םיגשומ - הנשמה תודוסי:הנשמ
.םימכחה ידי לע רודל רודמ ורסמנו ,הפ-לעב תורודה לכב וננישש תוכלהה ףסוא
."ןנש" לעופהמ האב הלימה

.דומיל ;םתריכז םשל םירבד לע הבורמ הרזח

.הרות דומיל תווצמל רוקמה והז

:הנשמ

:ןוניש

:"ךינבל םתננשו"


:םירדס
.םש שי קלח לכלו ,(תובית ישארב ס"ש) םירדס השישל תקלוחמ הנשמה
:םירדסה תשש תומש הלאו

ןיקיזנ .ד םיערז .א
םישדוק .ה דעומ .ב
תורהט .ו םישנ .ג

.(תכסמ - דיחיב) תותכסמל קלוחמ רדס לכ :תותכסמ

.(קרפ - דיחיב) םיקרפל תקלוחמ תכסמ לכ :םיקרפ

.(הנשמ - דיחיב) תוינשמל קלוחמ קרפ לכ :תוינשמ

.דמל ,הנש .1 :אנת
.הנשמב רכזנה לודג םכח .2 :אנת


אנתה אוה הנשמה רדסמ
אישנה הדוהי יבר


'א קרפ תינעת תכסמ ,דעומ רדס ךותמ המגודל הנשמ ףד


תובושתו תולאש

?םהיתומש המו ,הרותב (םישמוח=) םירפס המכ .1

:(רדסה יפל) םה ולאו ,םישמוח ____ :הרותב - -

__________.ג ___________.ב ___________.א - -

___________.ה ___________.ד - -

:ונעו הז קרפב ונייע

:לע םתדמל הרותב קוספ הזיאמו קרפ הזיאמ ,שמוח הזיאמ .2

______קוספ _____קרפ ____________שמוח :חספ .א - -

______קוספ _____קרפ _____________שמוח :תוכוס .ב - -

:ונעו םיאבה םיקרפב ונייע

:לע םתדמל הנשמ וזיאמו קרפ הזיאמ ,תכסמ וזיאמ ,רדס הזיאמ .3
?הליפתב םשג - -
?םימשג תורובג ןיריכזמ יתמיאמ - -
?םימשגה תא םילאוש יתמיאמ - -
?םשגל לגעמה ינוח תליפת - -

:הליפתב םשג .א - -

_______ הנשמ ___ קרפ ______ תכסמ ______ רדס - -

?םימשג תורובג ןיריכזמ יתמיאמ .ב - -

_______ הנשמ ___ קרפ ______ תכסמ ______ רדס - -

?םימשגה תא םילאוש יתמיאמ .ג - -

______ הנשמ ___ קרפ ______ תכסמ ______ רדס - -

.םשגל לגעמה ינוח תליפת .ד - -

_______ הנשמ ______ קרפ ______ תכסמ ______ רדס - -


.םירדס השישל תקלוחמ הנשמה

?הכ דע תוינשמ םתדמל תותכסמ ולאמו םירדס ולאמ .4

_________ תכסמ _________ רדס .א - -

_________ תכסמ _________ רדס .ב - -

השימח .הפ-לעבש הרות .ב ;בתכבש הרות .א :םילודג םיקלח ינש תללוכ הרותה
.ינשה קלחל םיכייש הנשמ ירדס השישו ,ןושארה קלחל םיכייש הרות ישמוח

:הלבטה תא ומילשה .5
(5) תללוכ בתכבש הרות
(6) תללוכ הפ-לעבש הרות

תא ןילאוש ןושחרמב השולשב" :הנשמב רמאש אנתה ארמגב ארקנ דציכ .6
?"םימשגה - -

.______ ______ :ארמגב ארקנ אוה - -

?(םימשגה תא ןילאוש) "וב העבשב" :הנשמב רמאש אנתה לש ומש המ .7

.__________ ______ :אנתה םש - -

.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?ןיינע ותואב תונוש תועד תנייצמה הלימה יהמ .8

המכסה - -

תקולחמ - -

?םימשג תורובג תרכזה לע הנשמב תקולחמ םהיניב התייהש םיאנתה ינש םה ימ .9

.______________ו_________________ - -

.השעמל הכלה םיגהונ היפ לעו ,הכלהה תא ףוסבל םיעבוק תקולחמ שישכ

?םימשג תורובג תרכזה ןיינעב הכלהה העבקנ ימ ומכ .10
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס -- -

רזעילא יבר ומכ -- -

עשוהי יבר ומכ -- -

תורובג ןיריכזמ) "גח לש ןושארה בוט םוימ :רמוא רזעילא יבר" :רמאנ הנשמב
וללה םינימ תעבראו ליאוה ,בלול תליטנ תעשמ" :רזעילא יבר לש רבסהה .(םימשג
"..םימה לע תוצרל אלא םיאב םניא

.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?הזה רבסהה עיפומ ןכיה .11

הרותב -- -

הנשמב -- -

ארמגב -- -

:ארמג

.הנשמה לע םימכח לש םיחוכיוה ףסוא
.הפ-לעבש הרותב הלולכ ,הנשמל ךשמהב ,ארמגה

:ארמג

,דמל - ושוריפש ,רמג ימראה לעופהמ האב הלימה
.דומלת םשה םג ןאכמו

.הנשמב םיאנתה לש םכרד יכישממ םהו ,םיארומא םיארקנ ארמגה ימכח

.המגודל דומע םכינפל .דחיב ארמגהו הנשמה תועיפומ דומלתה ירפסב


םיגשומ ץבשת

:םיגשומה תא יזכרמה רוטב הטמל הלעמלמ ולבקת ,ץבשתה תא ןוכנ ורתפת םא
.הפ לעבש הרות / בתכבש הרות


.הנשמב רכזנה םכח .1
.תונוש תועד תנייצמה הלימ .2
.הנשמה לש םיקלחל יוניכ .3
.הנשמה רדסמ ,יבר .4
.ינשה שמוחה .5
.יעיברה שמוחה .6
?דיחיבו .םיברב - תותכסמ .7
.ןושארה אנתה .8
."םינשה תכרבב םימשגה ןילאוש" יכ םידמול הבש תכסמה םש .9
.תירבעב ארמג .10
.ארמגה ימכח .11
."תוכרב" תכסמ תאצמנ ובש רדסה םש .12
.הפ-לעבש הרותה לש תוכלהה ףסוא .13
.םימשג תורובג תרכזה ןיינעב ותומכ הקספנ הכלהה .14
.הרות ישמוח השימח .15
."תינעת" תכסמ תאצמנ ובש רדסה םש .16
.ןיד .17
.הנשמ ירדס השיש .18
.הגוע געש םכחה .19םימעפ האמ וקרפ הנוש המוד וניא"
(ט הגיגח) "דחאו האמ וקרפ הנושל

ןונישו הרזח - הרודס הנשמ

תובושתו תולאש

.הנוכנה הבושתה דיל ונמס :אוה יעיבשה שדוחה .1

ןסינ

ירשת

ןושח

רייא

.הליפתב ולש םוקמל םשגה ןיב םאתהב םיווק וחתימ .2

םינשה תכרבב םימשג תורובג ןיריכזמ
םיתמה תייחתב םימשגה ןילאוש

?םימשג תלאשבו םימשג תרכזהב "הרשע הנומש" תליפתב םירמוא המ .3

.________________________________ :םימשג תרכזהב - -

.________________________________ :םימשג תלאשב - -

:םכינפלש הלבטה תא ומילשה .4
."םימשגה תא ןילאוש" = "ןילאוש" / ."םימשג תורובג ןיריכזמ" = "ןיריכזמ" - -


.אמק אנת ;לאילמג ןבר ;רזעילא יבר ;עשוהי יבר - םיאנתה
.תומיאתמה תוצבשמב ונמס - ומכ הכלהה


ומכ הכלהה אנתה תעדכ "ןילאוש וא "ןיריכזמ" הלחתהה ךיראת
- - - ירשתב ו"ט
- עשוהי יבר - ירשתב ב"כ
- - "םימשגה תא ןילאוש" ןושחב 'ג
- - - ןושחב 'ז

:םכינפלש הלבטה תא ומילשה .5
:םה םיקומינה .אנתה לש העדל קומינ לכ ומיאתה - -
;תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ * ;בלול תליטנ תעשמ - -
.גחב הללק ןמיס אלא םימשגה ןיא * ;לארשי ץראב ןושארה םשגה תנוע הליחתמ - -

קומינה הלחתהה ךיראת "ןילאוש" וא "ןיריכזמ" אנתה
בלול תליטנ תעשמ - - -
- ירשתב ב"כ - -
- - - אמק אנת
- - "םימשגה תא ןילאוש" -


?םימשג תורובג ריכזהל םיליחתמ הליפת וזיאבו םוי הזיאב .6
?םימשג לואשל םיליחתמ הליפת וזיאבו םוי הזיאב - -
:םכינפלש הלבטב תואבה םילמה תא וצבש - -
.לוח םוי ;ירשתב ב"כ ;ףסומ ;ןושחב 'ז ליל ;תרצע ינימש ;תיברע - -

הליפתה
_____
גחה
_____
ךיראת
_____
םימשג תרכזה
הליפתה
_____
םויה
לוח םוי
ךיראת
_____
םימשג תלאש

הבושתה דיל ונמס ?ותיא השיגפה ףוסב לגעמה ינוחל םיחילשה ורמא המ .7
.הנוכנה - -

."םימשג ודרייש ללפתה" - -

."ןהל וכליש ללפתה ךכ ,ודרייש םהילע תללפתהש םשכ" - -

."םלועב חוור אהיו םימשגה וקספייש ךינפלמ ןוצר יהי" :ימל רמא ימ .8

.םיחילשל לגעמה ינוח - -

.אוה ךורב שודקל לגעמה ינוח - -

.ןיפטנמ ;ףעזב ;ןנקתכ :תונוש תומצועב םימשג ודרי ינוח לש ותליפת ךלהמב .9
.השעמה רופיסב םתעפוה רדס יפל םימשגה תמצוע תא ומשיר - -

____________ .3 ____________ .2 ____________ .1 - -

?"לגעמה ינוח" ינוח ארקנ עודמ .10
___________________________________________ - -


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח