכת "מעין שבע": כל השנה אומרים "המלך הקדוש" (במקום "האל הקדוש"), "מעון הברכות" (ולא "מעין הברכות").

בכל תפילות שבע של שבת (ערבית, שחרית, מוסף ומנחה) אומרים בברכה הרביעית (קדושת היום) "שבתות קדשך... וינוחו בם".

שחרית של שבת ומוסף
לאחר ברכות השחר ו"התיקון", מתעטפים בטלית והש"ץ אומר "המהולל". ברוך שאמר, מזמור שיר ליום השבת, זמירות וכו' עד כי אני ה' רופאיך. פסוקי רפאני, נשמת, ישתבח, קדיש, ברכו, יוצר עם ההוספות של שבת. אחרי חזרת הש"ץ קדיש תתקבל. יש אומרים לפני פתיחת ההיכל את הפיוטים "אהוב נגלה", "אשירה לאהוב" ובעת פתיחת ההיכל "והללויה זמרי למלכך בת ציון". מוציאים ס"ת ואומרים אתה הראת לדעת וכו' ויהי בנסוע הארון, גדלו. לאחר הנחת ס"ת על התיבה מגביהים את היריעה והחזן אומר "וזאת התורה" וכו' והציבור אומרים "בואו נשתחוה ונכרעה וכו'" ויש נוהגים שהחזן אומר כאן "בריך שמיה". החזן אומר "הכל תנו עוז לאלהים וכו'" והקהל אומרים "תורת ה' תמימה" וכו'. החזן: "ה' עוז לעמו יתן", והקהל: "ה' יברך את עמו בשלום".

על הקריאה בתורה ועל הבדלים בהפטרות ראה להלן בהמשך.

אחרי ההפטרה תפילה לשלום המדינה. מי שברך לקהל. הכרזת ר"ח כמנהג הספרדים (יהי רצון). הכרזה על תענית ציבור עפ"י נוסח הספרדים ("אחינו בית ישראל"). אין מכריזין לא על צום יום הכיפורים, לא על צום תשעה באב ולא על תענית אסתר.

אשרי, ברוך ה' אשר נתן מנוחה, ימלוך, מזמור לדוד, שאו שערים, וידעת כי ה' אלהיך, יהללו ומחזרים את ספר התורה להיכל. ובפתח ההיכל אומר הש"ץ ה' הוא האלהים וכו'. שובה למעונך. קדיש ומתפללים מוסף. הפתיחה לברכה האמצעית (קדושת היום) היא "למשה צוית" (ולא "תכנת שבת"). קדיש תתקבל, כל ישראל וכו'. פיטום הקטורת, תנא דבי אליהו, קדיש דרבנן, עלינו (ואין אומרים ברכו). אדון עולם ונוהגים ללמוד בהלכות שבת בהרמב"ם. ויש נוהגים ללמוד ב"מנורת המאור" (למהר"י אבוהב) לפני שאומרים תנא דבי אליהו.

מנחה של שבת
למנצח על הגתית, פרשת התמיד ופיטום הקטורת, אשרי, ובא לציון. ברוך אלהינו. מזמור שיר ליום השבת ויש מוסיפים את מזמור לדוד אליך ה' נפשי אשא (תהלים כ"ה). קדיש. ואני תפילתי. מוציאים ס"ת וקוראים בו שלושה מפרשת השבת הבאה. לאחר החזרת ספר התורה אומרים קדיש ומתפללים תפילת שבע של מנחה (אתה אחד). אחרי החזרה "צדקתך" (ואין אומרים אותו בשבת ור"ח או שבת ויו"ט). קדיש תתקבל, כל ישראל, הללויה אודה ה' בכל לבב, ר' חנניה. קדיש דרבנן ואין אומרים עלינו.

בבתי-כנסת בהם נהוג לחלק את פרשת חוקת (ר' להלן במנהגי הקריאה בתורה) אזי בשבת בה קוראים את קרח וחצי חוקת, קוראים במנחה שלושה בפרשת חוקת מן "ויסעו מקדש" עד "ויקרא שם המקום חרמה" (במדבר כ, כב עד כא, ג).


ד. ממנהגי הקריאה בתורה והבדלים בהפטרות


קריאת התורה וההפטרה עם תרגום. בד"כ נוהגים שילד הוא הקורא את התרגום. כל עולה קורא את הקריאה שלו בסיוע "סימנים" של החזן.

קטן היודע לקרוא ויודע למי מברכים עולה ממניין הקרואים בין לשלושה בין לשבעה.
נהוג בבתי-כנסת רבים ליחד את עליית ששי לקטן.

כאשר צריך לקרוא בשני ס"ת אזי מוציאים את ס"ת השני לאחר החזרת הראשון. ובזמן החזרת ס"ת אומרים את המזמור "השמים מספרים כבוד אל" (תהלים י"ט). בגמר הקריאה בספר ראשון אומרים קדיש וכשמחזירין את הספר השני אומרים קדיש והוא גם קדיש למוסף.
כשמוציאים שלושה ס"ת: בגמר הקריאה בספר הראשון אומרים קדיש, מחזירים אותו, ומוציאים ספר שני ולאחר הקריאה בו מחזירים אותו ואין אומרים קדיש ומוציאים ספר שלישי וכשמחזיר אותו אומר קדיש והוא קדיש של מוסף.

בברכות ההפטרה שלאחר קריאת ההפטרה הברכה השניה היא "רחם על ציון" וחותמים את הברכה "ברוך אתה ה' בונה ירושלים". הברכה השלישית היא "את צמח דוד מהרה תצמיח" ואין מזכירים בה את אליהו הנביא.

בר"ח שחל בשבת חותמים את הברכה האחרונה ב"מקדש השבת וישראל וראשי חודשים". בחוה"מ שנופל בשבת חותמים את הברכה האחרונה ב"מקדש השבת וישראל והזמנים".

ואלה ההפטרות בהן יש הבדלים בין מנהגי תימן למנהגי הספרדים:


בראשית הן עבדי אתמך-בו ישעיה מב, א-טז (הוספת פסוקים בהתחלה)
נח רני עקרה ישעיה נד, א עד נה, ה (הוספת פסוקים כמנהג אשכנז)
לך-לך ואל מי תדמיוני ישעיה מ, כה עד מא, יז (הוספת פסוקים בהתחלה)
וירא ואשה אחת מלכים ב' ד, א-לז (הוספה כמנהג אשכנז)
תולדות משא דבר ה' מלאכי א, א עד ג, ד (מסיימים בפסוק "וערבה")
ויצא ועמי תלואים הושע יא, ז עד יב, יד (מסיימים "ובנביא נשמר")
שמות הודע את ירושלם יחזקאל טז, א-יד (הפטרה שונה)
וארא ולא יהיה עוד יחז' כח,כד עד כט,כא (הוספת פסוק בהתחלה)
בא בעת ההיא יובל שי ישעיה יח, ז עד יט, כה (הפטרה שונה)
בשלח ויכנע אלהים ביום ההוא שופטים ד,כג עד ה, לא (הוספת פסוקים בהתחלה)
יתרו בשנת מות המלך עזיהו ישעיה ו, א-יג; ט, ה-ו (הוספת פסוקים)
משפטים הדבר אשר היה אל ירמיהו ירמיה לד, ח עד לה, יט (הפטרה מורחבת)
כי תשא ויהי ימים רבים מלכים א' יח, א-מו (מסיימים "וילך יזרעאלה")
ויקהל וישלח המלך שלמה מלכים א' ז, יג-כב (הפטרה מקוצרת)
ויקרא עם זו יצרתי ישעיה מג, כא עד מד, ו ("מבלעדי אין אלהים")
צו עולותיכם ספו על זבחיכם ירמ' ז,כא-כח; ט,כב-כג (הפטרה מקוצרת)
שמיני ויוסף עוד דוד שמואל ב' ו, א עד ז, ג (הוספת פסוקים)
מצורע ויאמר אלישע מלכים ב' ז, א-כ; יג,כג (הוספת פסוקים)
קדושים ויהי בשנה השביעית יחזקאל כ, א-טו (ויש ממשיכים עד פסוק כ')
בהר ה' עוזי ומעוזי ירמיה טז, יט עד יז, יד (הפטרת בחוקותי לאשכנזים וספרדים)
בחוקותי בן אדם הנבא על רועי ישראל יחזקאל לד, א-כז (הפטרה שונה)
בהעלותך רני ושמחי בת ציון זכריה ב, יד עד ד, ט (הוספת פסוקים בסוף)
חקת ויפתח הגלעדי שופטים יא, א-מ (הוספת פסוקים בסוף)
דברים * חזון ישעיה ישעיה א, א-לא (מסיימים "ואין מכבה")
ואתחנן נחמו ישעיה מ, א-כה; מא,יז (מוסיפים פסוק בסוף)
נצבים ונודע בגויים זרעם ישעיה סא, ט עד סב, ט (מוסיפים פסוק בהתחלה)
האזינו ולקחתי אני מצמרת הארז יחזקאל יז,כב - יח,לב (הפטרה שונה)
זאת הברכה ויהי אחרי מות משה יהושע א, א-ט; ו, כז (מוסיפים פסוק בסוף)
שבת שקלים בן שבע שנים יהואש מלכים ב' יב, א-יז (ההתחלה כמנהג אשכנז)
שבת זכור ותהי המלחמה חזקה שמואל א יד,נב - טו,לג (מוסיפים פסוק בהתחלה)
שבת החודש רב לכם נשיאי ישראל יחזקאל מה,ט - מו,יא (הוספת פסוקים בהתחלה)
שבת חוה"מ פסח עוד זאת אדרש לבית ישראל יחזקאל לו, לז עד לז יד (הוספת פסוקים בהתחלה)
שחרית תשעה באב עמדו על דרכים ירמ', ו, טז עד ח,יג; ט,כג (הוספת פסוקים בסוף)
שחרית יום כפור ואמר סלו סלו ישעיה נז, יד עד נח, יד;
נט כ-כא
(פסוקים בסוף)
א' של סוכות והבאתי את השלישית זכריה יג, ט עד יד כא (הוספת פסוק בהתחלה)
שבת חוה"מ סוכות בן אדם שים פניך יחזקאל לח, א-כג (שינויים בהתחלה ובסיום)

* יש נוהגים לפי הרמב"ם להפטיר בג' דפורענותא דברי, חזון, איכה (הסימן: דח"א) ולפי זה את פרק א' בישעיה מחלקים לשתי שבתות. עד פסוק כ' קוראים בשבת השניה ומפסוק כא (איכה) קוראים בשבת השלישית, השבת שלפני תשעה באב שנקראת "שבת איכה".

מנהגים חריגים בקריאת הפרשות
בא"י אין מחברים לעולם את מטות ומסעי, ותמיד קוראים את פינחס לפני בין המצרים. במקום לחבר את מטות ומסעי נוהגים לחבר את חוקת ובלק. ואילו הדרדעים נוהגים במקרה זה לקרא את שלוש הפרשות קרח חקת ובלק בשתי שבתות, בכל שבת פרשה וחצי. בשבת הראשונה עד "ויסעו מקדש" (במדבר כ, כא) ובשבת השניה מ"ויסעו" עד סוף פרשת בלק. בשנה זו שנת תשס"ה בה אין מחברים את מטות ומסעי אז אין מחברים את חוקת ובלק ואין צורך לקרוא פרשה וחצי כנ"ל.

בבתי-כנסת בהם נהוג לחלק את פרשת חוקת כנ"ל, אזי בשבת שלפניה (בה קוראים את קרח וחצי חוקת) קוראים במנחה שלושה מן "ויסעו מקדש" עד "ויקרא שם המקום חרמה".


ה. ראש-חודש


פותחים את תפילת ערבית בפיוט "שער הרחמים" ואח"כ אומרים מזמור "ברכי נפשי" (תהלים ק"ד).

בקריאת ההלל אין מברכים, ומדלגים את הקטעים "לא לנו", "אהבתי", ושישה פסוקים מן "הללו את ה' כל גויים" עד "מן המצר". שיר של יום בר"ח: שירו לה' שיר חדש (תה' צח-צט)
בר"ח שחל בשבת אומרים בליל שבת אחרי "בר-יוחאי" את הפיוט "שירו לאל נבוני". ויש שחוזרים ואומרים אותו בשחרית לפני הוצאת ספר התורה השני שקוראים בו מעניין ר"ח.
בהפטרת שבת ור"ח חותם המפטיר "מקדש השבת וישראל וראשי חודשים". יש נוהגים להסדיר את תפילת מוסף ר"ח שחל בשבת ("אתה יצרת"). יש המברכים לבנה מיד בהראותה.


ו. אלול והימים הנוראים


אשמורות. קמים בחצות הלילה או בתחילת האשמורת האחרונה או בעלות השחר החל ממחרת ר"ח אלול ואומרים את הסליחות כמנהג הספרדים עד עיו"כ.

ראש השנה
את תפילת ערבית של ראש השנה פותחים בפיוט "אחות קטנה". מזמור החג "למנצח על הגתית לאסף" (תהלים פא) ואחרי זה את המזמורים: אשרי האיש (א), למה רגשו (ב), הללויה הללו אל בקדשו (קנ).

ואם חל ראש השנה בשבת אומרים לפני "אחות קטנה": שיר השירים, מזמורי לכו נרננה, מזמור לדוד, לכה דודי, בר-יוחאי, במה מדליקין, קדיש דרבנן, מזמור שיר ליום השבת.

הש"ץ מסדיר את תפילת ערבית ואחרי העמידה (אם חל בשבת אומר הש"ץ ויכולו וברכת מעין שבע) קדיש תתקבל, למנצח על הגתית מזמור לדוד (תהלים ח), לדוד מזמור (תהלים כ"ד), תפילה על הפרנסה. מזמור לדוד ה' רועי (תהלים כג), יגדל, ר' חנניה, קדיש דרבנן, ברכו, עלינו.
מברכים איש את רעהו: "תכתב בספר החיים ובספר הזכרון".

בליל שני של ראש השנה שחל במוצאי שבת אומרים לפני תתקבל "ויהי נעם" וסדר הקדושה ככל מוצאי שבת: "יושב בסתר", ובא לציון, ואתה קדוש וכו'.

שחרית
לאחר ברכות השחר, התיקון והזמירות עומד הש"ץ ואומר את הפיוט "שופט כל הארץ" וממשיך "המהולל", "ברוך שאמר" וגומר על הסדר ככל יו"ט. לפני קדיש תתקבל אבינו מלכנו (ואין אומרים אותו בשבת). סדרי הקריאה בתורה ככל יו"ט.

לפני התקיעות אומרים את הפיוט "עת שערי רצון" ועוד תפילות כמנהגי הספרדים.
בסדרי התקיעות יש מנהגים שונים:

סדרי התקיעות במנהגי תימן השונים

  מנהג תימן הקדום מנהג הבלדי השאמי עפ"י מנהגי הספרדים הערות
בתחילת התפילה לפני "שופט כל הארץ" ---- 30 ---- יש בין הבלדי שנוהגים לתקוע 30 קולות נוספים לאחר "אדון עולם" כדי להשלים את מספר הקולות ל- 101
בתקיעות דמיושב לפני מוסף 30 30 30
בתפילת הלחש של מוסף ---- ---- 30
בחזרת הש"ץ של מוסף 10 10 30
בקדיש תתקבל ---- ---- 10
בסיום התפילה ---- 1 1
סה"כ 40 71 101

בכל המנהגים מברכים על השופר רק בתקיעות דמיושב שלפני מוסף.

מוסף
מתפללים תפילת מוסף של תשע פעם אחת בלבד בקול רם ותוקעים אחרי מלכויות - תשר"ת; אחר זכרונות - תש"ת ואחרי שופרות - תר"ת. סה"כ 10 קולות.

ויש נוהגים כמנהג הספרדים להתפלל לחש וחזרה ולתקוע 30 בחזרה ויש הנוהגים לתקוע גם בלחש 30 (אם לא תקעו לפני התפילה) ויש שנוהגים לתקוע 10 קולות בקדיש תתקבל. והיום נוהגים רבים להריע תרועה אחת גדולה בסיום התפילה (ר' טבלה לעיל).
סיום התפילה ככל שבת יו"ט.

סדרי התפילה ביום ב' דראש השנה כמו ביום הראשון (אבל א"א "אחות קטנה"). הקריאה בתורה בפרשת העקידה וההפטרה "מצא חן במדבר" בירמיה לא.

עשרת ימי תשובה
בכל עשרת ימי תשובה אומרים לפני "המהולל" את הפיוט "שופט כל הארץ". (בשאמי אומרים לפני קדיש של יוצר את "שיר המעלות ממעמקים" כמנהג הספרדים).

בכל תפילות העמידה מוסיפים לפני חתימת הברכה השלישית (המלך הקדוש) "ובכן יתקדש שמך... ובכן תן כבוד לעמך... ותמלוך..." כדרך שמוסיפים בראש השנה ובכיפור.

ההוספות בתפילת העמידה כמקובל בעדות האחרות, רק שבהודאה מוסיף: "זכור רחמיך ה' אלקינו וכבוש כעסך וכתוב לחיים טובים וכו'".

אחרי שנופלים על פניהם אומרים "אבינו מלכנו". ואין אומרים אבינו מלכנו בשבת.

כיפור
מנהג הכפרות עם תרנגולים לא התקבל על יהודי תימן.

במנחה של עיו"כ אומר היחיד בסיום תפילת העמידה את הוידוי בלחש. אחרי אבינו מלכנו אומרים קדיש תתקבל ונפטרים לבתיהם לאכול את הסעודה המפסקת.

כשחל כיפור בימי החול אין חייבים להדליק נרות. וכשחל בשבת מדליקין נרות ומברכים להדליק נר של שבת (ולא מוסיפים "ויום הכפורים").

ערבית ליל יום הכיפורים
לפני השקיעה חולצים נעליים ומתעטפים בטלית והולכים לביהכ"נ.

כשחל יום הכיפורים בשבת, אומרים שיר השירים, לכו נרננה, מזמור לדוד ואח"כ לכה דודי, במה מדליקין קדיש דרבנן ועומד הש"ץ ואומר "לך אלי תשוקתי". אחרי "שמע קולי" מוציאים ס"ת ואחרי אמירת הפסוק "אור זרוע" אומר הש"ץ את תפילת "יראים שלחוני". ואומר הש"ץ ג' פעמים "כל נדרי" ואפילו אם הוא לילה ודאי. ברכת שהחיינו. והתפשט המנהג לומר כאן השכבות. מחזירים את ספר התורה להיכל באמירת מזמור שיר ליום השבת. אומרים את המזמורים א', ב', ק"נ בתהלים והש"ץ מסדיר את התפילה.

בקריאת שמע ביום הכיפורים אומרים "ברוך שם כבוד מלכותו..." בקול רם.

בכל תפילות יום הכיפורים אומר היחיד וידוי בסיום תפילת העמידה.

אם חל כיפור בשבת אומרים "ויכולו" וברכת מעין שבע ואחריה נפילת אפיים וקדיש תתקבל. (בשאמי אין נופלים על פניהם אלא מתחילים מיד בסליחות). אומרים את המזמורים "למנצח על הגתית מזמור לדוד", "לדוד מזמור לה' הארץ" ואחרי כן תפילה על הפרנסה, מזמור לדוד ה' רועי, יגדל, ר"ח וקדיש דרבנן, ברכו ועלינו ואח"כ אומרים את הסליחות, קדיש, תיענו ותעתרו ותתקבל. וכאן יש נוהגים לומר את כתר מלכות לרשב"ג.

שחרית
התפילה ככל שבת ויו"ט עם ההוספות של עשי"ת. תפילת העמידה בלחש עם הוידוי כמו בערבית. בחזרת התפילה אומר הש"ץ את הוידוי בברכה הרביעית אחרי "יעלה ויבוא" בכל תפילות היום. הכוהנים נוטלים ידיהם ונושאים כפיהם בתפילות שחרית, מוסף ונעילה.
אחרי אבינו מלכנו אומרים סליחות ופיוטים. אחרי כל סליחה או פיוט אומרים "אל מלך". בסיום הסליחות קדיש, "ישרי וישבוק", תתקבל. מוציאים ס"ת עם האמירות הנהוגות בשבת ויו"ט. קוראים ששה (ובשבת שבעה) בפרשת אחרי מות. קדיש ומחזירים את סה"ת עם המזמור "השמים מספרים כבוד אל". מוצאים ספר שני וקוראים בו בקורבנות היום בפרשת פינחס. לפני הקריאה בספר השני אומר הש"ץ: "תבושרו במחילה וסליחה וכפרה" והציבור משיב לו "ואתה תבושר במחילה וכו'". ההפטרה "ויהי איש אחד" בשמו"א א'.

אחרי המפטיר וההפטרה, תפילה לשלום המדינה וברכות לקהל. והוא רחום, אשרי וכו'. יהי ה' אלהינו עמנו, ימלוך, מזמור לדוד, שאו שערים. מחזירים ס"ת להיכל ואומרים קדיש ומתפללים מוסף בלחש וחזרה. סדר הוידוי כמו בתפילת שחרית: היחיד בסוף תפילת הלחש והש"ץ באמצע הברכה הרביעית. אחרי החזרה אומרים את "סדר העבודה" ואח"כ נפילת אפיים (השאמי נוהגים כמו הספרדים ואומרים את סדר העבודה בתפילת מוסף) וקדיש תתקבל. סיום התפילה ככל שבת. אחרי התפילה יש נוהגים לקרוא את מסכת יומא.

מנחה
פרשת העקידה, למנצח על הגתית, פרשת התמיד, פיטום הקטורת, "והוא רחום", אשרי, "ובא לציון", שיר של יום, מזמור שיר ליום השבת, לדוד אליך ה' נפשי אשא, קדיש, אל ארך אפים וכו'. וקוראים לשלושה בפרשת העריות שב"אחרי מות". השלישי מפטיר (ואינו אומר קדיש). ההפטרה ביונה ומסיימים בפסוקי "מי אל כמוך" מספר מיכה. ברכות ההפטרה כמו בשחרית מחזירים ס"ת להיכל. קדיש. מתפללים לחש וחזרה. אבינו מלכנו, נפילת אפיים, קדיש, תיענו ותתקבל.

נעילה
הש"ץ "מסדיר" את התפילה (מכריז על השינויים חתמנו במקום כתבנו וכו'). פותחים את תפילת נעילה בפיוט "אל נורא עלילה". והוא רחום, תהילה לדוד, קדיש ומתפללים לחש וחזרה. ש"ץ אומר את הוידוי באמצע הברכה הרביעית אחרי "יעלה ויבוא" והיחיד בסיום תפילת הלחש. אחרי החזרה נופלים על פניהם. קדיש, תיענו ותתקבל. סליחות ופיוטים. לאחר כל סליחה ופיוט "אל מלך". קדיש, "ישרי וישבוק". תתקבל, והוא רחום ומתפללים ערבית של חול. אם יום כיפור חל בשבת כמו בשנה זו אומרים את כל התוספות של מוצאי שבת: ויהי נועם, יושב בסתר, ובא לציון, ואתה קדוש, ברוך אלהינו וקדיש תתקבל.

בסיום תפילת ערבית
תוקעים תשר"ת ואומרים "ה' הוא האלהים" (שבע פעמים), שמע ישראל, "שיר למעלות אשא עיני". ר' חנניה, קדיש דרבנן, ברכו ועלינו ונפטרין לבתיהם.
מבדילים על נר ששבת או שהודלק מנר ששבת וכשחל במוצאי שבת אין הכרח בנר ששבת. ההבדלה עפ"י הסימן ינ"ה - יין, נר, הבדלה.


ז. ימים טובים


הדלקת נרות בערבי ימים טובים. בנושא זה יש בין התימנים שלושה מנהגים:
מנהג הבלדי: אין מדליקים ואין מברכים. ואם חל יו"ט בשבת מברכים רק להדליק נר של שבת. ויש בין הבלדים שנוהגים להדליק אבל אין מברכים.

מנהג השאמי: כמו מנהג הספרדים להדליק עם ברכה בכל ערבי ימים טובים. וביו"ט שחל בשבת מברכים להדליק נר של שבת ויום טוב.

ביום טוב שחל בשבת וכן בשבת חול-המועד פסח וסוכות, מזכירים בברכה האחרונה שלאחר ההפטרה את החג וחותמים את הברכה "ברוך... מקדש השבת וישראל והזמנים".

פסח

ערבית
התפילה ככל ליל יו"ט. מסדירין את התפילה. מזמור החג "יאמרו גאולי ה'" (תה' קז).
אחרי תפילת העמידה של ערבית גומרים את ההלל (בלדי - בלי ברכה; שאמי - עם ברכה תחילה וסוף). בליל הסדר נוהגים לברך על נטילת ידיים שלפני אכילת הכרפס ויש נוהגים לשתות כוס חמישי.

בשחרית
סדרי התפילה ככל יו"ט וגומרים את ההלל עם ברכה והציבור עונים "הללויה" אחרי כל חצי פסוק. קריאת התורה וההפטרה כמו בכל העדות, ביהושע ה', רק שהמפטיר מוסיף בהפטרה את הפסוק הראשון והאחרון של פרק ו. אחרי ההפטרה תפילה לשלום המדינה. מי שברך לקהל. ואומרים תיקון הטל כמנהג הספרדים ומסדירין את תפילת מוסף.

ספירת העומר וחג השבועות
שליח ציבור מכריז "עומר" והציבור עומד. הש"ץ מכריז: אתמול היה כך וכך לעומר ואח"כ מברך הש"ץ לבדו ומתכוון להוציא את הציבור. הציבור עונים אמן ואומרים בלשון ארמית: האידנא כך וכך לעומר. אם שכח ולא ברך בלילה סופר ביום בלי ברכה ואם שכח יום או יומיים ולא ברך - יספור שאר הלילות בברכה אלא שבלילה האחרון לא יאמר "שלמי".
את תפילת ערבית של ליל חג השבועות פותחים במזמור החג "יקום אלקים" (תהלים ס"ח) ואחרי כן את המזמורים א', ב', ק"נ. מסדירין את תפילת ערבית ונהגו גם להסדיר בביהכ"נ את הקידוש.

בשחרית
סדר התפילה כמו בשבת רק שאין אומר ביוצר "לאל אשר שבת". לפני הקריאה בתורה אומרים את הפיוט "אצולה לפנים". אחרי הקריאה בתורה נוהגים לקרוא את האזהרות לר' שלמה אבן גבירול. מסדירין את תפילת מוסף ומתפללים ככל יום טוב.
לפני תפילת מנחה נוהגים לקרוא את מגילת רות עם תרגום.

סוכות ושמחת תורה
פותחים את תפילת ערבית של סוכות במזמור החג "למנצח משכיל לבני קרח" (תהלים מב-מג) ואחרי זה את המזמורים א, ב, ק"נ (כמו בכל לילות יו"ט).

כשחל סוכות בשבת אומרים שיר השירים, מזמורי לכו נרננה, מזמור לדוד, לכה דודי, מזמור שיר ליום השבת ואחרי כן את מזמור החג כנ"ל. תפילת ערבית כשאר ימים טובים.

את ברכת לישב בסוכה מברכים כשנכנסים לסוכה ויושבים לכן אין יושבים בסוכה עד לאחר שיקדש ויברך לישב בסוכה אז יושב ומברך שהחיינו ואח"כ שותה.

המנהג של התימנים להוסיף על שלושת עלי ההדס המשולשים, ענפי הדס נוספים (שוטה או משולש) להידור מצווה.

שחרית
בסיום חזרת הש"ץ נוטלים לולב אגוד בימין ואתרוג בשמאל ומברך על נטילת לולב ושהחיינו. אין נוטלים לולב בשבת לכן אם חל א' של סוכות בשבת מברכים שהחיינו למחרת. גומרים את ההלל ועונים "הללויה" אחרי כל דיבור ודיבור (123 הללויה). מוציאים ס"ת מניחים על התיבה ואומרים הושענות שחיבר רס"ג. קדיש תתקבל. סדרי הקריאה בתורה ככל יו"ט. לאחר שהחזירו את סה"ת הראשון והוציאו את השני והניחוהו על התיבה אומר החזן: "תזכו לשנים רבות ומועדים טובים" והציבור עונים: "בחייך ובימיך הטובים". מפטירין בזכריה (יג, ח) "והבאתי את השלישית באש" עד סוף הספר. מסדירין תפילת מוסף ומסיימים ככל שבת ויום-טוב. בשבת חול-המועד אין אומרים הושענות וביום ראשון שלאחר השבת אומרים ההושענות שלא אמרו בשבת וההקפה של אותו היום.

בהושענא רבה
יש נוהגים לשוב ולומר את כל ההושענות ומקיפים את התיבה שבע פעמים בלולב וערבה. בסוף התפילה חובטים את הערבה ע"ג קרקע או ע"ג הכלי או ע"ג הספסל ואומרים לפני כן יהי"ר וכו' "חבט חבט ולא בריך".

ליל שמיני עצרת ושמחת תורה
פותחים במזמור של החג "למנצח על השמינית" (תהילים יב) והמזמורים א, ב, ק"נ. התפילה ככל יו"ט. נהגו שאחרי התפילה מוציאים ספרי תורה, מניחים אותם על התיבה ואומרים פיוטים של שמחת-תורה.

בשחרית
מתפללים כשאר ימים טובים. המנהג להוציא ס"ת נוסף ולקרוא בו "בראשית" הוא מנהג מאוחר שלא נזכר בתכלאלים הקדומים, לכן עם התפשטות מנהג זה התפתחו מנהגים שונים בסדרי הוצאת ספרי התורה בש"ת. יש נוהגים שחתן התורה אחרי שסיים לקרוא פרשת "וזאת הברכה" אינו מברך וממשיך בספר השני מ"בראשית" עד "אשר ברא אלהים לעשות" ומברך לאחריה את הברכה האחרונה. ויש נוהגים שבהוצאת הספר השני לקריאת בראשית אומרים את הפיוט "מברך רחמנא" ומעלים עולה אחר לקריאת "בראשית". ויש נוהגים להוציא אחרי הקריאה ב"בראשית" את כל ספרי התורה וממשיכים בפיוטי שמחת תורה ובסיום הפיוטים מחזירים את כל ספרי התורה ומשאירים רק את הספר בו קוראים למפטיר. לפני קריאת המפטיר מברך הש"ץ את הקהל "תזכו לשנים רבות ומועדים טובים" והקהל עונה "בחייך ובימיך הטובים". יש מקומות שנהגו להעלות את כל הילדים לתרגם יחד את ההפטרה.
אחרי שברך הש"ץ את הקהל אומרים את "תיקון הגשם" לפי הנוסח הספרדי. מחזירין ס"ת להיכל, מסדירין את תפילת מוסף וגומרים את התפילה ככל יום טוב.


ח. חנוכה


זמן הדלקת נרות חנוכה עם שקיעת החמה עד אחר צאת הכוכבים (הרב י. קאפח עפ"י הרמב"ם). המנהג הנ"ל הוא להתפלל מנחה בציבור. אחרי מנחה הולך כל איש לביתו להדליק נרות, וחוזרים להתפלל ערבית.

בערב שבת המנהג לפי הנ"ל להדליק נרות שבת ואח"כ נרות של חנוכה ויש נוהגים להקדים נר חנוכה לנר שבת. ובמוצאי שבת יקדים הבדלה עם צאת השבת ומיד ידליק נרות חנוכה.

תפילת ימי החנוכה כשאר ימות החול. רק שמוסיפים בכל התפילות "על הניסים" בהודאה, ובשחרית גומרים את ההלל עם ברכה תחילה וסוף וקוראים בכל יום בתורה בקורבנות הנשיאים כמקובל בכל העדות.


ט. פורים


שיר של יום בתענית אסתר - למנצח על איילת השחר (תה' כב).
בשבת זכור נוהגים לומר אחרי ההפטרה את הפיוט "מי כמוך" כמנהג הספרדים.

בליל פורים אחרי גמר תפילת ערבית ולפני קריאת ברכות המגילה פותח החזן בקריאת פסוקי "חסדי ה' אזכיר" וכו' (מתוך דף מיוחד או קלף הנקרא "חסדי").

אחרי ברכת הרב את רבנו אומרים בבוקר ובערב את "שיר המעלות לולי ה'". התפילות ככל ימי החול רק מוסיפים בהן "על הנסים" ומזמור של פורים הוא "שיר מזמור לאסף... אל דומי לך" (תהלים פג). אין אומרים "ואתה קדוש" בערבית בליל פורים שאינו מוצאי שבת.

בשחרית קוראים לשלשה בפרשת בשלח "ויבא עמלק" (בשאמי נהגו לכפול פסוק אחרון כדי להשלים את הקריאה ל- 10 פסוקים).


י. תשעה באב והצומות


כשחל תשעה באב במוצ"ש, אין פושטים בגדי שבת מבעוד יום והתפילה היא כשאר ימות השנה. אומרים הבדלה בחונן הדעת. לאחר העמידה קדיש. ויהי נועם וסדר קדושה כנהוג בכל מוצש"ב. קדיש ועלינו. לפני קריאת איכה מברך הש"ץ על הנר "בורא מאורי האש" ואין מברכים על הבשמים. יושבים לארץ וקוראים מגילת איכה וקינות.

אחרי קריאת המגילה אומרים "לכן אנשי לבב שמעו לי" ומונים לחורבן בית ראשון ושני. מונים את מניין השנים לחורבן לפי הרמב"ם. מפחיתים מהמניין הנוצרי 69 ומקבלים את המניין לחרבן בית שני. בשנת תשס"ה - 1936 שנים לחורבן בית שני. ומוסיפים 490 למניין זה ומקבלים את המניין לחורבן בית ראשון. בשנת תשס"ה 2426 לחורבן בית ראשון. (ויש נוהגים למנות לפי מנהגי הספרדים ומוסיפים שנה לנ"ל. בשנת תשס"ה 1937 שנים לחורבן בית שני).
בשחרית אומרים במקום שירת הים את שירת האזינו ואין אומרים את פסוקי רפאנו. בכל תפילות תשעה באב אומרים במקום "תשכון" - "רחם" (ובנוסח הספרדים "נחם") וחותם את הברכה "מנחם ציון בבנין ירושלם".

בהפטרת תשעה באב שחרית אומרים בהתחלה את הפסוקים "עמדו על דרכים", "והקמותי עליכם צופים" (ירמיה ו, טז-יז) וממשיכים "אסף אסיפם" (ח, יג) עד "כי באלה חפצתי.." (ט, כד).
בברכות שלאחר ההפטרה, הברכה השניה היא אותה ברכת "רחם" הנאמרת בתפילות העמידה של תשעה באב רק שחותם בה "בונה ירושלם".

מנהגי תימן בתענית ציבור
בתענית ציבור מקפידים להתפלל לחש וחזרה כדי שהיחיד יוכל לומר "עננו" בשומע תפילה.
בכל תפילות היום גם בערבית של הלילה שלפני הצום, אומרים "עננו". הש"ץ אומרה בין "גואל" ל"רופא" ברכה בפני עצמה.

בשחרית אומרים אחרי שיר של יום: אלוהים אל דומי לך" (תהלים פג). בשחרית ובמנחה קוראים לשלושה בפרשת "ויחל" ואין מפטירים (חוץ מתשעה באב).

במנחה מתעטפים בטלית ומניחים תפילין. אחרי מנחה אומרים "תפילה לעני כי יעטוף" (תה' קב) חולצים את התפילין בק"ש של ערבית כשאומרים "למען ירבו ימיכם".

צום עשירי בטבת שחל בערב שבת
מקדימים לבוא לביהכ"נ קוראים שיר השירים ומזמורי לכו נרננה ומניחים תפילין. קוראים בתורה "ויחל", מתפללים מנחה לחש וחזרה. אחרי הקדיש חולצים את התפילין ואומרים "מזמור לדוד" וממשיכים התפילה כמו בכל ערב שבת.