רתסא תליגמ


.רתסא תליגמ רופיס תא הרצקב ורפס .9
.ןמהו רתסא ,יכדרמ ,יתשו ,שורושחא :הליגמה ירוביג תא םכרופיסב וריכזה - -

:רתסא תליגמב ונייע .10
.בכ-כ םיקוספ 'ט קרפ / טי-זט םיקוספ 'ט קרפ - -
."...רדא שדחל רשע השולש םויב" :רדאב ג"י ךיראתה תא ואצמת זי קוספב - -

לצניהלו םהיביואב םחליהל ידכ םידוהיה ולהקנ ,רתסאו יכדרמ ימיב ,רדאב ג"יב
.םתרצמ םעישויש 'הל וללפתהו ומצ םה םוי ותואב .זט קוספב בותככ ,םדימ

תארקנה ,תינעת םויכ רדאב ג"י םוי תא תורודל ועבק (הכרבל םנורכז ונימכח) ל"זח
."רתסא תינעת"
:םירופ ןשושו םירופה גח לש םיכיראתה תא ואצמת אכ קוספב

רדא שדחל רשע העברא םוי תא םישע תויהל םהילע םיקל"
."הנשו הנש לכב וב רשע השמח םוי תאו

:םכינפלש רדא שדוח חולב תובושתה תא ונמס .11
.רתסא תינעת הלח ובש םויה תא לוגיעב ופיקה - -
.(תוזרפ לש םירופ =) םירופ גח לח ובש םויה תא עובירב ופיקה - -
.(םיכרכד םירופ =) םירופ ןשוש לח ובש םויה תא ( ) םיירגוסב ופיקה - -


ר ד א

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
ב א ____ ____ ____ ____ ____
ט ח ז ו ה ד ג
זט וט די גי בי אי י
גכ בכ אכ כ טי חי זי
____ טכ חכ זכ וכ הכ דכ


םירופה גח תווצמ


תווצמ .רתסא תליגמב בותכה יפ לע וניתובר ידי לע ועבקנ םירופ תווצממ עברא
:ןנברדמ ןה הלא
.הליגמ ארקמ .א
.םירופ תדועס .ב
.והערל שיא תונמ חולשמ .ג
.םינויבאל תונתמ .ד

.םינוש תומוקמב םינוש םימי ינשב לח םירופ גח
.רדאב ד"יב לח םירופ גח (תוזרפ ריעב =) ריעב
.רדאב ו"טב לח םירופ גח (המוח תפקומ ריעב =) ךרכב

תליפתב) םירופ לילב :םיימעפ רתסא תליגמ תא אורקל םירופב הוצמ ,רומאכ
.(תירחש תליפתב) םירופה םויבו ,(תיברע
.רדאב ד"י םויב .2 ; רדאב ד"י לילב .1 :הליגמה תא םיארוק ריעב
.רדאב ו"ט םויב .2 ; רדאב ו"ט לילב .1 :הליגמה תא םיארוק ךרכב

םיגשומ

תפקומ הניאש [החותפ=] הזורפ ריע :תוזרפ ריע = (םדק ימיב) ריע
.רדאב ד"יב לחש םירופ :תוזרפ לש םירופ .המוח
םירופה גח תא םיגגוח הלוגה תוצופתבו ,םיכרכל טרפ ,לארשי יבחרב
.('ב רדאב ד"יב - תרבועמ הנשבו) רדאב ד"יב
.המוח תפקומ הרוגס ריע :(םדק ימיב) ךרכ
."םירופ ןשוש" םג ארקנ הז םוי .רדאב ו"טב לחש םירופ :םיכרכד םירופ
ימימ המוח תפקומ ריע לכבו ,התעשב הריבה ןשושבכ ,םילשוריב
- תרבועמ הנשבו) רדאב ו"טב םירופה גח תא םיגגוח, ןונ ןב עשוהי
.('ב רדאב ו"טב


בטיה תרבסומ ,םירופה גח דעומ ןיינעל ,ךרכל תוזרפ ריע ןיבש לדבהל הביסה
.רתסא תליגמב

.בכ-וט םיקוספ 'ט קרפ רתסא תליגמב ונייע .12
:טי-חי םיקוספל דחוימב בל ומיש - -

ןשושב-רשא םידוהיהו (םיידוהיהו) (חי)
וב רשע העבראבו וב רשע השולשב ולהקנ --- -
:החמשו התשמ םוי ותא השעו וב רשע השמחב חונו --- -
תוזרפה ירעב םיבשיה םיזרפה (םיזורפה) םידוהיה ןכ-לע (טי)
רדא שדחל רשע העברא םוי תא םישע --- -
:והערל שיא תונמ חלשמו בוט םויו התשמו החמש --- -

ריע ןב לש םירופב הליגמה תאירק ןיינעל ךרכל ריע ןיב הניחבמ 'ג הנשמ לש אשירה
.ריעל ךלהש ךרכ ןב לשו ,ךרכל םירופ ינפל ךלהש

רואיב אשיר - 'ג הנשמ
רדאב ד"יב רתסא תליגמ תא דימת םיארוק הבש
ריע ןב
,[ךרכ=] המוח תפקומ ריעל םירופ ינפל
,רדאב ו"טב הליגמה תא דימת םיארוק הבש
ךרכל ךלהש

רדאב ו"טב הליגמה תא םיארוק הבש
ךרכ ןבו
;רדאב ד"יב הליגמה תא םיארוק הבש
;ריעל ךלהש
ןמזב ומוקמל רוזחל ןווכתה םא
ומוקמל רוזחל דיתע םא
ומוקמב גוהנכ הליגמה תא ארקי
ךרכב וא ריעב עובקה
,ומוקמכ ארוק
ןמזב ומוקמל רוזחל ןווכתה אל םאו
ואל םאו
םהמיעש ךרכה וא ריעה ישנא םע ארקי
.אצמנ אוה
ןהמיע ארוק


.םילשורי בשות ,לשמל - ךרכ ןב .ןג-תמר בשות ,לשמל - ריע ןב

:םיאבה םיעוריאב םירסחה םיכיראתה תא ומילשה .13

,רדאב ג"יב םילשוריל עסנ ןג-תמר בשות
:רדאב ג"יב ביבא-לתל עסנ םילשורי בשותו
,ןמזב רזח אלו בכעתה ךא ,רדאב ד"י לילב ןג-תמרל רוזחל ןווכתה ןג-תמר בשות
ינש ;ןמזב רוזחל לוכי וניא ךא ,רדאב ו"ט לילב וריעל רוזחל ןווכתה םילשורי בשותו
אורקל םיליגר םהש יפכ םיאצמנ םה םהבש תומוקמב הליגמה תא וארקי םיבשותה
:ךכיפל .םילשוריבו ןג-תמרב ,עובקה םמוקמב

.___ ________ ב םילשוריב ארקי ןג-תמר בשות

.___ ________ ב ביבא-לתב ארקי םילשורי בשות


,רדאב ד"י לילב וריעל רוזחל ללכ ןווכתה אל ןג-תמר בשות םא לבא
;רדאב ו"ט לילב וריעל רוזחל ללכ ןווכתה אל םילשורי בשות םא ןכו
:ךכיפל .םיחראתמ םה הבש ריעה ישנא םע הליגמה תא וארקי םיבשותה ינש

.___ ________ ב םילשוריב ארקי ןג תמר בשות

.___ ________ ב ביבא-לתב ארקי םילשורי בשות


:('ה ףיעס ח"פרת ןמיס ,םייח חרוא) קספ ,הנשמב אשירה תובקעב ,"ךורע ןחלוש"ה

,ריעל ךלהש ךרכ ןב וא ךרכל ךלהש ריע ןב"
האירק ןמזב ומוקמל רוזחל ותעד היה םא
,ומוקמכ ארוק - רזח אלו בכעתנו
ןמז רחאל אלא רוזחל ותעדב היה אל םאו
."םש אוהש םוקמה ישנא םע ארוק - האירקה

?הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ

וא ,הפוס דעו התליחתמ ,רתסא תליגמ לכ תא םירופב אורקל םיבייח םאה .14
?הנממ קלח קר אורקל קיפסמ - -
:הנוכנה הבושתל תחתמ וק וחתימ - -

.רתסא תליגממ קלח קר / רתסא תליגמ לכ - -

.תאזה הלאשב הנד הנשמב אפיסה

?ותבוח ידי הב אצויו הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ
.הלוכ :רמוא ריאמ יבר
."ידוהי שיא"מ :רמוא הדוהי יבר
."הלאה םירבדה רחא"מ :רמוא יסוי יבר

.הנשמה תלאש תא וקיתעה .15

?"_____________________________________ ןכיהמ" - -

.רתסא תליגמ ןכות תא ריכהל ךירצ הנשמה תלאש תא ןיבהל ידכ
םיקוספב ןייעלו ,ך"נתב וא רתסא תליגמב דייטצהל םכילע הז ךרוצל
.םימיאתמה

.םירופ סנ לש רופיסה ליחתמו רתסא תליגמ הליחתמ א קוספ 'א קרפב
:קוספה תא לוקב ואריק .16
שורושחא אוה שורושחא ימיב יהיו" - -
."הנידמ האמו םירשעו עבש שוכ דעו ודהמ ךלמה - -

.ידוהיה יכדרמב השעמה ליחתמ ה קוספ 'ב קרפב
:קוספה תא לוקב ואריק .17
ומשו הריבה ןשושב היה ידוהי שיא" - -
."ינימי שיא שיק ןב יעמש ןב ריאי ןב יכדרמ - -

.הלודגל ןמה הלוע א קוספ 'ג קרפב
:קוספה תא לוקב ואריק .18
והאשניו יגגאה אתדמה ןב ןמה תא שורושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא" - -
."ותא רשא םירשה לכ לעמ ואסכ תא םשיו - -

?(הלעמל םירכזנה=) ל"נה םיקוספה תשולשב םירכזומה הליגמה ירוביג םה ימ .19

._________ :ןושארה קוספב - -

._________ :ינשה קוספב - -

._________ :ישילשה קוספב - -

:תויורשפא שולש ונינפל
,הליגמה לכ תאירקב קר הבוח ידי םיאצוי ןכ לע ,שורושחאב ליחתמ רופיסה לכ .א
."הלוכ" :הנשמב הנושארה העדה ןושלבו ,הפוס דעו התליחתמ - -
לע ,(רתסא לש התעפוהב ךשמהבו) ידוהיה יכדרמ לש ותעפוהב ליחתמ םירופ סנ .ב
ריכזמה ןושארה קוספב םיליחתמ םא םג הליגמה תאירקב הבוח ידי םיאצוי ןכ - -
."ידוהי שיאמ" :הנשמב היינשה העדה ןושלבו ,יכדרמ תא - -
ןכ לע ,םידוהיה לכ תא דימשהל ןמה לש הריזגהמ השעמל ליחתמ םירופ סנ .ג
תא ריכזמה ןושארה קוספב םיליחתמ םא םג הליגמה תאירקב הבוח ידי םיאצוי - -
העדה ןושלבו ,הדמשהה תריזג תא רזג ןכ ירחא דימו ,הלודגל הלעש ןמה - -
."הלאה םירבדה רחאמ" :הנשמב תישילשה - -

:תלאוש איה ןהילעו ,הלאה תויורשפאה שולשל תסחייתמ הנשמה

?"ותבוח ידי הב אצויו הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ"

השולש ןיב תקולחמ = תונוש תועד שולש הנשמה האיבמ ,הלאשה לע הבושתב
.םיאנת

?הנשמב םיקלוחה םיאנתה תשולש םה ימ .20

._____________ .ג ______________ .ב ______________ .א - -

תלאשל תוסחייתמה תועדה שולש תא ,הנשמה ןושלב ,םכינפלש הלבטב ומשיר .21
.הנשמה - -

?...הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ
אנתה םש
________ ________
________ ________
________ ________


:השעמל הכלה םיגהונ דציכ .22
?יסוי יבר ומכ וא הדוהי יבר ומכ וא ריאמ יבר ומכ םיגהונ םאה - -
.ובישהו םכינפלש רויצב וננובתה - -


ומכ הכלה ןיא ומכ הכלה ןיא - - ומכ הכלהה
__________ __________ _________

דעו התליחתמ ,םויבו הלילב ,םירופב רתסא תליגמ לכ תא אורקל איה הכלהה ,ןכאו
.הלימ לכ עומשל הבוחו ,הפוס
.תוכרב שולש ארוקה לעב ךרבמ הליגמה תאירק ינפל

רדס יפל תוכרבה שולש תא ןאולמב ומשירו ,"םירופ" קרפה תא רודיסב ואצימ .25
.ןתרימא - -

.__________________________________________ .א - -

.__________________________________________ .ב - -

___________________________________________ .ג - -

ריאמ יבר

ויבא .אביקע יבר לש הלועמ דימלת היה ,הנשמב רכזומה ,ריאמ יבר
תיב ןברוח ינפל ךומסו ,ימור אבצב רש ,ירכונ היה ריאמ יבר לש
לכו ,ורודב םיאנתה לודגל בשחנ ריאמ יבר .רייגתה ינשה שדקמה
יבר ךרעש ,הנשמה ירדס תששל סיסב ושמיש קספש הכלהה יקספ
.אישנה הדוהי

הפתתשהש הדיחיה השיאה התייה ,הירורב ,ריאמ יבר לש ותשא
יבר .הישעמבו התמכוחב המסרפתהו ,םיאנתה םע יתכלה חוכיוב
קסועו ירכונ וליפא" :רמאו הרותה דומיל תא רתויב בישחה ריאמ
."לודג ןהככ אוה ירה הרותב

הדוהי יבר

תקסועה הנשמל רשקהב ונדמל ,ונתנשמב רכזומה ,הדוהי יבר לע
.('א הנשמ 'ו קרפ ,תוכרב תכסמ) תוריפה לע תוכרבה ינידב


יסוי יבר

יבר לש םילועמה וידימלתמ אוה ףא היה ,הנשמב רכזומה ,יסוי יבר
הרומ היה אוה םש ,לילגב רשא ירופיצב היה עובקה ומוקמ .אביקע
וכלה וינב תשמח .וידימלתל הרות ץיברמו תונקת ןקתמ ,הארוה
.םילודג םימכח ידימלת ויהו וכרדב

דובכ תאריב וסחייתהו ותוא וצירעה יסוי יבר לש וירבחו וידימלת
לכל תונידעב סחייתהו וירבח דובכב ריהז היה אוה .ויתוארוהל
:םגתפה ונממו ,םדא
."ומוקמ תא דבכמ םדא אלא ודבכמ םדא לש ומוקמ אל""ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח