?םימשגה תא םילאוש יתמיאמ


דעומ רדס
תינעת תכסמ
'א קרפ
'ג הנשמ

.םימשגה תא ןילאוש ןושחרמב השולשב
,וב העבשב :רמוא לאילמג ןבר
,גחה רחא םוי רשע השמח
.תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ

."הכרבל רטמו לט ןתו" = הליפתב "םימשג תלאש" :תרוכזת

"םינשה תכרב"ב "הכרבל רטמו לט ןתו" רמול םיליחתמ יתמ ,ונדמלל האב הנשמה
."הרשע הנומש" תליפתבש

תא םכינפלש תרגסמב וחסנו, הנשמב תונושארה תורושה יתש תא ןויעב ואריק .1
.תמדוקה הנשמה לש החיתפה תלאשל המוד ךרדב ,הרסחה הנשמה תלאש - -.תקולחמ = הנשמב תועד יתש

?ימ לש - הנושאר העד .2
.לאילמג ןבר לש - היינש העד - -


ארקנ אוהו ,הנשמב שרופמ וניא ,הנושארה העדה לעב ,ןושארה אנתה לש ומש
.אמק אנת :ארמגב

.ןושארה אנתה = אמק אנת .ןושאר = (תימראב) אמק

.םיאנת תקולחמב הייונש - "םימשגה תא םילאוש יתמיאמ" :הלאשה לע הבושתה


:הנשמה ןושלב תועדה יתש תא הלבטב ומשיר .3

_______ אמק אנת
_______ לאילמג ןבר

ןושחרמ שדוח חולב תובושתה תא ונמס .4
,אמק אנת תעדכ םימשגה תא לואשל םיליחתמ ובש םויה תא לגעמב ופיקה - -
.לאילמג ןבר תעדכ םימשגה תא לואשל םיליחתמ ובש םויה תא עובירבו - -

?"םימשגה תא ןילאוש ןושחרמב השולשב" :אמק אנת רבוס עודמ .5
?(םימשגה תא םילאוש ןושחרמב 'זב) "וב העבשב" :לאילמג ןבר רבוס עודמ - -


.אמק אנת לש ותעד תא הריבסמ ארמגה
.ותעד תא הנשמב ריבסמ לאילמג ןבר

:('א דומע 'ו ףד תינעת תכסמ) אמק אנת תעד תא ארמגה רבסה
.לארשי ץראב ןושארה םשגה ליחתמ ["ןושחרמב השולשב" =] ןושחב 'גבש יפל

:הנשמב לאילמג ןבר לש רבסהה
.תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ ,גחה רחא םוי רשע השמח ,וב העבשב

:הנשמה רואיב
.םוי 15 - ןושחרמב 'ו דע (ירשתב ב"כ=)תוכוסה גח לש ןורחאה םויהמ :ןושחרמב 'זב
ץראב רתויב קוחרה םוקמה .םילשורימ םהיתבל לגרה ילוע םירזוח וז הפוקתב
.הירוס לובגב תרפ רהנ היה שדקמה ימיב לארשי
םהיתבל עיגהל ידכ ,םוי רשע השימחל םיקוקז ויה תרפ רהנ רוזא יבשות
.ןושחרמב 'ז דע םימשגה תלאש תא תוחדל שי ךכיפל .םילשורימהמלשו דוד תכלממ


דע לארשי תכלממ העיגה ,ןושארה שדקמה תיב תא הנב רשא ,ךלמה המלש ימיב
רהנה ןמ תוכלממה לכב לשומ היה המלשו" :בותככ ,תרפ רהנלעש חספת ריעל
.(ד,א ,ה 'א םיכלמ) "...הזע דעו חספתמ ...םירצמלובג דעו םיתשלפ ץרא ,(תרפ)

.םוקמל םוקממ עיגהל ידכ ,םייח ילעב לע ובכר וא לגרב וכלה םישנא םדק ימיב

.(תרפ רהנ לע) חספת .ג ;וכע .ב ;םילשורי .א :תא הפמב ואצימ .6
.חספתל וכע ןיב וקו ,וכעלו םילשורי ןיב וק וחתימ - -
םיקוקז ויה עודמו ,תרפ רהנל םילשורי ןיב לודגה קחרמה תא שוחל ולכות התע - -
."תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ",םוי 15 -ל - -

?הנשמב לאילמג ןבר לש ןוכנה רבסהה והמ .7
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס - -

.לארשי ץראב ןושארה םשגה ליחתמ ןושחרמב 'ז-ב - -

'ז דע םימשגה תא םילאוש ןיאו ,לארשי ץרא הצקב םירגה םידוהיב םיבשחתמ - -
.םיכרדב םיאצמנ םה דוע לכ ,ןושחרמב - - - -

: ןושחרמ שדוח חולבו ירשת שדוח חולב תובושתה תא ונמס .8
(ללכב דעו) ןושחרמב 'ו דע (ירשתב ב'כ=) תרצע ינימשמ םימיה 15 תא ורפסמ - -
:המגודל ,1 - 15 םירפסמב - -?"םימשגה תא םילאוש יתמיאמ" :הלאשב הכלהה הקספנ ימ ומכ .9

:הנוכנה הבושתה לעמ םשג תופיטו םיננע ורייצ

___________ ___________ -
לאילמג ןבר אמק אנת :ומכ הכלהה

.('א דומע 'ו ףד תינעת תכסמ) ."לאילמג ןברכ הכלה" :ךכ הקספ ארמגה

:השעמל הכלה םיגהונ דציכ .10
?"הכרבל רטמו לט ןתו" רמול םיליחתמ הליפת וזיאבו קוידב יתמ -- -
:ךורע ןחלוש" הכלהה רפסב הבותכ וז הלאש לע הבושתה -- -

ןושחרמב 'ז לילמ (םימשגה תא) לואשל ןיליחתמ לארשי ץראב"
."(תיברע תליפתב)

הליפתב רמול םיליחתמ , חולה יפל ,ברעב עובשב םוי הזיאב .11
:םויה תא לגעמב ופיקה ?"הכרבל רטמו לט ןתו" -- -


.הנשמה תא הפ-לעב ודמילו וננש .12

(הנביד) לאילמג ןבר

לארשי םע תא גיהנה ,הנביב ןירדהנסה אישנ היה לאילמג ןבר
ףקותב דמעו ,ינשה שדקמה-תיב ןברוח רחאלש השקה הפוקתב
וינעו ןמחר ,שיגר םדא היה תאז םע .םעה תודחא רמשמ לע
.םייטרפה וייחב
.הליפתה חסונ עבקנו ללה-תיבכ הכלהה הערכוה וימיב

דחאב לאילמג ןברל אמק אנת ןיב תקולחמ האיבמ ונתנשמ
הכלהה ?םימשגה תא ןילאושיתמיאמ :הלאשב ,הליפתה ינידמ
,אמק אנת לש ותעדל דוגינב ,עבוקה לאילמג ןברכ הקספנ
רמולכ ,"וב העבשב" הליפתב םימשגה תא לואשל םיליחתמיכ
.ןושחב 'זב

"ךורע ןחלוש"ה

,וראק ףסוי יבר לש בושחהו לודגה ורוביח אוה "ךורע ןחלוש"ה
רוביח ."רבחמה" ויוניכב עודיהו,הנש 500 -כ ינפל תפצב ובתכש
בתכנ אוהו ,תידוהיה הכלהה לש םינידהו םיקוחה רפס אוה הז
,רפסה תרטמ תא ריבסמ וראק ףסוי יבר .הרורבו הרצק ןושלב
שיא לכ יפב הרוגש ,המימת'ה תרות היהת ןעמל" :רמואו
."לארשי
הרוי" ;"םייח חרוא" :םיקלח העבראל קלחנ "ךורע ןחלוש"ה
."טפשמ ןשוח" ;"רזעה ןבא" ;"העד
שוריג רחאלו ,הנש 520 -כ ינפל דרפסב דלונ וראק ףסוי יבר
תפצ ריעב עקתשהש דע ,תונוש תוצראב וירוה םע דדנ דרפס
.ןידה-תיב שארב דמע םשו ,לילגבשםשגל לגעמה ינוח תליפת

דעומ רדס
תינעת תכסמ
'ג קרפ
'ח הנשמ

.םימשג ודריש ללפתה :לגעמה ינוחל ול ורמאש השעמ
.וקומי אלש ליבשב ,םיחספ ירונת וסינכהו ואצ :םהל רמא
.םימשג ודרי אלו ,ללפתה
,םלוע לש ונובר :וינפל רמאו ,הכותב דמעו הגוע גע ?השע המ
ךמשב ינא עבשנ .ךינפלתיב ןבכ ינאש ,ילע םהינפ ומש ךינב
.ךינב לע םחרתש דע ,ןאכמ זז יניאש ,לודגה
.ןיפטנמ םימשג וליחתה
.תורעמו ןיחיש תורוב ימשג אלא ,יתלאש ךכ אל :רמא
.ףעזב דריל וליחתה
.הבדנו הכרב ,ןוצר ימשג אלא ,יתלאש ךכ אל :רמא
ינפמ תיבה רהל םילשורימ לארשי ואציש דע ,ןנקתכ ודרי
.םימשגה
ללפתה ךכ ,ודריש םהילע תללפתהש םשכ" :ול ורמאו ואב
."ןהל וכליש

["םשגה דירומו חורה בישמ"] םימשג תורובג םיריכזמ ונא ףרוחב וניתוליפתב
.["הכרבל רטמו לט ןתו"] םימשגהתא םילאושו

תקסוע ךכבו ,םימשגה תריצע לגרל תוינעת לע רוזגל םימכח םיווצמ תרוצב תנשב
."תינעת" תכסמ

ללפתהל שקבתה לגעמה ינוח אנתהו ,תרוצב תנשב היהש השעמ תרפסמ הנשמה
.םימשגתדירי לע שקבלו
רפוסמה תא ןיבהל רשפא ותועצמאבו ,הבחרהב השעמה רופיס תא האיבמ ארמגה
.הנשמב

;הליפתב םימשג ריכזהל םיליחתמ ירשתב ב"כב
.הליפתב םימשגה תא לואשל םיליחתמ ןושחרמב 'זב
.םימשגה תא םילאוש ובש הנשב ןורחאה םויה אוהו ,חספ ברעב םייתסמ ףרוחה

.םשגל ללפתיש לגעמה ינוחל ונפ (שדוח הזיאב) יתמ תרפסמ הניא הנשמה
.רדא שדוח ףוסב התייה לגעמה ינוח לא היינפה יכ תרפסמ ארמגה

ןמזה לגלגבו הנשה ישדוח חולב ונייע .1
שדוחב לגעמה ינוחל ונפ עודמ וניבתו ,הנשה חולב רדא שדוח לש ומוקמל בל ומיש - -
.הז - -

.הנשמב תואבומ תושגדומה םילמה .ארמגהו הנשמה יפ לע השעמה רופיס םכינפל
.םימשג ודרי אלו רדא בור אצי תחא םעפ
."םימשג ודריש ללפתה" :ול ורמאו לגעמה ינוחל םיחילש וחלש
,"וקומי אלש ליבשב ,םיחספ ירונת וסינכהו ואצ" :(ינוח) םהל רמא
םירונתה תא לקלקלו סימהל םה םילולע ,םימשג ודריי םאש
תונברק תא םילוצ ויה םהבו ,תורצחב םידמועה ,(סרח םייושעה)
.חספה
.םימשג ודרי אלו ,ינוח ללפתה

,(וכותב דמעו עקרקב לוגיע רייצ) הכותב דמעו הגוע גע ?השע המ
םהינפ ומש ךינב ,םלוע לש ונובר" :וינפל רמאו ,'הל ינוח ללפתה
בורק ינאש ןוויכמ) ךינפל תיב ןבכ ינאש ,(השקבב ילא ונפ=) ילע
(לגעמה ןמ) ןאכמ זז יניאש לודגה ךמשב ינא עבשנ ,(תיב ןבכ ךילא
.(םשג םהל דירותו) "ךינב לע םחרתש דע

.(תופיט תופיט םידרוי) ןיפטנמ םימשג וליחתה ,ןכאו

" ןיחיש ,תורוב ימשג אלא ,יתלאש ךכ אל" :(ה"בקל ינוח) רמא
.(תורעמהו תוחושה ,תורובה תא אלמל םיבורמ םימשג) תורעמו
המצועב) ףעזב דריל םימשגה וליחתה ,ינוח לש ותליפתל 'ה הנענ
.הנכס םהב התייהו םיקזנל ומרג םהו ,(הבר
אלא ,יתלאש ךכ אל" :רמא ,ללפתהו ה"בקה לא ינוח הנפ בושו
םימשגה זאו .(התואנ הדימב םימשג) . "הבדנו הכרב ,ןוצר ימשג
רהל ולעו םילשורימ לארשי ואציש דע ,(התואנ הדימב) ןנקתכ ודרי
ופטשנ םיכומנה תומוקמהש ןוויכמ) .םימשגה ינפמ (הובגה) תיבה
,וקיספהל לארשי ושקיבש דע ,בר ןמז ךשמנ םשגה .(םימשגה בורמ
ללפתה ךכ ,ודריש םהילע תללפתהש םשכ" :(ינוחל) ול ורמאו ואב
."ןהל וכליש

:ארמגב רפוסמ השעמה ףוס
אהיו םימשגה וקספיש ךינפלמ ןוצר יהי" :רמאו 'הל ינוח ללפתה
."םלועב חוור
,(םיננעה=) םיבעה ורזפתנו חורה הבשנ דימ .ינוח תליפתל 'ה הנענ
לש גוס) ןיהמכ םהל ואיבהו הדשל םעה ואציו ,המחה החרזו
.תוירטפו (תוירטפ

עטקל תוסחייתמה ,תואבה תולאשה לע הנשמה ןושלב ונעו הנשמב בוש ונייע .2
.ומילשה .ארמגל אלו דבלב הנשמב - -

?הפוסבו ותיא השיגפה תליחתב לגעמה ינוחל םעה םשב םיחילשה ורמא המ .3

."__________ __________ ללפתה" .א - -

."________ _________ ללפתה ךכ __________ _________ תללפתהש םשכ" .ב - -


?לגעמה ינוח השע המ .4

."הכותב ______ _________ _________ " - -


?םעלו םיחילשל לגעמה ינוח רמא המ .5

."__________ ______ _________ _________ _________ _________ ואצ" - -


?ותליפתב 'הל לגעמה ינוח רמא המ .6

______________________________________ םלוע לש ונובר" .א - -

."ךינב לע ______________________________________________ - - - -

."___________ _________ _________ ימשג אלא יתלאש ךכ אל" .ב - -

."___________ _________ _________ ימשג אלא יתלאש ךכ אל" .ג - -


?םשגל לגעמה ינוח לש ותליפת ךלהמב ודרי םימשג יגוס ולא .7
.וביטו םשגה תמצוע ןיב םאתהב םיווק וחתימ - -

םשגה ביט םשגה תמצוע
הבדנו הכרב ןוצר ימשג ףעז
תופיט תופיט ןיפטנמ
תורעמו ןיחיש תורוב ימשג
ןנקתכ

.ארמגב רפוסמ השעמה ףוס

.תואבה תולאשה לע ונעו השעמה רופיס לש ןורחאה עטקב ונייע

:ומילשה


?םימשגה וקספייש ידכ ותליפתב 'הל לגעמה ינוח רמא המ .8

."____________________________ ןוצר יהי" - -


?וקספשכ םעה ושע המו ,םימשגה וקספ דציכ .9

_______________________________ חורה הבשנ דימ" - -

."תוירטפו ____________________________________ - -


?"לגעמה ינוח" םשב ינוח אנתה ארקנ ,םכתעדל ,עודמ .10
.התיכב ךכ לע ונוד -- -


?םשגל ותליפתו לגעמה ינוח לע השעמה רופיסמ דומלל רשפא המ .11
תא רוציקב ראתמה ,אבה עטקה תא וארקתש רחאל התיכב ךכ לע וחחוש - --
.דומלתב וילע רפוסמש יפכ , לגעמה ינוח לש ותומד -- -

לגעמה ינוח

ותוא וניכ .ינשה שדקמה-תיב ימיב תפומה ישנאמ היה לגעמה ינוח
הגוע גע" אוהו ,"םימשג ודרייש ללפתה" :וילא ונפש רחאל "לגעמה"
דע ןאכמ זז יניא ...םלוע לש ונובר' :וינפל רמאו ,הכותב דמעו
.םימשג ודריו ויתוליפת ונענש דע םשמ אצי אלו ,"'ךינב לע םחרתש

רחאל ,הנש םיעבש םנ קידצה ינוח יכ תרפסמ דומלתב תרחא הדגא
תא ינוח לאש .הנש םיעבש רחאל תוריפ ןתונה בורח עטונ םדא הארש
ול בישה ?ונממ לכאתו הנש םיעבש היחתש ךל רורב םאה" :עטונה
ךכ יתובא יל ועטנש םשכ ;םיבורחב םלועה תא יתאצמ ינא" :שיאה
רחאל .הנש םיעבש ןשיו לגעמה ינוח םדרנ ןכירחא ."ינבל ינא עטא
ללפתה .לגעמה ינוח אוהש ול ונימאה אל הכוראה ותנשמ ררועתהש
לש וירבד םיאבומ הדגאה םויסב .הלבקתנ ותליפתו ,ותומל ינוח
תכסמ) "אתותימ וא אתורבח וא - תוירבה ןירמואש הז" :רמאש ,אבר
.תוומ וא תורבח וא :שוריפהו ,('א דומע ג"כ ףד ,תינעת"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח