ם י ש י א


יאמש תיבו ללה תיב

שדקמה תיב ןברוחל הבורקה הפוקתב יאמשו ללה לש םהידימלתל הנווכה
.(הנש 2000-1900 -כ ינפל) ינשה
,לארשי ימכח ןיב הרותב תובר תוקולחמ ויה אל יאמשו ללה לש םנמז דע
וברשמ" םלואו .דבלב םירופס םיאשונב וקלחנ םמצע יאמשו ללה ףאו
תציחמב ךרוצה יד והש אל =) ןכרוצ לכ ושמיש אלש ללהו יאמש ידימלת
לע םירבדה תא ןיבהל ידכ םהמ ודמלש המב יוארכ וקמעתה אלו ,םהיתובר
ןירדהנס) "תורות יתשכ הרותה התשענו ,לארשיב תוקולחמ ובר - (םיירוב
.(ב"ע ,ח"פ
יאמש תיב ,ללכ ךרדב ,םיטונ ללה תיבל יאמש תיב ןיבש תוברה תוקולחמב
םהבש םידדוב םירקמ המכ דבלמ ,וב לקהל םיטונ ללה תיבו ,ןידב רימחהל
.םירימחמ ללה תיבו םילקמ יאמש תיב
:ללה תיב תעדכ הכלהה העבקנ םירקמה בורב

;ללה תיבו יאמש תיב וקלחנ הצחמו םינש יתש
,וניתומכ הכלה םירמוא וללה
.וניתומכ הכלה םירמוא וללהו
:הרמאו לוק תב האצי
,ןה םייח םיהול-א ירבד ולאו ולא
.ללה תיבכ הכלהו
- םייח םיהול-א ירבד ולאו ולאש רחאמ יכו
?ןתומכ הכלה עובקל ללה תיב וכז המ ינפמ
,ויה ןיבולעו ןיחונש ינפמ
.יאמש תיב ירבדו ןהירבד ןינושו
.ןהירבדל יאמש תיב ירבד ןימידקמש אלא ,דוע אלו
(ב"ע ,ג"י ןיבוריע)

םרג אל ,הכלה יניינעב רתויב םיקולח ללה תיבו יאמש תיב ויהש יפ לע ףא
לש םהיתונב תא םיאשונ ויה ולא לש םהינב :םהיניב יתרבח דוריפל רבדה
(ב"ע-א"ע ד"י תומבי) .הביחו םולש םהיניב םיגהונ ויהו ,ולא"םישיא" ןכותל הרזח