םיגשומ - הנשמה תודוסי

תובושתו תולאש

?הליגמ ארקמ יניד םתדמל תוינשמ ולאמו קרפ הזיאמ ,תכסמ וזיאמ ,רדס הזיאמ .1

,_______הנשמ ________ קרפ __________ תכסמ _________ רדס - -

.__________ הנשמו _________הנשמ - -


:רמאנ דומע הזיאבו ףד הזיאב ,תכסמ וזיאב .2

?"םויב התונשלו הלילב הליגמה תא תורקל םדא בייח" - -

.____ דומע ____ ףד _________ תכסמ - -


?הוצמה תא םייק - ותבוח ידי אצי :השוריפש הנשמב הלימה יהמ .3

__________ - -


?הוצמה תא םייק אל - ותבוח ידי אצי אל :ןשוריפש הנשמב םילמה יתש ןה המ .4

.___ ________ - -


.םהלש שוריפל םיגשומה ןיב םיווק וחתימ .5

.המוח תפקומ הרוגס ריע ריע
.המוח תפקומ הניאש הזורפ ריע ךרכ

ארוק ןכיהמ" :הלאשה לע הנשמב תקולחמ םהיניב התייהש םיאנתה תשולש םה ימ .6
?ותבוח ידי הב אצויו הליגמה תא םדא - -

.___________ , ________________,________________ - -


?הנשמבש תקולחמב הכלהה העבקנ ימ ומכ .7

._________________ ומכ - -

עטקל םיארוק ךיאו ;ךרכל ריע ןיב הנחבה שי ובש הנשמב עטקל םיארוק ךיא .8
?"הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ" :הלאשב ןדה הנשמב - -

._________ :'ב עטק ;_________ :'א עטק - -


.הנוכנה הבושתל תחתמ וק וחתימ ?םירופב "הליגמ ארקמ" איה הוצמ וזיא .9

.אתיירואדמ הוצמ / ןנברדמ הוצמ - -


.הנוכנה הבושתל תחתמ וק וחתימ ?תוכוסב םינימ העברא תליטנ איה הוצמ וזיא .10

.אתיירואדמ הוצמ / ןנברדמ הוצמ - -

:תווצמ לש המישר םכינפל
;תוכוסב םינימ העברא תליטנ ;םיינעל הקדצ תניתנ ;הנשה שארב רפוש לוק תעימש
;ןיליפת תחנה ;ןינהנה תוכרב ;הכונח תורנ תקלדה ;ףרוחב הליפתב םימשג תלאש
תונתמ :םירופב תונמ חולשמ ;תיבה חתפב הזוזמ תעיבק ;םירופב הליגמ ארקמ
.רדסה-לילב הצמ תליכא ;םירופב םינויבאל

.ןנברדמ תווצמ ןה קלחו ,אתיירואדמ ןה תווצמהמ קלח

:תוצובק יתשל ל"נה תווצמה תא םכינפלש הלבטב וניימ .11
.אתיירואדמ תווצמ - 'א הצובק - -
.ןנברדמ תווצמ - 'ב הצובק - -

ןנברדמ תווצמ 'סמ אתיירואדמ תווצמ 'סמ
____________ 1 ____________ 1
____________ 2 ____________ 2
____________ 3 ____________ 3
____________ 4 ____________ 4
____________ 5 ____________ 5
____________ 6 ____________ 6


ןונישו הרזח - הרודס הנשמ

."אצי אל ,ערפמל הליגמה תא ארוקה" .1
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?הנשמה תסחייתמ הרקמ הזיאל - -

.םהמ דחא ףא ריסחה אלו ,רדסה יפל הליגמה יקוספ תא ארק - -

.םידחא םיקוספ לע גלידו הליגמה יקוספ תא ארק - -

קוספה תא ארקו רזחו ,האלה אורקל ךישמה ,םיוסמ קוספ לע גלידו ארק - -
.םדוק וילע גלידש ----- -

."אצי אל" :הנשמה העבק םיאבה םירקמב .2
:הלאה םירקמה תא תראתמה הנשמה ןושל תא וטטצ - -
.תידרפס םיניבמ םניא םיעמושהו ארוקהו ,תידרפסב הליגמה תא ארק .א - -
.תימרא םיניבמ םניא םיעמושהו ארוקהו ,תימראב הליגמה תא ארק .ב - -
.הרשכ הליגמ ךותמ אלו הפ-לעב הליגמה תא ארק .ג - -

._____________ .ג.___________ .ב.___________ .א - -


.םהל םיאתמה רבסהל הנשמה ןושלב ןידהו הרקמה ןיב רשקה תא ואצימ .3

רבסה הנשמה ןושל
תירבע םיניבמ םניא םיעמושה םא
רשפא ,תידרפס םיניבמ ךא
.תידרפסב הליגמה תא םהל אורקל
- ןושל לכב ...הארק
אצי אל

,תירבעב הליגמה תא ארק
םיניבמ םניא םיעמושהש יפ לע ףא
.הבוח ידי ואצי ,תירבע
התוא ןירוק לבא
זעלב תוזעולל

,תיתפרצב הליגמה תא ארק
םיניבמ םניא םיעמושהו ארוקהו
.הבוח ידי ואצי אל ,תיתפרצ
- תירושא עמשש זעולהו
אצי

.הרדגה לכ דיל יוגשה גשומה תא וקחמ ?הנשמה ןושלב "ךרכ" והמו "ריע" יהמ .4

.ךרכ / ריע = המוח תפקומ הרוגס ריע * - -

.ךרכ / ריע = המוח תפקומ הניאש הזורפ ריע * - -

?םיכרכד םירופ והמו ,תוזרפ לש םירופ והמ .5
.הרדגה לכל תחתמ יוגשה גשומה תא וקחמ - -

= ןונ-ןב עשוהי ימימ המוח תפקומ ריעב רדאב ו"טב לחש םירופ * - -

.םיכרכד םירופ / תוזרפ לש םירופ - -

= תוצופתבו (םיכרכל טרפ) לארשי יבחרב רדאב ד"יב לחש םירופ * - -

.םיכרכד םירופ / תוזרפ לש םירופ - -

ןידב ,"ךורע-ןחלוש"ה ןושלב ליבקמבו הנשמה ןושלב הכלהה יקספ תא ומילשה .6
.ריעל ךלהש ךרכ ןב ןידבו ,ךרכל ךלהש ריע ןב - -

"ךורע-ןחלוש"ה ןושל הנשמה ןושל
ךרכל ךלהש ריע ןב
,ריעל ךלהש ךרכ ןב וא
- רזח אלו בכעתנו
ךרכל ךלהש ריע ןב
ריעל ךלהש ךרכ ןבו
ומוקמל רוזחל דיתע םא
________________ ________________
רוזחל ותעדב היה אל םאו
,האירקה ןמז רחאל אלא
ואל םאו


?ותבוח ידי הב אצויו הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ .7
.םהיניב םיווק וחתימ .העדה לעבל העדה תא ומיאתה - -

הדוהי יבר "הלאה םירבדה רחא"מ
ריאמ יבר "ידוהי שיא"מ
יסוי יבר הלוכ

?ותבוח ידי הב אצויו הליגמה תא םדא ארוק ןכיהמ :השעמל הכלה .8
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס - -

."ידוהי שיא"מ ;"הלאה םירבדה רחא"מ ;הלוכ - -


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח