ןיאושינ ירוסיא


תוירע יוליג
לאו גרהיי" רמאנ םירבד השולש לע קר ,שפנ חוקיפ ינפמ תוחדנ הרותבש תווצמה לכ
אוה ךורב שודקה יניעב לוקש .םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע :םהו ,"רובעי
ולא לש םהיהולא" :ל"זח ורמא רבכו .הרז הדובע דגנכו םימד תוכיפש דגנכ תוירע יוליג
םע תושיא לש עגמב םדא אובי אלש ?תוירע יוליג והמו .(וק ןירדהנס) "אוה המיז אנוש
השדקתנש השיא איה "שיא תשא" .שיא תשא ,החפשמ תבורק ,הדינ :ול הרוסאה השיא
ינידב השרגתנ וא ונממ הדרפנ וליפאו .ונממ הנמלאתנ אלו ,טג ונממ הלביק אלו ידוהיל
.שיא תשא איה ירה ,הרות ןידכ ןישודיק הלביקש ןוויכ - םייוגה

הרות הרמא ןכש ,קושינו קוביח ןוגכ ,הרוסא רשב תברק לכ אלא ,הרוסא האיב קר אלו
.הבירק םוש השעת אל :רמולכ ;"ברקת אל התאמט תדנב השיא לאו" :(ט"י ,ח"י ארקיו)

םישודק" :ל"זח ורמא ןכו .הנב םע םאהו ותב םע באה ןמ ץוח ,הרוסא הביח לש הברק לכ
התא ,הוורע רדג אצומ התאש םוקמ לכש ,הרבעה ןמו תוירעה ןמ םישורפ ווה :'ויהת
.(ב ,טי ארקיול י"שר) "השודק אצומ

תורוסאה תוירע ,ןיד תיב תתימ בייח ןהילע רבועהש תוירע :תוירע ינידב םינוש םיגוס שי
."תוירעל תוינש" םג םיארקנה םירפוס ירבדמ םירוסיאו (השעו) ואל ירוסיא ,תרכ רוסיאב

לארשיב ןיאושינ יניד לש תונורקעה
לע םיססובמ הלא תונורקע .תונורקע לש ןטק רפסמ יפ לע ןיאושינה יניד תא ןיבהל רשפא
םה הלאו .הדיקפת תא אלמל הל רשפאלו ,תידוהיה החפשמה תא קזחל :תישארה הרטמה
:תונורקעה

ןתחתהל רוסיאה אצמנ וז םיניד תצובקב .(תוירע ירוסיא) םיבורק םע ןיאושינ רוסיא .1
תומואה לכב תמייק וז םירוסיא תצובק .ותיבו בא ,תוחאו חא ומכ ,החפשמ יבורק םע
ינב :לשמל .רתוי הליקמ םיתעלו ,רתוי הרימחמ םיתעל תידוהיה הכלההו ,םיקוחה לכבו
ןיאושינ .ץיוושב קוחה יפ לע םירוסא ךא ,תידוהיה הכלהה יפל אשניהל םירתומ םידוד
.תידוהיה הכלהה יפל םירוסאו ,ינמרגה קוחה יפל םירתומ באה תוחא םע

היהי ןיאושינל סחיהש ךכל םורגל התרטמ וז םיניד תצובק .החפשמה קוזיחל םיניד .2
םע התייחו הלעב תא הבזעש האושנ השיא וז הביסמ .ןויסינל ןיאושינ ויהי אלו ,יניצר
בושל הלוכי הניא ,רחאל האשינ ,השרגתהש השיא .הלעבל בושל הלוכי הניא ,רחא רבג
הסינכהו ,יניצר היהי ןישוריגלו ןיאושינל סחיהש ךכל םימרוג הלא לכ .ןושארה הלעבל
ןידה ,תימלסומה הכלהב) .םייחה לכל החפשמ םייקל הרטמ ךותמ היהת החפשמה ייחל
(.רחא שיאל האושנ התייה םא קר הלעבל בושל הלוכי השרגתהש השיא :הנוש

עדיי םדא לכש ךכל איבהל םתרטמ הלא םיניד .החפשמב סחיה רדס תרימשל םיניד .3
יפל :הרצק תירוטסיה המדקה םידקהל ךירצ וז םיניד תצובק ןיבהל ידכ .ויבא ימ דימת
יחש ,םושרג ונבר .םישנ יתש הנייהת רבגלש הרשע תחאה האמל דע היה רשפא הכלהה
יתש תאשל רבגל תורשפא התייה עודמ .םישנ יוביר רסא ,(הינמרגבש ץניימ) אצנגמב
רדס איה הביסה ?םילעב ינשל אשניהל השיאל תורשפא התייה אל םלועמ לבא ,םישנ
אל - םילעב ינשל האושנה השיא .וירוה ימ עדי דלי לכ - םישנ יתשל יושנה לעב :סחיה
!םהיבא ימ םידליה ועדי

יושנ רבג :םגוז ינבב ודגבש השיאלו שיאל סחיב היירטמיסה רסוחל םרוג הז ןורקיע
היגולויבה לבא .םהינשל ןיטולחל ההז השעמה לע שנועה ,האושנ השיא םע םיסחי םייקש
.ויבא ימ םיעדוי ןיאש דלי תדלל הלולע השיאה :דלונה דליל רשאב לדבהה תא הביתכמ
ךישמהל הלוכי הניא השיאה ןכל .ותחפשמב סחיה רדס תא שביש אל ,תאז תמועל ,רבגה
.הלעב םע תויחלו

.תינש ןתחתתש ינפל םישדוח השולש תוכחל תבייח ,הנמלאתה וא השרגתהש השיא
.באה ימ םיעדוי ןיא וב בצמ עונמלו ,ןוירהב השיאה םא ררבל :הביסה

.הז ןורקיעב רושק ,רז רבגל הדליש האושנ השיאל דלונש דלי לש וניד - "רזממ" ןיד םג
.םירוסא םירשק תרגסמב דלי תדללמ םירוה עיתרהל ותרטמ ,דליה לע ארונה שנועה

:תוירע ירוסיאב םירושקה םינידה טוריפ הזו
(תוירע רוסיא=) תרכו התימ ירוסיא
,ונב תב ,ותב ,ותלכ ,ויבא תשא ,ומא ,שיא תשא :ןה התימ ןשנועש תורוסאה תוירעה
;התימ בייח הארתהבו דיזמב ןהמ תחא לע אבה .ותשא םאו התב תב ,הנב תב ,ותשא תב
תויונמה תוירעה ראש .תאטח ןברק איבהל בייח - גגושב ;תרכ בייח ,הארתה ילב דיזמב
שנועל םיווש השיאה דחאו שיאה דחא .תרכ רוסיא ןרוסיא - "תומ ירחא" תשרפב
בייח דיזמה - גגוש אוהו הדיזמ איה וא ,הסונא וא תגגוש איהו דיזמ אוה היה .ןברקלו
.גגוש ןידכ גגושהו ,דיזמ ןידכ

אוה ,רזממ דלונה ירה ,תב וא ןב הנממ דילוהו (תרכ וא התימ השנועש) הוורעה לע אבה
.(ג ,גכ םירבד) " 'ה להקב רזממ אובי אל" רמאנ וילעו ,תורודה לכ ףוס דע וינב ינבו וינבו
.תרויג וא תרזממ אשייו ,לארשי תבב רוסא רזממ .רגל תרתומו לארשיל הרוסא תרזממ

,ללכ םיספות ןישודיקה ןיא ,תרכב וא התימב ןהירוסיאש תוירעה ןמ תחא שדיקש ימ
.השיאה השדקתנ אל וליאכו

.רשכ דלווה ,ול הדליו שיאל השדקתנ אלש היונפ

תוירעל תוינשו השע ,ואל ירוסיא
."השודק ירוסיא" וא "ןיוואל ירוסיא" םיארקנ תרכ שנוע םהב ןיאש האיב ירוסיא
לארשי תב ,לארשי ןבל תרזממ ,ןהוכל הנוז וא ,השורג ,לודג ןהוכל הנמלא :םהיניב
וא ינשה הלעב תמ ךכ רחאו ,האשינו השרגתנש השיא .רזל המבי ,היוג ,רזממל
.לעובה לעו הלעב לע הרוסא התנזש השיא .ןושארה הלעבל רוזחל הרוסא ,השריג

םירתומ םהו ,הנוהכה ןמ םילספנ םירכזה :"םיללח" וינב ,ול הלוספה השיא אשנש ןהכ
תויהל קיספמ וניא הז ןהכ .ןהכל אשניהלמ תולספנ תונבהו ,ןהכל הרוסאה השיא תאשל
ח"וא) .םיפכ אשונ וניאו ןושאר הרותל הלוע וניא :ןהכה תויוכז תא דבאמ אוה לבא ,ןהכ
.(מ,חכק

ןוויכ ,"השע" ירוסיא םה הלא .לודג ןהוכל הלועבו ימודאו ירצמ :השולש םה השע ירוסיא
('ט ג"כ םירבד) רמאנש ללכמ אלא ,"אובי אלו" ,ואלב םרוסיא תא הבתכ אל הרותהש
,םירוסא ימודאו ירצמ לש ינשו ןושאר רודש ךכמ םידמול ,"להקב םהל אובי ישילש רוד"
חקיי אלש םידמול "חקי הילותבב השיא אוהו" (ג"י א"כ ארקיו) ןהוכה לע רמאנש ןוויכמו
.השעכ אוה ירה השע ללכמ אבה ואלו .הלותב הניאש השיא

תשא ,םאה יחא תשא :ןהיניב .םירפוס ירבדמ ןרוסיאש תוירע תצובק :ןה תוירעל תוינש
רוסיאב תורוסא םישנ םירשע .דועו ןהוכל הרוסאה (הצלחש השיא=) הצולח ,ויבא יבא
.ו,א תושיא תוכלה ,ם"במרב ןטוריפו "תוירעל תוינש"

תוינשו השעו ואל ירוסיאב ,םהב םיספות םניא ןישודיקהש ,תרכו התימ ירוסיאל דוגינב
,הלא םירוסיאב ול הרוסא איהש השיא שדיקש םדא ןכלו ,םיספות ןישודיקה תוירעל
הל תתל ותוא ובייח םימכח לבא ,רבד לכל שיא תשא איה השיאה ,ףקות שי ןישודיקל
.טג

תבורעת יאושנ
אלא ,ןישודיק םניא החפש וא היוג שדקמה" :םיספות םניא םירכנל םידוהי ןיב ןיאושינ
- לארשי תב שדיקש דבעו יוג ןכו .ןישודיקה םדוק התייהש ומכ ןישודיקה רחא איה ירה
,ונוצרמ הרז הדובע דבוע אוהש יפ לע ףא ,שדיקש רמומ לארשי .ןישודיק םהישודיק ןיא
לש ונידש הביסה .(וט ,ד תושיא ם"במר) "טג ונממ הכירצו ,םירומג ןישודיק ולא ירה
,ותודהי תא תוחמל לוכי םדא ןיאש ללגב איה ,רומג ידוהי ןידכ אוה הז ןיינעל רמומ ידוהי
עגרמ ,יוג ןכ ומכ .וילע הרותה תובוח לכו ידוהי אוה ותד תא ריממ אוהש העשב םגו
,ידוהי ראשנ אוה ,ותד תא רימהו בשו רזח םא םגו ,רבד לכל ידוהי בשחנ אוה רייגתהש
.םיספות וישודיקו

רחא ךלוה הלא םילוספ ןיאושינב דלונה ןבה .תוירע ירוסיא ללכב םה תבורעת יאושנ
.יוג אוה ,היוג םאה םאו ,ידוהי אוה ,היידוהי םאה םא :םאה

תיב תתימ וב ןיאש יפ לע ףא ,הז ןווע" :הלא םירבד ם"במרה בתוכ תבורעת יאושנ לע
ונב הוורעה ןמ ןבהש .ותומכ תוירעה לכב ןיאש דספה וב שיש ,ךיניעב לק יהי לא ,ןיד
,ונב וניא תירכנה ןמ ןבהו .רזממ אוהש יפ לע ףא ,בשחנ לארשי ללכבו ,רבד לכל אוה
הז רבדו .'ה ירחא תויהלמ ותוא ריסמ - 'ירחאמ ךנב תא ריסי יכ' ('ד 'ז םירבד) רמאנש
ירוסיא) "וב לועמלו 'ה ירחאמ בושלו ,םהמ ה"בקה ונלידבהש הרז הדובעב קבדיהל םרוג
.(ט-ח ,בי האיב

?ןבה סחייתמ ימל
:באה רחא ךלוה ןבהו ,החפשמ םירצוי ןיאושינה ,םירשכ ןיאושינב ואשינש השיאו שיא
.לארשי ןבה - ונתחתהש לארשיו ןהוכ תב ;ןהוכ ןבה - ונתחתהש תילארשיו ןהוכ

.היונפ ןיד יפ לע תראשנ היידוהיה ירהש ,ןיאושינ ןאכ ןיא ,ירכנ םע הנתחתה היידוהי םא
- ירכנו היידוהי :םאה רחא ךלוה ןבה הזכ הרקמב .החפשמ םירצוי םניא הלא ןיאושינ
.ירכנ ןבה - היירכונו ידוהי ;ידוהי ןבה

תופקשה יתש ןיב ערקנ דלי וב בצמ ןכתי ןכל .באה דחא דימת ךלוה ןבה ,תימלסומה הכלהב]
יפל ימלסומו ,תידוהיה הכלהה יפל ידוהי אוה ,הידוהילו ימלסומל דלונש דלי :תורתוס
תופקת ןהיתשש תוכרעמ יתש ידי לע םימרגנה ,הלאכ םיבצמ .ימלסומה ןידה תיב תקיספ
[.ןורתפל תושק תויעב םירצוי - לארשי תנידמב

בי הנשמ ג קרפ ןישודיק
היוול תנהוכ וז ?וזיאו .רכזה רחא ךלוה דלוה ,הריבע ןיאו ןישודק שיש םוקמ לכ
.לארשילו יוללו ןהכל ואשינש ,תילארשיו

ןהכל הנמלא וז ?וזיאו .םוגפה רחא ךלוה דלוה ,הריבע שיו ןישודק שיש םוקמ לכו
.רזממל לארשי תב ,לארשיל תרזממ ,טוידה ןהכל הצולחו השורג ,לודג

?הזיאו .רזממ דלוה ,ןישודק םירחא לע הל שי לבא ,ןישודק וילע הל ןיאש ימ לכו
.הרותבש תוירעה לכמ תחא לע אבה הז

החפש דלו הז ?הזיאו .התומכ דלוה ,ןישודק םירחא לע אלו וילע אל הל ןיאש ימ לכו
.תירכנו

:ןיאושינ לש םינוש םיגוס ןיב הניחבמ הנשמה
תבו לארשי ;ןהכ ןבה - תילארשיו ןהכ .באה רחא ךלוה ןבה םהב ,םיליגר ןיאושינ
.לארשי ןבה - היוולו לארשי .לארשי ןבה - ןהכ__
אשנש ןהכ :םוגפה רחא ךלוה ןבה ,רוסיא םהב שי לבא ,ףקות םהל שיש ןיאושינ
.הנוהכה ןמ לספנו ,ללח אוה ןבה ,השורג__
םע ןתחתהל לוכי םהמ דחא לכ לבא ,הזה יפיצפסה גוזל םירוסא םהש ןיאושינ
.רזממ ןבה ,ותוחא תא אשנש חא :המגודל .רחא ידוהי__
.םאה רחא ךלוה ןבה ,תבורעת יאושנ ומכ ,ללכ םילח םניאש ןיאושינ

.

וט ,טי קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר

רמאנש ,רכזה רחא ךלוה דלוהו ,הזב הז אובל ןירתומ םילארשיו םיולו םינהכ
ומא תיב ןיאו ,ותחפשמ איה 'ויבא תיב' - "םתובא תיבל םתוחפשמ לע ודליתיו"
.ותחפשמ

הנוגע :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח