הזחמה :םירוכיבה תאלעה סקט

,ל"נה תוינשמב ראותמה סקטה תא זיחמהל רשפא "םירוכיב" אשונה םוכיסל .7
.תושובלתו "םינקחש" ,"הרואפת" תועצמאב - -

:הרואפת
םינימה תעבשמ תוריפ יעטמו (הרועשו הטיח)האובת תודש לש םילודג םירויצ -
.(םיתיזו םירמת ,םינומיר ,םיבנע ,םינאת) -
."בהז" תופוצמ םיינרק לעב "רוש" -
.לילח -
:םינימה תעבשמ (קיטסלפמ רשפא) תוריפ םע םירוכיב ילס -
.םיקומיצו תורגורג .2 ;דועו םיבנע ,םינאת .1 -

:םינקחש
.יגיגח שובלב ןיירק -

:תושובלת
.ימגב קיזחמ יאלקח לש שובלב רכיא -
.םירוכיב ילס םהידיבו יגיגח שובלב םירוכיב ילעמ 12-10 -
.ימשר שובלב (דמעמה שאר) הנוממ -
.יגיגח שובלב לילחב ןגנמ -
.ימשר שובלב (םירבזג ,םינגס ,תוחפ) "םילשורי יבושח" םישנא 6 -
.(טיברש ,המילג ,רתכ) תוכלמ שובלב "לארשי ךלמ" -
.םיאתמ שובלב "םייוול" 3-2 -
.םירבד שמוח ודיבו םירוכיבה ילעממ דחא -
.םיאתמ שובלב "ןהכ" -

.הנשמה ןושל תא תמאות רשפאה לככ היהת הזחמה ןושל .םידימלתה םע ןכוי הזחמה
.הגצהה תארקל םהידיקפת תא בטיה ודמלי ,םהיתוצובקל םידימלתה לכ
תזחמהל תטרופמ העצה תאבומ אבה דומעב .'ו הנשמב ראותמ סקטב ןורחאה עטקה
.הנשמה
.תומדוקה תוינשמב ראותמה סקטה תא זיחמהל דציכ וז המגודמ דומלל רשפא
ףידעו רשפא ךא ,תועובשה גח תארקל םייקתהל הלוכי םירוכיבה סקט לש הגצהה
."גחה דעו תרצעה ןמ ןירוקו ןיאיבמ" ןכש ,תועובשה גח רחאל המייקל


הזחמה :'ו הנשמ - ארוקו איבמ

,םירוכיבה לס תא ופתכ לע אשונ םירוכיבה איבמ ;ןהכהו ןיירקה םידמוע המבה לע)
(:ןיירקה זירכמ ותדיעצ ידכ ךותו ,המבה לא טא טא ברקתמ
:ןיירק
ץראה לא אובת יכ היהו
:הב תבשיו התשריו הלחנ ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא
המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו
ךצראמ איבת רשא
ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא
םוקמה לא תכלהו אנטב תמשו
:םש ומש ןכשל ךיהלא 'ה רחבי רשא
םהה םימיב היהי רשא ןהכה לא תאבו
,וילא תרמאו

(:ארוק ,"ופתכ לע לסה והדוע" .להקה לומו ןהכה לומ בצינו המבה לע הלוע איבמה)

:איבמה
ץראה לא יתאב יכ ךיהלא 'ה םויה יתדגה
:ונל תתל וניתבאל 'ה עבשנ רשא

ודי חינמ ןהכ" תינמז וב .הלעמל "ויתותפשב וזחואו ופתכ לעמ לסה דירומ" איבמה)
(:ןיירקה רמוא ,ףנומ לסהשכ ."(הלעמ יפלכ ומירמ=) ופינמו (לסל תחתמ=) ויתחת
:ןיירק
:ךיהלא 'ה חבזמ ינפל וחינהו ךדימ אנטה ןהכה חקלו
ךיהלא 'ה ינפל תרמאו תינעו
(:ארוקו ךישממ איבמהו ,הלעמ יפלכ ףנומ ןיידע לסה)
:איבמה
יתמב םש רגיו המירצמ דריו יבא דבא ימרא
:ברו םוצע לודג יוגל םש יהיו טעמ
ונונעיו םירצמה ונתא ועריו
:השק הדבע ונילע ונתיו
וניתבא יהלא 'ה לא קעצנו
ונלק תא 'ה עמשיו
:ונצחל תאו ונלמע תאו ונינע תא אריו
היוטנ ערזבו הקזח דיב םירצממ 'ה ונאצויו
:םיתפמבו תותאבו לדג ארמבו
הזה םוקמה לא ונאביו
:שבדו בלח תבז ץרא תאזה ץראה תא ונל ןתיו
יתאבה הנה התעו
'ה יל התתנ רשא המדאה ירפ תישאר תא
:ןיירק
:ךיהלא 'ה ינפל תיוחתשהו ךיהלא 'ה ינפל ותחנהו
(:רמואו ןיירקה ךישממ הז בצמב .הווחתשמו המבה תפציר לע לסה תא חינמ איבמה)
:ןיירק
יולהו התא ךתיבלו ךיהלא 'ה ךל ןתנ רשא בוטה לכב תחמשו
:ךברקב רשא רגהו
(אצויו ףקדזמ איבמה)


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח