ם י ש י א


סונקרוה ןב רזעילא יבר

קודצ רב רזעלא יבר

(הנביד) לאילמג ןבר

יאמש תיבו ללה תיב

ןופרט יבר

הדוהי יבר

יסוי יבר

ילילגה יסוי יבר

אחפנ קחצי יבר

לאעמשי יבר

ריאמ יבר

ארונטרבמ הידבוע ונבר

אביקע יבר

ם"במר

ןועמש יבר

לאילמג ןב ןועמש ןבר