ם י ש י א


ארונטרבמ הידבוע ונבר

.ארונטרבמ הידבוע ארקנ וריע םש לעו ,ורוניטרב ריעהמ היה הידבוע יבר
.הנשמה לש םיבושחה םישוריפה דחא אוה ושוריפו ,הנשמה תא שרפ אוה
אוה .לארשי ץראל הלע 35 ןב היהשכו ,ךרעב 1450 תנשב דלונ הידבוע יבר
יבר .הב היה אל הרות רפס וליפאו הינע ריע זא התיהש ,םילשוריב בשי
.ולצא דומלל ואב םידימלתו ,שרדמ תיב םילשוריב םיקה הידבוע
לע הברה דומלל רשפא םהמו ,תורגא הברה םילשורימ בתכ הידבוע יבר
.וימיב םילשורי תודלות"םישיא" ןכותל הרזח