ושדוחב שדוח


:ומילשה


ןסינ ןושארה שדוחה
רייא ינשה שדוחה
ןויס _______ה שדוחה
______ יעיברה שדוחה
______ _______ה שדוחה
לולא ישישה שדוחה
______יעיבשה שדוחה
ןושח ינימשה שדוחה
ולסכ ________ שדוחה
______ירישעה שדוחה
______רשע-דחאה שדוחה
______רשע-םינשה שדוחה

:הנשה ישדוח לש תומשה תא ןמזה לגלג םישרתב ומילשה

"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח