.וברו ורפ השע תווצמ :א הווצמ      

םימי 'חל רכז לכ לומל השע תווצמ :ב הווצמ      

השנה דיג לוכאל אלש השעת אל תווצמ :ג הווצמ      

םישדח שדקל השע תווצמ :ד הווצמ      
ןסינב 'דיב חספה טוחשל השע תווצמ :ה הווצמ      
ןסינב 'וט לילב חספה רשב לוכאל השע תווצמ :ו הווצמ      
לשובמו אנ חספ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :ז הווצמ      
רחמל חספהמ ריתוהל אלש השעת אל תווצמ :ח הווצמ      
חספ ברעב ץמח רעבל השע תווצמ :ט הווצמ      
חספד 'א לילב הצמ לוכאל השע תווצמ :י הווצמ      
חספב וניתושרב ץמח אצמי אלש השעת אל תווצמ :אי הווצמ      
חספב ץמח תבורעת לוכאל אלש השעת אל תווצמ :בי הווצמ      
רמומל חספ רשב ליכאהל אלש השעת אל תווצמ :גי הווצמ      
ריכשו בשותל חספמ ליכאהל אלש השעת אל תווצמ :די הווצמ      
ותרובח םוקממ חספה איצוהל אלש השעת אל תווצמ :וט הווצמ      
חספ ןברקמ םצע רובשל אלש השעת אל תווצמ :זט הווצמ      
חספה רשבמ לרע לכאי אלש השעת אל תווצמ :זי הווצמ      
רוכב לכ שדקל השע תווצמ :חי הווצמ      
חספב ץמח לכאי אלש השעת אל תווצמ :טי הווצמ      
חספב ונילובגב ץמח הארי אלש השעת אל תווצמ :כ הווצמ      
חספ לילב םירצמ תאיצי רפסל השע תווצמ :אכ הווצמ      
השב רומח רטפ תודפל השע תווצמ :בכ הווצמ      
ואדפ אל םא רומח רטפ ףורעל השע תווצמ :גכ הווצמ      

תבש םוחתל ץוח תאצל אלש השעת אל תווצמ :דכ הווצמ      

הולא שיש ןימאהלו עדיל השע תווצמ :הכ הווצמ      
ותלוז הולא שיש הבשחמב הלעי אלש השעת אל תווצמ :וכ הווצמ      
לספ ךל השעת אל השעת אל תווצמ :זכ הווצמ      
םהל הוחתשת אל השעת אל תווצמ :חכ הווצמ      
םדבעת אלו השעת אל תווצמ :טכ הווצמ      
אושל עבשל אלש השעת אל תווצמ :ל הווצמ      
תבשב שודיק תווצמ השע תווצמ :אל הווצמ      
תבשב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :בל הווצמ      
םאו בא דבכל השע תווצמ :גל הווצמ      
חצרת אל השעת אל תווצמ :דל הווצמ      
שיא תשא םע ףאנת אל השעת אל תווצמ :הל הווצמ      
לארשימ שפנ בונגת אל השעת אל תווצמ :ול הווצמ      
רקש דיעהל אלש השעת אל תווצמ :זל הווצמ      
דומחת אל השעת אל תווצמ :חל הווצמ      
יונל םדא תרוצ תושעל אלש השעת אל תווצמ :טל הווצמ      
תיזג ינבאמ חבזמ תונבל אלש השעת אל תווצמ :מ הווצמ      
חבזמה לע תולעמב תולעל אלש השעת אל תווצמ :אמ הווצמ      

ירבע דבע ןיד ןודל השע תווצמ :במ הווצמ      
הירבעה המא דעיל השע תווצמ :גמ הווצמ      
הדפהו הדעי אל םא השע תווצמ :דמ הווצמ      
הירבעה המא רוכמל אלש השעת אל תווצמ :המ הווצמ      
ערגי אל התנועו התוסכ הראש השעת אל תווצמ :ומ הווצמ      
םאו בא תוכהל אלש השעת אל תווצמ :זמ הווצמ      
קנח ביוחמהל קנחב גורהל השע תווצמ :חמ הווצמ      
ורבחב לבוחל תוסנק ןודל השע תווצמ :טמ הווצמ      
ףייס ביוחמהל ףייסב גורהל השע תווצמ :נ הווצמ      
הכרדכ אלש הקיזהש המהב ןיד ןודל השע תווצמ :אנ הווצמ      
לקסנה רוש לוכאל אלש השעת אל תווצמ :בנ הווצמ      
רוב יקזנ ןיד ןודל השע תווצמ :גנ הווצמ      
התימ וא ןימולשת בנג ןיד ןודל השע תווצמ :דנ הווצמ      
לגרו ןש יקזנ אוה רעבה ןיד ןודל השע תווצמ :הנ הווצמ      
שא יקזנ ןיד ןודל השע תווצמ :ונ הווצמ      
םניח רמוש ןיד ןודל השע תווצמ :זנ הווצמ      
רפוכו הדומו ןעוט ןיד ןודל השע תווצמ :חנ הווצמ      
רכושו רכש רמוש ןיד ןודל השע תווצמ :טנ הווצמ      
לאוש ןיד ןודל השע תווצמ :ס הווצמ      
הלותב התפמ ןיד ןודל השע תווצמ :אס הווצמ      
הפשכמ תויחל אלש השעת אל תווצמ :בס הווצמ      
םירבדב רג תונוהל אלש השעת אל תווצמ :גס הווצמ      
ןוממב רג תונוהל אלש השעת אל תווצמ :דס הווצמ      
םותיו הנמלא תונעל אלש השעת אל תווצמ :הס הווצמ      
לארשי יינעל תוולהל השע תווצמ :וס הווצמ      
ול ןיאש יממ בוח עובתל אלש השעת אל תווצמ :זס הווצמ      
תיבירב הולל הולמ ןיב קסעתהל אלש השעת אל תווצמ :חס הווצמ      
ןייד ללקל אלש השעת אל תווצמ :טס הווצמ      
ףדגמ איה םשה תכרבד ואל השעת אל תווצמ :ע הווצמ      
אישנ ללקל אלש השעת אל תווצמ :אע הווצמ      
תואובתה יקוח םידקהל אלש השעת אל תווצמ :בע הווצמ      
הפירט לוכאל אלש השעת אל תווצמ :גע הווצמ      
ורבח אלב ןיד לעב תנעט עומשל אלש השעת אל תווצמ :דע הווצמ      
הריבע לעב תודע לבקל אלש השעת אל תווצמ :הע הווצמ      
תושפנ ינידב דחא ליבשב םיבר ירחא תוטנל אלש השעת אל תווצמ :וע הווצמ      
תושפנ ינידב תוכז דמלש ימ הבוח דמלי אלש השעת אל תווצמ :זע הווצמ      
תוטהל םיבר ירחא השע תווצמ :חע הווצמ      
ןידב ינע לע םחרל אלש השעת אל תווצמ :טע הווצמ      
ךרדב לשכנהמ אשמ קורפל השע תווצמ :פ הווצמ      
ועשר ינפמ אטוח ןיד תוטהל אלש השעת אל תווצמ :אפ הווצמ      
תעדה דמואב ןיד ךותחל אלש השעת אל תווצמ :בפ הווצמ      
דחוש חקיל אלש השעת אל תווצמ :גפ הווצמ      
תיעיבשב ץראה טימשהל השע תווצמ :דפ הווצמ      
תבשב הכאלממ תובשל השע תווצמ :הפ הווצמ      
הרז הדובע םשב עבשיל אלש השעת אל תווצמ :ופ הווצמ      
הרז הדובע דובעל םיבר חידהל אלש השעת אל תווצמ :זפ הווצמ      
םילגר 'גב גוחל השע תווצמ :חפ הווצמ      
ץמח לע חספ טוחשל אלש השעת אל תווצמ :טפ הווצמ      
רקוב דע חספ ירומיא ןילהל אלש השעת אל תווצמ :צ הווצמ      
שדקמב םאיבהלו םירוכיב שירפהל השע תווצמ :אצ הווצמ      
בלחב רשב לשבל אלש השעת אל תווצמ :בצ הווצמ      
הרז הדובע ידבוע לכלו תומוא 'זל תירב תורכל אלש השעת אל תווצמ :גצ הווצמ      
ונצראב ם"וכע ובשי אלש השעת אל תווצמ :דצ הווצמ      

שדקמ תיב תונבל השע תווצמ :הצ הווצמ      
ןוראה ידב ריסהל אלש השעת אל תווצמ :וצ הווצמ      
דימת 'ה ינפל םינפה םחל רדסל השע תווצמ :זצ הווצמ      

שדקמב תורנ ךורעל השע תווצמ :חצ הווצמ      
דובעל הנוהכ ידגב םינהכ ושבליש השע תווצמ :טצ הווצמ      
דופאה לעמ ןשוחה ריסהל אלש השעת אל תווצמ :ק הווצמ      
םינהכה לש ליעמה עורקל אלש השעת אל תווצמ :אק הווצמ      
םישדק ישדק רשב םינהכה ולכאי אלש השעת אל תווצמ :בק הווצמ      
םשאו תאטחמ רז לכאי אלש השעת אל תווצמ :גק הווצמ      
ברעו רקוב םוי לכב תרוטק ריטקהל השע תווצמ :דק הווצמ      
תרוטקמ ץוח בהזה חבזמב ריטקהל אלש השעת אל תווצמ :הק הווצמ      

הנש לכב לקש תיצחמ תתל השע תווצמ :וק הווצמ      
הדובעל וילגרו וידי ןהכ שדקיש השע תווצמ :זק הווצמ      
החשמה ןמשב ד"ב יכלמו םינהכ חושמל השע תווצמ :חק הווצמ      
החשמה ןמשב רז ךוסל אלש השעת אל תווצמ :טק הווצמ      
החשמה ןמש ומכ תושעל אלש השעת אל תווצמ :יק הווצמ      
תרוטק תנוכתמכ תושעל אלש השעת אל תווצמ :איק הווצמ      
הרז הדובע תבורקתמ תותשלו לוכאל אלש השעת אל תווצמ :ביק הווצמ      
הטימשב ץראה תדובעמ תובשל השע תווצמ :גיק הווצמ      
בלחב רשב לוכאל אלש השעת אל תווצמ :דיק הווצמ      

תבשב שונעל אלש השעת אל תווצמ :וטק הווצמ      

הלוע ןברק השעמ תושעל השע תווצמ :זטק הווצמ      
החנמ השעמ תושעל השע תווצמ :זיק הווצמ      
שבדו רואש ריטקהל אלש השעת אל תווצמ :חיק הווצמ      
תונברקמ חלמ תיבשהל אלש השעת אל תווצמ :טיק הווצמ      
תונברקה לכ חולמל השע תווצמ :כק הווצמ      
רוביצה לש רבד םלעה רפ בירקהל השע תווצמ :אכק הווצמ      
תרכ תגגש לע תאטח ןברק השע תווצמ :בכק הווצמ      
עדויש תודע ד"יבב דיעהל השע תווצמ :גכק הווצמ      
דרויו הלוע ןברוק בירקהל השע תווצמ :דכק הווצמ      
ףועה תאטחב לידבהל אלש השעת אל תווצמ :הכק הווצמ      
אטוח תחנמב ןמש םישל אלש השעת אל תווצמ :וכק הווצמ      
אטוח תחנמב הנובל ןתיל אלש השעת אל תווצמ :זכק הווצמ      
םשאו שמוחו ןרק ןתי םישדקב לעומה השע תווצמ :חכק הווצמ      
קפס לע יולת םשא איבהל השע תווצמ :טכק הווצמ      
לזג רשא הליזגה תא בישהל השע תווצמ :לק הווצמ      
יאדו םשא אטוח בירקיש השע תווצמ :אלק הווצמ      

םוי לכב חבזמהמ ןשדה םירהל השע תווצמ :בלק הווצמ      
דימת חבזמה לע שא דקותש השע תווצמ :גלק הווצמ      
חבזמה שא דובכל אלש השעת אל תווצמ :דלק הווצמ      
תוחנמ ירויש םינהכ ולכאיש השע תווצמ :הלק הווצמ      
ץמח תוחנמ ירויש תופאל אלש השעת אל תווצמ :ולק הווצמ      
םוי לכב ןיתיבח תחנמ לודג ןהכ בירקיש השע תווצמ :זלק הווצמ      
ןהכ תחנמ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :חלק הווצמ      
תאטח ןברק רדס השע תווצמ :טלק הווצמ      
תימינפה תאטחמ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :מק הווצמ      
םשא ןברק רדס השע תווצמ :אמק הווצמ      
םימלש ןברק רדס השע תווצמ :במק הווצמ      
ןנמז רחא םישדק ריתוהל אלש השעת אל תווצמ :גמק הווצמ      
םישדקמ רתונה ףורשל השע תווצמ :דמק הווצמ      
לוגיפ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :המק הווצמ      
ואמטנש םישדק לוכאל אלש השעת אל תווצמ :ומק הווצמ      
ואמטנש םישדק ףורשל השע תווצמ :זמק הווצמ      
בלח לוכאל אלש השעת אל תווצמ :חמק הווצמ      
םד לוכאל אלש השעת אל תווצמ :טמק הווצמ      

רעש לדוגמ שדקמל סנכיל אלש השעת אל תווצמ :נק הווצמ      
םידגב עורק שדקל סנכיל אלש השעת אל תווצמ :אנק הווצמ      
הדובע תעשב שדקממ ןהכ אצי אלש השעת אל תווצמ :בנק הווצמ      
יותש תויהל אלו שדקמל סנכל אלש השעת אל תווצמ :גנק הווצמ      
היחו המהב ינמיס קודבל השע תווצמ :דנק הווצמ      
םיאמט היחו המהב לוכאל אלש השעת אל תווצמ :הנק הווצמ      
םיגד ינמיסב קודבל השע תווצמ :ונק הווצמ      
אמט גד לוכאל אלש השעת אל תווצמ :זנק הווצמ      
אמט ףוע לוכאל אלש השעת אל תווצמ :חנק הווצמ      
םיבגח ינמיס קודבל השע תווצמ :טנק הווצמ      
םיאמטמו םיאמט םיצרש הנומש תויהל השע תווצמ :סק הווצמ      
ןיקשמו ןילכוא תאמוט ןיד ןודל השע תווצמ :אסק הווצמ      
האמטמו האמט הלבנ תויהל השע תווצמ :בסק הווצמ      
ץראה ץרש לוכאל אלש השעת אל תווצמ :גסק הווצמ      
תוריפה תעלות לוכאל אלש השעת אל תווצמ :דסק הווצמ      
םימה ץרש לוכאל אלש השעת אל תווצמ :הסק הווצמ      
שופעמ הווהתמה שמר לוכאל אלש השעת אל תווצמ :וסק הווצמ      

האמטמו האמט תדלוי אהתש השע תווצמ :זסק הווצמ      
םישדק אמט לכאי אלש השעת אל תווצמ :חסק הווצמ      
רהטתשכ ןברק תדלוי בירקתש השע תווצמ :טסק הווצמ      
אמטמו אמט ערוצמה אהיש השע תווצמ :עק הווצמ      
קתנה חלגל אלש השעת אל תווצמ :אעק הווצמ      
ערוצמב המירפו העירפ תווצמ השע תווצמ :בעק הווצמ      
םידגב תערצ תאמוט ןיד ןודל השע תווצמ :געק הווצמ      

ערוצמ תרהט תווצמ השע תווצמ :דעק הווצמ      
רהטישכ ערוצמה חלגיש השע תווצמ :העק הווצמ      
רהטישכ ערוצמ ןברק תווצמ השע תווצמ :ועק הווצמ      
הוקמ ימב אמט לובטיש השע תווצמ :זעק הווצמ      
םיתב יעגנ תאמוט השע תווצמ :חעק הווצמ      
בזה תאמוט תווצמ השע תווצמ :טעק הווצמ      
רהטישכ ןברק בזה בירקיש השע תווצמ :פק הווצמ      
אמטמו אמט ערז תבכש אהיש השע תווצמ :אפק הווצמ      
האמטמו האמט הדנ אהתש השע תווצמ :בפק הווצמ      
האמטמו האמט הבז אתש השע תווצמ :גפק הווצמ      
רהטתשכ ןברק הבז בירקתש השע תווצמ :דפק הווצמ      

שדקמל תע לכב םינהכ וסנכי אלש השעת אל תווצמ :הפק הווצמ      
רופכ םוי תדובע לודג ןהכ השעיש השע תווצמ :ופק הווצמ      
הרזעל ץוח ןברק טוחשל אלש השעת אל תווצמ :זפק הווצמ      
ףועו היח תטיחש םד תוסכל השע תווצמ :חפק הווצמ      
האיב אלב וליפא תוירעל ברקיל אלש השעת אל תווצמ :טפק הווצמ      
ויבא תורע תולגל אלש השעת אל תווצמ :צק הווצמ      
ומא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :אצק הווצמ      
ויבא תשא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :בצק הווצמ      
ויבא תסונאמ וליפאו ותוחא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :גצק הווצמ      
ונב תב לע אבל אלש השעת אל תווצמ :דצק הווצמ      
ותב תב לע אבל אלש השעת אל תווצמ :הצק הווצמ      
ו"קמ ותב לע אבל אלש השעת אל תווצמ :וצק הווצמ      
ויבא תאושנמ ותוחא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :זצק הווצמ      
ויבא תוחא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :חצק הווצמ      
ומא תוחא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :טצק הווצמ      
ויבא יחא תורע תולגל אלש השעת אל תווצמ :ר הווצמ      
ויבא יחא תשא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :אר הווצמ      
ונב תשא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :בר הווצמ      
ויחא תשא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :גר הווצמ      
התבו השא אשיל אלש השעת אל תווצמ :דר הווצמ      
הנב תבו השא אשיל אלש השעת אל תווצמ :הר הווצמ      
התב תבו השא אשיל אלש השעת אל תווצמ :ור הווצמ      
ותשא ייחב ותשא תוחא לע אבל אלש השעת אל תווצמ :זר הווצמ      
הדנ לע אבל אלש השעת אל תווצמ :חר הווצמ      
ךלומל וערזמ ןתיל אלש השעת אל תווצמ :טר הווצמ      
רכזה לע אבל אלש השעת אל תווצמ :יר הווצמ      
המהב לע אבל אלש השעת אל תווצמ :איר הווצמ      
הילע המהב השא איבת אלש השעת אל תווצמ :ביר הווצמ      

וארית ויבאו ומא שיא השע תווצמ :גיר הווצמ      
הרז הדובע רחא תונפל אלש השעת אל תווצמ :דיר הווצמ      
הדבעל הרז הדובע תושעל אלש השעת אל תווצמ :וטר הווצמ      
רתונ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :זטר הווצמ      
הדשה תאפ תולכל אלש השעת אל תווצמ :זיר הווצמ      
םיינעל הדשב האפ בוזעל השע תווצמ :חיר הווצמ      
טקל תיבה לעב טוקלי אלש השעת אל תווצמ :טיר הווצמ      
םיינעל טקלה בוזעל השע תווצמ :כר הווצמ      
תוללוע תיבה לעב טולקי אלש השעת אל תווצמ :אכר הווצמ      
םיינעל תוללועה בוזעל השע תווצמ :בכר הווצמ      
םרכה טרפ תיבה לעב טוקלי אלש השעת אל תווצמ :גכר הווצמ      
םיינעל טרפה בוזעל השע תווצמ :דכר הווצמ      
ןוממ וא ץפח םוש בונגל אלש השעת אל תווצמ :הכר הווצמ      
ןודקפב רופכל אלש השעת אל תווצמ :וכר הווצמ      
ןוממ תריפכ לע רקש עבשיל אלש השעת אל תווצמ :זכר הווצמ      
יוטיב תעיבשב רקש עבשיל אלש השעת אל תווצמ :חכר הווצמ      
קושעל אלש השעת אל תווצמ :טכר הווצמ      
לוזגל אלש השעת אל תווצמ :לר הווצמ      
ריכש רכש רחאל אלש השעת אל תווצמ :אלר הווצמ      
שרח וליפא לארשי ללקל אלש השעת אל תווצמ :בלר הווצמ      
הצעב םת לישכהל אלש השעת אל תווצמ :גלר הווצמ      
טפשמב לווע תושעל אלש השעת אל תווצמ :דלר הווצמ      
ןידב לודג רדהל אלש השעת אל תווצמ :הלר הווצמ      
קדצב טופשל השע תווצמ :ולר הווצמ      
ליכר ךלי אלש השעת אל תווצמ :זלר הווצמ      
ורבח ליצהלמ עונמל אלש השעת אל תווצמ :חלר הווצמ      
ורבח תא אונשל אלש השעת אל תווצמ :טלר הווצמ      
אטוחה תא חיכוהל השע תווצמ :מר הווצמ      
לארשימ םדא שייבל אלש השעת אל תווצמ :אמר הווצמ      
ורבחב םוקנל אלש השעת אל תווצמ :במר הווצמ      
רוטנל אלש השעת אל תווצמ :גמר הווצמ      
לארשימ םדא לכ בוהאל השע תווצמ :דמר הווצמ      
םיאלכ המהב עיברהל אלש השעת אל תווצמ :המר הווצמ      
הלרע לוכאל אלש השעת אל תווצמ :זמר הווצמ      
שדוק יעבר עטנ תויהל השע תווצמ :חמר הווצמ      
אבוסו ללוז תויהל אלש השעת אל תווצמ :טמר הווצמ      
שחנל אלש השעת אל תווצמ :נר הווצמ      
ןנועל אלש השעת אל תווצמ :אנר הווצמ      
שארה תואפ ףיקהל אלש השעת אל תווצמ :בנר הווצמ      
ןקזה תואפ תיחשהל אלש השעת אל תווצמ :גנר הווצמ      
ורשבב עקעק בותכל אלש השעת אל תווצמ :דנר הווצמ      
שדקמה ןמ אריל השע תווצמ :הנר הווצמ      
בוא השעמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :ונר הווצמ      
ינועדי השעמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :זנר הווצמ      
ןקזו הרות ידמול דבכל השע תווצמ :חנר הווצמ      
לקשמבו הדמב לוע תושעל אלש השעת אל תווצמ :טנר הווצמ      
תודמו תולוקשמו םינזאמ קדצל השע תווצמ :סר הווצמ      
םאו בא ללקל אלש השעת אל תווצמ :אסר הווצמ      
ביוחמל הפירשב ןודל השע תווצמ :בסר הווצמ      
םייוגה תוקוחב תכלל אלש השעת אל תווצמ :גסר הווצמ      

תמל ןהכ אמטי אלש השעת אל תווצמ :דסר הווצמ      
םיבורק לע לבאתהלו םיבורקל טוידה ןהכ אמטיש השע תווצמ :הסר הווצמ      
שדקמב םוי לובט דבעי אלש השעת אל תווצמ :וסר הווצמ      
הנוז ןהכ אשי אלש השעת אל תווצמ :זסר הווצמ      
הללח ןהכ אשי אלש השעת אל תווצמ :חסר הווצמ      
השורג ןהכ אשי אלש השעת אל תווצמ :טסר הווצמ      
דובכ םהל קולחלו םינהכ שדקל השע תווצמ :ער הווצמ      
תמה להואל לודג ןהכ סנכי אלש השעת אל תווצמ :אער הווצמ      
םיבורקל וליפא לודג ןהכ אמטי אלש השעת אל תווצמ :בער הווצמ      
התורענב הלותב לודג ןהכ אשיש השע תווצמ :גער הווצמ      
הנמלא לודג ןהכ חקי אלש השעת אל תווצמ :דער הווצמ      
הנמלא לודג ןהכ לועבי אלש השעת אל תווצמ :הער הווצמ      
עובק םומ לעב ןהכ שדקמב דובעי אלש השעת אל תווצמ :וער הווצמ      
רבוע םומ לעב ןהכ דובעי אלש השעת אל תווצמ :זער הווצמ      
שדקמל םומ לעב סנכי אלש השעת אל תווצמ :חער הווצמ      
אמט ןהכ דובעי אלש השעת אל תווצמ :טער הווצמ      
המורת אמט ןהכ לכאי אלש השעת אל תווצמ :פר הווצמ      
המורת רז לכאי אלש השעת אל תווצמ :אפר הווצמ      
המורת וריכשו ןהכ בשות לכאי אלש השעת אל תווצמ :בפר הווצמ      
שדוקו המורת לרע ןהכ לכאי אלש השעת אל תווצמ :גפר הווצמ      
המורת רזל האושנו הללח לכאת אלש השעת אל תווצמ :דפר הווצמ      
ןהכ וליפא לבט לוכאל אלש השעת אל תווצמ :הפר הוצמ      
םימת ןברוק לכ היהיש השע תווצמ :ופר הווצמ      
חבזמל םומ לעב שידקהל אלש השעת אל תווצמ :זפר הווצמ      
םישדוקב םומ ליטהל אלש :חפר הווצמ      
ןברוקל םומ לעב טוחשל אלש השעת אל תווצמ :טפר הווצמ      
םומ לעב ירומיא ריטקהל אלש השעת אל תווצמ :צר הווצמ      
םומ לעב םד קורזל אלש השעת אל תווצמ :אצר הווצמ      
יח לעב םושב רכז סרסל אלש השעת אל תווצמ :בצר הווצמ      
יוגמ וליפא םומ לעב בירקהל אלש השעת אל תווצמ :גצר הווצמ      
םימי הנומש ןב ןברוק לכ היהיש השע תווצמ :דצר הווצמ      
דחא םויב הנבו המהב טוחשל אלש השעת אל תווצמ :הצר הווצמ      
ישדוק םש תא וללחת אלו השעת אל תווצמ :וצר הווצמ      
לארשי ינב ךותב יתשדקנו השע תווצמ :זצר הווצמ      
חספ לש ןושאר םויב תובשל השע תווצמ :חצר הווצמ      
חספ לש ןושאר םויב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :טצר הןןצמ      
חספה ימי תעבשב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ :ש הווצמ      
חספ לש יעיבשה םויב תובשל השע תווצמ :אש הווצמ      
חספ לש יעיבשב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :בש הווצמ      
ןסינב ז"טב רמוע תחנמ בירקהל השע תווצמ :גש הווצמ      
רמועל םדוק השדח האובתמ םחל לוכאל אלש השעת אל תווצמ :דש הווצמ      
רמועל םדוק השדח האובתמ ילק לוכאל אלש השעת אל תווצמ :הש הווצמ      
רמועל םדוק השדח האובתמ למרכ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :וש הווצמ      
תועובש 'ז רמועה תריפס רופסל השע תווצמ :זש הווצמ      
תרצעב םחלה יתש איבהל השע תווצמ :חש הווצמ      
תרצעב הכאלממ תובשל השע תווצמ :טש הווצמ      
תרצעב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :יש הווצמ      
הנשה שארב הכאלממ תובשל השע תווצמ :איש הווצמ      
הנשה שארב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :ביש הווצמ      
הנשה שארב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ :גיש הווצמ      
םירופיכה םויב תונעתהל השע תווצמ :דיש הווצמ      
םירופיכה םויב תותשלו לוכאל אלש השעת אל תווצמ :וטש הווצמ      
םירופיכה םויב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :זטש הווצמ      
םירופיכה םויב הכאלממ תובשל השע תווצמ :זיש הווצמ      
רופכ םויב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ :חיש הווצמ      
תוכוס לש ןושאר םויב הכאלממ תובשל השע תווצמ :טיש הווצמ      
תוכוס לש ןושאר םויב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :כש הווצמ      
תוכוסה ימי תעבשב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ :אכש הווצמ      
תרצע ינימשב הכאלממ תובשל השע תווצמ :בכש הווצמ      
תרצע ינימשב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :גכש הווצמ      
תרצע ינימשב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ :דכש הווצמ      
תוכוסב םינימ עברא לוטיל השע תווצמ :הכש הווצמ      
תוכוסה ימי תעבשב תוכוסב בשיל השע תווצמ :וכש הווצמ      

תיעיבשב המדא דובעל אלש השעת אל תווצמ :זכש הווצמ      
תיעיבשב ןליא תדובע דובעל אלש השעת אל תווצמ :חכש הווצמ      
תיעיבשב םיחיפס רוצקל אלש השעת אל תווצמ :טכש הווצמ      
תיעיבשב םיבנע רוצבל אלש השעת אל תווצמ :לש הווצמ      
תוטימש 'ז לבוי תונש רופסל השע תווצמ :אלש הווצמ      
לבויה תנשב רופיכ םויב רפושב עוקתל השע תווצמ :בלש הווצמ      
םישימחה תנש שדקל השע תווצמ :גלש הווצמ      
לבויב המדא דובעל אלש השעת אל תווצמ :דלש הווצמ      
לבויב םיחיפס רוצקל אלש השעת אל תווצמ :הלש הווצמ      
לבויב םיבנע רוצבל אלש השעת אל תווצמ :ולש הווצמ      
רכממו חקמ ןיד ןודל השע תווצמ :זלש הווצמ      
רכממו חקמב תונוהל אלש השעת אל תווצמ :חלש הווצמ      
םירבדב ורבח תונוהל אלש השעת אל תווצמ :טלש הווצמ      
תותימצל ץראה רכמת אלש השעת אל תווצמ :מש הווצמ      
לבויב םילעבל תועקרק בישהל השע תווצמ :אמש הווצמ      
הנש דע המוח ירע יתב לואגל השע תווצמ :במש הווצמ      
הדש שרגמ אלו שרגמ הדש אלו ריע שרגמ אלו שרגמ ריע תושעל תונשל אלש השעת אל תווצמ :גמש הווצמ      
תיבירב תוולהל אלש השעת אל תווצמ :דמש הווצמ      
ןויזבב ירבע רבעב דובעל אלש השעת אל תווצמ :המש הווצמ      
ןויזבב ירבע דבע רוכמל אלש השעת אל תווצמ :ומש הווצמ      
ךרפב ירבע דבעב דובעל אלש השעת אל תוצמ :זמש הווצמ      
ךרפב ירבע דבעב דובעל בשות רגל חינהל אלש השעת אל תווצמ :חמש הווצמ      
םלועל ינענכ דבעב דובעל השע תווצמ :טמש הווצמ      
תיכשמ ןבא לע תוחתשהל אלש השעת אל תווצמ :נש הווצמ      

םדא יכרע ןיד ןודל השע תווצמ :אנש הווצמ      
םישדוק תמהב רימהל אלש השעת אל תווצמ :בנש הווצמ      
שדוק הרומתה תויהל השע תווצמ :גנש הווצמ      
המהב יכרע ןיד ןודל השע תווצמ :דנש הווצמ      
םיתב יכרע ןודל השע תווצמ :הנש הווצמ      
תודש יכרע ןיד ןודל השע תווצמ :ונש הווצמ      
ןברוקל ןברוקמ תונשל אלש השעת אל תווצמ :זנש הווצמ      
ויסכנ םירחמ ןיד ןודל השע תווצמ :חנש הווצמ      
םרחה הדש רוכמי אלש השעת אל תווצמ :טנש הווצמ      
םרחה הדש לאגי אלש השעת אל תווצמ :סש הווצמ      
המהב רשעמ שירפהל השע תווצמ :אסש הווצמ      
המהב רשעמ רכמי אלש השעת אל תווצמ :בסש הווצמ      

הנחמה ןמ םיאמט חלשל השע תווצמ :גסש הווצמ      
שדקמל אמט סנכי אלש השעת אל תווצמ :דסש הווצמ      
תודותהלו תונועהמ בושל השע תווצמ :הסש הווצמ      
בותכה טפשמכ הטוסל תושעל השע תווצמ :וסש הווצמ      
אטוח תחנמב ןמש ןתיל אלש השעת אל תווצמ :זסש הווצמ      
אטוח תחנמב הנובל ןתיל אלש השעת אל תווצמ :חסש הווצמ      
רכש ינימ לכ וא ןיי ריזנ התשי אלש השעת אל תווצמ :טסש הווצמ      
םיחל םינבע ריזנ לכאי אלש השעת אל תווצמ :עש הווצמ      
םישבי םיבנע ריזנ לכאי אלש השעת אל תווצמ :אעש הווצמ      
םינצרח ריזנ לכאי אלש השעת אל תווצמ :בעש הווצמ      
םיגז ריזנ לכאי אלש השעת אל תווצמ :געש הווצמ      
ורעש ריזנ חלגי אלש השעת אל תווצמ :דעש הווצמ      
ורעש ריזנ לדגיש השע תווצמ :העש הווצמ      
תמ להאל ריזנ סנכי אלש השעת אל תווצמ :ועש הווצמ      
תמל ריזנ אמטי אלש השעת אל תווצמ :זעש הווצמ      
ויתוריזנ יולמב תונברק איביו חלגיו אמטנ םא ויתונברק איביו ריזנה חלגיש השע תווצמ :חעש הווצמ      
לארשי תא םינהכ וכרביש השע תווצמ :טעש הווצמ      
ףתכב ןוראה תאשל השע תווצמ :פש הווצמ      

רייאב ד"יב ינש חספ טוחשל השע תווצמ :אפש הווצמ      
רייאב 'וט ליל ינש חספ לוכאל השע תווצמ :בפש הווצמ      
רקוב דע ינש חספמ ריתוהל אלש השעת אל תווצמ :גפש הווצמ      
ינש חספמ םצע רובשל אלש השעת אל תווצמ :דפש הווצמ      
אובת אלש הרצ לכ לע תונעתהלו שדקמב תורצוצחב עוקתל השע תווצמ :הפש הווצמ      

ןהכל הנתילו הלח שירפהל השע תווצמ :ופש הווצמ      
דגבה יפנכ לע תיציצ תושעל השע תווצמ :זפש הווצמ      
םייניע תייארו בלה תבשחמ ירחא רותל אלש השעת אל תווצמ :חפש הווצמ      

שדקמה רומשל השע תווצמ :טפש הווצמ      
שדקמה ןמ הרימש לטבל אלש השעת אל תווצמ :צש הווצמ      
ולא תודובעב ולא םייולו םינהכ וקסעתי אלש השעת אל תווצמ :אצש הווצמ      
שדקמב הדובע רז דובעי אלש השעת אל תווצמ :בצש הווצמ      
ןהכל ונוידפ ןתילו םדא רוכב תודפל השע תווצמ :גצש הווצמ      
הרוהט המהב רוכב תודפל אלש השעת אל תווצמ :דצש הווצמ      
שדקמב ודבעי םייולהש השע תווצמ :הצש הווצמ      
יולל ונתילו ןושאר רשעמ שירפהל השע תווצמ :וצש הווצמ      
ןהכל ןתילו רשעמ תמורת ושירפי םייולהש השע תווצמ :זצש הווצמ      

המודא הרפ השעמ תושעל השע תווצמ :חצש הווצמ      
םיאמטמו םיאמט תאטח 'מ אהיש השע תווצמ :ת הווצמ      

תואלחנ רדס ןיד ןודל השע תווצמ :את הווצמ      
םוי לכב דימת תונברוק ינש בירקהל השע תווצמ :בת הווצמ      
תבשב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ :גת הווצמ      
שדוח שארב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ :דת הווצמ      
תרצעב ףסומ ןברוק בירקהל השע תווצמ :הת הווצמ      
הנשה שארב רפוש לוק עומשל השע תווצמ :ות הווצמ      

םירדנ תרפה ןיד ןודל השע תווצמ :זת הווצמ      
רדנש ורבד לחי אלש השעת אל תווצמ :חת הווצמ      

תבשל םירע םייולל תתל השע תווצמ :טת הווצמ      
ןידל ודמע דע חצו תימהל אלש השעת אל תווצמ :ית הווצמ      
הגגשב שפנ גרוה תולגהל השע תווצמ :אית הווצמ      
תושפנ ינידב דחא דע הרוי אלש השעת אל תווצמ :בית הווצמ      
התימ בייחמ רפוכ תחקל אלש השעת אל תווצמ :גית הווצמ      
תולג בייחמ רפוכ תחקל אלש השעת אל תווצמ :דית הווצמ      

ןוגה וניאש ןייד תונמל אלש השעת אל תווצמ :וטת הווצמ      
ןיד לעבמ ןיידה אריי אלש השעת אל תווצמ :זטת הווצמ      

ורבח לש רבד בלב תואתהל אלש השעת אל תווצמ :זית הווצמ      
דחא אוהש וב ןימאהלו ת"ישה דחיל השע תווצמ :חית הווצמ      
בל לכב 'תישה בוהאל השע תווצמ :טית הווצמ      
הדמללו הרות דומלל השע תווצמ :כת הווצמ      
תיברעו תירחש עמש תאירק תורקל השע תווצמ :אכת הווצמ      
דיה לע ןיליפת רושקל השע תווצמ :בכת הווצמ      
שארה לע ןיליפת חינהל השע תווצמ :גכת הווצמ      
םירעשב הזוזמ עובקל השע תווצמ :דכת הווצמ      
תמא איבנלו 'ישה תוסנל אלש השעת אל תווצמ :הכת הווצמ      
תומוא העבש בירחהל השע תווצמ :וכת הווצמ      
ם"וכע ןוחל אלש השעת אל תווצמ :זכת הווצמ      
ם"וכע םע ןתחתהל אלש השעת אל תווצמ :חכת הווצמ      

ז"ע יופיצמ תונהל אלש השעת אל תווצמ :טכת הווצמ      
ז"ע תבורקתמ תונהל אלש השעת אל תווצמ :לת הווצמ      
ןוזמה תכרב ךרבל השע תווצמ :אלת הווצמ      
רגה תא בוהאל השע תווצמ :בלת הווצמ      
'ה תא אריל השע תווצמ :גלת הווצמ      
'תישהל םוי לכב ללפתהל השע תווצמ :דלת הווצמ      
םימכח ידימלתב קבדתהל השע תווצמ :הלת הווצמ      
ךרבתי ומשב תמאב עבשיל השע תווצמ :ולת הווצמ      

הישמשמו ז"ע דבאל השע תווצמ :זלת הווצמ      
וילע ךרבתי םש ארקנש רבד דבאל אלש השעת אל תווצמ :חלת הווצמ      
שדקמה תיבל ןושאר לגרב תונברוקה לכ איבהל השע תווצמ :טלת הווצמ      
הרזעל ץוח ןברוק בוש תולעהל אלש השעת אל תווצמ :מת הווצמ      
שדקמה תיבב תונברוקה לכ בירקהל השע תווצמ :אמת הווצמ      
םומ םהב לפנש םישדוק תודפל השע תווצמ :במת הווצמ      
םילשוריל ץוח ינש רשעמ ןגד לוכאל אלש השעת אל תווצמ :גמת הווצמ      
םילשוריל ץוח ינש רשעמ שורית תותשל אלש השעת אל תווצמ :דמת הווצמ      
םילשוריל ץוח ינש רשעמ רהצי לוכאל אלש השעת אל תווצמ :המת הווצמ      
םילשוריל ץוח םת רוכב לוכאל אלש השעת אל תווצמ :ומת הווצמ      
םילשוריל ץוח ק"ק לוכאל אלש השעת אל תווצמ :זמת הווצמ      
הלוע רשב לוכאל אלש השעת אל תווצמ :חמת הווצמ      
םימד תקירז םדוק םישדוק רשב לוכאל אלש השעת אל תווצמ :טמת הווצמ      
םילשוריל ץוח םירוכיב לוכאל אלש השעת אל תווצמ :נת הווצמ      
םיולה בוזעל אלש השעת אל תווצמ :אנת הווצמ      
הטיחש תווצמ השע תווצמ :בנת הווצמ      
יחה ןמ רבא לוכאל אלש השעת אל תווצמ :גנת הווצמ      
שדקמל ץראל ץוח תונברוק איבהל לפטהל השע תווצמ :דנת הווצמ      
הרותה תווצמ לע ףיסוהל אלש השעת אל תווצמ :הנת הווצמ      
הרותה תווצממ עורגל אלש השעת אל תווצמ :ונת הווצמ      
הרז הדובע םשב אבנתמל עומשל אלש השעת אל תווצמ :זנת הווצמ      
הרז הדובעל לארשימ דיחי תיסהל אלש השעת אל תווצמ :חנת הווצמ      
תיסמה תא בוהאל אלש השעת אל תווצמ :טנת הווצמ      
תיסמה ןמ האנשה רוזעל אלש השעת אל תווצמ :סת הווצמ      
תיסמה תא ליצהל אלש השעת אל תווצמ :אסת הווצמ      
תיסמה לע תוכז דמלל אלש השעת אל תווצמ :בסת הווצמ      
תיסמה לע הבוח דמללמ עונמל אלש השעת אל תווצמ :גסת הווצמ      
בטיה םידעה רוקחלו שורדל השע תווצמ :דסת הווצמ      
תחדנה ריע ףורשל השע תווצמ :הסת הווצמ      
תחדנה ריע תונבל אלש השעת אל תווצמ :וסת הווצמ      
תחדנה ריע לש הנוממ לכמ תונהל אלש השעת אל תווצמ :זסת הווצמ      
תמה לע דדוגתהל אלש השעת אל תווצמ :חסת הווצמ      
תמה לע ושאר רעש עורקל אלש השעת אל תווצמ :טסת הווצמ      
ןישדקומה ילוספ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :עת הווצמ      
ףועה ינמיסב קודבל השע תווצמ :אעת הווצמ      
ףועה ץרש לוכאל אלש השעת אל תווצמ :בעת הווצמ      
הלבנ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :געת הווצמ      
ינש רשעמ שירפהל השע תווצמ :דעת הווצמ      
םיינעל ןתילו ינש רשעמ שירפהל השע תווצמ :העת הווצמ      
הטימשב האולה טימשהל השע תווצמ :ועת הווצמ      
הטימש וילע רבעש בוח עובתל אלש השעת אל תווצמ :זעת הווצמ      
ירכנה תא שוגנל השע תווצמ :חעת הווצמ      
הקדצ ןתילמ בל ץמאל אלש השעת אל תווצמ :טעת הווצמ      
ותלוכי יפכ הקדצ ןתיל השע תווצמ :פת הווצמ      
הטימשה דחפמ תוולהלמ עונמל אלש השעת אל תווצמ :אפת הווצמ      
םקיר ירבע דבע חולשל אלש השעת אל תווצמ :בפת הווצמ      
ישפחל ותאצב ירבע דבעל קינעהל השע תווצמ :גפת הווצמ      
םישדוק תמהבב דובעל אלש השעת אל תווצמ :דפת הווצמ      
םישדוק ןאצ זוזגל אלש השעת אל תווצמ :הפת הווצמ      
תוצח דע חספ ברע ץמח לוכאל אלש השעת אל תווצמ :ופת הווצמ      
ישילשה םוי דע הגיגח ןברוקמ ריתוהל אלש השעת אל תווצמ :זפת הווצמ      
םילגרב חומשל השע תווצמ :חפת הווצמ      
םילגרב הרזעב תוארהל השע תווצמ :טפת הווצמ      
ןברוק אלב תוארהל אלש השעת אל תווצמ :צת הווצמ      

םירטושו םיטפוש תונמל השע תווצמ :אצת הווצמ      
הרשא עטיל אלש השעת אל תווצמ :בצת הווצמ      
הבצמ םיקהל אלש השעת אל תווצמ :גצת הווצמ      
רבוע םומ לעב בירקהל אלש השעת אל תווצמ :דצת הווצמ      
ןמז לכב לודגה ןיד תיבל עומשל השע תווצמ :הצת הווצמ      
לודגה ןיד תיב ירבדמ רוסל אלש השעת אל תווצמ :וצת הווצמ      
ךלמ ונילע תונמל השע תווצמ :זצת הווצמ      
ירכנ ךלמ תונמל אלש השעת אל תווצמ :חצת הווצמ      
םיסוס ךלמה ול הברי אלש השעת אל תווצמ :טצת הווצמ      
םישנ ךלמה ול הברי אלש השעת אל תווצמ :קת הווצמ      
בהזו ףסכ ךלמה ול הברי אלש השעת אל תווצמ :אקת הווצמ      
הרות רפס ךלמה ול בותכיש השע תווצמ :בקת הווצמ      
םירצמ ץראב ןוכשל אלש השעת אל תווצמ :גקת הווצמ      
הזיבב קלח יול טבש לוטי אלש השעת אל תווצמ :דקת הווצמ      
לארשי ץראב יול טבש לחני אלש השעת אל תווצמ :הקת הווצמ      
הביקו םייחל עורז ןהכל תתל השע תווצמ :וקת הווצמ      
ןהכל הנתילו הלודג המורת שירפהל השע תווצמ :זקת הווצמ      
זגה תישאר ןהכל תתל השע תווצמ :חקת הווצמ      
שדקמב םילגרב תווש תורמשמה לכ ויהיש השע תווצמ :טקת הווצמ      
םוסקל אלש השעת אל תווצמ :יקת הווצמ      
ףשכל אלש השעת אל תווצמ :איקת הווצמ      
רבח רובחל אלש השעת אל תווצמ :ביקת הווצמ      
בואב לואשל אלש השעת אל תווצמ :גיקת הווצמ      
ינועדיב לואשל אלש השעת אל תווצמ :דיקת הווצמ      
םיתמה לא שורדל אלש השעת אל תווצמ :וטקת הווצמ      
תמא איבנל עימשהל השע תווצמ :זטקת הווצמ      
'ה םשב רקש אבנתהל אלש השעת אל תווצמ :זיקת הווצמ      
ז"ע םשב אבנתהל אלש השעת אל תווצמ :חיקת הווצמ      
רקש איבנ גורהמ אריל אלש השעת אל תווצמ :טיקת הווצמ      
טלקמ ירע שירפהל השע תווצמ :כקת הווצמ      
חצור לע סוחל אלש השעת אל תווצמ :אכקת הווצמ      
לובג גישהל אלש השעת אל תווצמ :בכקת הווצמ      
דחא דע יפ לע רבד םוקי אלש השעת אל תווצמ :גכקת הווצמ      
וממז רשאכ םיממוזה םידעל תושעל השע תווצמ :דכקת הווצמ      
המחלמב ם"וכע ינפמ אריל אלש השעת אל תווצמ :הכקת הווצמ      
המחלמל ןהכ חושמל השע תווצמ :וכקת הווצמ      
הילע םימחלנש ריעל םולש אורקל השע תווצמ :זכקת הווצמ      
תומוא עבשמ המשנ תויחהל אלש השעת אל תווצמ :חכקת הווצמ      
לכאמ ןליא תיחשהל אלש השעת אל תווצמ :טכקת הווצמ      
והכה ימ עדונ אלו גורה אצמנשכ לחנב הלגע ףורעל השע תווצמ :לקת הווצמ      
הלגעה םש הפרענש לחנ לע עורזלו דובעל אלש השעת אל תווצמ :אלקת הווצמ      

המחלמב ראות תפי תווצמ השע תווצמ :בלקת הווצמ      
ראות תפי רוכמל אלש השעת אל תווצמ :גלקת הווצמ      
הלעבש רחא ראות תפיב דובעל אלש השעת אל תווצמ :דלקת הווצמ      
הרז הדובע דבועו לדגמ תולתל השע תווצמ :הלקת הווצמ      
םיתמ ראשו יולת ןילהל אלש השעת אל תווצמ :ולקת הווצמ      
םיתמ ראשו 'דיב גורה םויב וב רובקל השע תווצמ :זלקת הווצמ      
לארשיל הדבא בישהל השע תווצמ :חלקת הווצמ      
הדיבאהמ וניע םילעהל אלש השעת אל תווצמ :טלקת הווצמ      
האשמ תחת ורבח תמהב חינהל אלש השעת אל תווצמ :מקת הווצמ      
הלפנש המהב לע אשמ ןועטל השע תווצמ :אמקת הווצמ      
השא לע רבג ילכ היהי אלש השעת אל תווצמ :במקת הווצמ      
השא תלמש רבג שבלי אלש השעת אל תווצמ :גמקת הווצמ      
םינב לע םא חקיל אלש השעת אל תווצמ :דמקת הווצמ      
םינבה חקילו םאה חלשל השע תווצמ :המקת הווצמ      
וגגל הקעמ תושעל השע תווצמ :ומקת הווצמ      
ותיבב לושכמ חינהל אלש השעת אל תווצמ :זמקת הווצמ      
םרכב םיאלכ עורזל אלש השעת אל תווצמ :חמקת הווצמ      
תומהב ינימ ינשב הכאלמ תושעל אלש השעת אל תווצמ :נקת הווצמ      
נטעש שובלל אלש השעת אל תווצמ :אנקת הווצמ      
ןישודיקב השא אשיל השע תווצמ :בנקת הווצמ      
ויתחת ער םש איצומ תשא אשתש השע תווצמ :גנקת הווצמ      
ותשא תא ער םש איצומ שרגי אלש השעת אל תווצמ :דנקת הווצמ      
הליקס ביוחמה לוקשל השע תווצמ :הנקת הווצמ      
סונאל שונעל אלש השעת אל תווצמ :ונקת הווצמ      
ותסונא תא סנאמה אשיש השע תווצמ :זנקת הווצמ      
ותסונא תא סנואה שרגי אלש השעת אל תווצמ :חנקת הווצמ      
לארשי תב אכד עוצפ אשי אלש השעת אל תווצמ :טנקת הווצמ      
לארשי תב רזממ אשי אלש השעת אל תווצמ :סקת הווצמ      
לארשי להקב יבאומו ינומע איבי אלש השעת אל תווצמ :אסקת הווצמ      
באומו ןומע םולש שורדל אלש השעת אל תווצמ :בסקת הווצמ      
ישילש ימודא קיחרהל אלש השעת אל תווצמ :גסקת הווצמ      
ירצמ קיחרהל אלש השעת אל תווצמ :דסקת הווצמ      
תיבה רהל אמט סנכי אלש השעת אל תווצמ :הסקת הווצמ      
אסכה תיבל דחוימ םוקמ המחלמב ןקתל השע תווצמ :וסקת הווצמ      
ותאוצ תוסכל רופחל די ןקתל השע תווצמ :זסקת הווצמ      
דבע ריגסהל אלש השעת אל תווצמ :חסקת הווצמ      
דבע םירבדב תונוהל אלש השעת אל תווצמ :טסקת הווצמ      
ןישודיק אלב השדק לע אבל אלש השעת אל תווצמ :עקת הווצמ      
הנוז ןנתא בירקהל אלש השעת אל תווצמ :אעקת הווצמ      
לארשיל תיביר הוולה ןתי אלש השעת אל תווצמ :בעקת הווצמ      
ם"וכעמ תיביר חקיל השע תווצמ :געקת הווצמ      
םילגר 'ג רחא רדנ רחאל אלש השעת אל תווצמ :דעקת הווצמ      
רדנב ויתפש אצומ םייקל השע תווצמ :העקת הווצמ      
לוכאל ריכשה חינהל השע תווצמ :ועקת הווצמ      
הכאלמ תעשב לעופה לכא אלש השעת אל תווצמ :זעקת הווצמ      
ותליכאמ רתוי לעופה חקי אלש השעת אל תווצמ :חעקת הווצמ      
רטשב הנשרגי ותשא תא שרגל הצורה השע תווצמ :טעקת הווצמ      
רחאל תאשנשמ ותשורג ריזחי אלש השעת אל תווצמ :פקת הווצמ      
המימת הנש רבד םושל אלו המחלמל ןתח אצי אלש השע תווצמ :אפקת הווצמ      
ותשא םע ןתחה חמשיש השע תווצמ :בפקת הווצמ      
שפנ לכוא ןהב ןישועש םילכ לובחל אלש השעת אל תווצמ :גפקת הווצמ      
תערצ ינמיס שולתל אלש השעת אל תווצמ :דפקת הווצמ      
עורזב בוח לעב ןכשמל אלש השעת אל תווצמ :הפקת הווצמ      
וילעבמ ןוכשמ עונמל אלש השעת אל תווצמ :ופקת הווצמ      
ול ךירצש ןמזב ןוכשמ ריזחהל השע תווצמ :זפקת הווצמ      
ומויב ריכש רכש ןתיל השע תווצמ :חפקת הווצמ      
בורק דיעי אלש השעת אל תווצמ :טפקת הווצמ      
םותיו רג טפשמ תוטהל אלש השעת אל תווצמ :צקת הווצמ      
הנמלא דגב ןכשמל אלש השעת אל תווצמ :אצקת הווצמ      
החכשה רמוע חקיל בושל אלש השעת אל תווצמ :בצקת הווצמ      
םיינעל החכשה רמוע חינהל השע תווצמ :גצקת הווצמ      
תוקלמ בייוחמה תוקלהל השע תווצמ :דצקת הווצמ      
תוקלמ ט"ל לע ףיסוהל אלש השעת אל תווצמ :הצקת הווצמ      
הכאלמ תעשב המהב םוסחל אלש השעת אל תווצמ :וצקת הווצמ      
קושל המבי אשנת אלש השעת אל תווצמ :זצקת הווצמ      
םינב אלב תמש חא תשא םביל השע תווצמ :חצקת הווצמ      
הצילח תווצמ השע תווצמ :טצקת הווצמ      
ףדורה שפנב וליפא ףדרנ ליצהל השע תווצמ :רת הווצמ      
ףדורה לע סוחל אלש השעת אל תווצמ :ארת הווצמ      
רסח לקשמו הדמ תוהשהל אלש השעת אל תווצמ :ברת הווצמ      
קלמע ךל השע רשא תא רוכזל השע תווצמ :גרת הווצמ      
קלמע לש וערז תירכהל השע תווצמ :דרת הווצמ      
קלמע השעמ חוכשל אלש השעת אל תווצמ :הרת הווצמ      

םירוכיב תשרפ ארקל השע תווצמ :ורת הווצמ      
רשעמ יודו תודותהל השע תווצמ :זרת הווצמ      
תונינאב ינש רשעמ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :חרת הווצמ      
האמוטב ינש רשעמ לוכאל אלש השעת אל תווצמ :טרת הווצמ      
היתשו הליכאמ םניאש םירבדב ינש רשעמ ימד איצוהל אלש השעת אל תווצמ :ירת הווצמ      
ךרבתי 'ה יכרדב תכלל השע תווצמ :אירת הווצמ      

ךלמה יפמ הרות עומשל 'ח הנש לש תוכוסב לארשי לכ ליהקהל השע תווצמ :בירת הווצמ      
ומצעל הרות רפס לארשימ דחא לכ בותכיש השע תווצמ :גירת הווצמ      

השע תווצמ ח"מר םילשהל ן"במר תעדל השע תווצמ      
םילשוריב ינש רשעמו רוכב לוכאל :א הווצמ      
אקווד הרוהט המורת לוכאל :ב הווצמ      
הרוחסל אלו תיעיבש תוריפ לוכאל :ג הווצמ      
לארשי ץראב תבשל :ד הווצמ      
ףסונל םוקמ רוצמ ריעל חינהל :ה הווצמ      
םירמל 'ה השע רשא תא רוכזל :ו הווצמ      
ךיהולא 'ה םע היהת םימת :ז הווצמ      
הושה ןמ וא הפיה ןמ המורת שירפהל :ח הווצמ      
היחמ אלו המהבמ ןברוק בירקהל :ט הווצמ      
ןידימתה ינש ןיב תונברוקה לכ תא בירקהל :י הווצמ      
םויב אלו הלילב חספה לוכאל :אי הווצמ      

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ