ןיקיזנ רדס
תובא תכסמ
'א קרפ
'א הנשמ

,עשוהיל הרסמו ,יניסמ הרות לבק השמ
,םיאיבנל םינקזו ,םינקזל עשוהיו
.הלודגה תסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו

תועובשה גח ךיראת
םיגחה תשמח ןיבמ דיחיה אוה תועובשה גח ."יניסמ הרות לביק השמ" תועובשה גחב
קוספה לש תצבשמה ,ךכיפל) .שרופמ ךיראת וב בתכנ אלש (אתיירואדמ=) הרותהמ
(הקיר הלבטב הנורחאה הרושב

גח ךיראתל טרפ ,םכינפלש הלבטב םיכיראתהו םיגחה תומש תא ומילשה .1
.תועובשה -

ךיראתה קוספה גחה
ירשתב 'א

...שדחל דחאב יעיבשה שדחבו"
"םכל היהי העורת םוי
הנשה שאר

_____ ...יעיבשה שדחל רושעב ךא"
"םכיתשפנ תא םתינעו
_____
_____ ...יעיבשה שדחל םוי רשע השמחב.."
"'הל םימי תעבש
_____
_____ םוי רשע השמחבו ;...ןושארה שדחב"
"...'הל תוצמה גח הזה שדחל
_____
_____ _____ תועובש

םויה תרחממ הליחתמה ,רמועה תריפסב יולתו רושק תועובשה גח לש ךיראתה
:בותככ ,("תבשה תרחממ"=) חספה גח לש ןושארה
העבש רפסל לחת המקב שמרח לחהמ ךל רפסת תעבש העבש"
(י-ט ,זט םירבד) ."...ךיקלא 'הל תועבש גח תישעו .תועבש
.רמועל העשתו םיעבראה םויה תרחמל ,םישימחה םויב לח תועובשה גח

.תועובשה גח לש ךיראתה תא הלבטב ומילשה .2

.בש תויתואה תא תועובשה גח לח ובש םויב , ןוויס שדוח חולב ונמס .3

:םירמוא ונא תועובשה גח תליפתב
םינמזו םיגח ,החמשל םידעומ הבהאב וניקולא 'ה ןנל ןתתו"
."ונתרות ןתמ ןמז ,הזה תועובשה גח םוי תא ןוששל
.הרותה תא ול ןתנו םימעה לכמ לארשי םעב רחב אוה ךורב שודקה
תליפתב םוי לכ םיכרבמ התואש ,"הרותה תכרב" תארקנה תדחוימ הכרב ךכ לע שי
.הרותל הלועש ימ לכ ןכו ,תירחש

:ומילשהו ,הכרבה תא רודיסב ואצימ .4

________ _____ ________ ___ ______ ךורב" - -

________ םימעה ______ ______ ______ רשא - -

."________ ________ 'ה התא ךורב _________ ___ ונל - -

."הרותה תכרב" תא הפ-לעב ודמילו וננש .5
?יניס רהב לארשי ינבל הרותה תא אוה ךורב שודקה ןתנ ימ ידי לע - -
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס - -

םהרבא - -

קחצי - -

ןרהא - -

השמ - -

:ל"נה הלאשה לע הבושתה תא ןתונ שרופמ קוספ
(דמ ,ד םירבד) ."לארשי ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאזו"
.הרותה רפס תא םיהיבגמ רשאכ תסנכה-תיבב הז קוספ רמול גוהנ

.םינש יפלא ינפל יניסב לארשיל הנתינ הרותה
.רודל רודמ הרותה הרסמנ דציכ תראתמ תובא תכסמב הנשמה

,עשוהיל הרסמו ,יניסמ הרות לבק השמ
,םיאיבנל םינקזו ,םינקזל עשוהיו
.הלודגה תסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו

?הלודגה תסנכ ישנאו םיאיבנה ,םינקזה םה ימו ,עשוהי אוה ימ
וארק הפוקת לכב .לארשי םע לש הרותה ילודגו םיינחורה םיגיהנמה םה ולא
ומיקה רוד לכב הרותה ילודג .םינוש תומשב הרותה ילודגלו םיינחורה םיגיהנמל
הרותה הרסמנ ךכ .אבה רודה ינבל התוא ורסמו ,הרות דומילל תובישיו תושרדמ-יתב
.םיאבה תורודה לכל הרותה רסמית ךכו ,ונימי דע רודל רודמ

תפוקת תישארב ולעפ רשא ,הלודגה תסנכ ישנא דע הרותה העיגה הנשמה יפ לע
.ינשה שדקמה-תיב
,הלודגה תסנכ ישנא הרותה תא ורסמ ימל
?ונימי דע האלהו האלה התוא רסמ ימו
השארבש ,ןירדהנסל הרותה תא ורסמ הלודגה תסנכ ישנא
דחאה ."גוז" םיארקנה ,רודה ילודג םימכח ינש ודמע
.ןידה-תיב בא - ינשהו ,ןירדהנסה אישנ שמיש
רסמ "גוז" לכו ,"תוגוז" השימח ולעפ ינש תיב תפוקתב
.וירחא אבה "גוז"ל הרותה תא

:הלאה "תוגוז"ה תשמח םירכזומ תובא תכסמב
,ןנחוי ןב יסויו רזעוי ןב יסוי - ןושארה גוזה
.יאמשו ללה - ישימחה גוזה

םיארומאל הורסמ םיאנתהו ,(הנשמה ימכח) םיאנתל הרותה הרסמנ ךליאו ןאכמ
םינואגהו ,םינואגל הורסמ םיארובסהו ,םיארובסל הורסמ םירומאהו ,(ארמגה ימכח)
.ונימיב םינורחאה ינורחאל דע םינורחאל הורסמ םינושארהו ,םינושארל הורסמ

השמ
עשוהי
םינקז
םיאיבנ
תסנכ ישנא
הלודג
"תוגוז"
םיאנת
םיארומא
םיארובס
םינואג
םינושאר
םינורחא

:בותככ ,יניס רהב הרות ןתמ לש דמעמה תא וויל רפושה תולוק

שאב 'ה וילע דרי רשא ינפמ ולכ ןשע יניס רהו
:דאמ רהה לכ דרחיו ןשבכה ןשעכ ונשע לעיו
דאמ קזחו ךלוה רפשה לוק יהיו
:לוקב וננעי םיהלאהו רבדי השמ
(טי-חי ,טי תומש)

םוי ותואב ."ונתרות ןתמ ןמז" אוה ,ןוויסב 'וב לחה ,תועובשה גח

."יניסמ הרות לביק השמ"

.הנשמה תא הפ-לעב ודמילו וננש .6


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח