דומלת תארוהב םיישקה 3.21


?דומלתה תא גרדל רשפא םאה
,דומלתה תארוהב םיישקה םה המ רידגהל בייחמ דומלתב תגרודמ תינכת עובקל ךרוצה
.תונושה תותיכל םידומילה רמוח תעיבק תעשב הלא םיישקב בשחתהלו

הלאשה אוה הלא םינוימל רבעמ דמועה ישוקה .דומלתבש םיישקל ועצוה םינוש םינוימ
ץישפיל) ץישפיל מ"א .דומילה תא ןגראל ידכ םינושה םינוימב רזעיהל רשפא הדימ וזיאב
הזרכהב הנש םישימח ינפל אצי .(ד"שת ,םילשורי ,א ךרכ ,םיבתכ :ךותב ,"רדחה" ,מ"א
םיעטק תריחב ידי לע דומלת תארוהבש םיישקה תא רותפל תורשפא לכ ןיא יכ
:בתוכ אוה .םימיאתמ
.דומלתה ךרד (3) ,ןכותה (2) ,ןושלה (1) דומיל םינועט דומלתב םירבד השולש"
תא עדויה לבא ,בר דומיל תשרוד ...דומלתה לש תמצמוצמהו תיתוהמה ןושלה
.םולכ ליעוה אל ןיידע ןושלה
רפס - םהבש הפיהו לודגהו ...םיקסופה ירפסב רדסנ ...םידדצ הבורמ - ןכותה
עדויהו דמולה .דומלתה - אלא ,רבד ערגנ ןיאו ,דמולל ןכומ לוכהו ...ם"במרל ד"יה
...דומלתה ירעש ול וחתפנ אל ןיידע - תוכלהה יטרפ לכ
ול הריהנ דומלתה ךרדש ימ קר ,תידומלתה הבשחמה ינפוא - ןתמו אשמה ךרד
לכות דומלתה ךרד ...הז םיאלפ סדרפ לש םיכבוסמהו םילקועמה ויליבש ןיב רובעי
,דומלתה אובמ לש הלודגה הריציב ללכיהלו םישרופמו םיכורע םיללכל טרפיהל
אלש םדא ידיב ויהי דומלתה יללכ םג לבא ,דומלתה לש תרזוח הריצי ןיעכ היהיש
."הניערג דבאש הפילקל ,םיקיר םילכל דומלתה םימ הברה הלד
ןוגראו דומלתב םיישקה גוריד לש תורשפא לכ ץישפיל מ"א ללוש הלא םיפירח םירבדב
לש םיביכרמהמ דחא לכ .דחא דחא םיישקה לע רבגתהל דמולל עייסתש ךרדב רמוחה
ינכות תא דומלל רשפא ,ןושל דומלל רשפא :תרדוסמ הרוצב ואצמל ןתינ דומלתה
תא םימדקמ םניאו ,דומלת םניא הלא לכ לבא ,םיבוט אובמ ירפס רוציל רשפא ,דומלתה
.דומלתה דומילב דמולה

יכ ,הארי - ץישפיל ןעוט - ישוק גוריד יפל ידומלתה רמוחה תא גרדל ןויסינ :וזמ הרתי
גוריד יפל דומלתה תא תונבל וצרי םא .רחא גוריד שרוד ויביכרמ תשולשמ דחא לכ
,תידומלתה היגוסה לש ישוקה
אצמנ ,דבכהו ךבוסמה לא לקהו טושפה ןמ הגרדהב ,תויגוסה תורוצ יפל"
ןעמל יכ ,הזכ ןויסינ חילציש בושחל השקו ...תואיצמב דוע וניא הזכ ...אובמש
תא קלסל ,ויתוילוחל דומלתה תא קרפל וכרטצי ןהיתורוצ יפל תויגוס רדס
."ןמעטו ןחיר ןהמ לטנייו ,תיעבטה ןתביבס ךותמ תויגוסה
לש לוכה ךס איה דומלתה תנבה :הלחתה ול ןיאש לגעמ ןאכ שי יכ ,םויסל עבוק ץישפילו
ןיאו ,ולוכ דומלתה תנבה ךרד קר ןכתית דומלתה ידצמ דצ לכ תנבהו ,וידדצ לכ תנבה
."םיליחתמל דומלתה תארוהב השקה המלבורפה יהוז" .הז לגעממ יתטיש אצומ

.היעבה ןורתפ תא טעמ ךא ומדיק םירוריבו תונויסינ לש הנש םישימח יכ ,הארנ ךשמהב

דומלתה תארוהב םיישקה ןוימ
תומישר לש הרצק הריקס .דומלתה תארוהבש םיישקה תא ןיימל םינוש תונויסינ ושענ
הצור אוהש העשב ןהב לקתנ םידומילה ןנכתמש תויעבה ינפב ונתוא דימעת תונוש םיישק
רמוח לש ןוכנ יטקדיד הנבמ תרצויה םידומיל תינכת םהיפ לע תונבלו םיישקה תא ןיימל
.םידומילה

םיישק הנומ .(ל"שת ,ביבא לת ,ב"הראבו לארשיב ידוהיה ךוניחה ,יבצ רדא) רדא יבצ
:הלא
ןמ תובר :םישק ויניינע .תימרא בותכ אוה לודגה ובורב :השק דומלתה תפש"
לש] ומלועמ םיקוחרה םיניינעב תוכבוסמ תויקוח תויעב ןה וב תונודינה תויעבה
אלקשה ,ול תינייפואה הבישחה ביטו בותכ אוה ובש ןפואה םישק ...[דימלתה
שוריפ לש תונוש תויורשפאב תטרופמה תוניידתהה .קהבומה ידומלתה אירטו
דחאה ןמ דומילו האוושה םשל הזב הז םינוש םיניינע לש רושיקה ,הנשמה ירבד
םיטרופמ םינויד לש ףסונה בלשה ,ןהב תשרדנ הרותהש תונושה תודימה ,ינשה לע
תא םיכפוה הלא לכ - דומלתב תשרופמה תוניידתהה לע תופסותה ילעב לש
."רתויב השק המישמל דומלתה לש הביתכה ךרדו הבישחה ךרד לע תוטלתשהה
יתרפא א"י ושע םיליחתמל דומיל רפס רוציל ידכ דומלתב םיישקה תא ןיימל רחא ןויסינ
,ג-א םירעש ,דימלתל דומלת ,יקסנגרובו יתרפא) "דימלתל דומלת" ירבחמ ,יקסנגרוב 'יו
דומלתה תארוה" רמאמב .(ו"טשת ,הלוגב םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה
,'ה תונייעמ ,"םיליחתמל דומלתה תארוה" ,א"י יתרפא) יתרפא א"י רקוס "םיליחתמל
:הלא תוירוגטקל םתוא ןייממ אוהו ,דומלתה תארוהב םיישקה תא .(ז"טשת ,םילשורי

םיינושל םיישק .1
תיתיצמתו הרצק ןושל .א
תונושה תואקספה ןיב ןומיסו קוסיפ רסוח .ב
תימרא .ג
.דימלתה לש ימוי-םויה םילמה רצואמ הקוחרו הרז ,םינווג תבר היגולונימרט .ד

דומלתב םינושה םינבמה ןמ םיעבונה םיישק .2
,ץורית ,הישוק ,הבושת ,הלאש) ולשמ השיג יכרד דחא לכלו םידחוימ םינבמ ללש .א
(...אתפקתא ,היעב
.תויורשפאה יוביר .ב

ןכותה תניחבמ םיישק .3
םיאנתה תנשמל םיארומאה לש השיג .א
םותסה ןמ דומיל .ב
(הזתיטנא) הייחדהו (הזתופיה) "ךתעד אקלס"ה .ג
.םיארומאה ידי לע םיעצומה םינוקיתהו תוהגהה .ד

המלש היגוס דומילב םיישק .4
ץורית וא הישוק עויס םשל םינוש תועוצקממ תוכלה .א
םיארומאה ירבד ךותב תבלושמה תונשרפ .ב

םירחא םיישק .5
ריבסהל ידכ קיפסמ וניא י"שר .א
דחא ףוצר רועישב ןיינע םייסל רשפאמ וניא עובשב תועש 6-5 לש ןמזה .ב

םייטקדיד םיישק .6
רועישל ןנוכתהל םידימלתהמ שורדל רשפא יא .א
רמוחה לע רוזחל השק .ב
םידימלתה לצא הפש יישק םימייק .ג
םניבהל ילב םיחנומ לע רוזחל םילגרתמ םידימלתה .ד

"דימלתל דומלת"ה תא םירבחמה ונב םיישקה לע רבגתהל תורשפא דימלתל תתל ידכ
םינמוסמה םיישקב הנושארה םהידומיל תנשב םידימלתה ושגפי ובש ,גרודמ רפסכ
םע תישילשה הנשבו ,2 -ו 1 םירפסמב םינמוסמה םיישקב היינשה הנשב .1 רפסמב
.4 ,3 ,2 ,1 םירפסמב םינמוסמה םיישק

תיבב דומלתה דומיל תייעב לע" ,בקעי ץכ) ץכ בקעי ןתונ םיישק לש תרחא המישר
יגוס השולשב ןיחבמ אוה .(ך"שת ,םילשורי ,הפ לעבש הרותה תארוה :ךותב ,"רפסה
:דומלתה תארוהב םיישק
.ונמלועמ םיקוחר םהו ,ידומלתה ןוידל סיסב םישמשמה םירקמ :םייתואיצמ םיישק .1
.תילטב םיזחוא םיינש :המגודל    
רושיאה יכרד ומכ ,תינויגה הריקחב אלו תרוסמב ןפקותש תוחנה :םיינויגה םיישק .2
ןיאש החנהה וא ("ןהב תשרדנ הרותהש תודימ") הרותה ירבד ךותמ םיקוחה לש    
.המודכו אנת לע קולחל יאשר ארומא    
.רסומו קוח םיגשומה לש היבוברע ךותמ םיעבונה ,םיירסומ םיישק .3

הדוהי גרבנזיא) גרבנזיא 'י ןתונ תידומלתה היגוסה לש םיינבמה םיישקה לש המגדה
,םידומיל תוינכתל זכרמה ןועידי ,"תידומלתה היגוסה לש התובכרומ לע" ,(האצרה)
םיינשה ןיבמ המ טילחהל ךרוצ שי רשאכ :(.1 ב"לשת ,םילשורי ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
:םיגוסה ינשמ תוחכוהל דימלתה הפצמ - 'ב וא 'א - ןוכנ
(החדנ 'ב ןכלו) 'א תבוטל תוחכוה .1
.(החדנ 'א ןכלו) 'ב תבוטל תוחכוה .2

:הלילשה ךרדב תוחכוה תובורק םיתעל דימלתה שגפי תידומלתה היגוסב
(לבקתמ 'ב ןכלו) ןכתיי אל 'אש תוחכוה .3
(לבקתמ 'א ןכלו) ןכתיי אל 'בש תוחכוה .4

:רתוי דוע ךבתסמ ןיינעה ,תוחכוהה תא החוד תידומלתה היגוסה רשאכ
:םיכרד יתשב תוחדנ 'א תבוטל תוחכוה .1
.(םינוכנ םה 'ב ןהו 'א ןה ,ילוא ,זאו) החכוהל םיאתהל לוכי 'ב םג 1.1    
.(ןוכנ אוה 'ב קר ,ילוא ,זאו) החכוהל םיאתמ וניא ומצע 'א 1.2    

:םיכרד יתשב ןה םג תוחדנ 'א דגנ תוחכוה .2
.(םינוכנ םניא 'ב ןהו 'א ןה ,ילוא ,זאו) ןכתיי אל 'ב םג 2.1    
.(םינוכנ 'ב ןהו 'א ןה ,ילוא ,זאו) ןכתיי ומצע 'א 2.2    

.ודגנ וא 'ב דעב תוחכוהה יבגל ,ןבומכ ,רבד ותוא

,המגודל ,אעיצמ אבב תכסמ לש ןושארה קרפה .תכסמה לש רדסב ןומט ףסונ ישוק
קרפב רמאנש המ תא תעדל שי וז הנשמ ןיבהל ידכ ."תילטב ןיזחוא םיינש" הנשמב חתופ
,לוכהש ,חינה וליאכ אוהו ,אשונה ןוגראב בשחתה אל דומלתה ךרוע .תכסמה לש ינשה
תואבה תוחנה לע תובורק םיתעל היונב היגוסה וז הביסמ .דמולל עודי ,יחכונה ףדל טרפ
איה וז הנשמ עודמ א"בשרה לאוש "םיזחוא םיינש" תנשמל ושוריפב ,םנמאו !ךכ רחא
.(תמדוקה תכסמה ףוסל רשקהמ עבונ רבדהש) תינכט הבושת בישמו ,תכסמב הנושארה

תידומלתה היגוסב םיישקה ןוימ
היהת היגוסש ךכל םימרוגה םיטנמלאה םה המ ,רידגהל התסינ ג"לשת ןליא רב תינכת
תא רחוב אוהש העש תינכתה בתוכ תא ךירדהל ידכ הצוחנ התייה וז הרדגה ."השק"
.תונושה תותיכל םידומילה רמוח

ריבסמה ףיעסב .רמוחה תריחבב ןהב בשחתהל שיש טבמ תודוקנ שולש העיצמ תינכתה
:רמאנ "השק רמוח" והמ
.םיפסונ םיישק ופסותי בלש לכב רשאכ ,יכרריה גורידב גרודי רמוחה .ז

םיישקה תמישר ךותמ םיביכרמ המכ לולכי אוה םא ,השקל בשחיי רמוחה .ח
.ןלהלש
עובקל השק ןכש ,הפוגל היגוס לכב השעית ,לק המו השק המ ,תיפוסה העיבקה
.היגוסה לש ישוקה תגרד תא קיודמ ןפואב ןהיפ לע עובקלו תוינוציח תומרונ

םיישקה יגוס .י
:םיינרוצ םיישק
םיבורמ תימרא יעטק וא ןושל יישק .1
םתנווכ תא ןיבהל ידכ םריכהל ךרוצ שיש ןושל תועבטמו םיחנומ .2
:םיינכות םיישק
;(הירוטסיה ,הילאיר) עקר תודיחי םיכירצמה םיניינע .3
ןתוא הנק םרט דליהש הבישחה יכרדב שומיש םיכירצמה םיטשפומ םינויד .4
דימלתה תסיפתל םישק םיגשומ .5
קוספ םיאצומה שרדמ יכרד וא ,דימלתה תסיפתל םירזה הבשחמ יכרד .6
םישק ארקמ יעטק לע םיכמתסמה וא וטשפמ    
תודגנתה םיררועמה םיאשונ .7
:םיינבמ םיישק
היגוסה יבלש לש תכבוסמ תופעתסה .8
ישארה אשונה ןמ םיקוחרה יאוול יאשונ .9
יכ ,תנעוט תינכתה ןיידע םיגוס העשתל םיישקה ןוימ תורמל יכ הדבועל בל םישל שי
לש ישוקה תגרד תא קיודמ ןפואב ןהיפ-לע עובקלו תוינוציח תומרונ עובקל השק"
תותיכל ידומלתה רמוחה תעיבק הז ןוימ רחאל םג יכ ,השעמל ,רבד לש ושוריפ ."היגוסה
.תיביטיאוטניא ןיידע איה תונושה

תורטמ תעיבקב אליממו ,תידומלתה היגוסה לש ישוקה גורידב םיישקה תא םיגדהל ידכ
היגוס תיארנ דציכ םיגדנ ,םיילאוטקלטניאה םירשכהו תויונמוימה םוחתב תורורב
תבישיב וגצוה םירבדהש יפכ ,םייגולוכיספ םינוירטירק יפל תחתונמ איה רשאכ תידומלת
.2.12.70 םויב הפ לעבש הרותב םידומילה ןונכתל הדעווה

"ולש תואיצמ וליא" היגוסה חותינ
ןה המ .ידוסיה רפסה תיבב תדמלנ .(ב-א ,אכ אעיצמ אבב) "ולש תואיצמ ולא" היגוסה
?טרפב וז היגוס תארוהבו ,ללכב תידומלת היגוס תארוהב תויגולוכיספה תויעבה

םיאבומ םינועיטהו תודוזיפאה .יביטקודד-יטתופיה אוה תידומלתה הבשחמב ןוידה .1
םייטפשמה תודוסיה תא תדדובמ ארמגה .וז רחא וזב תוקדבנה אדירג תורעשהכ
החוד ,תרזוח איהשכ םהב הנדו ,תורוקמה ןמ סוסיב םהל תנתונ ,הינפל ןודנה הרקמבש
תאבומה הדוזיפאה .שדח יזכרמ דוסי ביבס ןגרואמ אוהשכ הרקמה תא שדחמ הנובו
.יונישלו דוביעל תנתינה החכוה אלא ,"תואיצמ" הנניא ארמגב

.ןכ ינפל אלו ,הנש 12 ליגב וז ךרדב בושחל ליחתמ דליה .תיטתופיה איה וז הבשחמ ךרד
הבישח ךרדב אלו ,ילמרופ ןויגיהב שמתשהל דליה לע וז הבישח ךרדב שמתשהל ידכ
לגוסמ ותואש תעדה לוקיש תא םהילע תססבמו םיישממ םיבצמב תלפטמה ,תיטרקנוק
.תוצובקב לולכל וא גרדל ,גווסל דליה

השק הז יביטקודד ךילהת .ךפהלו תואיצמ לא קוח םושיי ךילהתב ןומט ףסונ ישוק
תואיצמ אלא ,העובק תואיצמ הניא איה ףא ארמגב תאבומה תואיצמהשכ דוחייב
.תיטתופיה

תנווכ לע הדיעמה תוגהנתה :"חוניה ךרד"ל "הליפנ ךרד" ןיב הניחבמ ונינפלש היגוסה .2
רבדה ,ונממ לפנ ץפחה םא .ותחקל בושי אוה ,ץפחה תא חינה הדבאה לעב םא .הילעב
.ונממ שאייתי אוה ,ןמיס וב ןיא םא ;וירחא שפחי וילעב ,ןמיס ץפחב שי םא :ןמיסב יולת
הז ךילהת .תלוזה לש הייארה תיווזמ ,יביטקייבוא ישונא טופיש רשוכ דליה ןמ שרדנ ןאכ
.תוידדה לש תיגולה הלועפב טלוש דליהשכ ןכתיי

,וז רחא וזב ןתקידבו האיצמל ומרגש תויורשפאה לכ יוצימ איה ארמגב ןוידה ךרד .3
.תרחא ךרדב תונגרואמ תויורשפאה םעפ לכב רשאכ
םוקמב םימרוגה םתואשכ ,טבמ תודוקנ המכמ בצמ ותוא תייאר תורשפא ןאכ השרדנ
:תויורשפא שולש תומייק ונלש הרקמב .תרחא תועמשמ םילבקמ רחא

ירד יבד אתשנכמב
חוניה ךרד
הליפנ ךרד
תומא 'דב בק
םירוסא טעמ םג
םירתומ תוריפ הברה םג

הריציל השורדה תילכש הקיטבורקאל לגוסמ דליה םא קפסו ,תיטתופיה תואיצמ וז
שיו ,דליה ליבשב טושפ רבדה ןיא .יטפשמ יתכלה דוסי ןבלתמ הנממש תיביטלוקפסה
,ארמגב שרדנש יפכ אלו ,תודדוב תויתכלה תודוזיפאכ ולצא ספתיי ןיינעהש שושחל
.היפיעס לע תחא הביטחכ

תומכה תויעב .4
ןיב םניאש "חוניה ךרד" ,"הליפנ ךרד" לש םיבצמב ןיחבהל דליה חילצמ ןכיה .א
ימנ יכהמ ריצב וליפא"ו "ימנ אבוט וליפא" אלא "תוריפ טעמ"ל "תוריפ הברה"
ןבומב ,תיפוסניא אלא ,ןוידל םרוגכ העובק תיטרקוק תומכב רבודמה ןיא ןאכ ."אל
.12 ליג ינפל הליחתמ הניא וז ףא .תיגולה הבישחה

,חטשו חפנ ,םינוש תודימ יגוס ינשמ בכרומ הז יתומכ גשומ :"תומא עבראב בק" .ב
יתלב וז ףא ,הלופכ היצאירט תארקנ וז תיגול הלועפ .בחרמב רוזיפ םיאצויה
.12-11 ליג ינפל תירשפא

ןפואב בצמ תקידב םשל הייארה תיווז יוניש :3 ףיעסב ישוקה :"הנימ אקפנ" .5
לש הייאר תיווזל תישיא הייאר תיווזמ האיצי :ףסונ ךוביס ןאכ ךבתסמ ,יביטקייבוא
בק םאה :םדאה לצא חור יכלה ינש םימייק ונלש הרקמב .תיגולוכיספה ותשגרהו תלוזה
?הבושח הניא וזכ תומכש םושמ וא ,תוריפה תא טוקלל החרטה ללגב רקפומ תומא ד-ב
.והנשממ רתוי קזח םינועיטה דחא האריי םהמ דחא לכבש םינוש םיבצמ הלעמ ארמגה
וא רוזעת ,היעבה ידצ ינש תא םידלי ינש וגציי הבש ,הגצה לע השחמה םא לואשל שי
.יטפשמה ןוימדה תא ןיבהל ידכ שרדנה יביטקודד-יטתופיהה הטשפהה ךילהתל עירפת

,"םתס" םדא .תמיוסמ תיתדבוע תואיצמכ אלו גשומכ םדאה ..."שיניא חרט אל" .6
.ידוזיפא אלו ילמרופ יטסיטטס גשומ "שיניא"

ךותמ רותיו לש דוסי לע והמ שואיי גשומ םידליל ריבסהל רשפא :"תעדמ אלש שואיי" .7
רבודמ ןאכ .הזכ וניא תעדמ אלש שואיי .ישונא ישגר שפנ ךלהמ האצותכ אבה ,העידי
.ידוזיפא-ישגרה ונכותמ טשפומ יטפשמ גשומב

המירזה ובש ינרוצה ויפוא תא ןאכ דבאמ ןמזה :"שאיימד אוה אתשהמ" ןמזה גשומ .8
םימרוגמ בכרומה יביטלר ךילהת אוה טשפומ גשומכ ןמזה .דחא ןוויכב איה ןמזה לש
בחרמה :םימרוג ינש לש הלפכה אוה ,וב תשבלתמה תואיצמה ןמ טשפומ אוהו ,םינוש
ינשמ דחאל ןמזה דומצ רשע ליג ינפל .תוריהמהו (תושחרתמה תולועפה רפסמ וא)
.ינשב םג בשחתהל חכושו דחא םרוגל דמצנ דליה .םהינש לש האצות וניאו ,םימרוגה

וז הלועפ .(בחרמ X תוריהמ) הלופכ היצאירס לש תיגול הלועפ בייחמ יביטקייבואה ןמזה
ןוויכל ףטוש ןמזה ןושאר טבממ ירהש .ארמגב רכזומה בצמב רקיעב ,רגובמל ףא השק
לוכה .םיבצמבש יונישל דומצ אוהו ,הז רחא הזב תוערואמ לש היצקנופ ותויהב ,דחא
אצמנה רבדמ שאייתמ םדא ןיא .דבא ץפחש העידיה רחאל קר אב שואייהש ,םיעדוי
גשומכ לבקתהל שואייה קיספמ ןאכ .לוכי וניאו וגישהל ונוצרבש רבדמ קר אלא ,ותושרב
ןיד לבקמ ןמיס וב ןיאש ץפח .םדאל אלו ץפחל רושקה ,רוהט יתכלה גשומל ךפוהו ,ישגר
ביטב אוה ןוידה תמגמ תיתכלה הניחבמ יכ ,בצמ אלו ןאכ שי ןיד .דבאש עגרמ שואיי
.אל ותו תולעבה רשק

,"שואיי" תארוק ארמגהש המ ןאכ שי ןכלו ,וילעבל ץפחה ןיב רשק רתוי ןיא הז הרקמב
.וילעב לש יגולוכיספ בצמ אלו ץפחה בצמ אוה הז הרקמבש

דומלתב ןתמו אשמה יכרד לע רקחמ
לש הנבמה תא אוצמל הסינש רצק רקחמ ךרענ ןליא רב תטיסרבינוא לש ךוניחל גוחב
.םסרופ אלו םייתסנ אלו ,ל"שת תנשב ךרענ הז רקחמ .ידומלתה ןתמו אשמה

רשפאש םיחוטב םילכ רסוח :הכ דע וניוצש םיישקה לע רזוח הז רקחמ לש םייניב ח"וד
ןוחטיב רסוח אליממו ,תידומלתה היגוסה לש ישוקהו ךוביסה תדימ המ םהיפל עובקל
.תויונמוימהו םירשכה םוחתב תורטמה תעיבקב

:הלא םירבד רגרבצרו יבצ בתוכ םייניב ח"ודב
לש ךרדב ב"ע ,ד"ל ףד-ב"ע ,כ ףד תבש תכסמ תויגוס 50-ל בורק לש חותינ רחאל"
,(ל"שת ןסינב 'ט םוימ ,םדוקה ח"ודב תטרופמ וז ךרד) הבישחה יכילהת תטשפה
תניחבמ תוליבקמ תויגוס תומייק םא ןוחבל ידכ תויגוסה ןיב האוושה ונכרע
.םינבמ יגוס רפסמב תויגוסה לכ תא לולכל לכונש ךכ ,הנבמה

םיללכ רפסמ לע עיבצהל ןתינ ןהבש ןתמו אשמ יכרדל דוגינב יכ ,איה ונתנקסמ
הנבמה לע םינד רשאכ תמייק וז תורשפא ןיא ,ןתמו אשמה יכרד לכ תא םיפיקמה
.היגוסה לש יללכה

.תויגוסה לש האוושהה תטיש תא ןאכ גיצנ ונתנקסמ תא ריהבהל ידכ
:םיאבה םיטרפה היגוס לכב וקדבנ האוושהה ךרוצל
('וכו הבושת ,הלאש ונייהד) הב םיעיפומה ןתמו אשמה יגוס .א
םרפסמ .ב
.היגוסב םרדס .ג

,תובושת וא תולאש יגוס המכב ונחבה ןתמו אשמ יכרד חותינב יכ ,ןייצל יוארה ןמ
תולאש יתש ףא לבקל ונמכסהו ,הז טוריפ לע "ונרתיו" תויגוסה תאוושהב ךא
םיגוסב תוהז תללוכה תקיודמ הלבקה יכ תעדל ונחכונש םושמ תאזו ,הנוש גוסמ
ןתמו אשמה יכרד רתיל סחיב םג םירומא םירבדה) .תאצמנ הניאש יאדווב
.('וכו תויחד ,תויאר ןוגכ ,היגוסב םיעיפומה

עיבצהל תורשפא ןיא ונקדבש תויגוסה לכ ךותמש ,ררבתה הז "רותיו" רחאל ףא
תשולש לכש ,רמולכ ,תטלחומ תוהז תוהז הנייהתש תויגוס יתש לע אל ףא
.ןהיתשב םיווש ויהי םירכזומה םיטרפה
אשמ יכרד םתוא ןהב םיעיפומ םא תוהזל תובשחנ תויגוס יתש יכ עבקנ םא קר
תחאבש תורמלו ,הווש רפסמבו הווש רדסב םיעיפומ םניאש תורמל ,ןתמו
אוצמל לכונ זא קר ,הינשב םיאצמנ םניאש םיפסונ ןתמו אשמ יכרד שי תויגוסה
."הז גוסמ הלבקהל קר ךרע ןיא ונתעדל ךא .תוהז תויגוס

ןוידה ךוביס לע רקחמ
'פורפ ידי לע ךרענ תידומלתה היגוסב ןוידה ךוביס לש הדידמל םילכ תתל ותרטמש רקחמ
ךוניחה דרשמל שגומ ח"וד ,"ןוידה ךוביס לש םידממ" ,קחצי רגניזלש) רגניזלש קחצי
ידממ תא קדב רקחמה .(ב"לשת ,ןוויס ,םילשורי ,ישומיש רקחמל ןוכמה ,תוברתהו
םיררבמה ,דומלתה לש תוליגרה רקחמה יכרדמ םלעתהב תידומלתה היגוסה לש ךוביסה
לופיטל רישכמ חתפל התייה רקחמה תרטמ .תיחכונה התרוצל היגוסה העיגה דציכ
.היגוסה לש ךוביסה תדימב

םיישקל ףסונ) התארוהבש ישוקל םימרוגה דחא אוה היגוסה לש הכוביסש ,איה החנהה
היגוסבש ךוביסה יושע ,דמולל בורק ןכותהו הלק ןושלה רשאכ םג .(םיינושלהו םיינכותה
.דומילב םיישק םורגל

:היגוסה חותינל ילמרופ ילכ תאיצמב ךרוצל םינתינ םימעט ינש

.ובש ךוביסה תדימב ןיחבהל אלש יושע אוה ,הרומל ריהנ דומילה רמוח רשאכ .א
ילכ ךירצ ןנכתמה םג ןכש ,דומילה רמוח תריחבל רישכמ תויהל יושע הזכ ילכ .ב
.היגוסה לש תובכרומה תדימ המ רידגהל לכוי ותרזעבש

לוקיש לש םידעצה םהש ,"םירביא"ל תידומלתה היגוסה ןוימ יפל יונב עצוהש רישכמה
,המודכו היאר ,טוטיצ ,הישוק אוהש ,"ךלהמ"ל םיפרטצמ םינושה םירביאה .תעדה
."ןוידל" םיפרטצמ םינושה "םיכלהמ"הו

.ולוכ ןוידבו "ךלהמ"ב ךוביסה תדימל םידדמ ועצוה
:תוביס המכמ ,ןנכתמל ךרד הרומ שמשל לוכי וניא ןיידע הז רישכמ
תתל לוכיש רישכמ .ישוקה יביכרמ המכ ךותמ תחא קר איה היגוסבש ךוביסה תדימ .1
.ישוקה ימרוג לכב בשחתהל היהי ךירצ היגוסבש ישוקל יתומכ הדימ הנק    
תוסחייתהה יכרדל יתומכ דמימ תתל רישכמה חילצה אל ךוביסה תדימל סחיב םג .2
.הזה ישוקה תא םג רתופ ונניא ןיידע רישכמהש ןאכמ .ןוידבש תונושה    
תושרופמ וא תוזומר הדימ וזיאב - ךלהמה ירביא לש תושרופמה תדימ ןיינעל ךכ .3
.יתומכ ןויפאל התכז אל וז הנוכת םג :ךלהמבש תונקסמה וא תוחנהה    

עוצקמ תארוה םודיקל ןושאר דעצ הווהת וז הדובע"ש הווקמ רקחמה רבחמ ,םנמאו
םיינבמה םיטקפסאה לש רקחמל ךרד שוביגל םורתת איהש" ןכו ,"רפסה יתבב דומלתה
דרשמל שגומ ח"וד ,"ןוידה ךוביס לש םידממ" ,קחצי רגניזלש) "ידומלתה ןוידה לש
.(ב"לשת ,ןוויס ,םילשורי ,ישומיש רקחמל ןוכמה ,תוברתהו ךוניחה

םיפקש תרדס ןכו ,"תואיצמ וליא" קרפל הכרדה תרבוח רואל האצי א"משת תנשב
.רגניזלש קחצי 'פורפ לש הז רקחמל ךשמה איהש הדובע ,קרפה תארוהל

ןור) "ארמג יקרפ" תרבוחה רגניזלש 'פורפ תייחנהב תווצ ידי לע רואל האצי ו"משת תנשב
,ץישפיל ש"ע םירומל תיתד הללכמ ,"ארמג יקרפ" ,קחצי רגניזלשו המלש ןילביר ,הליצ
חותיפ ךשמה איה וז תרבוח .דימלתל תרבוחו הרומל ךירדמ תללוכה ,(ו"משת ,םילשורי
.רגניזלש .י לש ותטיש

:תרבוחה הנכוה היפלש הטישה תראותמ אובמה ירבדב
הגרדהב דימלתה תא סינכהל הדעונ התע םיחתפמ ונאש םידומילה תינכת"
,הנשה תליחתב ודמלייש םילק םיעטק תריחבב יד אל ךכ םשל .דומלתה דומילל
ארמגה תא םינייפאמה םיישקה ימרוג םהב םיעיפומש םיעטק רוחבל שי אלא
לש םדומילל הנכה שמשי דחא עטק לש ודומילש ,הזכ רדסב םיעטקה תא רדסלו
.וירחא םיאבה םיעטק

םיישקו תימראה הנושלב םירושקה םיישק ,עודיכ ,םה ארמגה דומילבש םיישקה
םינייפאמה םיישקהש המוד ךא .םהב תלפטמ ארמגהש םיאשונה - רמוחבש
שיו ,םיבכרומ תעד ילוקיש הב םיעיפומ :הנבמבש םיישק םה ארמגה תא רתויב
יגוס תניחבמ םיעטקה תא גרדל הסנמ תיחכונה תינכתה .בכרומ ןתמו אשמ הב
אל .םיעטקה לש קדקודמ חותינ לע ססובמ הז ןויסנ .םהב םיעיפומה תעדה לוקיש
הדימ התואב םיטושפ םיארנ םיעטק ינשו שי ןכש ,יביטיאוטניא טופישב יד היה
תקדקודמ הקידבו ,(םיטושפ םיארנה ץוריתו אישוק קר םיליכמה םיעטק ןוגכ)
ינפב םידימעמ םהש םיישקה תניחבמ לדבהה לודג יכ ,תובורק םיתעל הארמ
.דימלתה

עטקה תנבה ןכתית אל :ארמג תארוהב תיחרכה איה ילמרופה דצל בל תמושת
לצא ריאשהל היושע תלפרועמ הנבה ;תעדה לוקיש הנבמב הרורב הנבה אלל
אצוי ורכש וז ךרדב דומיל .רמוחה לע טלתשה אלש השגרה ,םגפל םעט דימלתה
הברה דמלישמ ,וירוב לע דמלש המ ןיביו טעמ דמלי דימלתהש בטומ .ודספהב
.הנבה רסוח לש היטעב םיילילש תושגר לש עקשמ ולצא ריאשי רבדהו

חותיפל תערכמ המורת םג םורתת ארמגה לש ילמרופה דצה תא הריהבמה הארוה
דחוימבו ,םיבכרומ תעד ילוקיש תנבהב םישקתמ םיבר םידלי ,דליה לש ותבישח
דליה תא ףשוח תעצומה ךרדב ארמג דומיל .טשפומ ןיינע אוה ןודינה ןיינעה רשאכ
.םתא דדומתהל יתגרדה ןפואב וליגרמו ול םריהבמ ,הלאכ תעד ילוקישל

קר אל בשחתמה ,ארמג יעטק לש גרודמ רחבמ עיצהל םיאב רשאכש ,ונל ררבתנ
תא רוחבל רשפא יא ,םיינבמה םיישקב םג אלא םיירמוחהו םיינושלה םיישקב
היה ןתינ אל ;תחא תכסממ אל וליפאו ,דחא קרפמ םלוכ ויהיש ךכ םיעטקה
תומוקממ םתוא םיטקלמ ןכ םא אלא ,קיפסמ רפסמב םימיאתמ םיעטק אוצמל
,םיחספ ,תוכרב :תודחא תותכסממ םיעטק ליכמ ונינפלש רחבמה .ס"שב םינוש
הליפת ינידמ ,אשונל אשונמ תופוכת רבוע דימלתהש אצמנ .דועו אעיצמ אבב
דימלתה רישעמ ךכ ,הניעטו הקירפ תוכלהל הרימש ינידמו רכממו חקמ ינידל
.תודהיב ויתועידי רצוא תא הנשה ךשמהב

הרומה לע לקהל וניסינ הז ךירדמב .הדבכה םושמ ,ןבומכ ,שי םיאשונב הז ןוויגב
לעש ,רוכזל בושח .עטק לכבש םיאשונל בחרנ רבסה ידי לע הכאלמה תא
םה עודמ ,םיעטקה רודיסב ןורקיעה והמ - יללכ ןפואב - ןיבהל םידימלתה
עטקב םיעיפומה םינבמה דציכ םהל תוארהל ךירצ הרומה .אשונל אשונמ םירבוע
לכ דיל ןיוצמ הרומל ךירדמב .םימדוק םיעטקב םהב ושגפ רבכש םינבמל םימוד
תמושת תינפומ ךכב .הז ןיעמ הנבמב ושגפנ רבכ ןכיהו וב עיפומה הנבמה והמ עטק
םע דדומתהל ותלוכי תא חתפמה רבד ,עטקה לש ינבמה דצל דימלתה לש בלה
וידימלת םע ךורעל הרומה בייח עטק לכ דומיל ירחא .יד אל ךכב ךא .ינבמה דצה
"ודמלנ רבכש ,םימדוק םיעטק לש םהינבמ םע והנבמ לש תטרופמ האוושה
.('ב-'א 'מע ,אובמ)
לילכ רתוול םיננכתמה תא ץליא םיישק לש קיודמ לולסמ תונבל ןויסינה יכ ,ןיחבהל שי
עטקה אשונ אל ןכש ,עטק לכב דומילה אשונ תא ףילחמ דליה התעמ .דומילה ינכות לע
תליאש :הז רדס יפל םיאשונ דמול ,וז העצה יפל ,דימלתה .ותובכרומ תדימ אלא ,רקיע
,םיקתממ תקולח ידי לע תוחוקל תכישמ ,לוקב עמש תאירק ,הדימע תליפתב םימשג
םיקוחרה םינוש םיפסונ םיאשונ 27 ןכו ,רכומלו הנוקל האנוא ,הרותה תאירקב הדימע
.הזמ הז

ויתועידי רצוא תא הנשה ךשמב דימלתה רישעמ" ךכ יכ ,םירובס תינכתה יננכתמ
הזל הז םירושק םניאו םניינעמ םישולתה םיטנמגרפ לש דומיל םא בר קפס ."תודהיב
ינידל תובבלה תא רישכמ וניא האנוא ינידב דחא טרפ תעידי .תעדה רצוא תא םירישעמ
.וינכת אלו ,ובש ילמרופה דצה אוה עטקה רקיעש םג המ ,האנוא

תונקסמ
תוינידמ ןיא :רסחב הקול תויונמוימהו םירשכה םוחתב תורטמה תעיבק יכ ,וניאר
היגוסה תא חתנל ןויסינהו ,התיכה הבוגו םידימלתה תמר יפל םירשכה גוריד לש הרורב
דימלתה לש תלוכיה םצע לע תוקפסו םיישק הלעמ תיגולוכיספ הניחבמ תידומלתה
ינפל דומלת דומלל ליחתמ אוה ךוניחה תכרעמ לכב ירהו ,13-12 ליג ינפל דומלת דומלל
.הז ליג

לש םתדמע לע ונדמע 1 קרפב .דומלתה דומיל תלחתה ליג תא תוחדל תונויסנ ויה
עיצה ד"ערת ינומכחת תינכתב .דומלת דומילל םיאתמה ליגה רבדב םיגוהו םיכנחמ
תיב ,(9-5 ליג) ארקמ תיב ,םידלי ןג :תוביטחל רפסה תיב תא קלחל רגילז ףסוי ר"ד
תשרוד איהש ינפמ םג ,הלבקתנ אל וז תינכת .(22-17 ליג) שרדמ תיבו (17-13 ליג) דומלת
םע דעומ רדס לכ תא הנושארה וידומיל תנשב דומלל ךירצ דליה וז תינכת יפל :הבורמ
!רגובמ דמולל םג ןיטולחל תירשפא יתלב איהש המישמ - י"שר שוריפ

תשרומ - תחאה :םייתש ןה רפס תיבב דומלתה דומילב םימידקמ ןללגבש תוביסה
,י"שר טעמו שמוח דליה עדי טעמכ" :ארמג דומילל ריהמ רבעמ היה "רדח"ב ."רדח"ה
,םילשורי ,א ךרכ ,םיבתכ :ךותב ,"רדחה" ,מ"א ץישפיל) "ארמגה רדחל והוסינכה דימ
יכ ,ןובשחב ואיבה אל רפסה יתבו ,ארמג לש םדקומ דומיל הבייח דומילה תרוסמ .(ז"שת
רפסממ העבש יפו השיש יפ התייה ארמג דומילל "רדח"ב השדקוהש תועשה תומכ
לע וצילמהש תולוק ועמשנ "רדח"ב דומילה תפוקתב םג םנמא .רפסה תיבב תועשה
,"םירענ ךוניח" ,לזוי ונכאר) ונכאר לזוי :ארמג דומילב םיליחתמ ובש ליגה תייחד
גארפמ ל"רהמה לש ותעד .9 ליג ינפל ארמג דמלל אל עיצמ ,לשמל (ט"מקת ,ףסאמה
הרשע שמח ןב"ש תעבוקה הנשמה תא םייקל שי יכ ןעוט אוהו ,1 קרפב האבוה
דומילה תרוסמ :והותב ולע ארמגה דומיל ליג תא תוחדל תונויסינה לכ ךא ."דומלתל
.רתויב ריעצ ליגב ארמג דומלל ולחה םידליו ,הרבג

איה ,םיססובמ רפס יתבב דחוימב תמייקה הביס ,ארמגה דומיל תמדקהל היינש הביס
,םדקומ ליגב ארמג דומלל םיליחתמ םהידליש ךכב גשיה םיאור םה .םירוהה לש םצחל
םירוה לש הז ץחל .ארמגה דומיל תא ותמדקה תדימ יפל רפסה תיב תא םיכירעמ םהו
יאמצעה ךוניחה לש רפס יתבב םירחתמה ,םייתד-םייתכלממה רפסה יתבב דחוימב םייק
.דומיל תועש רתוי ול םישידקמו ארמגה דומיל תא דואמ םימידקמ םהבש

יולג בתכמ .תאש רתיב הנורחאל םיעמשנ ידוסיה רפסה תיבב דומלת דומיל דגנ תולוק
:יכ עבוק ,רפס-יתב ינבר 26 ידי לע םותח ,יתדה ךוניחה ףגא תלהנהל
,ונידימלת לש רשוכה תאו ךרוצה תא םלוה וניא 'ה התיכמ לחה ארמג דומיל"
ל"רהמה תארוה לא הרזחל תעדה תא ןתיל שי ןכ לע רשא .םדספהב אצוי םרכשו
שמח ןבו הנשמל רשע ןב ,ארקמל שמח ןב' :תובא תכסמב הנשמה ירבד תא םייקל
.(א ,כ הטוס) "דומלתל הרשע
דומלל ליחתמ דימלתש לככ יכ ,םינעוטה שי .קפסב םינותנ דומילה תמדקה לש םיגשיהה
םידימלת םידמלמה םירומ .ותלחנ תויהל תוכפוהש תואיגשה תובורמ ךכ ,רתוי ךומנ ליגב
- םילאוש הלא םידימלתש תולאש לש ןפוד אצוי גוסמ םיעתפומ רגובמ םליגש םיליחתמ
ליגמ ארמג דומילב ולגרוהש םידימלת ,ארמגה דומילב תועלבומה תוחנהה לע תולאש
תוחנהה תא םמצעל ררבל םילגוסמ םניא ךכ בקעו ,הלא תולאשב םיניחבמ םניא ריעצ
.תידומלתה היגוסה רדסב תועלבומה

אולמ תא וקיפי םידימלתהש ןפואב עוצקמה תא ןגראל ןנכתמה בייח ,םייקה בצמה רואל
.רשפאה לככ םיטעמ ויהי םיירשפאה םיקזנהשו ריעצ ליגב םדומילמ תירשפאה תלעותה
חתפל היהי רשפאש ,ויישק לע רבגתהל לכוי דימלתהש ,ךרדב יונב תויהל בייח עוצקמה
תותיכב תפסונ הקמעהל סיסב היהי םידומילה רמוחשו ,עוצקמל תיבויח השיג ולצא
.תואבה

אל ליחתמה דימלתה תא ןתרזעב ןמאל היהי רשפאש תויגוס לש םימגד אוצמל תונויסינה
רבד לש ותימאל לבא ,ארמג יעטק לש רחבמ ןתנ "דימלתל דומלת"ה .תואצותל ואיבה
.האצמנ םרט ךלמה ךרד .ארמגה ידי לע םישרופמ ,הנשמהמ םיעטק הלא ויה

תובכרומה תדימ :םייניב ןורתפ לש ךרדב ג"לשת ןליא-רב תינכת הרחב הז בצמ רואל
לכב ןודית וז העיבק םג לבא ,הב םיעיפומה םיישקה יגוס תומכ יפ לע עבקית היגוסה לש
תוא ןנכתמל תשמשמ היגוסב םיישק לש הבורמ תומכ :תורחא םילמב .הפוגל היגוס
העיבקה ןאכ םג ךא .אל וא התיכל םיאתמ רמוחה םא קודבל ותוא בייחמה הרהזא
לע תססובמו ,תיביטיאוטניא הבר הדימב איה תינכתב ללכיי רמוחה םא תיפוסה
.ןויסינה

לש ישוקה תדימ תא םהיפ לע דודמל רשפא היהיש םייעדמ םילכ ואצמיי דיתעבש ןכתיי
,תילנויצומא המאתה ,ךוביס ,ןכות ,ןושל :הלש םיביכרמה לכב בשחתהב היגוס לכ
אוהו ,םילבגומ ןנכתמה לש ותושרל םידמועה םילכה העש יפל .דועו תיגולוכיספ המאתה
,ןויסינ ,םיישק תמישר תרזעב דבוע אוה .םהיפ לע תוטלחה טילחהלו םהב רזעיהל בייח
.רשי לכשו היציאוטניא

 

אבה קרפה םיטבל תונש םישימח ןכות ע"בשותב םידומיל תוינכות ןכות


חזרה לדף הבית חזרה לתוכן תושבע