אבת יכ תשרפ ,םירבד


תווצמה ןינמ
השעת אל תווצמ [ג] ,השע תווצמ (ג) הב שיורת הווצמ

םירוכיב תשרפ ארקל השע תווצמ
.שדקמל םירוכב איבמשכ םירוכב תשרפ ארקל השע תווצמ (דמר)
.ג ,וכ םירבד "'וגו ךיהלא 'הל םויה יתדגה" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ףד הטוס ;'ג קרפ םירוכיב תכסמ
;'ג קרפ םירוכב תוכלה ם"במר
;ב"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.מ"ק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברזרת הווצמ

רשעמ יודו תודותהל השע תווצמ
.רשעמ יודו 'ה ינפל תודותהל השע תווצמ (המר)
.גי ,וכ םירבד 'וגו תיבה ןמ שדקה יתרעב ךיהלא 'ה ינפל תרמאו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ב"ל ףד הטוס ;'ה קרפ ינש רשעמ תכסמ
;'ה קרפ ינש רשעמ תוכלה ם"במר
;א"לק השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ח"לק ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברחרת הווצמ

תונינאב ינש רשעמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.תונינאב ינש רשעמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [גסש]
.די ,וכ םירבד "ונממ ינואב יתלכא אל" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"צ ףד םיחבז ;א"צ ףד םיחספ ;ט"י ףד תוכמ ;ג"ע ףד תומבי ;'ה קרפ ינש רשעמ תכסמ
;ג"פ ינש רשעמ תוכלה ם"במר
;ב"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
וא ל אלא ןיואל ןניא תמל ונממ יתתנ אלו ינואב יתלכא אל ל"סו גישמ 'ח שרוש ףוס ן"במר
;ש"ע ג"ע ףד תומביב רחא קוספמ ואלב אצוי האמוטב לוכאל אלשו ןה ללכמ אבה
.ג"סר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברטרת הווצמ

האמוטב ינש רשעמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ
.האמוטב ינש רשעמ לוכאל אלש ,השעת אל תווצמ [דסש]
.די ,וכ םירבד "אמטב ונממ יתרעב אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ט"צ ףד םיחבז ;א"צ ףד םיחספ ;ט"י ףד תוכמ ;ג"ע ףד תומבי ;'ה קרפ ינש רשעמ תכסמ
;ג"פ ינש רשעמ תוכלה ם"במר
;נ"ק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במר
.ט"נר ןיואל לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברירת הווצמ

היתשו הליכאמ םניאש םירבדב ינש רשעמ ימד איצוהל אלש ,השעת אל תווצמ
היתשו הליכאמ ןניאש םיכרצ ראשב וימד וא ינש רשעמ איצוהל אלש ,השעת אל תווצמ [הסש]
.הכיסו
.די ,וכ םירבד "תמל ונממ יתתנ אלו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ה קרפ ינש רשעמ תכסמ
;ט"צ ףד םיחבז ;א"צ ףד םיחספ ;ט"י ףד תוכמ ;ג"ע ףד תומבי
;'י הכלה ג"פ ינש רשעמ תוכלה ם"במר
.ב"נק השעת אל תווצמה רפס ,ם"במראירת הווצמ

ךרבתי 'ה יכרדב תכלל השע תווצמ
.תלוכיה לכב ךרבתי םשה יכרדב ךליל השע תווצמ (ומר)
ט ,אכ םירבד "ויכרדב תכלהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;ד"י ףד הטוס
;'א קרפ תועד תוכלה ם"במר
;'ח השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;'ז ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
.ז"מ ,ו"מ ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר


ךליו תשרפ ,םירבד


תווצמה ןינמ
השע תווצמ (ב) הב שיבירת הווצמ

ךלמה יפמ הרות עומשל 'ח הנש לש תוכוסב לארשי לכ ליהקהל השע תווצמ
תוישרפ םהינזאב ארקי ךלמהו ףטו םישנו םישנא לארשי תא ליהקהל השע תווצמ (זמר)
.הרותה
.בי ,אל םירבד "'וגו ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקהו" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;א"מ ףד הטוס
;'ג קרפ הגיגח תוכלה ם"במר
;ז"ט השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
.ל"ר ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יברגירת הווצמ

ומצעל הרות רפס לארשימ דחא לכ בותכיש השע תווצמ
.הרות רפס ול בותכי לארשימ דחא לכש השע תווצמ (חמר)
.טי ,אל םירבד "תאזה הרישה תא םכל ובתכ" :רמאנש

:תומוקמ יארמ
;'ל ףד תוחנמ ;ד"י ,ג"י םיפד ארתב אבב ;א"כ ףד ןירדהנס
;'ז קרפ הרות רפסו תוזוזמו ןיליפת תוכלה ם"במר
;ח"י השע תווצמ תווצמה רפס ,ם"במר
;ד"כ ןישע לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ יבר
;ע"ר ןמיס העד הרוי ע"וש
;ה"נק ןמיס ןטק תווצמ רפס ,ליברוקמ קחצי יבר

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ