אנתה אוה הנשמה רדסמ
אישנה הדוהי יבר'א קרפ תינעת תכסמ ,דעומ רדס ךותמ המגודל הנשמ ףד

םיגשומ - הנשמה תודוסיל הרזח