ןינהנה תוכרבב המידק

םיערז רדס
תוכרב תכסמ
'ו קרפ
'ד הנשמ

הברה םינימ וינפל ויה
:רמוא הדוהי יבר
.וילע ךרבמ ,העבש ןיממ םהיניב שי םא
.הצריש ןהמ הזיא לע ךרבמ :םירמוא םימכחו

:בצמ תראתמ הנושארה הרושה

"הברה םינימ וינפל ויה"

.םלוכמ לוכאל הצור אוהו ,םינוש תוריפ ינימ וינפל שיש םדאב רבודמ
:תשקבתמ איה ךא ,שרופמב הבותכ הניא הנשמה תלאש
?לכואו הליחת ךרבמ ירפ הזיא לע ,הז בצמב
.רתויב בושחה ירפה לע ךרבלו םידקהל שי :החנהה
.הנשמב םיאנת תקולחמב יונש ןידה - ? ןידה

.ומילשה ?תקולחמה ילעב םה ימ .1

____________ ו ____________ - -

והז :םכינפלש תוריפב וננובתה ,הלאשבו הנשמב ראותמה בצמה תנבהל .2
.םתוא ומשירו םהיתומשב תוריפה תא - -
__________.5 __________.4 __________.3 __________.2 __________.1

. לארשי ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבשמ אוה הלסלסב תוריפה דחא
:בותככ ,םינימה תעבש תא תנייצמ הרותה
.(ח ,ח םירבד) "שבדו ןמש-תיז ץרא ןומרו הנאתו ןפגו הרעשו הטח ץרא"
. םירמתמ יושע קוספב רומאה שבד

?הלסלסבש םינימה תעבשמ ירפה קוספב ארקנ דציכ .3

ומילשה . 'א הנשמב הבושתה ?הלסלסבש תוריפה לע םיכרבמ הכרב וזיא .4
. "_______ _____ _______ רמוא ןליאה תוריפ לע" - -

לוכאל הצור אוהו ,תוילוכשאו םיסגא ,ץע יחופת ,םיבנע ,םיזופת וינפל ויה .5
?ךרבמו םידקמ ירפ הזיא לע . םלוכמ - -

תעד יפל ירפה תאו ,הנשמה ןושלב תועדה יתש תא הלבטב ומשיר . תקולחמ .6
. םימכח תעד יפל םכילע ביבחה ירפה תאו ,הדוהי יבר - -

ירפה ןידה םיאנתה
_ _ הדוהי יבר
_ _ םימכח

קומינ = םעט
:('ב דומע א"מ ףד תוכרב תכסמ) תועדה יתש לש םימעטה תא הריבסמ ארמגה

;ףידע העבש ןימ :רבס הדוהי יבר"
. "ףידע ביבח ןימ :םירובס םימכחו

,םינימה תעבשב החבתשה לארשי ץרא יכ הדיעמ הרותה :הדוהי יבר לש םעטה
.םירחא תוריפ לע םתוא ףידעהל שיו ,רתוי םיבושח םה דימת ךכיפל
אוהו ,ויניעב ביבחהו בושחה ירפה תא ומצעל עבוק םדא לכ :םימכח לש םעטה
. "הצריש םהמ הזיא לע ךרבמ" ךכיפל ,םיוסמ ירפ ףידעהל יאשר
ןיאו ,םינוש תוריפ םיחנומ ובש בצמל םגו הנשמב ראותמה בצמל תסחייתמ הכלהה
. הצריש םהמ הזיא לע ךרבמ יכ וקספ ינשה הרקמב . םינימה תעבשמ ירפ םהיניב
:('א ףיעס א"יר ןמיס ,םייח-חרוא) "ךורע ןחלוש"ה קספ ךכו

,העבש ןיממ םהיניב שיו הברה תוריפ ינימ וינפל ויה"
.רחאה ןימה ומכ ביבח וניאש יפ לע ףא ,העבש ןימ םידקמ
."ביבחה םידקמ ,העבש ןיממ םהיניב ןיא םאו

.הנשמה תא הפ-לעב ודמילו וננש .7

םיגשומ - הנשמה תודוסי

תובושתו תולאש

?הרותהמ הוצמל דומלתה ןושלב םיארוק דציכ .1

. _____________ הוצמ - -

?ונימכח ונקיתש הוצמל דומלתה ןושלב םיארוק דציכ .2

. _____________ הוצמ - -

?םימכח ירבדמ וא הרותהמ הוצמ איה "ןינהנה תוכרב" תא ךרבל הבוחה םאה .3
. הנוכנה הבושתל תחתמ וק וחתימ - -

. ןנברדמ / אתיירואדמ - -

:אתיירבב םימכח ונש דומע הזיאבו ףד הזיאב ,תכסמ וזיאב ,רדס הזיאב .4
?"הכרב אלב הזה םלועה ןמ הנהיש םדאל ול רוסא ,ןנבר ונת" - -

. ___ דומע _____ ףד __________ תכסמ _________ רדס - -

?הנשמה יקלחל םיארוק דציכ .5

. _________ :ןושארה קלחה - -

. ___________ :ינשה קלחה - -

. _________ :ןורחאה קלחה - -

?שרופמ וניא ומשש ,'א הנשמב ןושארה אנתל םיארוק דציכ .6

._____________ - -

?אמק אנת לע קלוחה 'א הנשמב אנתה והימ .7

._____________ - -

?'א הנשמבש תקולחמב הכלהה הקספנ ימ ומכ .8

._____________ ומכ - -

?"הכלהה יפ לע גוהנל ךירצ ךכ הנושארב" השוריפש הלימה יהמ .9

._____________ - -

?"השעמ רחאל" השוריפש הלימה יהמ .10

._____________ - -


. הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?"אצי" גשומל יתכלהה שוריפה המ .11

.בוט אצי -- -

. הוצמה תא םייק ;ותבוח ידי אצי -- -

. הוצמה תא םייק אל -- -

.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?"אצי אל" גשומל יתכלהה שוריפה המ .12

.בוט אצי אל -- -

. הוצמה תא םייק אל ךא ותבוח ידי אצי -- -

. הוצמה תא םייק אל ;ותבוח ידי אצי אל -- -

?"הברה םינימ וינפל ויה" ןיינעב 'ד הנשמב תקולחמה ילעב םה ימ .13
. ___________ ו _____________ -- -

יבר לש תועדה תא ארמגה הריבסמ דומע הזיאבו ףד הזיאב ,תכסמ וזיאב .14
? 'ד הנשמב םימכחו הדוהי -- -

____ דומע _____ ףד __________ תכסמ -- -

?ארמגהו הנשמה תובקעב תוכלה קסופש הכלהה רפס לש ומש המ .15

._____________ -- -

ןמיס הזיאב ?תוכרבב המידק ןיד קספנ ובש "ךורע-ןחלוש"ב קלחה םש המ .16
?הז ןיד קספנ ףיעס הזיאבו -- -

. ____ףיעס _______ןמיס _______________ קלחה םש -- -


ןונישו הרזח - הרודס הנשמ

תוריפ טלס .1
:םינוש תוריפ לש המישר םכינפל
;הינמחל ;םחל ;בורכ ;ןיי ;הסח ;הלח ;רזג ;לצב ;קסרפא ;תילוכשא ;חיטבא ;סגא
. זופת ;ןונצ ;אושיק ;התיפ ;םיבנע ;הינבגע ;םיבנע ץימ ;הצמ ;ןופפלמ ;ןולמ
. םתוא םיתוש וא םילכואש ינפל םיכרבמש "ןינהנה תוכרב" יפל תוריפה תא וניימ

תוריפה הכרבה תוריפה גוס
_ _ _ _ _ _ ןליאה תוריפ
_ _ _ _ _ _ ןיי
_ _ _ _ _ _ ץראה תוריפ
_ _ _ _ _ _ תפ
_ _ _ _ _ _ תוקרי

. תוגוזב דובעל רשפא . רדסה יפל הפ-לעב התוא ודמילו 'א הנשמ תא וננש .2

. הנשמה לש החיתפה תלאש תא וננשו ודמיל . א

- אשיר . ב
:רמוא ןליאה תוריפ לע") אשירב הנושארה הרושה תא ךרבחל רומא :'א דימלת - -
. ("'ץעה ירפ ארוב' ---
לעש ,ןייה ןמ ץוח"):אשירב תישילשהו היינשה הרושה תא ךרבחל רומא :'ב דימלת - -
. ("'ןפגה ירפ ארוב' :רמוא ןייה ---

- אתעיצמ . ג
. אתעיצמב הנושארה הרושה תא ךרבחל רומא :'א דימלת - -
. אתעיצמב תישילשהו היינשה הרושה תא ךרבחל רומא :'ב דימלת - -

- אפיס . ד
. אפיסב הנושארה הרושה תא ךרבחל רומא :'א דימלת - -
. אפיסב תישילשהו היינשה הרושה תא ךרבחל רומא :'ב דימלת - -

'א דימלת לש תורימאה לכ תא 'א דימלתל רמאי 'ב דימלת . םידיקפת ופילחה . ה
תורימאה לכ תא 'ב דימלתל 'א דימלת רמאי ךכ רחא . אפיסבו אתעיצמב ,אשירב - -
. הנשמה לש םיקלחה תשולשב 'ב דימלת לש - -

. (תרבדמ הלהקמב רשפא) הנשמה לכ תא הפ-לעב ורמיא . ו

"אצי אל" וא "אצי" םילמה תא ,תומיאתמה תוצבשמב ,םכינפלש הלבטב ומשיר .3

אצי אל / אצי
ןידה
הרקמה

_ "המדאה ירפ ארוב" ןליאה תוריפ לע ךרב
_ "ץעה ירפ ךרוב" ץראה תוריפ לע ךרב
_ "ורבדב היהנ לכהש" רמא םא ,םלוכ לע
_ "ץעה ירפ ארוב" חיטבא לע ךרב
_ "המדאה ירפ ארוב" זופת לע ךרב
_ "ורבדב היהנ לכהש" הינבגע לע ךרב
_ "ורבדב היהנ לכהש" םחל לע ךרב
_ "ץעה ירפ ארוב" ןיי לע ךרב
_ "המדאה ירפ ארוב" םחל לע ךרב
_ "ורבדב היהנ לכהש" ןיי לע ךרב

- "המדאה ירפ ארוב" סגא לע ךרבו העט םאש ןידה םעט המ .4
. הנוכנה הבושתל תחתמ וק וחתימ ?אצי - -

. "המדאה ירפ" םה ןליאה תוריפ םג / תונליא לע םילדג םניא המדאה תוריפ - -


?אצי אל - "ץעה ירפ ארוב" םיאושיק לע ךרבו העט םאש ןידה םעט המ .5

. "המדאה ירפ" םה ןליאה תוריפ םג / תונליא לע םילדג םניא המדאה תוריפ - -


וא תפ לע וא "המדאה ירפ" לע וא "ץעה ירפ" לע ךרבו העט םאש ןידה םעט המ .6
"?אצי - "ורבדב היהנ לכהש" ןיי לע - -
ןוכנ אל / ןוכנ. לכה ללוכ "ורבדב היהנ לכהש - -


:םינוש תוריפ לש המישר םכינפל .7
,םיבנע ,ץע-חופת ,תילוכשא ,הנאת ,חיטבא ,ןומיר ,הננב ,זופת - -
. ןולמ ,סגא ,הינבגע ,תיז ,קסרפא ,הדש-תות ,םירמת - -
. תוצובק 3 -ל םינושה תוריפה תא הלבטב וניימ - -

'ג הצובק
ץראה תוריפ

'ב הצובק
ןליאה תוריפ
םינימה תעבשמ אל
'א הצובק
ןליאה תוריפ
םינימה תעבשמ
.1 .1 .1
.2 .2 .2
.3 .3 .3
.4 .4 .4
.5 .5 .5

,םינימה תעבשמ םניאש "ןליאה תוריפ"מ תוריפ 4 תללוכה תוריפ תלסלס וניכה .8
. םינימה תעבשמ דחא ירפו - -

?םימכח יפל ירפ הזיא לעו ,הדוהי יבר יפל ךרבל ךירצ הלסלסב ירפ הזיא לע .9
. ___________________ לע ךרבמ הדוהי יבר יפל - -
. _____________________לע ךרבמ םימכח יפל - -

?'ד הנשמב םימכחו הדוהי יבר לש םימעטה םה המ .10
. התחתמ םימושרה םימעטה תא הלבטב ומיאתה - -

םימעטה
םיאנתה
_ הדוהי יבר
_ םימכח

. ףידע העבש ןימ ;ףידע ביבח ןימ


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח