תוריפה לע תוכרבה


םיערז רדס
תוכרב תכסמ
'ו קרפ
'א הנשמ

?תורפה לע ןיכרבמ דציכ

,"ץעה ירפ ארוב" רמוא ןליאה תורפ לע
;ןייה ןמ ץוח
."ןפגה ירפ ארוב" רמוא ןייה לעש

,"המדאה ירפ ארוב" רמוא ץראה תורפ לעו
רמוא אוה תפה לעש ;תפה ןמ ץוח
."ץראה ןמ םחל איצומה"

."המדאה ירפ ארוב" רמוא תוקריה לעו
:רמוא הדוהי יבר
."םיאשד ינימ ארוב"

:אתיירבב ונימכח ונש ,'א דומע ה"ל ףד תוכרב תכסמ ,םיערז רדסב ,ארמגב


."הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהיש םדאל ול רוסא :ןנבר ונת"

תוכרב ונקיתו ,הייתשו הליכא לש האנה לכ ינפל ךרבל (ןנבר=) ונימכח ובייח ךכיפל
.הקשמו לכאמ לש גוסו גוס לכ לע תונוש
:וריבסה
?"ןינהנה תוכרב" הייתשו הליכא ינפל םיכרבמש תוכרבל םיארוק עודמ

,בתכבש הרותב רוקמה תא אצמנ אל ,"הכונח"ל ומכ ,"ןינהנה תוכרב" אשונל םג
אלא ,(הרותהמ =) אתיירואדמ הווצמ הניא "ןינהנה תוכרב" תא ךרבל הבוחהש ינפמ
.(וניתובר ירבדמ=) ןנברדמ הווצמ

הלושמ הרותה ."רוא" הלימהמ תימראב הלימ ;הרות = אתיירוא
.("רוא הרות") רואל

הרותב תובותכה תווצמ (613=) ג"ירת ;הרותה ןמ = אתיירואדמ
העברא ;םירופיכה םויב םוצ ;הנשה שארב רפוש :ןוגכ ,בתכבש
.תבש תרימש ;תוכוסב םינימ

הלימהמ תימראב הלימ ;(הרותה ילודג ונימכח =) וניתובר = ןנבר
."בר"

,הפ-לעבש הרותב ונימכח ונקיתש תווצמ ;וניתובר ירבדמ = ןנברדמ
.ןינהנה תוכרב ;הכונח תורנ תקלדה ;םשגה לע תוליפת :ןוגכ


:תוריפה לע תוכרבהמ תחא לכ לש םויסה תא ובתיכ .1
._________ ______ ________ םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב :םיבנע - -

._________ ______ ________ םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב :ןיי - -

._________ ______ ________ םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב :חיטבא - -

.____ _________ ______ ________ םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב :םחל - -

._________ ______ ________ םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב :רזג - -

._________ ______ ________ םלועה ךלמ וניקולא 'ה התא ךורב :ץימ - -

?ונתנשמב תרכזומ הניא םתבתכש תוכרבה ןיבמ הכרב וזיא .2

."_________ _________ ________" :הכרבה םויס - -

.האבה הנשמב דמלנ "לכהש" תכרב לע

(הלאש ןמיסו הנושארה הרושה :זמר) .הנשמה לש תרתוכה תא ומשיר .3

?"__________ _________ ______ _________" - -

.םיקלח השולשל תקלוחמ הנשמה ,תרתוכה ירחא

?הנשמב ןורחאה קלחלו ןושארה קלחל םיארוק דציכ .4

________ :ןושארה קלחה - -

________ :ןורחאה קלחה - -


?הנשמב יעצמאה קלחל םיארוק דציכ .5

__________ :יעצמאה קלחה - -


.(אתיירבה וא הנשמה לש) יעצמאה קלחה ,עצמאה = אתעיצמ

.הנשמב וננובתה .6
.אשירה תא ולבקתו תיעיברה הרושל תחתמ וקו היינשה הרושה לעמ וק וחתימ * - -
.אתעיצמה תא ולבקתו תיעיבשה הרושל תחתמ וק וחתימ * - -
.אפיסה תא ולבקתו תירישעה הרושל תחתמ וק וחתימ * - -

.הנושלב ונעו הנשמה לש אשירה תא ואריק .7
?"ץעה ירפ ארוב" םיכרבמ המ לע - -

."_________ ________ לע" - -

?הנשמב םיימעפ העיפומ הכרב וזיא .8

."__________ _______ ________" :הכרבה - -

.הנושלב ונעו ,הנשמה תא בוש ואריק .9
?(םיגוס ינש) "המדאה ירפ ארוב" םיכרבמ תוריפ ולא לע - -

."__________ _______ ________ רמוא __________ __________ לעו" - -

."_________ ________ _________ רמוא __________ לעו" - -


,הנש לכ תוריפ םינתונ םיפנע םתואו ,ויפנע לע םילדגה ץעה תוריפ םה ןליאה תוריפ
.םיסגאו םיזופת :ןוגכ

,םישרושה וא םילעה אלו םילכאנ םהלש תוריפהש ,עקרק ילודיג םה ץראה תוריפ
.ןופפלמ ,הינבגע , ןולמ ,חיטבא :ןוגכ

םהלש םישרושהש וא ,בורכו הסח :ןוגכ ,םילכאנ םהלש םילעהש ,םיחמצ םה תוקרי
.ןונצו רזג :ןוגכ ,םילכאנ

?תרחא הכרב אלא "ץעה ירפ ארוב" םיכרבמ ןיא ןליאה ירפ לש רצומ הזיא לע .10

."_____ _______ ________" :הכרבה ;_____ :רצומה - -

?תרחא הכרב אלא "המדאה ירפ ארוב" םיכרבמ ןיא ץראה ירפ לש רצומ הזיא לע .11

."______ ____ _____ ________" :הכרבה ;________ :רצומה - -

.ךכ לע ונוד ?הלאה םירצומה ינשל תודחוימ תוכרב םימכח ונקית עודמ .12

.תוקירה תוצבשמב רסחה תא ומילשה .םכינפלש הלבטה תא ואלמ םוכיסל .13

תואמגוד
תופסונ
תוריפה לע תוכרבה הנשמה ןושלב תוריפ
סגא .1
.2
.3
__ __ םיבנע
םיבנע ץימ __ "ןיי" ןיי
חיטבא .1
.2
.3
__ "ץראה תוריפ" ןופפלמ
הלח .1
.2
.3
"ץראה ןמ םחל איצומה" __ הינמחל
הסח .1
.2
.3
__ __ קורי לצב

ולגתו ,הנשמה ירבד תא וננשתו ורזחת ךכו ,הנשמה לש הנבמה תלבטב התע וננובתה
.םיפסונ םיגשומהנשמה הנבמ


?יהמ .תחא הלאש הגיצמ הנשמב הנושארה הרושה .14

?"___________ __________ ______ ________ " - -

.תאזה הלאשה לע תובושת םה הנשמה יקלח לכ ךליאו ןאכמ - -

?תורחא תוכרב םיכרבמ םהילעש ,ללכה ןמ םיאצויה םירצומה ינש םה המ .15
.הלבטה לש ןימי דצב תוצבשמל בל ומיש -- -

."_______ ןמ ץוח" ;"_________ ןמ ץוח" - -

םיאנתה םה ימ ,הנשמה לש אפיסב תקולחמ שי םיחמצ לש גוס הזיא לע .16
?םהמ דחא לכ לש ותעד המו ,הז ןיינעב םהיניב םיקלוחה -- -
תועדה ילעב לש תומשה תא ואצמת םש ,הלבטה לש לאמש דצב תוצבשמל בל ומיש -- -
.תונושה -- -

:רמוא _________ לעו - -

,___________ _______ _________ :רמוא _______ _____ :ןושארה אנתה - -

.___________ _______ _________ :רמוא _______ יבר :ינשה אנתה - -


:תוקריה לע םיכרבמ השעמל הכלה :ומילשה .17

."__________________ _______" - -

.__________ _______ ומכ אלו _______ _______ ומכ הכלה - -


?רזגו בורכ :ןוגכ ,םילשובמ תוקרי לע םיכרבמ דציכ .18

יבגל םגו םייח תוקרי יבגל םג הכלהה קספ תא חסנמ "ךורע ןחלוש"ה
:םילשובמ תוקרי

."םלשיב וליפאו ,"המדאה ירפ ארוב" ךרבמ תוקריה לע

הדוהי יבר


יבר לש וידימלתמ היה ,הנשמב רכזומה ,(יאעלא ןב) הדוהי יבר
תואבומ תוכלה 600 מ רתוי .לודג םכח דימלתל בשחנו ,אביקע
.הנשמב ומשב
בישחה אוה .ךכ לע ןנואתה אל םלועמ ךא ,ינע דואמ היה הדוהי יבר
."הילעב תא תדבכמש ,הכאלמ הלודג" :רמאו ,הכאלמה תא דואמ


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח