הליפתב םשג

םיערז רדס
תוכרב תכסמ
'ה קרפ
'ב הנשמ

,םיתמה תיחתב םימשג תורובג ןיריכזמ
םינשה תכרבב םימשגה ןילאושו

:רודיסב םשגה לע תוליפת

:הלאה םייוטיבה תא ואצימו ("הרשע הנומש") הדימעה תליפתב רודיסב ונייע .1

."םשגה דירומו חורה בישמ" .א-- -

."הכרבל רטמו לט ןתו" .ב- --


דירומו חורה בישמ" םירמואו םימשגה תא םיריכזמ הבש הכרבה לכ תא ואריק .2
."םשגה - -

:םימשגה תרכזה תא ןייצמה טפשמל תחתמ וק וחתימ


:הכרבה לש (םויסה=) המיתחהו החיתפה תא ומילשה .3

:הכרבה תחיתפ
."עישוהל בר התא ________ ________ 'ה םלועל ________ התא"

:הכרבה תמיתח
."__________ ________ 'ה התא ךורב"

םירמואו םימשג (םישקבמ=) םילאוש הבש הכרבה לכ תא ואריק .4
:"הכרבל רטמו לט ןתו" - -

:םיחסונ ינש וז הכרבל :בל ומיש
.דרפס ידוהי חסונ - ינשה ,זנכשא ידוהי חסונ - דחאה

.םימשגה תלאש תא ןייצמה טפשמל תחתמ ,םיחסונה ינשמ דחא לכב ,וק וחתימ .5


:(תוהז ןה םיחסונה ינשב) הכרבה לש המיתחהו החיתפה תא ומילשה .6

:הכרבה תחיתפ
."הבוטלהתאובת ינימ לכ תאו תאזה ________ תא וניקולא 'ה ונילע ךרב"

:הכרבה תמיתח
."_________ ________ 'ה התא ךורב"

הלבטב ומיאתה .הליפתה ןמ םיינשו הנשמה ןמ םיינש ,םייוטיב העברא םכינפל .7
.הליפתב ולש יוטיבל הנשמהמ יוטיב לכ-- -

.םינשה תכרבב םימשגה ןילאוש
.םשגה דירומו חורה בישמ
.הכרבל רטמו לט ןתו
.םיתמה תיחתב םימשג תורובג ןיריכזמ

הליפתב הנשמב
_ _
_ _

?"םיתמה תיחת" ,םימשגה תא םיריכזמ הבש ,הכרבל הנשמה תארוק עודמ .8
?"םינשה תכרב" ,םימשגה תא ןילאוש הבש ,הכרבל הנשמה תארוק עודמו- --

.תוכרבה לש המיתחב תואצמנ תובושתה :בל ומיש .9

:םכינפלש הלבטה תא ומילשה

הכרבה תמיתח הנשמב הליפתב
_ םיתמה תיחתב םשגה דירומו חורה בישמ
_ םינשה תכרבב הכרבל רטמו לט ןתו

?"םימשג תורובג ןיריכזמ" :"תורובג" ראותה תא םימשגל הנשמה הדימצמ עודמ .10

לש וישעמ ןיבל םימשגה ןיב רשקה תא אוצמל וסנ ;הפ-לעב הלאשה לע ונע .11
.(ה"בקה=) אוה ךורב שודקה- - -

,"'ה םלועל רובג התא" :םילמב תחתופ הכרבה .ה"בקה לש ויתורובגמ אוה םשגה
דירומו חורה בישמ...םיתמ היחמ" :ה"בקה לש ויתורובג תא םיריכזמ ןכ ירחא דימו
ימו תורובג לעב ךומכימ...םילוח אפורו םילפונ ךמוס...דסחב םייח לכלכמ ,םשגה
."םימשג תורובג ןיריכזמ" :הנשמה תרמוא ךכיפל ."...ךל המוד

:םוכיס
יוטיבל תסחייתמו ,"םיתמה תיחתב םימשג תורובג ןיריכזמ" יכ תעבוק הנשמה
.הליפתב םימשג תרכזה יהוז ."םשגה דירומוחורה בישמ"

ןתו" יוטיבל תסחייתמו ,"םינשה תכרבב םימשגה ןילאוש" יכ הנשמה תעבוק ךשמהב
.הליפתב םימשג תלאש יהוז ."הכרבל רטמו לט

?הלאשל הרכזה ןיב לדבהה המ .12
.התיכב ךכ לע ונוד- - -

:הנשמב עטקה תא הפ-לעב ודמילו וננש .13

,םיתמה תיחתב םימשג תורובג ןיריכזמ
םינשה תכרבב םימשגה ןילאושו

?םימשג תורובג ריכזהל םיליחתמ יתמ .14
?םימשג לואשל םיליחתמ יתמ- - -

.תואבה תוינשמב ודמלת ךכ לע


?םימשג תורובג ןיריכזמ יתמיאמ

דעומ רדס
תינעת תכסמ
'א קרפ
'א הנשמ

?םימשג תורובג ןיריכזמ יתמיאמ
.גח לש ןושארה בוט םוימ :רמוא רזעילא יבר
.גח לש ןורחאה בוט םוימ :רמוא עשוהי יבר

:עשוהי יבר ול רמא
,גחב הללק ןמיס אלא םימשגה ןיאו ליאוה
?ריכזמ המל

הזה שדחל םוי רשע השמחבו" :בותככ ,תוצמה גח ארקנ אוה הרותבו ,גח אוה חספ *
.(ו ,גכ ארקיו) "...'הל תוצמה גח--

'ה ונל ןתתו" :תועובשה גח תליפתב רמאנכ ,הרות ןתמ גח ,גח אוה תועובש *
."ונתרות ןתמ ןמז ,הזה תועובשה גח םוי תא ...וניקולא--

שדחל םוי רשע השמחב" :בותככ ,תוכוסה גח ארקנ אוה הרותבו ,גח אוה תוכוס *
.(דל ,גכ ארקיו) "...תכסה גח הזה יעיבשה--

.תוכוסה גח :ושוריפ גח םתס הנשמה ןושלב

:הנשמה תלאש תא םכינפלש תרגסמב וקיתעה .15?הליפת וזיאבו ,תרמאנ איה הכרב וזיאב ,םימשג תרכזה יהמ :(תרוכזת) .16
:ומילשה- - -

."________ _________ ________ ________" : םימשג תרכזה .א- - -

. "________ ________" : תארקנ הכרבה .ב- - -

. ________ ________ : איה הליפתה .ג- - -

:תקולחמ = הנשמב תועד יתש

.רזעילא יבר לש תחא העד
.עשוהי יבר לש תרחא העד

.הנשמב רכזנה לודג םכחל יוניכ :אנת
.םיאנת םה הנשמב םירכזנה עשוהי יברו רזעילא יבר

:הנשמה ןושלב םיאנתה ינש לש תועדה יתש תא הלבטב ומשיר .17

_______ רזעילא יבר
_______ עשוהי יבר

:םכינפלש ירשת שדוח חולב תובושתה תא ונמס .18

תורובג ריכזהל םיליחתמ ובש ,תוכוסה גח לש ןושארה בוט םוי תא לגעמב ופיקה .א- - -
.עשוהי יבר תעדכ ןורחאה בוט םוי תא עובירבו ,רזעילא יבר תעדכ םימשג - -- - -

.[תרצע ינימש =] ע"ש תוביתה ישאר תא עובירה לעמ ומשיר .ב- - -

י ר ש ת

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
ג ב א _______ _______ _______ _______
י ט ח ז ו ה ד
זי זט וט די גי בי אי
דכ גכ בכ אכ כ טי חי
_______ ל טכ חכ זכ וכ הכ


ן ו ש ח ר מ

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
א _______ _______ _______ _______ _______ _______
ח ז ו ה ד ג ב
וט די גי בי אי י ט
בכ אכ כ טי חי זי זט
טכ חכ זכ וכ הכ דכ גכ

"?גח לש ןושארה בוט םוימ: "רזעילא יבר רבוס עודמ .19
"?גח לש ןורחאה בוט םוימ: "עשוהי יבר רבוס עודמ- - -

.רזעילא יבר לש רבסהה תא האיבמ, הנשמל שוריפה איהש, ארמגה
.ותעד תא הנשמב ריבסמ עשוהי יבר

.םינימה תעברא תליטנ = בלול תליטנ

?םינימה תעברא תא םילטונשכ תוכוסב םיכרבמ הכרב וזיא .20
:ומילשה- - -

__________ __________ __________ רשא םלועה ךלמ וניקולא' ה התא ךורב- - -

._________ _________ לע- - -


('ב דומע' ב ףד תינעת תכסמ) :ארמגב רזעילא יבר לש רבסהה
:תינעת תכסמ
?םימשגה לע ןיריכזמ יתמיאמ

:ארמגה רואיב
?הליפתב םימשג ריכזהל םיליחתמ יתמ

:תינעת תכסמ
,בלול תליטנ תעשמ: רמוא רזעילא יבר

:ארמגה רואיב
.בלול לוטיל םיליחתמ ובש תוכוס לש ןושארה םויב

:תינעת תכסמ
.םימה לע תוצרל אלא םיאב םניא וללה םינימ תעבראו ליאוה

:ארמגה רואיב
םה ירהש ,תאזה הנשב םימשג ודריש הליפתל םירושק םינימה תעבראש ןוויכמו
,םימל םיקוקזה םיחמצ

:תינעת תכסמ
,םימ אלב םהב רשפא יא וללה םינימ העבראש םשכו
.םימ אלב םלועל רשפא יא ךכ

:ארמגה רואיב
םייקתהל לוכי וניא םלועה ךכ ,םימ אלב םייקתהל םילוכי םניא םיחמצהש םשכו
גח לש ןושארה בוט םויב רבכ הליפתב םימשגה תא ריכזהל ךירצ ןכל ;םימ אלב
.בלול םילטונ ובש ,תוכוסה


:הנשמב עשוהי יבר לש רבסהה

:תינעת תכסמ
?ריכזמ המל ,גחב הללק ןמיס אלא םימשגה ןיאו ליאוה :עשוהי יבר ול רמא

:הנשמה רואיב
םלוכ רשאכ ודריי םהו ,תוכוסב םימשג וריכזי םא :רזעילא יבר תא עשוהי יבר לאש
גח תליפתב םימשג ריכזהל שי ,ןכ םא ,המל ,הללק ןמיס הז ירה ,הכוסב םיבשוי
ינימשב - גחה לש ןורחאה בוט םוי תליפתב םימשגה תא ריכזהל שי ,ךכיפל ?תוכוסה
.תרצע

?גח לש ןושארה בוט םוימ םימשג תורובג ןיריכזמ יכ רזעילא יבר רבוס עודמ .21
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס- - -
.גחב הללק ןמיס איה תוכוסה גחב םימשג תדירי

.גחב ללפתהל שי םהילעש, םימב םירושק תוכוסב םילטונש םינימה תעברא

?גח לש ןורחאה בוט םוימ םימשג תורובג ןיריכזמ יכ עשוהי יבר רבוס עודמ .22
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס- - -

.גחב הללק ןמיס איה תוכוסה גחב םימשג תדירי

.גחב ללפתהל שי םהילעש ,םימב םירושק תוכוסב םילטונש םינימה תעברא

הנושארה ףסומ תליפת תאו םשגה תליפת תא ואצימו ,תוכוסה גח רוזחמב ונייע .23
.["םשגה דירומו חורה בישמ" :םירמוא=] "םימשג תורובג ןיריכזמ" הבש- - -

:הנוכנה הבושתל תחתמ וק וחתימ :הנקסמ .24

:םימשג תורובג ןיריכזמ
.גח לש ןורחאה בוט םוימ / .גח לש ןושארה בוט םוימ

:םכינפלש תרגסמב הבושתה תא ומשיר .25
:ומכ הכלהה ,הנשמב עשוהי יברו רזעילא יבר ןיבש תקולחמב- - -.הכלהה תא שיגדהל ידכ ,ףסונ עובירב תרצע ינימשב עובירה תא ופיקה .26
.ירשת שדוח חולב הבושתה תא ונמס- - -

.ותעד תא םג רוכזלו תעדל בושח ,רזעילא יברכ הכלה ןיאש תורמל

:םימכחה ינש ןיב תקולחמה תאבומ ובש הנשמב עטקה תא הפ-לעב ודמילו וננש .27
?םימשג תורובג ןיריכזמ יתמיאמ
.גח לש ןושארה בוט םוימ :רמוא רזעילא יבר
.גח לש ןורחאה בוט םוימ :רמוא עשוהי יבר

(סונקרוה ןב) רזעילא יבר

ןבר לש וידימלת לודג היה ,הנשמב רכזומה ,רזעילא יבר
אשנ אוה .הנביבש ןירדהנסה רבח היהו ,יאכז ןב ןנחוי
.לאילמג ןבר לש ותוחא תא השיאל

.תותיירבבו הנשמב רזעילא יבר ידי לע ורסמנ תוכלה תואמ
:הלאשב עשוהי יבר לע רזעילא יבר קלוח ונלש הנשמב
הכלה הקספנ אל םעפה ?"םימשג תורובג ןיריכזמ יתמיאמ"
.עשוהי יברכ אלא רזעילא יברכעשוהי יבר

וידימלת ילודגמ אוה ףא היה ,הנשמב רכזומה, עשוהי יבר
רשא ןיעיקפב הבישי ול התייהו ,יאכז ןב ןנחוי ןבר לש
יבר שמיש ןירדהנסה אישנל הנמתנ לאילמג ןברשכ .לילגב
היה םיבושחה וידימלת ןיב .ודייל ןיד-תיב-באכ עשוהי
.אביקע יבר

ןב ןנחוי ןבר ,םבר תא דחי ואיצוה רזעילא יברו עשוהי יבר
.ינשה שדקמה-תיב ימי ףוסב הרוצנה םילשורימ ,יאכז

, הרות דומילב םירבח ויה רזעילא יברו עשוהי יבר
תחא תקולחמ .דומלתב תואבומ םהיניב תובר תוקולחמו
, עשוהי יבר ומכ הקספנ הכלההו ,ונתנשמב תאבומ םהיניב
."גח לש ןורחאה בוט םוימ - םימשג תורובג ןיריכזמ" :רמואה"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח