חמישים שנות לבטים
על תהליכים ומגמות בתכניות הלימודים בתורה שבעל 
פה

גרבנזיא הדוהי

םידומיל תוינכתל ףגא ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
רקחמו הכרעה רודמ
ח"משת םילשורי

 

ןכות

החיתפ
המדקה
הדובעב תונודנה םידומילה תוינכת
הפ לעבש הרות תללוכ המ .1
אובמ
הנשמ
דומלת
הדגא
הדגאו הכלה ישרדמ
םיקסופה תורפס
תובושתהו תולאשה ירפס
םיניד
הליפת
תודהי
הארוהה תורטמ .2
אובמ
תורטמה ןוימ
הנוילע הרטמכ הרות דומלת תווצמ 2.1
ןוילע ךרעכ הרות דומלת
?הרות דומיל תעפשה יהמ
ינרדומה רפסה תיבב הרות דומיל תורטמ
םוכיס
עדיה םוחתב הארוהה תורטמ 2.2
רמוחה תריחב תייעב
תונושה םידומילה תוינכתב תורטמה
?תונושה תוינכתב תולולכ עדי תורטמ וליא
תונקסמ
תויונמוימו םירשכ חותיפ םוחתב הארוהה תורטמ 2.3
"יקב"ו "ףירח"
תויונמוימהו םירשכה םוחתב תורטמ
תונושה תוינכתב תורטמה תאוושה
םוכיס
שגרהו הנומאה םוחתב הארוהה תורטמ 2.4
אובמ
םידומילה תוינכת חותינ
ןהיגוסל תורטמה םוכיס
ע"בשותב םידומילה תוינכת .3
אובמ
הנשמב םידומילה תוינכת 3.1
אובמ
ידוסיה רפסה תיבל תוינכת
ב"צרת יחרזמה תינכת
ו"טשת תינכת
ח"כשת תינכת
ןוכיתה רפסה תיבל תוינכת
ז"טשת תינכת
ב"לשת-ט"כשת תינכת
ט"לשת תינכת
ז"משת תינכת
םוכיס
דומלתב םידומילה תוינכת 3.2
אובמ
דומלת תארוהב םיישקה 3.21
?דומלתה תא גרדל רשפא םאה
דומלת תארוהב םיישקה ןוימ
תידומלתה היגוסב םיישקה ןוימ
"ולש תואיצמ וליא" היגוסה חותינ
ידומלתה מ"ומה יכרד לע רקחמ
ןוידה ךוביס לע רקחמ
תונקסמ
דומלתב םידומילה תוינכת 3.22
ידוסיה רפסה תיבל תוינכת
ב"צרת יחרזמה תינכת
(א"כשת) ו"טשת תינכת
ח"כשת תינכת
ם"שת תינכת
ןוכיתה רפסה תיבל תוינכת
ט"כשת תינכת
ב"לשת תינכת
ט"לשת תינכת
םוכיס
םינידב םידומילה תוינכת 3.3
ידוסיה רפסה תיבל תוינכת
ב"צרת יחרזמה תינכת
ב"כשת - ו"טשת תינכת
ןוכיתה רפסה תיבל תוינכת
ח"כשת תינכת
ט"כשת תינכת
ב"לשת תינכת
ט"לשת תינכת
ז"משת תינכת
םוכיס
פ"עבשותב תויביטרגטניא תוינכת 3.4
אובמ
היצרגטניא תירשפא םאה
ח"כשת תינכת
ג"לשת תינכת
םוכיס .4
םיניד
הנשמ
דומלת
חזרה לדף הבית             חזרה לתוכן תושבע