ןיאושינו ןישודיק

ןיב םירשקמ ןיאושינה .לארשיב שדח תיב תמקהל תושרדנה תולועפה םה "ןיאושינ"
תועובקה תודחוימ םיכרדב אלא קוריפל תנתינ הניאש החפשמ םירצויו ,השיאל שיאה
.הכלהב

: םיקלח השולשל תוקלחתמ ןיאושינה תולועפ
ןיכודיש (1)
ןישודיק (2)
.ןיאושינ (3)
םיכפוה ןיאושינה ירחא קר לבא ,גוזה ינב ןיב תידדהה הקיזה תא ריבגמ בלש לכ
.לארשיב החפשמ תויהל םיינשה

ןיכודיש
םיארוק הז דמעמל .אשניהל הזל הז םיחיטבמ םה וב דמעמב רצונ גוז ינב ןיב רשקה
.גוזה ינב ןיב ןושארה רשקה רצונ וב דמעמה והז ."ןיכודיש" הכלהה ןושלב
שוריפ והז .שגפיהל גוזה ינבל תמרוגה הלועפל "ןיכודיש" חנומה םויכ דחייתנ םעה תפשב
םויה ףילחה הכלהה ןושל לש "ןיכודיש" חנומה תא .ירוקמה גשומה םע רשק ול ןיאש שדח
ןושלב .ןתחתהל טילחהש גוזל "םיסרואמ" םיארוק םויה לש תירבעב :"ןיסוריא" חנומה
.וכדתשה םהש הז גוז לע רמול ןתינ הכלהה
ורוקמו ,תורודה תצורמב תוחתפתה רבע (םעה ןושלב "ןיסוריא") "ןיכודיש"ה דמעמ
הדבועהמ דומלל שי דומלתה תפוקתב ןיכודישה לש םתובישח לע .םיארומאה תפוקתב
ינקתמ לש תירקיעה םתנווכ .ןיכודיש אלב השיא שדקמה תא םישינעמ ויה םיארומאהש
.תעד בושיי אלבו הזפוחב םיכרענה ןישודיק עונמל התייה ןיכודישה

.תובורמ תונכה תבייחמ ןיאושינה תכירע :תפסונ הרטמ ןמזה תצורמב הפסונ ןיכודישל
,ןיאושינה ועצבתי םנמאש תואדו ךותמ ,הנותחל יוארכ ןנוכתהל דצ לכל רשפאל ידכ
הלכה תא תאשל בייחתמ ןתחה יכ םיעבוק םכסהב .בייחמ םכסה ידיל םיאב םידדצה
םיבייחמ םיאנת ףיסוהל ,ןבומכ ,רשפא .הנותחה ךרעית ובש דעומה תא ןכו ,השיאל
.גוזה ינב ןוצרכ ,םירחא

םיגהונ תודע הברהב .ןיאושינה וכרעיי םהבש םיאנתה רמולכ ,"םיאנת" יורק הז םכסה
.םידע וילע םיתחהלו רטשב םיאנתה תא בותכל

םינשמ םיאנתה ןיא ךא .אשניהל םבייחמו ,הזל הז גוזה ינב תא רשוק םיאנתה םכסה
ינב .הרותב רוקמ לכ ןיכודישל ןיא ףאו ,תיתכלה הניחבמ גוזה ינב לש םדמעמ תא
.תושיא לש רשק לכ םהיניב רצונ אלו ,ויהש יפכ םיקוור םיראשנ גוזה

ןיאושינו ןישודיק
רשק ."ןיאושינ"ב רמג ידיל עיגמו ,"ןישודיק"ב ליחתמ גוזה ינב ןיב תושיאה רשק
השיאה .םישנאה רתי לכ ןיבל םניב לידבמו ,הזל הז גוזה ינב תא דחיימ ןישודיקה
ינב תא דחאמה השעמ השענ אל ןיידע לבא ,ןישודיקה םע דימ םלועה לכ לע תרסאנ
ינב ויתובקעבש ,ןיאושינה אוה דחאמה השעמה .הז לע הז םירוסא ןיידע םהו ,גוזה
הז םינוש - ןיאושינהו ןישודיקה - הלא ינש .ןידכ האושנה החפשמ תויהל םיכפוה גוזה
ליגב) הרענל ןיאושינה וכרענ דומלתה תפוקתב .םינוש םנמזב ושענ ףא םרוקמבו ,הזמ
הלכה התייה הלא םישדוחב .םהירחא םוי 30 תרגובלו ,ןישודיקה רחא שדוח 12 (12.5
ונימיב .ןיאושינל ןישודיקה ןיב הדרפהה תא ולטיב םימודק םימיב רבכ .היבא תיבב
.הפוחל תחתמ םידמוע גוזה ינבשכ ,דחא דמעמב ןיאושינהו ןישודיקה םיכרענ

ןיב הנושארה תורשקתהה תויהל ןיכודישה וכפה ,ןיאושינהו ןישודיקה תא ודחיא רשאכ
םיגדמ (1291) א"נ 'ה תנשמ ןיכודיש רטש .ןיסוריאה תא ופילחה ןיכודישה .גוזה ינב
:תאז
רכזנה ןועמשב הביחתנו ,ןישודיק םוקמב ,וישכעמ םלש ןיינקב החקל דועו...
םוש ילב ,בורקה אבה ומחנ תבשב לארשיו השמ תדכ ול אשניהלו ,ךדושמכ
םיבותכה םיאנתה לכב ךדושמה ןועמש הדוהו הצר ןכ םגו .בוכיעו רוערע
האלב אשנייו ןתחתיש ,גהנמכ ,ןישודיק םוקמב ,םלש ןיינקב חקלו ,הלעמל
(י"ר ןמיס ג"ח ,א"בשרה ת"וש) .לארשיו השמ תדכ ,ל"נה ןמזב ל"נה
גוזה ינב תא בייחמה ,ןיינק ךרענ ךודישה ןמזב יכ הארמ ןיכודישה רטש לש הז עטק
,לבקתנש גהנמה יפכ ,ןישודיק םוקמב אוה הז ןיינק יכו ,(בורקה ומחנ תבשב) ןתחתהל
.ןיאושינה ןמזל דע םיחדנ ןישודיקהש

ןישודיק

תורדגה
"שדיק" אוה ,"...יל תשדוקמ תא ירה" רמואו ותשאל תעבטה תא דנוע ןתחה רשאכ
ןושלב ךא ,םויכ וננושלב הז השעמ יורק ךכ ."ןישודיק" השעמ השענו ,ותשא תא
השיאה לש התשודק תא אטבל םג אב "ןישודיק" חנומה ."ןיסוריא" ול םיארוק ארקמה
.וז השודק ללחל רוסיאה תאו תסרואמה

.ארקמב םש ןיא ןתחתהל גוזה ינב תטלחהל :םמכסנו רוזחנ םיחנומה ןיב ןיחבהל ידכ
תעבט ןתונ ןתחהש רחאל ."ןיסוריא" םויה ונתפשבו ,"ןיכודיש" הזל םיארוק הנשמב
ןושלב "תשדוקמ"ו ,ארקמה ןושלב "תסרואמ" השיאה ,"...תא ירה" רמואו ותשאל
רחאל דימ :תוטעמ תוקד ךשמנ אוה יכ ,םעה תפשב םש הז בצמל ןיא םויכ .הנשמה
עיפומ אל ארקמב ."םיאושנ" גוזה ינב הפוחה רחאל .ןיאושינה םיכרענ ןישודיקה
חקי יכ" ,(גי ,בכ םירבד) "השא שיא חקי יכ" :"חקל" חנומה יוצמ ומוקמבו ,הז יוטיב
.(א ,הכ תישארב) "הרוטק המשו השא חקיו" ,(ה ,בכ םירבד) "השדח השא שיא

הנותח/הפוח
תעבט תניתנ
ידכ תורשקתה
ןתחתהל
החיקל
ןיסוריא
___ ארקמב םשה
ןיאושינ
ןישודיק
ןיכודיש
הנשמב םשה
ןיאושינ
___ ןיסוריא
םויכ םשה


ןישודיקה השעמ
:םיניינע השיש םינייפאמ ןישודיקה דמעמ תא
ןישודיקה השעמ (1)
םידע (2)
הרימא (3)
ןיסוריאה תכרב (4)
םישנא ןיינמ (5)
.ןישודיק רדסמ החמומ בר (6)
ןישודיקה ןיא םהמ דחא רדעהבו ,הרות ןידב םרוקמ ;םייחרכה םינושארה תשולש
,םמייקל הבוחו ,םהיתורודל לארשי ילודג ידי לע ונקתנ םינורחאה תשולש .םיספות
.םעוציבב הנתומ וניא ןישודיקה ףקות לבא

ןישודיקה השעמ (1)
הוושה דצה .האיבב וא רטשב ,ףסכב :םיכרד שולשב השיא שדקל רשפא הרות ןיד יפל
ףסכ השיאל ןתנ שיאה םא לבא ,ןישודיק םשל תושעיהל םיכירצ םהש אוה הלא לכב
.תשדוקמ הניא איה ,הנתמב

תא ירה" בותכ ובו ךמסמ םידע ינש ינפב השיאל רסומ שיאה רשאכ םה רטש ישודיק
שיאה תומש וב םירכזנו ,ןישודיק ותועמשמש רחא חוסינ וא ,"הז רטשב יל תשדוקמ
איה הז ידי לע יכ העדויב ותוא תלבקמ השיאהו ,םישורדה םיטרפה רתיו השיאהו
,ןישודיקה תא םירצויה םה רטש ישודיק .הבותכה םע רשק ןיא הז רטשל .שיאל תשדוקמ
םיגהונ םניא רטש ישודיק .לעבה תובוח תא טרפמה ךמסמ אוה הבותכה רטש דועב
.םויה

,"וז האיבב יל תשדוקמ תא ירה" םידע ינש ינפב שיאה רמא םא םה האיב ישודיק
ןישודיק לש וז הרוצ .תשדוקמ איה ירה ,הילע אבו ןישודיק םשל םהינפב המע דחייתהו
ןמיס הב וארש ינפמ ,הילע ורזג ל"זחש םיאצומ ונא דומלתבו ,םודק ןמזב רבכ התחדנ
וישודיקש ףא לע ,תודרמ תוכמל יופצ היה וז ךרדב שדיקש ימו ,הפצוחו תוצירפ לש
ראוביש יפכ ,םייחרזא ןיאושינל רשאב תובישח שי ןישודיק לש וז הרוצל .םיספות
.ךשמהב

.יפסכ ךרע ול שיש רבד לכ ושוריפ "ףסכ" .דבלב ףסכ ישודיקב םישדקמ םיבר תורוד הזמ
בושחל העטת השיאה וב בצמ עונמל ידכ .תעבטב םויכ םישדקמ לארשי תוצופת לכב
ינבא אללו התרוצב הטושפ ,בהז תעבטב םישדקמ ,יתימאה הכרעמ רתוי הווש תעבטהש
.שדקמה שיאה לש ושוכר תויהל תבייח תעבטה .ןח

םידע (2)
ןתחל אלו הזל הז םיבורק םניאש ,םירשכ םידע ינש ינפב תויהל בייח ןישודיקה השעמ
.ףקות ילעב ןישודיקה ןיא םהידעלבו ,ןישודיקה השעממ קלח איה םתוחכונ .הלכל וא
םה ןיא - םידע ויה אל ןיאושינה תעשבש רמוא אוה לבא ,יושנ גוזכ ומצע גיצמ גוז םא
.םיאושנ

הרימא (3)
תעבטה תא ןתונ אוהש םידעלו הל ראבל בייח ןתחה השיאה ידיל תעבטה תריסמ תעב
,ןיסוריאה תכרב תא רמא (ןתחה לש וחולשכ) ןישודיקה רדסמ ברהש רחאל .ןישודיק םשל
ידכ תאז השוע אוהש הל רמואו ,הלכה לש תינמיה העבצא לע תעבטה תא ןתחה םש
,בכעמ וניא חסונה ."לארשיו השמ תדכ וז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה" :הזב ול השדקל
םשל השענ לכה יכ וניבה םהינששו ,השאה תא שדקמ לעבהש רורבב הארמה חסונ לכו
.ןישודיק דבעידב רצוי - לארשיו השמ תדכ ןישודיק

(ןישודיקה) ןיסוריאה תכרב (4)
.ןיי סוכ לע ןיסוריאה ינפל םיכרבמ הכרבה תא .ןישודיקה דמעמל הכרב ונקית ל"זח
.ןיסוריאה תכרב תא םיכרבמ ךכ רחאו ,הליחת ןייה לע םיכרבמ

:אוה הכרבה חסונ
תא ונל רסאו ,תוירעה לע ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא ,ה"מא ,'ה התא ךורב"
,'ה התא ךורב .ןישודיקו הפוח ידי לע ונל תואושנה תא ונל ריתהו ,תוסוראה
".ןישודיקו הפוח ידי לע לארשי ומע שדקמ
:םיאשונ השולש םירכזומ ןיסוריאה תכרבב
םע ,החפשמ תבורק םע ןיאושינ וא תושיא יסחי ,תוירע רוסיא :"תוירעה לע ונוויצו".א
.דועו תירכנ םע ,שיא תשא__
ןיסוריא :"ןישודיקו הפוח ידי לע ונל תואושנה תא ונל ריתהו תוסוראה תא ונל רסא".ב
קרו ,ןהיסורא לע תורוסא תוסוראה .גוזה ינב ןיב תושיאה רשק תא םימילשמ םניא__
.תורתומ ןה ןישודיקהו הפוחה רחאל__
תרגסמש הדבועהמ תעבונ לארשי תשודק :"ןישודיקו הפוח ידי לע לארשי ומע שדקמ".ג
.ןישודיקו הפוח ידי לע תנגרואמ החפשמה ייח__

םישנא ןיינמ (5)
השאה ,רתסב השיא ושדיק יכ ועידוה םישנא :הרומח תיתרבח היעב וויה רתס ישודיק
תויעבל םרג רבדהו ,תקפקופמ התיה םתונמאנ םיתעלו ,ועיפוה םידע .רבדה תא השיחכה
.רתסב ןישודיק תוענומה תונקת וגיהנה וז היעב לע רבגתהל ידכ .תוכובס תויתכלה

.דרפסב תוליהק הברהב תימרתו רתס ישודיק דגנ תונקת וטשפתה 14-הו 13-ה האמב
היבא םש ויהישו ,הרשעב אלא שדקל אלש המכסה שי םיבר תומוקמב :דיעה א"בשרה
שולשל וגהנוה הלאה תומכסהה .(ד"יש ןמיס ד"ח ת"וש) להקהו ןזחהו ,היתובורקמ וא המאו
:תורטמ
.לארשימ הרשע לש דמעמ ושרד ,םיברב ןיאושינה םוסרפ םשל
היתובורקמ תחא וא המיאו היבא תמכסה ושרד ,ןישודיקה לע יתחפשמ חוקיפ םשל
.השיאה לש__
ןזח .להקה ןזח םג סכטב ףתתשיש וגיהנה ,ןישודיקה רדס לע ירוביצ חוקיפ םשל
לע הנוממ םג היהש ,להקה חכ אבכ דרפס תוליהקב הבושח הדמע ול התייה להקה__
ןישודיק רדס ,ןמיירפ) .סנקו םרח לש שנוע עבקנ םיניירבע דגנ .הבותכה רודיס__
.(וס ,ןיאושינו__

ןישודיק רדסמ בר (6)
תועט ללגב תולעל םילולע םיבר םיכוביס .ןישודיק ינידב יקבה בר רדסמ ןישודיקה תא
לש הטלחהב .ךכל ךמסומה בר ינפב וכרעיי ןישודיקהש וניקתה ךכ לעו ,ןישודיקה רדסב
:רמאנ תישארה תונברה תצעומ
אל םא ,ןיאושינ-ןישודיק רדסל לארשיב ברו שיא לכ לע רוסאל םירזוג וננה
תישארה תונברה לש הדי תמיתחו הבתכ יפ לע הלא םידיקפתל הנמתהו ךמסוהש
לש םרדג ץרופ אוה ירה ,תושרב אלש תאז השועה לכו .לארשי ץרא ירעבש
.םינושאר
וליאו ,ןתחה השוע ןישודיקה תלועפ תא ;הלעבל השיאה תא שדקמה אוה ברה אל :שגדוי
.ןידכ אהיש השענה לכ לע חקפמ ברה

.ונברוחב דמועה שדקמה תיב תא ריכזהל ידכ ,תיכוכז סוכ רבוש ןתחה ןישודיקה רחאל

ןישודיק רודיסב ברה לש ודמעמ

דצ דומע ,ןיאושינו ןישודיק רדס ,ןמיירפ םהרבא :ךותמ


הפגמה תוריזג ירחא ,14-ה האמה עצמאב תפרצו זנכשא תוליהק לש ןוגראה שודיח םע
דע ןיכודישה ןמל ,ןיאושינה תדמעהו םינברה תכימס תא אניוומ יולה ריאמ ברה ןקית ,הרוחשה
עובקה גהנמה זנכשאו תפרצ תוליהקב לבקתנ זאמ .ריעה בר תחגשה תחת , הפוחל הסינכה
דעב רכש לבקל םינבר וליחתה ו"טה האמב .ןיאושינו ןיסוריא תכרב ךרבמ היה ימוקמה ברהש
.הנותחה רדסב םתופתתשה

בתכ ,גרופשנגרב אנורבמ לארשי ברה לש תונברה תקזח תא (ו"ירהמ) לייו בקעי ברה רשיאשכ
ןיטג ןתיל ןה ,ומצעל הבישי עובקל ןה םימרב ותואישנ גוהנל אנורב י"רהמ לוכיו" :אוהה להקל
ת"וש) "ודיב החמי אל םדא םושו ,ןיאושינו ןיסוריא תכרב ךרבלו ,תוארוה תורוהלו ,תוצילחו
.(אנק 'יס ו"ירהמ

םושמ הב ןיא התררשו הרות רתכ יכ ,קרופשנגר להקל ותרגאב בתכ ןילרסיא לארשי ברה םגו
שמשל דחא לכ לוכי ןכלו) הב תוכזל הצורש ימ לכל תרקפומו תחנומ איה ירהש ,לובג תגשה
הצילחו ןיטגמ םיגיהנמה סיכל לופייש סרפה תמחמ ,רבדב הסנרפ חופק שיד םושמ יאו .(תונברב
רתיה אוצמל חרוטבו ,םישוב ונא הז סרפ לוביק לע - ןיאושינו ןיסוריא תכרב רכשו םישנ תעבשהו
םג אלא זנכשאב קר אל ,ןיאושינמ רכש לבקל גהנמה טשפתנ תאז לכב .(חכק 'יס כ"ופ) ןבורל
.הל הצוחמ

אל ןישודק ביטב עדי אלד ןאמ םימכח ורמא :קרבנבבב ץני ם"רהמ עבק רבכ ו"טה האמה ףוסב
תכרב םדא םוש השעי אלש ונינומדק וגהנש הפי גהנמ ךכל ,(א ,ו ןישודק) םהמיע קסע ול אהי
ם"רהמ ת"וש) תונידמה ולא לכב גהנמה ןכו ,גיהנמו בר רתיהבו תושרב םא יכ ןיאושינו ןיסוריא
ריע רבח וא ריעה בר לע לאשנ ץנימ ם"רהמש ךכ ידכ דע שרתשנ הז גהנמ .(טק 'יס ץנימ
וא באה לע םישולש ךות םילבא םתויהב ךרבל םהל רתומ םא ,ןיסוריא תכרב ול ןתיל םיגהונש
.(ופ 'יס םש) ריתהל הרוהו ,םאה לע

רדסמ"ל היהנ אוהו ,ותונבר זוחמ לכב ןישודיקה רודיס לע ןילופונומה תא ריעה בר לביק ךכ
חוקפ תחת היפגאו זנכשאב ןיאושינהו ןישודיקה רדס לכ דמעוה הזב .ולילגב ךמסומה "ןישודיק
.ונימי דע םיזנכשאה לש ןיאושינה סכט לכ לע ומתוח תא עיבטה הז ןוקית .ריעה בר

ברה תושרב אלש שדיקו רבעש ימ יכ ,יטפשמ קוזיח רסוחמ היה הז ןוקיתש שיגדהל ונילע ךא
.םירומג ןישודק ויה וישודיק ,ותופתתשה ילבו

ןיאושינהו ןישודיקה דוחיא


.ןיאושינהו ןישודיקה לש םדוחיא אוה לארשי תודע בורב רבכמ גהנוהש רבדה

רקיעב ויה ןיאושינל (ןישודיקה) ןיסוריאה תדמצהלו ןיסוריאה תפוקת לוטיבל םימרוגה
השיאה דחא דצמ :םיסרואמה לש םדמעמב הריתסה בקע ורצונש םייתכלהה םיכוביסה
.ןיאושינל דע הלעב לע הרוסא איה תאז םע ךא ,שיא תשאכ איה תסרואמה

ןעוט שיאה רשאכ תויעב ןימזמ הז רבד .דבלב םידע ינש ינפב תושעהל םילוכי ןיסוריא
ןיסוריאה תדמצה .תאז השיחכמ השיאהו ,(תרחא הנידמל וכלה םידעהו) סראש
.היימר ישעמ לע השקמ ןיאושינל

ורק .וירוה תיבב שיא רוגל םיכישממ םהו ,הזל הז םירוסא ןיידע גוזה ינב ןיסוראה רחאל
הלביק אלש ןוויכ ,אשניהל הלכי אל השיאהו ,םלענו ריעה תא בזע ןתחה םהבש םירקמ
השעמ ללגבו ,אשניהל אלש וטילחהו ,וטרחתה גוזה ינבש הרק ףא םימעפ .טג השדקממ
.ןהוכל הרסאנ איהו ,טג הכירצ השיאה התייה ןישודיקה

תחת ,דחא דמעמב םיכרענ ןיאושינהו ןישודיקה םא ןנורתפ לע תואב הלאה תויעבה לכ
.ותמלשהל ףא אב אוה םיינשה ןיב תושיאה רשק ליחתמ הבש העשבו ,הפוחה

תחאל הבושתב בתכ א"בטירה .הפוחה תעשב שדקל גהנמה טשפתנ 14-ה האמב
:תוליהקה
,ןיכודיש תעשב תונולבס תתלו ,ןישודיק אלב ןיכודיש תושעל םכריע ינב לכ גהנמ
.תונתמ ןתי ןכ ירחאו שדקיש דחא ןיאו ,הפוחה תעשב םישדקמ ךכ רחאו
(ג"מ ןמיס ,םישנא ערז ת"ושב ןכו ,טי ,א"בטרה ת"וש)
חלוש ןיסוריאה רחאל םינתח גהנמ :ןיסוריאה ירחא ןתונ ןתחהש תונתמה ןה תונולבס
.(א,נ ןישודיק) .ןמש ידכו ןיי ידכו תוריפו םיטישכת ותשא דובכל וימח תיבל ןתחה
,ןישודיקה ירחא אלו ,ןיכודישה ירחא תונולבסה תא תתל אוה גהנמהש ,רסומ א"בטירה
.הפוחה ןמזב םה ןישודיקה ירהש

:יללכ גהונכ גהנמה תא שארה ןב בקעי יבר איבמ ,רזעה ןבא רוטב
ןיסוריא תכרב ךרבמ ךכלה ,הפוח תעשב אלא סראל ןיגהונ ןיא (וישכע=) אנדיאהו
(בס רזעה ןבא רוט) .הז רחא הז דחי ןיאושינ תכרבו
תא תראתמ (1444 רטפנ) 15-ה האמב רי'גלאב בר ,ןראוד חמצ רב ןועמש יבר לש הבושת
הטיחסמ תונבה לע הניגמ איהש ךכב ,הפוחה תעשב קר סראל הנקתה לש התובישח
:ןוגיעמו
השיאהו ,םיה תנידמל וכלהו ,ינולפו ינולפ ינפב ךיתשדיק השיאל רמואה :הלאש
?קפסמ טג הכירצהלו וירבדל שוחל והמ .ותוא תשחכמ

...הנגעלו וירבדל ללכ שוחל ןיאש ,ןאכ האור ינא םיטושפ םירבד :הבושת
לגר ףכ ךרדמ םיבושחה תונב והי אלש םושמ ,הזב רימחהל ןיאש תרמאש המ םגו
.תרמא הפי - ונמע יצירפ ינב
השעמ ןיינע ךל בותכא ,ופקונ ובל היהי אלו הזב וילע םדא לכ בל ךומסיש ידכו
.תחא השיא שדיקש ןעטש דחא שיא ןיינעמ ,ל"ז א"בשרה ןמזב אקרוימב הרקש רחא
ןיד תיבב הזב דיעה אלו ,השדיק םידע ינש ינפבש ןעוט היה אוהש םירבדה ןיארנו
תוחפ הוורעבש רבד ןיאש םושמ ,הריתהו ,א"בשרה הזמ לאשנו .דחא דע אלא
...תשחכמב ןכש לכו ,םידומ םהינש וליפאו ,םיינשמ
ונבר רהזיו" :הזה ןושלכ ול בתכו ,א"בשרה לש ותארוהב טעב םידימלתה ןמ דחאו
ברה התא ימ" :ובישה הזה ןושלבו ,וילע סעכ ל"ז ברהו ."טג אלב ריתהל אלש
ןהלה ,ךיתוצע המה המו .ייתוחרוא רשיימו יתארוה לע ינריהזמ התאש ,לודגה
ותולכסב ומצע השועה ליסככ קר ךתוא האור יניא ,הנגעת ןהלה ,הנרבשת ייתוארוה
."ליסכ
םיצירפה ןמ דחא שדיקש רמול ,םהב וללעתיש םיצירפה ינפל לארשי תונב תופכל...
איצוהל וא ןגעל ידכ ,והומכ רחא ץירפ ול דיעיו ,םירישעהו םידבכנה תונבמ תחא
.הלבנ ץראה לכ האלמו ,הלוח הער וז - הדימ ןוממ

הנזי ,ץירע עשר ץירפ לכל ןירסאלו םיסכנ שונעל ןה ,התוא רודגל םהל יוארו ...
אוהש זעל הילע איצוי ,ובלב השיא דומחי יכ .רקפה לארשי תונב תושעל ץורפיו
,לארשיב תאזכ התארנ אל העבגה ימימ .ןוידפ הנממ חקיל וא הנגעל ידכ ,השדיק
תושעל וינפ זיעהל ץרפתמ לכ םיברקעבו םיצוקב ורסיו ורבדו הילע וצוע ןכ לע
.ךליאו הז םוימ לארשיב תאזכ
םדא שדקי אלש ,םכלהקב המודקה הנקתה התייה תאזה הצרפה רודגל ידכש הארנו
הנקתב לטומה סנקהמ ארייתיו ומצעמ שובי םדא לכש ידכ ,ןיאושינ תעשב םא יכ
ןמאנ וניאש ןוויכמש ,ללכ זעל הזב ןיא ןידה יפלש יפ לע ףאו ,הזכ זעל איצוהל אלש
ויהש םהיניב גוהנ היהש הארי לבא ,ששח ותוא ינפמ הנממ שורפל םדא םושל ןיא
(דנק ,א ץ"בשת תובושת) .וז הנקת ושע ןכ לע ,הנשרגיש דע הנממ םישרופ םימש יארי
תונקתה תא קזחל ידכו ,לארשי תוצופת לכב לבקתה אל ןיאושינהו ןישודיקה דוחיא
,רבדב הנקת תישארה תונברה הנקיתו הרזח ,ןיאושינה ןמזב ויהי ןיסוריאהש תועבוקה
תישארה תונברה תצעומ לש הטלחהב .הלאכ ןישודיק לע דיעיש ימ לכ לע םרח הליטהו
:רמאנ י"שת תנשמ
הז רוסיא .הפוח תעשב אלש סראלו שדקל לארשימ השיאו שיא לכל רוסא
ןיסוריאו ןישודיק לע דיעהל קקזנ אוהש לארשימ שיא לכ לע רומג םרחב ץבור
השיא ול סראש שיא לכ .וילע שנעיהל יוארש ילילפ אטוחל בשחנ אוהו ,הלאכ
.לארשיו השמ תדכ תותירכ טגב תאז ותסורא שרגל בייח ,הפוח תעשב אלש

השיאו לעב יסכנ ןיב הדרפה
דירפהל םיצור גוזה ינב םימעפל .םויה םג תישעמ תועמשמ שי ןיאושינו ןישודיק ןיב הדרפהל
השיאה יסכנב תויוכז ול ויהי אל לעבהש ןפואב ,השיאה יסכנו לעבה יסכנ ןיב תטלחומ הדרפה
.השיאה יסכנב ויתויוכזמ קלתסמ לעבה וב ,"ןוממ םכסה" םויה יורק הזכ םכסה .התשוריב וא
,היסכנב תויוכז לכ לעבל ןיא זא יכ ,ןיסוריא ינפל תויהל הלוכי הניא השיאה יסכנמ תוקלתסה
אוה שרויכ לעבה לש ודמעמ יכ ,הליעומ תוקלתסהה ןיא ןיאושינה רחאל .ןהמ קלתסהל לכויש
הרצונש העשב ,אופא ,תירשפא הדרפהה .ידדצ דח ןפואב ונממ קלתסהל לוכי לעבה ןיאו ,עובק
יכ ,אלמ ףקות הל ןיא ןיידע לבא ,ןישודיקה ןמזב הרצונ וז הקיז .לעבהו השיאה שוכר ןיב הקיז
ףא וא ,םהיסכנ תא דירפמה םכסהה לע םותחל גוזה ינב םילוכי וב ןמזה והז .ןיאושינ ויה אל
םידומע ,החפשמ יניד ,יקסבשרש) .השיאה ידיב לופיל םידיתעה םיסכנב תויוכז לעבה ןמ ללוש
(115-114

תונולבס
ויה ןיסוריאה רשאכ ,רבעב .ןיסוריאה רחאל הלכל ןתונ ןתחהש תונתמה םה "תונולבס"
ינב רשאכ םינתינ תונולבסה ויה ,הלעבל תשדוקמ השיאה התייה ןיסוריאה רחאלו ,"ןישודיק"
חולשל םיליגר םדא ינב םא ןויד שי דומלתב .הכלהה תניחבמ בייחמ רשקב םירושק רבכ ויה גוזה
.ןישודיק ויה םא קפסש םירקמב תועמשמ שי רבדל .םהינפל םג וא ,ןישודיקה ירחא קר תונולבס
שוריפ ,תונולבס השאל חלש םדא םא ,ןישודיקה רחאל קר תונתמ תתל םיליגר םדא ינב םא
ןיא ,ןישודיקה ינפל םג תונולבס תתל םיליגר םא .ןכל םדוק השיאה תא שדיק רבכ אוהש רבדה
,תובושת תויוצמ רפסה לש ינשה קלחב .םישדוקמ םיינשהש ךכל החכוה לכ תונולבסה חולשמב
.ואל םא ןישודיק ויה םא ןוידב הלוע תונולבסה ןיינע םהב

ןתנ יכ ןעוט ןתחה םימעפ ?ןישודיק םשל ונתינ םמצע םה םאה :ףסונ ןיינעב םירושק תונולבסה
,ןישודיק םשל ונתינ תונולבסה םא :תולאשה יתש תא ררבל שי זאו ,ןישודיק םשל תונתמה תא
.ןכ ינפל ושענש ןישודיקל החכוה אוה תונולבסה ןתמ םא ןכו

ןיא ןכלו .ןיכודישה בלשל םדקוה תונתמה חולשמ ,ןיאושינל ןישודיקה תא ודימצה רשאכ
גהנמהש ,א"בטירה רסומש המ הזו .גוזה ינב ןיב ןישודיק ויה יכ החכוה לכ תונולבסה חולשמב
.הפוחה ןמזב םה ןישודיקה ירהש ,ןישודיקה ירחא אלו ,ןיכודישה ירחא תונולבסה תא תתל אוה

א קרפ תושיא תוכלה ,ם"במר

הרות ןתמ ינפל ןיאושינ ירדס
הסינכמ ,התוא אשיל איהו אוה הצר םא ,קושב השיא עגופ םדא היה הרות ןתמ םדוק
לארשי ווטצנ ,הרות הנתינש ןויכ .השיאל ול היהתו ,ומצע ןיבל וניב הלעובו ותיבל
.השיאל ול היהת ךכ רחאו ,םידע ינפב הלחת התוא הנקי ,השיא אשיל שיאה הצרי םאש
".הילא אבו השא שיא חקי יכ" (ב"כ םירבד) רמאנש

ףסכב :תינקנ השיאה םירבד השלשמ דחאבו .םה הרות לש השע תוצמ ולא ןיחוקילו
ןה ולא ןיחוקילו .םירפוס ירבדמ ףסכבו ,הרותה ןמ רטשבו האיבב .האיבב וא רטשב וא
םירבד השלשמ דחאב תינקנש השיאו .םוקמ לכב "ןיסוריא" וא "ןישודיק" ןיארקנה
."תסרואמ" וא "תשדוקמ" תארקנה איה ,ולא

,הלעב תיבל הסנכנ אלו הלעבנ אלש פ"עא ,תשדוקמ תישענו ,השיאה תינקנש ןויכו
הכירצ שרגל הצר םאו ,ןיד תיב תתימ בייח הלעבמ ץוח הילע אבהו ,שיא תשא איה ירה
.טג

הרות ןתמ ינפל "השדק" ןיד
הרכש הל ןתונ ,איהו אוה הצר םא ,קושב השיא עגופ םדא היה ,הרות ןתמ םדוק
הרסאנ ,הרותה הנתנשמ ."השדק" תארקנה איה וזו .ול ךלוהו ךרדה םא לע התוא לעובו
לעובה לכ ,ךכיפל ."לארשי תונבמ השדק היהת אל" (ג"כ םירבד) רמאנש ,השדקה
.השדק לעבש ינפמ הרותה ןמ הקול ,ןישודיק אלב תונז םשל השיא

ג קרפ תושיא תוכלה ,ם"במר

?תשדקתמ השיאה דציכ
הווש וא ףסכ הטורפמ תוחפ ןיא ,שדקמ אוה ףסכב םא ?תשדקתמ השיאה דציכ
יל תא ירה' וא ,'יל תסרואמ תא ירה' וא ,"יל תשדוקמ תא ירה" :הל רמוא .הטורפ
התוא הנוקש ןעמשמש םירבד רמואש אוה שיאהו ,םידע ינפב הל ןנתונו ,'הזב השיאל
.ףסכה הל ןתיש אוהו .השיאל ול

ךל ינא ירה" ,"ךל תסרואמ ינירה" ,"ךל תשדוקמ ינירה" ול הרמאו ,איה הנתנ
הניא - אוה רמאו ול איה הנתנ םא ןכו .תשדוקמ הניא ,האנקה ןושל לכב וא ,"השיאל
.קפסב תשדוקמ וז ירה - איה הרמאו אוה ןתנ .תשדוקמ

הצריש רבד לכ לעו הלעה לע וא סרחה לע וא ריינה לע בתוכ ,רטשב שדיק םאו
הל ונתונו ,ולא םירבדב אצויכ לכו "יל תסרואמ תא ירה" וא ,"יל תשדוקמ תא ירה"
.םידע ינפב

.התעדמ אלא ובתוכ וניאו ,טגכ ,תשדקתמה השיאה םשל ותוא בותכיש ךירצו
,םידע ינפב ,התעדמ הל ונתנש פ"עא ,התעדמ אלשו המשל וא ,המשל אלש ובתכ
.תשדוקמ הניא

?ןישודיקה ןמזב םירמוא המ
אהיש אל ,השיא הנוק אוהש םניינע היהיש ךירצ ,שדקישכ שיאה רמאיש םירבדה
,"ךלעב ינירה" הל ונתנש רטשב בתכ וא הל רמאש ירה ?דציכ .הל ומצע הנקהש םניינע
בתכ וא הל רמא .ללכ ןישודיק ןאכ ןיא ,הזב אצויכ לכו "ךשיא ינירה" ,"ךסורא ינירה"
לכו "ילש תא ירה" ,"יל היונק תא ירה" וא ,"יתסורא תא ירה" ,"יתשא תא ירה" הל
.תשדוקמ וז ירה ,הזב אצויכ

םירבדה עמשמ היהיו ,וב תרכמ איהש ןושל לכב השיאה שדקל [תושר] שיאל שיו
,ןישודיקה יקסע לע השיאה םע רבדמ היה .ונראיבש ומכ ,האנקש ןושלה התואב
ןהו ליאוה ,לעב וא הדיב ןתנ אלא ,םולכ הל רמא אלו שריפ אלו ,שדיקו דמעו ,התצרו
רמול ךירצ וניא ,ןישוריגהו ןישודיקה ידע ןכו .שרפל ךירצ וניאו ,ויד ,ןיינעב ןיקוסע
.תשרוגמו תשדוקמ וז ירה ,שריג וא םהינפב שדיקש ןוויכ אלא ,"יידע םתא" םהל

שדקל וגהנ הבש ךרדה
,שדקמ ,רטשב שדקל הצר םא ןכו .ףסכ הוושב וא ףסכב שדקל לארשי לכ וגהנ .אכ
ידכ ,תודרמ תכמ ותוא ןיכמ ,האיבב שדיק םאו ,הליחתכל האיבב ןישדקמ ןיא לבא
.ןירומג ןישודיק וישודיקש פ"עא ,הז רבדב םיצורפ לארשי ויהי אלש

ןיכמ ,ןירומג ןישודיק וישודיקש פ"עא ,קושב שדקמה וא ,ךודיש אלב שדקמה ןכו .בכ
ןתמ םדוק התייהש השדקל המדיו ,תונזל לגרה הז רבד אהי אלש ידכ ,תודרמ תכמ ותוא
.הרות

ןישודיקה תוכרב
םדוק ךרבל ךירצ ,חילש ידי לע ןיב ,ומצע ידי לע ןיב ,השיא שדקמה לכ .גכ
םאו .תווצמה לכ םדוק ןיכרבמש ךרדכ שדקמ ךכ רחאו ,וחולש וא אוה ןישודיקה
רבכ השענש המ ,הלטבל הכרב וזש ,ןישודיקה רחא ךרבי אל ,ךריב אלו שדיק
.השענ

ונל רסאו ,תוירעה ןמ ונלידבהו ,ויתווצמב ונשדיק רשא ,ה"מא י"אב" ?ךרבמ דציכ .דכ
וז ".לארשי שדקמ ,י"אב .ןישודיקו הפוח ידי לע תואושנה תא ונל ריתהו ,תוסוראה תא
םש שי םא .רכיש לש וא ןיי לש סוכ לע וז הכרב רידסהל םעה וגהנו .ןיסוריא תכרב איה
םש ןיא םאו .שדקמ ךכ רחאו ,ןיסוריא תכרב ךרבמ ךכ רחאו הליחת ןייה לע ךרבמ ,ןיי
.המצע ינפב התוא ךרבמ ,רכיש אלו ןיי אל

י קרפ תושיא תוכלה

הסורא ןיד
ותסורא לע אבהו ,היבא תיבב איהש ןמז לכ םירפוס ירבדמ הלעבל הרוסא הסוראה
הילע אובל ול רוסא ,האיבב השדיק םא וליפאו .תודרמ תכמ ותוא ןיכמ ,וימח תיבב
.ול הנשירפיו ,המע דחייתיו ,ותיב ךותל התוא איביש דע ,היבא תיבב היינש האיב
.םוקמ לכב "ןיאושינ" ארקנה אוהו ,"הפוחל הסינכ" ארקנה אוה הז דוחייו

ןיאושינ :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח