(ך"נת = ארקמ) ארקמב םירופ


- תוכוסו םירופיכה םוי ,הנשה שאר ,תועובש ,חספ
.בתכבש הרותב םרוקמש לארשי ידעומ םה הלא

.הפ-לעבש הרותב םרוקמש םיגח םה הלא - טבשב ו"טו הכונח

:תרבוחב ונייע .1
.אתיירבב רוקמה - הכונח קרפב - -
.הנשמב רוקמה - טבשב ו"ט קרפבו - -

?םירופה גחל ןושארה רוקמה והמ .2
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס - -

.ארקיו רפסב ,הרותב - -

.רתסא תליגמב ,(ך"נתב=) ארקמב - -

.הנשמב - -

.אתיירבב - -


.הנוכנה איה היינשה הבושתה ,ןכא
,רתסא תליגמב - ארקמב אוה םירופב הלצהה סנ לע רופיסה לש ןושארה רוקמה
.םיבותכב ,(םיבותכ ,םיאיבנ ,הרות=) ך"נתה לש ישילשה קלחב תאצמנה

.רתסא תליגמ תא םיבותכב ואצימו ך"נתב ופדפד .3

דומלתב הקמעהבו הבחרהב וניתובר ודמל ארקמה סיסב לע
.םירופה גח לש םיגהנמהו םינידה תא (הפ-לעבש הרות=)

הליגמ ארקמ ינידמ המכ


דעומ רדס
הליגמ תכסמ
'ב קרפ
'א הנשמ

.אצי אל - ערפמל הלגמה תא ארוקה
.אצי אל - ןושל לכב ,םוגרת הארק ,הפ לע הארק
.זעלב תוזעולל התוא ןירוק לבא
.אצי - תירושא עמשש זעולהו

םע תא 'ה ליצה הבש ךרדהו ,םידוהיה לע ןמה תריזג תשרפ תראותמ רתסא תליגמב
.לארשי ומע םע וידסח לע 'הל םידומ ונא םירופב הליגמה תאירקב .לארשי
,םויב היינש םעפו הלילב הנושאר םעפ :םיימעפ רתסא תליגמ תא םיארוק םירופב
:'א דומע 'ד ףד הליגמ תכסמב ,ארמגב רמאנכ

."םויב התונשלו הלילב הליגמה תא תורקל םדא בייח"

בותכה ינפל רחואמה תא םידקהל ןיא :רמולכ ,רדסה יפל הליגמה תא אורקל םיבייח
הליגמה תא ארוקש ימ .'ג קוספ ינפל 'ד קוספ :ןוגכ ,[ערפמל =] םדוק הליגמב
.וז האירקב הבוח ידי אצוי וניא ,ערפמל

,הרשכ הליגמ ךותמ אורקל בייח (רוביצב הליגמב וא הרותב ארוקה =) ארוקה-לעב
:'ב הנשמב ךשמהב רמאנכ ,תירבעה הפשב ףלק לע וידב הבותכה

."וידבו [ףלק=] רפסה לע ,[תירבע =] תירושא הבותכ אהתש דע"

.הבוח ידי אצוי וניא ,תרחא ןושלב וא ,ימרא םוגרתב וא ,הפ-לעב הליגמה תא ארוקה

תדעוימ האירקהש יאנתב ,[זעלב =] תרחא ןושלב הבותכה הליגמ ךותמ אורקל רתומ
.הליגמה הבותכ הבש ,[תוזעול =] זעל ןושל אלא תירבע םיעדוי םניאש םישנאל

-[תירושא=] תירבעה ןושלב הליגמה תא עמשו [זעולה =] זעל ןושל קר ןיבמש ימ
.הבוח ידי אצי

.הלאה םירקמה לכב הנד ונתנשמ

.תוריפה לע תוכרבב תועט ינידב תקסועה הנשמב ,תוריפה תכרבב תועט קרפב ונייע .4
.אצי אל ןיב ןיבל (הבוח ידי) אצי ןיב הניחבמ םש הנשמה - -
ןידהש הרקמ ןיב ןיבל ,אצי אל - םהב ןידהש םירקמ ןיב הנחבה שי ונתנשמב םג - -
.אצי - וב - -

.'א קוספ 'א קרפב רתסא תליגמ תא וחתיפ .5
םינושארה םיקוספה תשמח תא לוקב אורקל ונממ ושקבו ,'א "ארוק-לעב" ורחב * - -
.רדסה יפל - -
,רדסה יפל ג-א םיקוספ תא לוקב אורקל :ונממ ושקבו ,'ב "ארוק-לעב" ורחב * - -
ךישמהלו 'ד קוספ תא אורקל בושל ,'ה קוספ תא אורקל ,'ד קוספ לע גלדל - -
.'ו קוספ תאירקב - -
:הנוכנ הבושת לכל תחתמ וק וחתימ * - -
.אצי אל / אצי :ךכיפל ,ערפמל / רדסה יפל :ארק 'א "ארוק-לעב" - -
.אצי אל / אצי :ךכיפל ,ערפמל / רדסה יפל :ארק 'ב "ארוק-לעב" - -
.אצי אל / אצי ,ערפמל הליגמה תא ארוקה :תעבוק הנשמה * - -

?הבוח ידי ואצי אל וא ואצי םיעמושהו ארוקה לעב םיאבה םירקמב םאה .6
:הנוכנ הבושת לכל תחתמ וק וחתימ - -
.ואצי אל / ואצי :הליגמ ךותמ אלו הפ-לעב הליגמה תא ארק * - -
.ואצי אל / ואצי :תימרא םיניבמ םניא םיעמושהו אוהו ,תימראב הליגמה תא ארק * - -
.ואצי אל / ואצי :תילגנא םיניבמ םניא םיעמושהו אוהו תילגנאב הליגמה תא ארק * - -
.אצי אל / אצי ,ןושל לכב ,םוגרת הארק ,הפ לע הארק :תעבוק הנשמה * - -

הליגמה תא אורקל רשפא יכ ,עבוקה הנשמב טפשמה תא תרגסמב וקיתעה .7
.תיתפרצב םיטלוש ךא תירבע םיניבמ םניא םיעמושה םא ,המגודל ,תיתפרצב - -םא ,הבוח ידי םיאצוי םיעמושה יכ ,עבוקה הנשמב טפשמה תא תרגסמב וקיתעה .8
.תירבע םיניבמ םניא םהש יפ לע ףא ,תירבעב הליגמה תא ארוקה-לעב ארק - -דעומ רדס
הליגמ תכסמ
'ב קרפ
'ג הנשמ

,ריעל ךלהש ךרכ ןבו ךרכל ךלהש ריע ןב
;ומוקמכ ארוק - ומוקמל רוזחל דיתע םא
.ןהמע ארוק - ואל םאו

?ותבוח ידי הב אצויו הלגמה תא םדא ארוק ןכיהמ
.הלכ :רמוא ריאמ יבר
."ידוהי שיא" מ :רמוא הדוהי יבר
."הלאה םירבדה רחא"מ :רמוא יסוי יבר


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח