דעומ רדס
םיחספ תכסמ
'י קרפ
'א הנשמ

החנמל ךומס םיחספ יברע
.ךשחתש דע םדא לכאי אל

לארשיבש ינע וליפאו
.בסיש דע לכאי אל

,ןיי לש תוסוכ העבראמ ול ותחפי אלו
.יוחמתה ןמ ולפאו

.ןסינב ו"ט ליל = ברעב ןסינב ד"יב לח רדסה ליל
בותככ ,הוצמ תצמ תארקנ וז הצמו ,אתיירואדמ הוצמ איה רדסה לילב הצמ תליכא
:(חי ,בי תומש)
."תוצמ ולכאת ברעב שדחל םוי רשע העבראב ןשארב"

התרוצ לע הדפקה ךותמ הוצמ םויק - הוצמ רודיה
:ןוגכ ,היקודקדו היטרפ לכ תרימשו (הרודהה=) האנה
הרות רפסב האירק ;תוכוסה גחב האנ הכוסב הבישי
.רדסה לילב ןובאיתב הוצמ תצמ תליכא ;האנ

ןובאיתה תא לקלקל הלולע [החנמל ךומס =] םירהצה ירחא חספ ברעב החורא תליכא
תצמש ידכ ,הוצמ רודיה םושמו ,[ךשחתש דע =] רדסה לילב הוצמ תצמ תליכא תעשב
:אשירב הנשמה תעבוק ,ןובאיתב לכאית הוצמה

,החנמל ךומס םיחספ יברע"
."ךשחתש דע םדא לכאי אל

.תדפורמ הסרוכ לע וא רכ לע החונ הבישי :הביסה

תייתשו הוצמ תצמ תליכא :רדסה-לילב הביסה
הבישי ידכ ךות רדסה-לילב ןיי לש תוסוכ עברא
,ןירוח ךרדכ ,לאמש די לע תונעשיהו החונ
ינב םיגהונש,םירצממ לארשי ינב תאיצי רכזל
.תורחל תודבעמ

רכ לע) תויחונב לוכאלו תבשל ליגר וניאש ,לארשיבש ינע וליפאש תדמלמ הנשמה
.תוסוכ עברא תייתשו הצמ תליכא תעב לספס לע וא אסכ לע בסי ,(הסרוכ לע וא
:הנשמב אתעיצמה ןושלבו

."בסיש דע לכאי אל לארשיבש ינע וליפאו"

.ז-ו םיקוספ 'ו קרפ תומש שמוחב ונייע .16

: ןיי לש תוסוכ עברא
ןיי לש תוסוכ עברא תותשל ונקית וניתובר
לש תונושל עברא דגנכ, "חספה ליל רדס"ב
:ל"נה םיקוספב םירצמ תלואגב תורומאה הלואג

,םירצמ תלבס תחתמ םכתא יתאצוהו .1
,םתדבעמ םכתא יתלצהו .2
,םילדג םיטפשבו היוטנ עורזב םכתא יתלאגו .3
...םעל יל םכתא יתחקלו .4

.ןנברדמ הוצמ איה רדסה-לילב ןיי לש תוסוכ עברא תייתש

םיינעל ןוזמ הנממ םיקלחמש תירוביצ הרעק - יוחמת

ללוכ ,ןיי לש תוסוכ עברא רדסה לילב תותשל םיבייח ,ללכה ןמ אצוי אלב ,םלוכ
תא ומייקיש ידכ ,יוחמתה ןמ וליפא תוסוכ עבראל ןיי םיינעל תתל שי ;םיינע
:הז ןיינעב ןידה תא תעבוק הנשמב אפיסה .לארשי םע לכ םע דחי הוצמה

,ןיי לש תוסוכ העבראמ ול ותחפי אלו"
."יוחמתה ןמ וליפאו


י קרפ ,א הנשמל םוכיס תולאש

?החנמל ךומס םירהצה ירחא חספ ברעב החורא לוכאל רוסא עודמ .א .17
?רדסה לילב בסהל םיבייח םיינע עודמ .ב - --
?תוסוכ עבראל ןיי תונקל ףסכ םהל ןיא םא םיינעל גואדל שי דציכ .ג -- -

:תורגסמה ךותב הנשמה ןושל תא וטטצ .18

.םירהצה ירחא חספ ברעב החורא תליכא רוסיא .1 - -


.רדסה לילב הביסה לש ,םיינע ללוכ ,תיללכ הבוח .2 - -


.הז ןיינעב םיינעל הגאדו ,תוסוכ עברא תייתש לש ,םיינע ללוכ ,תיללכ הבוח .3 - -


.הנשמה תא הפ-לעב ודמילו וננש .19


תוישוקה עבראו היינש סוכ

דעומ רדס
םיחספ תכסמ
'י קרפ
'ד הנשמ

.ויבא לאוש ןבה ןאכו ,ינש סוכ ול וגזמ
:ודמלמ ויבא ,ןבב תעד ןיא םאו
?תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ
,הצמו ץמח ןילכוא ונא תולילה לכבש
?הצמ ולכ הזה הלילה
,תוקרי ראש ןילכוא ונא תולילה לכבש
?רורמ הזה הלילה
,לשבמו קולש ילצ רשב ןילכוא ונא תולילה לכבש
?ילצ ולכ הזה הלילה
,תחא םעפ ןיליבטמ ונא תולילה לכבש
?םימעפ יתש הזה הלילה

.ודמלמ ויבא ןב לש ותעד יפלו
,חבשב םיסמו תונגב ליחתמ
,(ה ,וכ םירבד) "יבא דבא ימרא" מ שרודו
.הלכ השרפה לכ רמגיש דע

."חספ לש הדגה"ב דייטצהל שי הנשמה תנבהל
.שודיק םישוע רדסה-לילב תוסוכה עברא ןיבמ ,הנושארה סוכה לע

סוכ םיגזומ" :הארוהה תא ודיילו ,שדק - ןושארה רדסה ןמיס תא "הדגה"ב ואצימ .20
."שדקמו ןושאר -- -
.ההז הלש ןכותה ךא ,הדגהל הדגהמ הנוש הארוהה לש חסונה :הרעה -- -

,ץחרו - םיאבה רדסה ינמיס תעברא תא ואצימ ,"הדגה"ב ףדפדל וכישמה .21
עבראל ועיגת ,"אינע אמחל אה" :החיתפה עטק ירחא דיימ .דיגמ ,ץחי ,ספרכ -- -
.תוישוקה -- -

."לאוש ןבה ןאכו ,ינש סוכ ול םיגזומ" :"הדגה"ב רמאנ תוישוקה עבראל המדקהב

."הדגה"ב ל"נה הארוהה תא םאותה הנשמב טפשמה תא תרגסמב ומשיר .22


."הדגה"ב תוישוקה עבראבו הנשמב תוישוקה עבראב ונייע .23
.הנשמבו "הדגה"ב תומוד תוישוקה עברא ןיבמ שולש :בל ומיש -- -

:הנשמבו "הדגה"ב תומודה תוישוקה שולש תא הלבטב ומשיר .24

?"תולילה לכמ הזה הלילה הנתשנ המ"
_____________________________תולילה לכבש

____________________ הזה הלילה

_____________________________תולילה לכבש

____________________ הזה הלילה

_____________________________תולילה לכבש

____________________ הזה הלילה

'א הישוק'ב הישוק'ג הישוק
"הדגה"ב תיעיברה הישוקה הנשמב תישילשה הישוקה
ןילכוא ונא תולילה לכבש
,ןיבוסמ ןיבו ןיבשוי ןיב
.ןיבוסמ ונלוכ הזה הלילה
ןילכוא ונא תולילה לכבש
,לשובמו קולש ילצ רשב
.ילצ ולוכ הזה הלילה

תישילשה הישוקה ןיבל "הדגה"ב תיעיברה הישוקה ןיבש לדבהל הביסה המ .25
?הנשמב - -
רשאכ ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב ולאשש הישוקה תא האיבמ הנשמה :זמר - -
.חספ ןברוק ובירקה - -
זאמש ןוויכ ,שדקמה-תיב ןברוח ירחא םילאושש הישוקה תא האיבמ "הדגה"ה - -
.חספ ןברוק םיבירקמ ןיא - -

.הנשמבו "הדגה"ב תונושארה תוישוקה יתש לע תונעל וסנ .26

______________________________ :'א הישוק לע הבושת - -

______________________________________________ - -

_______________________________:'ב הישוק לע הבושת - -

______________________________________________ - -

.הנשמב הליבקמה 'ד הישוק חסונ ןיבל "הדגה"ב 'ג הישוק חסונ ןיב לדבה שי
."...תחא םעפ וליפא ןיליבטמ ונא ןיא תולילה לכבש" :"הדגה"ב
."...תחא םעפ ןיליבטמ ונא תולילה לכבש" :הנשמב
תא תחסנמה ('א דומע ז"טק ףד םיחספ תכסמב) ארמגה לע ססבתמ "הדגה"ב חסונה
."םימעפ יתש הזה הלילה ,תחא םעפ וליפא ןיליבטמ ונא ןיא" :ךכ תאזה הישוקה

:ארמגבו הנשמב םיחסונה ינשל בלושמה רבסהה
,(הנשמה חסונל םיאתמ) בטורב תוקריה תא לובטל הדועסה תעשב וגהנ םדק ימיב
.(ארמגה חסונל םיאתמ) הבוח היה אל הז גהנמ לבא
:[םימעפ יתש =] םיימעפ לובטל םיגהונ רדסה-לילב ,תאז תמועל
.(ספרכ - רדס ןמיס =) חלמ ימב ספרכ םילבוט שודיקה ירחא דיימ :הנושאר םעפ
.תסורחב רורמ םילבוט רדסה-ליל תדועס תליחתב :היינש םעפ

.אבו ברקה רדסה-ליל תארקל ,"הדגה"בש תוישוקה עברא תא הפ-לעב ודמיל .27

יפל ודמלמו ויבא ול בישמ ,תוישוקה עברא תא לאוש ןבהש רחאל ,רדסה-לילב
.ותנבה
."ודמלמ ויבא ןב לש ותעד יפלו" :הנשמה ןושלבו
."חבשב םייסמו תונגב ליחתמ" :הנשמה תרמוא - ?ודמלמ המו דציכ

:תונגה תא ואצימו תוישוקה עברא ירחא דיימ עיפומה עטקב "הדגה"ב ונייע .28
."םירצמב הערפל ונייה םידבע" - -

תונג אוה םגו ,"יבא דבא ימרא" :קוספל ועיגתש דע "הדגה"ב טעמ ףדפדל וכישמה .29
?עודמ - -
תיבב רבכ ליחתה לארשי םע לש בוצעה רופיסה .ימראה ןבל אוה "ימרא" :הבושת - -
.["יבא" =] וניבא בקעיל ["דבא" =] לכנתה רשא ,ימראה ןבל - -

השרפה לכ רומגיש דע" :"הדגה"ה לכ תא רדסה-לילב אורקל שי :תעבוק הנשמה
םירצממ ונתוא לאג ה"בקהש ,לארשי םע לש וחבשב - "חבשב םייסמ" :ךכו ,"הלוכ
.תורחל תודבעמ ונאיצוהו

ןונישו הרזח - הרודס הנשמ


םדא לש ותושרב ץמח תאיצמ תרסואה ,השעת-אל תוצמל םיארוק דציכ .1

.________ ____ו ________ ____ ?חספב לארשימ - -

.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?הנשמה ןושלב ץמחה תא םיקדוב יתמ .2

.םייברעה ןיב ןסינב רשע העברא - -

.(ןסינב) רשע העבראל רוא - -

.רקובב (ןסינב) רשע - -

:ןוכנה טפשמל תחתמ וק וחתימ .3
.הקידב ךירצ ןיא ,ץמח וב ןיסינכמ ןיאש םוקמ לכ / הקידב ךירצ םוקמ לכ - -

הבושתה דיל ונמס ?ןסינב רשע העבראל רוא ץמחה תא םיקדוב רוא הזיאל .4
.הנוכנה - -

.למשח רואל - -

.סנפ רואל - -

.רנה רואל - -

ברעב החורא לוכאל ,הוצמ רודיה םושמ ,רסואה הנשמב טפשמה תא וקיתעה .5
.םירהצה ירחא חספ - -

______________________________________________ - -

תצמ תליכא תעב רדסה לילב בסהל בייח אוה וליפא יכ ,הנשמב רמאנ ימ לע .6
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?ןיי לש תוסוכ עברא תייתשו הוצמ - -

.רישע - -

.ינע - -

.םכח - -

.עשר - -

תוסוכ עברא תותשל םימכח ונקית ןדגנכש ,הלואג לש תונושל עברא ןהמ .7
?"רדס"ב - -

.________.ד ;__________.ג ;_________.ב ;________.א - -

לש הדגה"בו הנשמב ןתעפוה רדס יפל תוישוקה עברא לש םיאשונה תא ומשיר .8
.הצמ ;לוביט ;הביסה ;ילצ ;רורמ :םיאשונה ."חספ - -

:"הדגה"ב :הנשמב
___________.א

___________.ב

___________.ג

___________.ד

___________.א

___________.ב

___________.ג

___________.ד


םייזכרמה םיגשומה תשולש תא יזכרמה רוטב ולבקתו ,ץבשתה תא ןוכנ ואלמ .9
.רורמ הצמ חספ :חספה ליל "רדס"ב - -


.חלמ ימב ותוא םילבוט .1

.ןושארה שדוחה .2

."אצמיי לב"ו "האריי לב"ב רוסא .3

.האנ הרוצב הוצמ םויק .4

הלואגה תונושלמ תחא .5

.םירצמ תאיצי רופיס .6

.םיינעל ןוזמ הנממ םיקלחמש תירוביצ הרעק .7

.הרותב הבותכה הוצמ ;הרותהמ .8

.רדסה-לילב םיתוש הלאכ עברא .9

.וניתובר ועבקש הוצמ ;וניתוברמ .10


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח