הכונח


?הרותב הכונח
לארשי ידעומ םה הלא - תוכוסו םירופיכה םוי ,הנשה שאר ,תועובש ,חספ
.בתכבש הרותב םרוקמש

.תוכוסלו חספל - בתכבש הרותב תורוקמה תא ואצימו הז קרפב ונייע .1

.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?הכונח סנ שחרתה יתמו ןכיה .2

.םירצממ לארשי תאצב ,ףוס םיב - -

.הרות ןתמ ןמזב ,רבדמב - -
- -

.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?הכונח גחלו הכונח סנל רוקמה ןכיה .3

.בתכבש הרותב - -

.הפ-לעבש הרותב - -

תובר םינש שחרתה אוה יכ ,בתכבש הרותב תויהל לוכי וניא הכונח סנל רוקמה
אצמנ ךכיפל ,(םיבותכ ,םיאיבנ ,הרות = ך"נת = ארקמ) ארקמה תפוקת ירחא
.הפ-לעבש הרותב הכונחל רוקמה תא

הפ-לעבש הרותב ,דעומ רדסב תבש תכסמב אתיירב :הכונחה גחל רוקמה
.(פ"עבשות=)

הנשמל וסנכוה אלש םיאנתה ירבד .הנוציח הנשמ = אתיירב
.הנשמל ץוחמ םה יכ ,"אתיירב" םיארקנ ,אישנה הדוהי יבר ידי לע
.ןוציח ,ץוח :השוריפש ,"רב" הלימהמ תימראב הלימ :אתיירב

.אתיירבל החיתפ ןייצמה ידומלת יוטיב :ןנבר ונת
.(תימראמ םוגרת) םימכח ונש = ןנבר ונת

דעומ רדס
תבש תכסמ
א"כ ףד
'ב דומע

הכונחה ימי תנומש ולסכב ה"כב :ןנבר ונת
.םהב םינעתמ ןיאו םהב םידיפסמ ןיא

,לכיהבש םינמשה לכ ואמיט לכיהל םינווי וסנכנשכש
,םוחצינו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו
ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב
,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש
,דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו
.םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ
.האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל

(אתיירבה וא הנשמה לש) ןושארה קלחה ,שארה = אשיר
(אתיירבה וא הנשמה לש) ןורחאה קלחה ,ףוסה = אפיס

:םידמול (תונושארה תורושה יתש) אתיירבה לש אשירב
.הכונחה גח לח יתמ .א
.הכונחה גח ךשמנ םימי המכ .ב
.הכונחב תושעל םיגהונ ןיא המ .ג

תצבשמב ג / ב / א ונמסו ,עטקה תא ואריק .אתיירבה לש אשירה םכינפל .4
:ןנבר ונת - םימדוקה םיפיעסה תשולש יפל ,המיאתמה - -
ולסכב ה"כב

הכונחה ימי תנומש (םיליחתמ)

.םהב םינעתמ ןיאו םהב םידיפסמ ןיא

םילח םינורחאה םימיהו ,ולסכ שדוחב םילח הכונח לש םינושארה םימיה
.תבט שדוחב

תא םימעפ הנומש ,םכינפלש תבט שדוח חולבו ולסכ שדוח חולב ונמס .5
.הכונחה ימי תנומשב ,נח תויתואה - -

ו ל ס כ

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
ז ו ה ד ג ב א
די גי בי אי י ט ח
אכ כ טי חי זי זט וט
חכ זכ וכ הכ דכ גכ בכ
_ _ _ _ _ ל טכ


ת ב ט

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
ה ד ג ב א _ _
בי אי י ט ח ז ו
טי חי זי זט וט די גי
וכ הכ דכ גכ בכ אכ כ
_ _ _ _ טכ חכ זכ

?םהה םימיב הרק המ ?תורודל הכונחה גח תא םימכח ועבק עודמ .6
.אתיירבב - רוקמב םירבדה תא ואריק ךכ רחאו ,םכל עודיה תא הפ-לעב ורפס - -

.שבתשה םיטפשמה רדס .אתיירבה לש ןורחאה קלחה םכינפל .7
,1 - 6 םירפסמ הרושה תליחתב ומיש .ינויגה רדסב םיאבה םיטפשמה תא ורדס - -
םיטפשמה תא םתרדיס םא וקדיבו ,אתיירבה לש אפיסה תא ואריק ךכ רחאו - -
.ןוכנ רדסב - -
,םוחצינו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו

,לכיהבש םינמשה לכ ואמיט (שדקמה-תיב=) לכיהל םינווי וסנכנשכ

ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב?,דחא םוי קילדהל אלא וב היה אלו

,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש

.האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל

.םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ

םוכיס - הכונח ץבשת

.הנותחתה הרושב וליחתה ,אתיירבה םוכיסל הכונח ץבשת תא ואלמ

.הכונחל רוקמה אצמנ הבש הרותה .1
.הנוציח הנשמ .2
.הכונחל רוקמה אצמנ הבש תכסמה .3
.הכונחה גח ליחתמ ובש שדוחב םויה .4
.הכונחה גח ליחתמ ובש שדוחה .5
.םינמשה לכ תא וב ואמיטו לכיהל וסנכנ .6
.רוהט ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וחצינ .7
"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח