הרומל ךירדמ


אובמ
תיסיסב תלוכי םיריעצה םידמוללו תודמולל ליחנהל דעונ 'ג התיכב הנשמ דומיל
,קומעהו בחרה דומלתה םיל הסינכ תארקל הגרדהב םניכהל ידכ ,הז םוחתב
.הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות ידומילב ומדקתיש לככ 'ה תרזעב ועיגי וילאש

הכורע הנשמהש ףא לע .םילקהו םיטושפה םירבדה ןמ וניא ללכב הנשמ דומיל
,אוה דחא אשונה דימת אל ,(תוינשמ ,םיקרפ ,תותכסמ ,םירדס) םיאשונ יפל תרדוסמו
תמדוק הנשמ בגא םימעפל ךכ ךותבו ,ינוציח רשק אוה םימעפל תוינשמה ןיב רשקהו
יביטאיצוסא רשקב אשונל הרושקה הנשמ הירחא תאבומ ,םיוסמ אשונב תקסועה
.דבלב

רשקב ןיינעל הרושקה ('ו הנשמ) תחא הנשמ איצוהל ,'ח קרפב תוכרב תכסמב :לשמל
'א הנשמב ןהל החיתפהש ,תוינשמ לש ףצרב תוכלה לש הרדס תאבומ ,יביטאיצוסא
תוקסוע ןניא הלא תוינשמו ,"הדועסב ללה תיבו יאמש תיב ןיבש םירבד ולא" :איה
ביבס תוגירחו תונוש תויוגהנתהב םג אלא ,תכסמב יזכרמה אשונה ןהש ,תוכרבב קר
תיבל יאמש תיב ןיב תויתכלהה תוקולחמה ןה ןהיניב רשקמה טוחה רשאכ ,הדועסה
.ללה
םוקמה ןאכ אלש ,םיפסונ םייטקדידו םיילאירטמ םימעטמו רומאה םעטה ןמ
קרפ וא תמיוסמ תכסמ לש יתטיש דומיל עיצהל ירשפאלו ןוכנל ונאצמ אל ,םטרפל
םינוש םירדסמ - תוינשמ טקל - רחבמ ונעצה תאז תחת .תמיוסמ תכסמ ךותמ םלש
שדוח" - ןמזמה םרוגה היה ללכ ךרדב החנמה ןורקיעהשכ ,תונוש תותכסממו
העשתב הלכו תרצע ינימשב םימשג תרכזהב לחה ,ירבעה חולל ביבסמ - "ושדוחב
.באב


םיכרצו תונורקע
:ןלהלד םיכרצהו תונורקעה ןובשחב וחקלנ ותכירעבו טקלה תריחבב

תא םישועה םידימלתל תודעוימ ןהש הדבועב בשחתהב ,תיסחי תולק תוינשמ .א
.הנשמ דומילב םינושארה םהידעצ __

.ילמיטפוא "קפסה"ל עיגהל ידכ ,תוינשמ לש הריבס תומכ .ב

ישוקה תומרב בשחתהב תוינשמ יעטק םג ךא ,ללכ ךרדב תומלש תוינשמ דומיל. ג
(1) .דמלנה יזכרמה אשונל םהלש תויטנוולרל םאתהב וא ,ינושלה וא יטמתה _

.השעמל הכלהה לא הנשמה ןמ "יעבט"ו לק רבעמ. ד

.תרבוחב תוליעפל תונושה תועצהה תא םיוולמ הלאה םיכרצהו תונורקעה .ה
,יטתסא ךרוצ יולימל קר אל ודעונ תרבוחה לכ ךרואל םינושה םירויאהו תונומתה _
.םייטקדיד םיכרצל רקיעבו םג אלא _


תרבוחה הנבמ
רחבמ לעו ,םיחנומו םיגשומ ,תורוקמ םיללוכה ,עדימ יעטק לע היונב תרבוחה
תעצומה הדימלה .םיוסמ אשונל תוידוחיי ןקלחו תונשנו תורזוח ןקלח ,תויוליעפ
לעו ,תורוקמב ןויע ךותמ ,תיאמצע הדובע לע לודגה הקלחב תתתשומ תרבוחב
,וילע תולבוקמה הארוהה יכרד תא ומצעל רחבי הרומה .תונווגמו תונוש תומישמ
.תיטקדיד הניחבמ ודיב עייסל היושע תרבוחה םע הדימלה ךא
:ןלהלדכ ,םאתהב םידוקבו תויחנהב הוולמ תרבוחב תעצומה הדימלה ךלהמ

:ןה תושרדנה תויונמוימהו בתכב תומישמה. בתכב המישמ וא / ו ןויע תמישמ *
שרדמ * .("יאקירמא" ןחבמ) הנוכנה הבושתה דיל ןומיס * .הלבט וא םישרת יולימ *
ןיב הריחב * .הנוכנה הבושתל תוסחייתה - אל / ןכ * .(CLOSE) תומלשה * .הנומת
לש הפ-לעב וא בתכב טוטיצ * .יוגשה וא ןוכנה דגיהל תוסחייתה - םינוש םידגיה
.םינוירטירק יפ לע ןוימ * .םינוירטירק יפ לע תומישר תכירע * .(םי)יטנוולר (םי)עטק
רדסב "םילבלובמ" םיטפשמ ןוגרא * .(תוחותפ תולאש לע) תוקמונמ תובושת תביתכ *
.(הנשמה לש) הנבמל תוסחייתה * .ינויגה

.ןוידל אשונ םיתעל ךא ,בתכב הבושתה ללכ ךרדב - הלאש
.בתכבש הרותב תורוקמב ןויע
.הפ-לעבש הרותב תורוקמב וא ,ארקמב ,רודיסב ןויע
.האולמב הנשמה וא הנשמה ןמ עטק הפ-לעב דומילו ןוניש


הנשה ישדוח תוחול - ושדוחב שדוח
ונבליש ,ךכיפל ."ושדוחב שדוח" לע ורקיעב יונב תוינשמהו םיאשונה טקל ,רומאכ
שדוחה לש חולב תואצמתה יליגרתב םידעומבו םיגחב תורושקה תוינשמה דומיל תא
אשונה רשאכ ,םיפוצר םישדוח השולש וא םיישדוח לש תוחולב םיתעלו ,יטנוולרה
תריפס ;הכונח ;םימשג תלאשו םימשג תרכזה) דחא שדוחמ רתוי ינפ לע ערתשמ
.(םירצמה ןיב - תועובשה תשולש ;רמועה
לע םייטנוולרה םיכיראתה לכ תא ישדוחה חולב ןמסלו רתאל םישקבתמ םידימלתה
דומיל לש רשקהב תרבוג התובישח ךא ,המצעל הבושח וז תוליעפ .תורורב תויחנה יפ
.הדימלהו הבישחה זכרמב םה (םינמזו םיגח) םידעומהש ,םיאשונב םינידו הנשמ


אתיירבהו הנשמה
טלוב רבדה .(הנוציח הנשמ=) אתיירבה לא םג םידמולה םיעדוותמ הדימלה ךלהמב
.אתיירבב אלא הנשמב וניא ול רוקמהש ,"הכונח" אשונב דחוימב


ארמגה לא הנשמה ןמ
עייסל םייושעה ,ארמגב םירצק םיעטק לא םידימלתה םינפומ םידחא םיאשונב
.ארמגל ,ןטק ןונימב ,עדוותהל םג תינמז ובו ,הנשמב ןודנה אשונה תנבהב


הכלהל הנשמה ןמ
םינפומ ןכ לע רשא ."השעמל הכלה"ה לא עיגהל איה הנשמ דומילב תורטמה תחא
שי רשאכ ןידה תערכה לאו ,הנשמב םידמלנה םינידב הקוספה הכלהה לא םידמולה
האוושה ךותמ ,"ךורע ןחלוש"ב םייטנוולרה הכלהה יקספ לא םיתעלו ,תקולחמ
יבר לש לודגה יתכלהה ורוביח תא ריכהל םידימלתה וליחתי וז ךרדב .הנשמה ירבדל
.ותובישח תאו "ךורע ןחלוש"ה לעב ,וראק ףסוי


םיגשומ - הנשמה תודוסי
םישמשמה םיחנומלו דוסי יגשומל םידימלתה םיעדוותמ םינושארה םידעצב רבכ
ימוכיסבו תפטושה הדימלה ךלהמב יוטיב ידיל םיאב םירבדה .הנשמה דומיל תא
,אשונה דומיל םותב םוכיסה יפד .עדיה סוסיבלו ןונישל ,הרזחל םידעונה ,םייניבה
הרדס לע םייונב ,םיגשומ - הנשמה תודוסי :תרתוכה תחת תרבוחב םיעיפומה
.תובושתו תולאש לש
םימעפלו ,תפטושה הדימלה ךלהמב רבטצמה עדיה לע ססובמ תרבוחב הז קרפ
.םוקמב שקבתמה יפ לע םישדח םיגשומ וב ונפסוה


ןונישו הרזח - הרודס הנשמ
ארקנ הז קרפ .ןונישלו הרזחל תובושתו תולאש יפד םיאבומ ,אשונ דומיל םויסב
דימלת תיאר םא" :(.ח :ז תינעת) שיקל שיר לש ורמאמ דוסי לע "הרודס הנשמ"
ורחבנ הז קרפב ."וילע הרודס הניאש ותנשמ ליבשב ,לזרבכ וילע השק ודומילש
הרזחהש ידכ ,"תושדח" תולאש חוסינ ךות ,רמוחה ןמ תולועה תויזכרמה תולאשה
.תינרוצה הניחבה ןמ תוחפל ,"םישדח" םיטביה ואטבי ןונישהו
הנשמה תא םיביכרמה םינכתב םידקמתמ ןאכש ,ךכב ומדוקמ הנוש הז קרפ
,רומאכ ,איה תודקמתהה םדוקה קרפב וליאו ,הילא םיוולנה הדימלה ירמוח תאו
.םיחנומבו םיגשומב


הנשמב םירכזומה לארשי ימכח
םירכזומ םהיתומשש ,לארשי ימכחמ המכ לא םידמולה םיעדוותמ הדימל ידכ ךות
,םהיתודוא לע םירצק םיעטק ,םימיאתמה תומוקמב ,אופא ונפסוה .הנשמב
.םהילא סחייתהל םישקבתמ םידימלתהו

תרבוחב הדימלה יקרפל תורעהו תוראהושדוחב שדוח .1
.תירבעה הנשה ישדוח לש םירדוסה םירפסמה לע םיתתשומ הרותב םיגחה יכיראת
."ושדוחב שדוח" יתנשה חולה דומילל החיתפ םיווהמ הז קרפב םיליגרתה ינש


ירשת יגח .2
רצקה םינמזה חול ןכש ,ירשת יגחב תוקסועה תוינשמ תרבוחל וסנכוה אל ןווכתמב
םיגחה יאשונב יניצר לופיט רשפאמ וניא ,תוכוס דע םידומילה תנש תליחתמ ,קוחדהו
דומילב םינושארה םידעצה תיישע ידכ ךות (תוכוסו םירופיכה םוי ,הנשה שאר)
םשג" אשונב םיגחהה ירחא דיימ הנשמ דומילב ליחתהל עצומ ךכיפל .הנשמ
."הליפתב


הליפתב םשג .3
םימשג תרכזהב ,תינעת תכסמו תוכרב תכסממ תוינשמ דומיל ךרד ,קסוע הז אשונ
אשונה תרגסמב ."םשגל לגעמה ינוח תליפת"ב ןכו ,הליפתב םימשג תלאשבו
ןחלוש"ה לש הכלה קספו ארמגה ןמ םיעטק ינש םידמלנ ןכו ,תוינשמ עברא תודמלנ
לש תומש םע םידימלתה םישגפנ הדימלל תועצומה תוינשמה ןמ םייתשב ."ךורע
תוכלה יקספל - ףוסבלו ,םיאנת תוקולחמלו "תקולחמ" גשומל םיעדוותמו ,םיאנת
.םאתהב


ןונישו הרזח - הרודס הנשמ / םיגשומ - הנשמה תודוסי .4
"ןונישו הרזח - הרודס הנשמ" וירחא אבה קרפהו "םיגשומ - הנשמה תודוסי" קרפה
תוינשמה דוסי לע ."הליפתב םשג" אשונה דומיל םויסב תרבוחב הנושארל םיעיפומ
הרוצב םיגשומ דומילב חותפל ןתינ ,ןהילא םיוולנה הדימלה ירמוחו הז אשונב
.תיתטיש
.הנשמ ,קרפ ,תכסמ ,רדס :הנשמב דוסיה יחנומ תא גיצמ ןושארה קלחה
ינפב גיצהלו איבהל ץלמומ הז רשקהב .המגודל ירוקמ הנשמ ףד אבומ היצרטסוליאכ
ץלמומ ןכ ומכ .םהב ןייעלו ףדפדל םהל רשפאלו ,םיירוקמ הנשמ ירפס םידימלתה
תרזעב רתאל םהל עיצהלו ,םהיתבב םייוצמה שדוקה ירפסל םידימלתה תא תונפהל
.הנשמה ירפס תא םירוהה
דומיל ידכ ךות ושכרנש םיגשומה לע םיססובמה םיליגרת םיעצומ םיאבה םידומעב
,"ארמג"ל םידימלתה םיעדוותמ בוש ךכ ךותב ."הליפתב םשג" אשונה
ץלמומ םעפה םג .ארמגו הנשמ ללוכה ,דומלתה ןמ ירוקמ ףד אבומ היצרטסוליאכו
תודוסי" קרפהו אשונה םוכיסל .םיירוקמ דומלת ירפס םידימלתה ינפב גיצהל
,םיחנומ 19 ללוכה ,םיגשומ ץבשת רותפל םידימלתל עצומ ,"םיגשומ - הנשמה
/ בתכבש הרות :םיגשומה ףוריצל ביבסמ הכ דע ודמלנש םימכח לש תומשו םיגשומ
.הפ-לעבש הרות
םירבדה ירקיע לע תיללכ הרזחל דעונ ,"ןונישו הרזח - הרודס הנשמ" ,אבה קרפה
תא תוגיצמה "תושדח" תולאש 10 וחסונ ךכ םשל .אשונה לש הדימלה ףצרב ודמלנש
.ודמלנש הכלהה יקספמו ארמגה יעטקמ ,תוינשמהמ תולועה ,תוירקיעה תוכלהה


הכונח .5
,(הנוציח הנשמ) אתיירב - רחא גוסמ הנשמל סחייתהל רשפאמו בייחמ אשונה דומיל
לש הרדסב אלא הליגרה הנשמב םיעיפומ םניא הכונח תוכלהו הכונח סנ רופיס ןכש
.תבש תכסמב תותיירב
,תיסחי הלק (ב"ע א"כ תבש) אתיירב הרחבנ םייטקדידו םיילאירטמ םימעטמ
גשומל םידמולה םיסחייתמ ךכ בגאו ,הכונח סנ רופיס תא תיצמתבו הרצקב תראתמה
."אפיס"ו "אשיר" םיחנומל ןכו ,"ןנבר ונת" חנומלו "אתיירב"
ובש ,ארמגה דומע תא םידימלתה ינפב גיצהלו תבש תכסמ התיכל איבהל ץלמומ
.הנודנה אתיירבה העיפומ
העבשל תורדגה 7 ובו ,היכונח לע יונבה הכונח ץבשת םוכיסל עצומ ,ןוויג םשל ,םעפה
.אשונל םירושקה עדי יטירפ םהמו דוסי יגשומ םהמ ,םיטירפ


תוריפה לע תוכרבה .6
קוסעל עצומ ,ןליאל הנשה שאר לח ובש טבש שדוח ינפלו הכונח רחאל ,תבט שדוחב
ךא ,םמרג ןמזהש םירבדב יולת וניא םנמא םמויקש ,תוריפה לע תוכרבה ינידב
:אבה אשונה דומיל בגא שממתת ,זכורמ ןפואב השעמל הכלה םלגרתל תורשפאה
םיגשומ ידמצ ינש םידימלתה וריכי הז קרפב אשונה דומיל ידכ ךות .טבשב ו"ט
.ןנברדמ - ןנבר ;אתיירואדמ - אתיירוא :םישדח
תונוש תוכרבמ תוכרב תללוכה ,'ו קרפ תוכרב תכסממ 'א הנשמ הרחבנ אשונה דומילל
.תוקריה לעו ,תפהו ץראה תוריפ לע ,ןייהו ןליאה תוריפ לע
."אתעיצמ" - שדח חנומ ףסונו "אפיס"ו "אשיר" םיחנומה לע םירזוח ךכ ךותב
תוננובתההש ,הנשמה לש הנבמל בלה תמושת תינפומ ,תוליגרה הדימלה יכרד דבלמ
.התנבהל שדח ןפ הפיסומ וב
וניא ןושארה אנתה לש ומש םעפה םגו ,םיאנת תקולחמ הייוצמ ,אפיסב ,וז הנשמב םג
.אמק אנת גשומל תפסונ םעפ םידמולה םיעדוותמ ךכו ,רכזומ
וריכי התועצמאבו ,"תוריפה לע תוכרבב תועט" ןידב תקסועה הנשמ הרחבנ ךשמהב
."דבעידב"ו "הליחתכלמ" ,"אצי אל"ו "אצי" :םיגשומה תא םידימלתה
בצמה תנבהל ."ןינהנה תוכרבב המידק" ןידב תקסועה הנשמ הרחבנ אשונה םויסל
.ןודנב תיתכלה הנקסמ קיסהל ןתינ ונממש ,"הנומת שרדמ" עצומ הנשמב ראותמה


ןונישו הרזח - הרודס הנשמ / םיגשומ - הנשמה תודוסי .7
לש הדימלה ךלהמב ושדחתנש םינושה םיגשומה תא תומכסמ "תושדח" תולאש 16
."תוריפה לע תוכרבה" :אשונה
:ןוימ יליגרת לש הרדיס םידימלתה םילבקמ "ןונישו הרזח - הרודס הנשמ" קרפב
ןוימ ;"אצי אל" / "אצי" יפל ןינהנה תוכרב ןוימ ;"ןינהנה תוכרב" יפל תוריפ ןוימ
.ץראה תוריפ / "םינימה תעבש"מ אל / "םינימה תעבש" :יפל תוריפ


טבשב ו"ט .8
עצומ אשונל אובמב .(טבשב) וב רשע השימח אוה טבשב ו"טל הנשמב ירוקמה םשה
,םילמלו תויתואל םיירודיס םירפסמ ךופהל םידימלתה ודמלי ותועצמאבש ליגרת
.הנשמב עיפומה רשע-השימח רפסמל ועיגי םה ךכו
,דבלב ('א הנשמ 'א קרפ הנשה שאר) הנשמה לש אפיסה תא דומלל עצומ םעפה
הנשה שאר לש ךיראתה רבדב ללה תיבל יאמש תיב ןיב תקולחמה תא האיבמה
.ןליאל
םישק םיגשומ םינועט םינושארה תשולש .םינש ישאר העבראב הנד הרוקמב הנשמה
הנשה שאר ;המהב רשעמל הנשה שאר ;םילגרלו םיכלמל הנשה שאר) םיבכרומו
םינשל םדומיל תא תוחדל יוארה ןמש ,(תוקרילו העיטנל ,תולבוילו ןיטימשלו םינשל
.תואבה
םירשעמ ןיאש ,ןליאה תוריפ רשעמל הנשה שאר אוה טבשב ו"ט םוי רבד לש ורקיעב
הארנ 'ג התיכב הז ןידב לופיטה .וירחאל וטנחש תוריפ לע הז םוי ינפל וטנחש תוריפמ
המ עדייש ידכ וריכהל ךירצ הרומה םוקמ לכמ .תרבוחב וב ונקסע אלו ,יתייעב
.בישהל
ינידב הז רשקהב קוסעל יואר ,טבשב ו"טב תוריפ תליכאב תוברהל םיגהונש ןוויכמ
התיכב השעמל הכלה םמייקלו ,םדוקה אשונב הדימלה דוסי לע ,תוריפה לע תוכרבה
.אשונה םויסב תרבוחב עיפומ הז ןיינעל דחוימ עטק .טבשב ו"ט םויב
תערכהו ,םהיניב םיקלוחה ללה תיבו יאמש תיב םע ,רומאכ ,םידימלתה םישגפנ ןאכ
.תוליעפל תועצהב תרבוחב יוטיב ידיל םיאב םירבדה .ללה תיבכ ןידה


םירופ .9
,הרותב םייוצמ םירופיכה םויו הנשה שארלו םילגרה שולשל םינושארה תורוקמה
םייוצמ טבשב ו"טו הכונחל םינושארה תורוקמה .אתיירואדמ םה הלא םיגחו
אוה םירופה גח .ןנברדמ םה הלא םימיו ,הנשמבו אתיירבב ,הפ-לעבש הרותב
.רתסא תליגמב ,ארקמב יוצמ ולש ןושארה רוקמהו ןנברדמ
קוסעל עצומ ,רתסא תליגמב בותכה יפ לע וניתובר ועבקש םירופ יניד תעברא ןיבמ
.הליגמ תכסממ תוינשמ יתש ורחבנ ךכ םשלו ,"הליגמ ארקמ"ב
תאירק לש םירקמ המכב תקסוע ('א הנשמ 'ב קרפ הליגמ) הנושארה הנשמה
."אצי אל"ל "אצי" ןיב תפסונ םעפ םידמולה םיניחבמ ןאכ .תיתרגיש אל ךרדב הליגמה
ךלהש ריע ןב" ןיד .א :םיניינע ינשב תקסוע ('ג הנשמ 'ב קרפ הליגמ) היינשה הנשמה
."ותבוח ידי הב אצויו הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ" .ב ."ריעל ךלהש ךרכ ןבו ךרכל
- "תוזרפ לש םירופ" ,"ךרכ" - "ריע" םיגשומה םידמלנ ןושארה ןיינעה דומיל ידכ ךות
."םיכרכד םירופ"
םתובישח ביבס ןוידו ,רתסא תליגממ םיקוספ רחבמב ןויע ןימזמ ינשה ןיינעה
:הלאשל תסחייתמ הנשמב תקולחמה .םיירקיעה הליגמה ירוביגמ המכ לש םתויזכרמו
הלאש לע הבושתה - ?"ותבוח ידי הב אצויו הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ"
:רמואה ריאמ יברכ הקספנ הכלההו ,הנשמב םיאנת השולש תקולחמב הייונש וז
.ןודנב הכלהה קספ לעו תקולחמה לע תססובמ תוליעפל העצהה ."הלוכ"
,יסוי יברו ריאמ יבר ,םירחאה םיאנתה ינש לע .רבעב םידימלתה ודמל הדוהי יבר לע
.ןויעל םירצק םיעטק ינש ורבוח םהיתודוא לעו ,הנושארל םיעמוש םה


ןונישו הרזח - הרודס הנשמ / םיגשומ - הנשמה תודוסי .10
םידימלתה .ןוימ תמישמ םידימלתה לע הלטוה ,ודמלנש םיגשומל תוסחייתהל ףסונב
ןיימל םישקבתמ םה התע .ןנברדמ םיגחל אתיירואדמ םיגח ןיב ןיחבהל רבעב ודמל
.ןנברדמ תווצמל אתיירואדמ תווצמ ןיב ןיחבהלו ,תווצמ 12
קספ ןיב האוושה תמישמ ,ראשה ןיב ,תלטומ "ןונישו הרזח - הרודס הנשמ" קרפב
."ךורע ןחלוש"ה ןושלב ליבקמהו ההזה הכלהה קספל הנשמה ןושלב הכלהה


חספ .11
.חספ לילב "רדס"ה יניד המכבו "ץמח תקידב"ב קוסעל עצומ הז אשונב
ןידב תקסועה ,'א קרפ םיחספ תכסמב 'א הנשמ לש אשירה הרחבנ ןושארה ןיינעל
תובקעב ,םידמולה תא ליבומ "ץמח תקידב" גשומה .ץמח תקידבינידב ןושארה
;םייברעה ןיב ;רשע העבראל רוא ;(ןסינב) רשע העברא :דוסי יגשומ המכל ,ארקמה
תובקעב .הנשמה דומילל המדקהב םינודינ הלא םיגשומ ."אצמיי לבו האריי לב"
םינפומ ,"רנה רואל ץמחה תא םיקדוב רשע העבראל רוא" - הנשמב ןושארה ןידה
ינשה ןידה תובקעב .הקידבה ינפל םיכרבמש הכרבלו "חספ לש הדגה"ל םידמולה
ליגרת םידימלתל עצומ ,"הקידב ךירצ ןיא ץמח וב ןיסינכמ ןיאש םוקמ לכ" - הנשמב
םיטירפ ןיב ןיחבהל םישקבתמ םידימלתה .המגודל הייוצמ הריד לש הרוטקטיכראב
.הקידב םיכירצ םניאש ולא ןיבל הקידב םיבייחה ולא ןיב - הרידב םינוש
:הלאשב ללה תיב ןיבל יאמש תיב ןיב תכבוסמ תקולחמב תקסוע הנשמה לש אפיסה
.יחכונה בלשב וז הלאשב ןודל ןיאש ונל הארנ - ?"ףתרמב תורוש יתש ורמא המלו"
."רדס"ה ינידמ המכב תקסועה ,'י קרפ םיחספ תכסמב 'א הנשמ הרחבנ ינשה ןיינעל
עברא"ו ,"רדסה לילב הביסה" ,"הוצמ רודיה" םיגשומל םיעדוותמ הז רשקהב
תבוחל בלה תמושת תינפומ ךכ ךותב ."הלואג לש תונושל עברא" דגנכ "תוסוכ
.תוסוכ עבראל ןייו ןוזמ םהל םיקלחמ ונממש ,"יוחמת"לו םיינעל הגאדה
."תוישוקה עברא"ב תקסועה ,'י קרפ םיחספ תכסמב 'ד הנשמ הרחבנ ךשמהב
םינושהו םיוושה םידדצב םידמולה םיניחבמ "חספ לש הדגה"ו הנשמה תועצמאב
."הדגה"בש ולאל הנשמב תוישוקה ןיבש


ןונישו הרזח - הרודס הנשמ .12
םייזכרמה םירבדה תשולשל ביבסמ םייוטיבו םיגשומ ץבשת עצומ תומישמה ןיב
.רורמ הצמ חספ :חספה ליל "רדס"ב


רמועה .13
:הנשמ יאשונ ינש ודמליי "רמועה" אשונב
.(רמועה תחנמל דעוימה) רמועה ריצק .א
.רמועה תריפס .ב

:רמועה ריצק
ןמזב ,רמועה ריצק סקט תא הבר תוירויצב תראתמ 'י קרפ תוחנמ תכסמב 'ג הנשמ
ןושאר בוט-םוי יאצומב וכשמהו חספה גח ברעב ותליחתש ,םייק היה שדקמה-תיבש
.חספ לש
תחנמ" םיגשומה תא ריכהל שי ,"רמועה ריצק" סקט לש ותובישחו ותוהמ תנבהל
גשומב הרושק "רמועה תריפס" םג) הרותב םרוקמש ,"הפונתה רמוע"ו "רמועה
.(תרבוחב "רמועה תריפס" קרפב ואר - "הפונתה רמוע"

.ןושארה בוט םוי ברעב רמועה ריצק תארקל תונכהה תא ראתמ הנשמב אשירה
תורייעה ינב ןיבל רצוקה ןיב טרופמ גולאיד ראתמ (אתעיצמ =) הנשמב ינשה עטקה
םיעטקה ינש ."לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ" ריצקה םוקמל וסנכתהש ,תוכומסה
תוסחייתמה תובושתו תולאש תועצמאבו ,םדיצבש רואיבה תועצמאב ודמליי הלאה
.הלא םיעטקל

:םירמוא ויהש םיסותייבה ינפמ" :הבישמו ,אפיסב הנשמה תלאוש ?"המל ךכ לכו"
,"םיסותייב"ה תא םידמולה וריכי הז עטקמ ."בוט םוי יאצומב רמועה תריצק ןיא
.הפ-לעבש הרותב ורפכש
תוחנמ) "הנידמב ריתמ היה רמועה" ןכש ,"שדח" גשומה הוולנ "רמועה תחנמ"ל
.יחכונה בלשב וב ןודל אל עצומו ,ידמל יתייעב "שדח" גשומב ןוידה .('ו הנשמ 'י קרפ
.בישהל המ ועדייש ידכ ,וריכהל םירומל יואר תאז םע דחי

:רמועה תריפס
םימי תונמל הוצמ יכ רמאנ ובש,(ב"ע ז"י הגיגח) ארמגה ןמ עטק דמליי הז אשונב
.(םירבד שמוחבו ארקיו שמוחב) הרותב בותכה דוסי לע ,תועובש תונמל הוצמו
ינפל הליל ידימ תרמאנה הכרבל ,רודיסב "רמועה תריפס"ל םינפומ םידמולה
םישקבתמ ךשמהב .תועובשו םימי ,רומאכ ,תללוכה רמועה תריפסלו ,הריפסה
.הריפסה ימי 49 תא ןוויסו רייא ,ןסינ םישדוחה תוחולב ןמסלו רתאל םידמולה


ןונישו הרזח - הרודס הנשמ .14
םיגשומו םייוטיב 15 - ל םישוריפ וא תורדגה איבמה ליגרת עצומ תיללכ הרזחל
הרדגהה דצב ןוכנה גשומה וא יוטיבה םושיר - המישמה .רמועה אשונב ודמלנש
.םאתהב שוריפה וא


יניסמ הרות .15
לביק השמ" :הזרכהב תחתופה ,תובא תכסמב הנושארה הנשמה לע ססובמ אשונה
,וז הנשמ דומלל יואר "ונתרות ןתמ ןמז" אוה תועובשה גחש ןוויכמ ."יניסמ הרות
.הרות ןתמ גחל תרבחתמה
םיכיראתל האוושהב ,"רמועה תריפס" לש רשקהב תועובשה גח לש ךיראתה רותיא
.אשונה דומילב ןושארה דעצה אוה ,םירחאה םיגחה לש הרותב םישרופמה
רחאלו ,"ונתרות ןתמ ןמז הזה תועובשה גח" תא תנייצמה ,גחה תליפתב ןויע רחאל
הרסמנ דציכ ,הנשמה יפ לע ,םידימלתה ודמלי ,"הרותה תכרב" לש ןונישו דומיל
הרסמנ דציכ ,תרוסמה יפ לעו ,הלודגה תסנכ ישנא דע השממ ,רודל רודמ הרותה
.ונימי דע הלודגה תסנכ ישנאמ ,רודל רודמ הרותה
- תועובשה גחב יניס רה דמעמל רפושה תולוק ןיבש רשקה לע הדימעב רגסיי אשונה
."יניסמ הרות לביק השמ" ובש ,"ונתרות ןתמ ןמז"


םירוכיב .16
'י הנשמ ךותמ דחא ןידו 'ג הנשמ ךותמ םיניד ינש לש הדימל תעצומ אשונל אובמכ
.םירוכיב תכסמב 'א קרפב

."םינימה תעבשמ ץוח םירוכיב ןיאיבמ ןיא" .א

."תרצעל םדוק םירוכיב ןיאיבמ ןיא" .ב

.גחה דעו תרצעה ןמ :ןירוקו ןיאיבמ ולאו" .ג

םיאשונה דומיללו םירוכיב תכסמ דומילל דוסי תשמשמ הרותב םירוכיבה תשרפ
:הז קרפב םיעצומה

?('א הנשמ 'ג קרפ םירוכיב תכסמ) םירוכיבה תא םישירפמ דציכ .א

?('ד ,'ג ,'ב תוינשמ 'ג קרפ םירוכיב תכסמ) םירוכיבה תא םילעמ דציכ .ב

תשרפל םידמולה םיעדוותמ ('ב אשונ לש דומיל ךרד התואב) 'ג אשונ דומיל ידכ ךות .ג
.הרזעל ועיגהב ארוק םירוכיבה איבמש "םירוכיב ארקמ" _

תועצמאב םירוכיבה תאלעה סקט לש תיתמרד הזחמה תעצומ ,ינויעה דומילה רחאל
תטרופמ העצה תאבומ הזחמהל תטרופמ המגודכ .תושובלתו "םינקחש" ,"הרואפת"
איבמה םישועש םישעמה - הנכותו ,"ארוקו איבמ" - האשונש ,'ו הנשמ תזחמהל
.סקטה ידכ ךות איבמה ארוקש םירבדהו ןהכהו
תווצמ לש יכוניחה רסמה תאו תינחורה תועמשמה תא םידימלתל ליחנהל דואמ בושח
תעדל ותועצמאבו ו"רת הוצמ ,ךוניחה רפסל סחייתהל עצומ ןכ לע רשא .םירוכיבה
:רומאל ,הווצמה שרוש תא
ירמא חוכב תמאה ובבלב רייצמו ויתובשחמ ררועמ םדאש יפל :הווצמה ישרושמ"
הכזו ,תוריפ תושעל ותמדא תאו ותוא וכרבבו אוה ךורב 'ה וילע ביטיהב ,ןכ לע ,ויפ
תאמ וילא עיגה לכה יכ בושחלו ,והיפ ירבדב וביל ררועל יואר ,וניקולא תיבל םאיבהל
."ללכ ךרד לארשי םע לכ לעו ונילע ךרבתי וידסח רפסיו .םלועה ןודא


באב העשת דע זומתב רשע העבשמ .17
:םיכיראת ינשב לארשי םעל ועריא םישק םיעוריא הרשע
."באב העשתב השימחו ,זומתב רשע העבשב ...םירבד השימח"
הרחבנ וז הנשמו ,םירבדה תרשע תא תטרפמ תינעת תכסמב 'ד קרפב 'ו הנשמ
ךרדב םילח הבש ,ץיקה תשפוחל האיציה ברע ,םידומילה תנש םויס תארקל הדימלל
.םהיניבש (םירצמה ןיב) תועובשה תשולשו ל"נה םיכיראתה ינש ללכ
הנשמב םירכזומה םייגרטה םיעוריאה תרשעל םירבסה לש בלושמ ליגרת תועצמאב
תונחתה ןמ המכ יללכ ןפואב םידמולה וריכי ,תרדוסמ הרוצב הלבטב םבולישו
העשתו זומתב רשע העבש תא ונימכח ועבק ןניגבש ,לארשי םע תודלותב תובוצעה
.תורודל תינעת ימיל באב
תעשת"ו (תועובשה תשולש=) "םירצמה ןיב" םיגשומל םידמולה ועדוותי ךכ ךותב
אפיסה טפשמל דחוימבו ,הלא םימיב םיגוהנה תולבאה יגהנמלו םינידלו "םימיה
."החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :הנשמב
ימי תא באו זומת םישדוחה תוחולב ןמסלו רתאל םידמולה םישקבתמ םויס תארקל
.םירצמה ןיב
:הרומל ךירדמה תא וב םייסל םיאתמ דימלתל תרבוחב םויסה עטק

,וניתובא יקלאו וניקלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי"
.ךתרותב ונקלח ןתו ,ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש
."תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ האריב ךדבענ םשו
:הרעה
תא םיגדנ ,הלוכ תא אלו הנשמה ןמ עטק דומילל העצהב םילוקישה תרהבהל .1
.'ב הנשמ 'ה קרפ תוכרב תכסממ חוקלה ,ןושארה הנשמה עטק לש הריחבה
,םיתמה תייחתב םימשג תורובג ןיריכזמ" :דמלנה עטקה .הליפתב םשג :אשונה
.תעדה ןנוחב הלדבהו" :הנשמה ךשמה ."םינשה תכרבב םימשגה ןילאושו
."האדוהב :רמוא רזעילא יבר .המצע ינפב תיעיבר הכרב הרמוא :רמוא אביקע יבר
יעבט אובמ שמשמו ,"הליפתב םשג" - דמלנה אשונל יטנוולר הנשמה לש אשירה
,'א תינעת) "םימשג תרובג ןיריכזמ יתמיאמ" :ןניינעו ,תרבוחבש תואבה תוינשמל
.('ג הנשמ ,'א תינעת) םימשגה תא םילאוש יתמיאמו ,('א הנשמ
תעדה תא חיסי רזעילא יברל אביקע יבר ןיב תקולחמבו "הלדבה" אשונב קוסיעה
הדימלל ועיצהל ןוכנל ונאצמ אל ךכיפלו ,"הליפתב םשג" - יזכרמה אשונה ןמ
רוזח .הז רשקהב


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח