ןונישו הרזח - הרודס הנשמ


:רמועה תווצמב םירושקה םיגשומו םייוטיב לש ץבוק םכינפל

;תותבש עבש ;הפוק ;ןוויס-רייא-ןסינ ;רמוע ;רמועה תריפס ;תבשה תרחממ ;לגמ
קסע ;תועובש ;תוכירכ ;שמשה אב ;הפונתה רמוע ;ןיה ,ןיה ,ןיה ;םיסותייב ;החנמ
.לודג

.ל"נה םיגשומהו םייוטיבה ןמ דחא לכל םישוריפ וא תורדגה ןלהל

.ןוכנה גשומה וא יוטיבה תא שוריפ וא הרדגה לכ דצב ומשיר .18

שוריפ / הרדגה
גשומה וא יוטיבה
םירועש וא םיטיח תלוסמ אבה ןברוק
_____________
ורצקנש םילוביש לש המרע ;םירועש תדימ
_____________
,ןסינב ז"טב םיאיבמש םירועש רמוע
ותוא ףינמ ןהכהו
_____________
חספ לש ןושארה בוט םוי תרחממ
_____________
םילוביש ישאר לש תודוגא
_____________
םע בור
_____________
האובת תריצקל רישכמ
_____________
לס
_____________
ןכ ,ןכ ,ןכ
_____________
הפ-לעבש הרותב ורפכש םידוהי לש תכ
_____________
המחה העקש
_____________
תועובש העבש
_____________
תועובש העבש רופסל הרותה ןמ "השע" תוצמ
_____________
םוי 49 םירפוס םהבש םישדוחה תשולש
_____________
הרות ןתמ גח
_____________


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח