טבשב ו"ט


דעומ רדס
הנשה שאר תכסמ
'א קרפ
'א הנשמ

;יאמש תיב ירבדכ ,ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב
.וב רשע השמחב :םירמוא ללה תיב

.םישדוחה תומש תא ומילשהו ,ןמזה לגלג םישרתב ונייע .1

ולסכ - יעישתה שדוחה

________- ירישעה שדוחה

________- רשע-דחאה שדוחה

________- רשע-םיינשה שדוחה


.ט"כ דע 'אמ ,םוי 29 - רסח שדוחב

.'ל דע 'אמ ,םוי 30 - אלמ שדוחב

תא ומילשה .םילמלו תויתואל שדוחב םימיה לש םיירודיסה םירפסמה תא וכפיה .2
.הלבטבש המישרב רסחה - -

םילמב תויתואב רפסמ םילמב תויתואב רפסמ םילמב תויתואב רפסמ
דחאו םירשע א"כ 21 רשע דחא א"י 11 _ 1
_ ב"כ 22 רשע םיינש _ 12 םיינש _ 2
_ _ 23 _ ג"י 13 _ 3
_ _ 24 רשע עברא _ 14 עברא _ 4
_ ה"כ 25 _ _ 15 _ _ 5
השישו םירשע _ 26 _ _ 16 _ _ 6
_ _ 27 _ ז"י 17 העבש 7
_ ח"כ 28 רשע הנומש _ 18 _ _ 8
_ _ 29 _ _ 19 _ _ 9
םישולש 30 םירשע 20 הרשע 10

:ומילשה ?טבשב ו"ט לח שדוח הזיאבו םוי הזיאב .3

שדוחב םויה

שדוחה
םילמב תויתואב ירודיס רפסמ
_ _ _ _

.טבשב רשע השימח אוה טבשב ו"ט ,ןכא

:ומילשה ?המל .הנשה שאר אוה טבשב ו"ט .4

._________ ל הנשה שאר אוה טבשב ו"ט - -


:הזה הנשה שאר לח יתמ תקולחמ שי הנשמב

;יאמש תיב ירבדכ ,ןליאל הנשה שאר טבשב דחאב
.וב רשע השמחב :םירמוא ללה תיב

.ללה תיב ןיבל יאמש תיב ןיב תקולחמה תא הגיצמ םכינפלש הלבטה

:הנשמב תונושה תועדה תא םכינפלש הלבטב ומילשה .5

טבשב דחאב _ הנשה שאר
ןליאל
_ ללה תיב

.םכינפלש טבש שדוח חולב תובושתה תא ונמס .6
.יאמש תיב ירבדכ ןליאל הנשה שאר לח ובש םויה תא לוגיעב ופיקה - -
.ללה תיב יפל ןליאל הנשה שאר לח ובש םויה תא עובירב ופיקה - -


ט ב ש

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
ד ג ב א _ _ _
אי י ט ח ז ו ה
חי זי זט וט די גי בי
הכ דכ גכ בכ אכ כ טי
_ _ ל טכ חכ זכ וכ

:ומילשה .7

.______ _____ כ __ _____ ב לח וניא ןליאל הנשה שאר

._____ _____ כ הכלהו _____ ____ ב לח ןליאל הנשה שאר

?ןליאל הנשה שאר והמ
.הנשה ימשג בור ודרי רבכ טבשב ו"טב
.ףרוחה תמדרתמ ררועתהל םיליחתמ תונליאה
.םינטנטק תוריפ ץוצל םיליחתמ םיצעה יפנע לע
.תונליאל הנשה שאר אוה (טבשב ו"ט=) טבשב רשע השימח ,ךכיפל
."ןליאל הנשה שאר" :הנשמה ןושלבו

:תרכומ הרוש ובו עודי ריש שי
.תונליאל גח ,עיגה טבשב ו"ט
,ןליאה תוריפל הנשה שאר םצעב אוה "ןליאל הנשה שאר"
.תונליאל גח אוה הז םוי ןכ לעו
.טבשב ו"טב תוריפ תליכאב תוברהל םיגהונ ךכיפל

יאמשו ללה

הגהנהה שארב ולעפ םימכחה ילודג לש תוגוז השימח
.ינשה שדקמה-תיב תפוקתב לארשי םע לש תינחורה
,לארשי ץראל לבבמ הלע ללה .יאמשו ללה - ישימחה גוזה
ללהש רחאל .ינע היהש תורמל ,הרות דומילל רסמתהו
.ןירדהנסה אישנל ותוא ונימ ,הרותב ותולדג תא חיכוה
םיסחיה תא דואמ בישחהו (ןדפק אלו עונצ =) ןתוונע היה ללה
,םידסח תולימג ,תונלבוס לע שגד םש אוה .ורבחל םדא ןיבש
:תובא תכסמב ותרמיא העודי .םולשה תבהאו תוירבה תבהא
,םולש ףדורו ,םולש בהוא ,ןרהא לש וידימלתמ יוה"
."הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא
.יאמש היה םייתכלה םיניינעב וילע קלחש עודיה ורבח
,םימכחה ילודגמ דחא אוה ףא היה ,ללה לש וגוז ןב ,יאמש
.אישנה ללה לש ודיצל ןידה תיב באכ ןירדהנסב שמישו
:רמאנ םהינש לעו ,ללהל האוושהב ,ןדפקכ רכומ יאמש
."יאמשכ ןדפק אהי לאו ללהכ ןתוונע םדא אהי םלועל"


יאמש תיבו ללה תיב

,ושרדמ תיבב הרותה דומילב וכרד יכישממ ,ללה ידימלת
."ללה תיב" וארקנ
,ושרדמ תיבב הרותה דומילב וכרד יכישממ ,יאמש ידימלת
."יאמש תיב" וארקנ
םלוא ,תוטעמ ויה יאמשל ללה ןיב דומלתב תוקולחמה
ללכ ךרדבו ,תובר ויה יאמש תיבל ללה תיב ןיב תוקולחמה
םתדמלש תקולחמב ומכ ,ללה תיבכ הכלהה הקספנ
."ןליאל הנשה שאר" לש ךיראתה ןיינעב הנשמב
:רומאל ,ללה תיבכ הקספנ הכלהה
."וב רשע השימחב"


תוריפה לע תוכרבה


."ןינהנה תוכרב"מ הכרב םיכרבמ הייתש וא הליכא לכ ינפל יכ םתדמל רבכ

:םיכרבמ ןליאה תוריפ לע ללכ ךרדב :ומילשה .1

"____ ____ _____ _____ _____ _____ ___ ____ ךורב" - -


.תוריפל תורושקה תורחא תוכרב םג שי םלוא
.'א הנשמ 'ו קרפ תוכרב תכסמב הנשמב םתדמל הלא תוכרב לע

תוכרבה תא שדחמ וננשו , "תוריפה לע תוכרבה" קרפה תליחתב ונייע .2
.םהירצומו תוריפ לע תונושה - -
ארוב" םיכרבמ ןיא (רזג ץימ וא םיזופת ץימ :ןוגכ) תוריפ ץימ לע יכ בל ומיש - -
:ומילשה ?יהמ .תרחא הכרב אלא ,"המדאה ירפ ארוב" וא "ץעה ירפ - -

."_______ _____ _____ םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב" - -

וא הטיח) ץראה תוריפ" לש רצומ איהש ,(חמק לש הפאמ) תפה לע יכ םכל רוכז .3
:ומילשה ?יהמ .תרחא הכרב אלא ,"המדאה ירפ ארוב" םיכרבמ ןיא (הרועש - -

."____ ____ ____ ____ םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב" - -

?יהמ .תרחא הכרב אלא ,"איצומה" םיכרבמ ןיא םיקותמ הפאמ ינימ לע םלוא .4
:ומילשה - -

."_____ ____ _____ םלועה _____ ____ ___ ____ ךורב" - -"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח