ם י ש י א


(הנביד) לאילמג ןבר

םע .שדקמה תיב ןברוח ירחא ,הנביב ןירדהנסה אישנ היה לאילמג ןבר
םש םיקה אוהו ,"הימכחו הנבי" תא יאכז ןב ןנחוי ןבר לביק תיבה ןברוח
לאילמג ןבר תא ונימ ,הנבי תא ןנחוי ןבר בזעש רחאל .הרות דומילל זכרמ
.ןירדהנסה אישנל

תורמ תא לבקי םעה לכש לדתשה אוה :המר דיב ותואישנ תא להינ אוה
,רזעילא יבר תא הדינ אוה .םהמ לבקיש תוארוהה יפל גהנתיו ןירדהנסה
ףופכ תויהל עשוהי יבר לע הפכ םגו ,הכלהב םימכחה בור תעד דגנ אציש
שדוחה ינמז ןובשח יפ לע ,רופיכ םוי לש ונמז תעיבק ןיינעב ותוכמסל
,םימכחה ןיב תודגנתה הררוע וז ותוגהנתה .לאילמג ןבר לע לבוקמ היהש
ןבר .עשוהי יבר םע סייפתהש דע ,ותואישנמ המ ןמזל והודירוה םהו
אלש התייה ותנווכ לכש ךכב הפיקתה ותוגהנתה תא קידצה לאילמג
.לארשיב תוקולחמ הניברת

תונקת ןקית אוה :םעה לש השעמה ייחב דואמ ברועמ היה לאילמג ןבר
תרימא ןוקית ,"הרשע הנומש" תליפת רדס תעיבק ןוגכ ,הכלהב תובושח
,תיבה ןברוח םע הלטבש ,חספ ןברק תברקה םוקמב "חספ לש הדגה"
.דועו ,תמה תייוולה ירדס תנקתה

העפשה לעבו תיאמורה תוכלמל ברוקמ לאילמג ןבר היה ודיקפת ףקותמ
טלשש םעה לש םיגיהנמה םע םש שגפהל ידכ ,ימורל עסונ היה אוה .הילע
תנומא לע םתא חכוותהו םיפוסוליפ םע םג םש שגפנ אוה .לארשי ץראב
.לארשי"םישיא" ןכותל הרזח