תוריפה לע תוכרבב תועט


םיערז רדס
תוכרב תכסמ
'ו קרפ
'ב הנשמ

;אצי ,"המדאה ירפ ארוב" ןליאה תורפ לע ךרב
.אצי אל ,"ץעה ירפ ארוב" ץראה תורפ לעו
.אצי - "ורבדב היהנ לכהש" רמא םא םלכ לע

.אצי אל / אצי :םייתכלה םיגשומ ינש םיעיפומ הנשמב

תא םייק אלש יפ לע ףא הוצמה תא םייק ;ותבוח ידי אצי = אצי
.היטרפ לכ
ריסחהש ינפמ הוצמה תא םייק אל ;ותבוח ידי אצי אל = אצי אל
.ידוסי יאנת הב

:רמוא אביקע יבר
.('א דומע ה"ל ףד תוכרב תכסמ) "ךרביש םדוק םולכ םועטיש םדאל רוסא"
םיחבשמ ונאו ,ובוטמ ונל קינעמש ,'הל הבוט תרכה םיעיבמ ונא ןינהנה תוכרבב
.םינהנ ונא םהמש םירבדה תאירב לע ותוא םיכרבמו

שרופמכ ,המיאתמו תדחוימ הכרב תוריפ לש ןימ לכ לע ךרבל ךירצ הליחתכלמ
.תמדוקה הנשמב

םימכח ועבקש וזמ הנוש הכרב םיוסמ ירפ לע גגושב ךרבמו העוט םדא םימעפ
?גהני דציכ (השעמ רחאל=) דבעידב .הכלהבו הנשמב
.תוריפה לע תוכרבב העוטה יניד תא דמלל האב ונתנשמ
.ךרבלו רוזחל ךירצ וניאו הבוח ידי אצי העוטה דבעידבש םירקמ שי :תעבוק הנשמה
.הכלהכ ךרבלו רוזחל וילעו ,הבוח ידי אצי אל העוטה דבעידב וליפאש ,םירקמ שיו

הבושת לכל תחתמ וק וחתימו ,הנשמב תונושארה תורושה יתש תא ואריק
.הנוכנ

;אצי - "המדאה ירפ ארוב" ןליאה תוריפ לע ךרב"
."אצי אל - "ץעה ירפ ארוב" ץראה תוריפ לעו

?"המדאה ירפ ארוב" קסרפא לע ךרבו העט םא ןידה המ .1
אצי אל / אצי - -

.המדאה ןמ קנוי ןליאה יכ ,"המדאה ירפ" םה ןליאה תוריפ םג :קומינה - -
ןוכנ אל / ןוכנ - -

?"ץעה ירפ ארוב" ןופפלמ לע ךרבו העט םא ןידה המ .2
אצי אל / אצי - -

.תונליא לע םילדג םניא המדאה תוריפ :קומינה - -
ןוכנ אל / ןוכנ - -

."אצי - 'ורבדב היהנ לכהש' רמא םא ,םלוכ לע"

.הנוכנ הבושת לכל תחתמ וק וחתימו ,הנשמב תישילשה הרושה תא התע ואריק

."ורבדב היהנ לכהש" ןופפלמ לע וא קסרפא לע ךרבו העט םא ןידה המ .3
אצי אל / אצי - -

."המדאה ירפ" תא םגו "ץעה ירפ" תא םג ללוכ "לכהש" :קומינה - -
ןוכנ אל / ןוכנ - -

?"ורבדב היהנ לכהש" ןייה לע וא תפה לע ךרבו העט םא ןידה המ .4
אצי אל / אצי - -

הכרבו ("ץראה ןמ םחל איצומה") תפל תדחוימ הכרב ועבקש יפ לע ףא :קומינה - -
לכהש" ללכב םה םג םוקמ לכמ ,םתובישח םושמ ("ןפגה ירפ ארוב") ןייל תדחוימ - -
."ורבדב היהנ - -
ןוכנ אל / ןוכנ - -

:ונושל וזו .תולאשה לכב קספ ,הנשמה תובקעב ,"ךורע ןחלוש"ה

לע ךריב םא לבא .אצי - 'המדאה ירפ ארוב' ןליאה תוריפ לע ךריב"
- 'לכהש' רמא םא לכה לעו .אצי אל - 'ץעה ירפ ארוב' המדאה ירפ
."ןייו תפ לע וליפאו ,אצי

:םוכיס תלבט
.הנשמה ןמ תוטטוצמ תושגדומה םילמה

.תושגדומה םילמה תא ועביצ .5

ןידה

דבעידב
רמא
ןידה

דבעידב
ךרב
הליחתכלמ
הכרבה
תוריפה

אצילכהש"
היהנ
"ורבדב

ע
ל

כ
ו
ל
ם
אצי


ארוב"
ירפ
"המדאה
ארוב"
ירפ
"ץעה"
סגא
זופת
קסרפא
תוריפ
ןליאה

אל
אציארוב"
ירפ
"ץעה"


ארוב"
ירפ
"המדאהןופפלמ

הינבגע

ןולמ
תוריפ
ץראה__ איצומה"
ןמ םחל
"ץראה
תפ


_
ארוב"
ירפ
"ןפגה
ןיי.הנשמה תא הפ-לעב ודמילו וננש .6

אביקע יבר

,"ךרביש םדוק םולכ םועטיש םדאל רוסא" יכ עבקש ,אביקע יבר
דחאל בשחנ אוה .ינשה שדקמה תיב לש ןברוחה תפוקתב יח
הרות דמל אלש יפ לע ףא ,תורודה לכב םימכחה ילודגמ
.םיעברא ןב ותויהב קר דומלל ליחתהו ,ותודליב
םידוהיה לע םיאמורה ורזג ,אביקע יבר לעפו יח הבש הפוקתב
ץיברמ היהו הריזגה ןמ םלעתה אביקע יבר .הרות דומלל אלש
אביקע יבר .תוירזכאב גרוהל אצוהו ספתנש דע ,םיברב הרות
,הרותב רתויב בושח דוסיכ תוירבה תבהא תא דואמ בישחה
:רמאו

."הרותב לודג ללכ הז - ךומכ ךערל תבהאו""ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח