ןיאושינ


:םיניינע השולש םיללוכ ןיאושינה
הפוחל הסינכ (1)
ןיאושינה תוכרב עבש (2)
.הבותכ (3)

הפוחה
םתיב תא תלמסמ איהו ,ןיאושינ םשל דחי םיאצמנ גוזה ינב ובש םוקמה איה הפוחה
תונוש תושיגל םרג רבדהו ,ל"זח ידי לע רסמנ אל הפוחה לש קיודמה רואיתה .שדחה
:תוירקיע תושיג שולש שי ."הפוח" גשומה רבסהב

.(א,הנ ע"הא) "הכרבה תעשב השיאה לע רדוס םיסרופש איה הפוחה" .א
העיריו תואסנולכ םידימעמש ,ונגהנמ ןיעכ איה הנווכה" :ראבמ "ןחלושה ךורע" לעב
היתחת םיסינכמו ,דחוימ םוקמב םדימעמו ,'הפוח' םעה ןושלב היורקו ,ןהילע השורפ
םינמיתה לצא ".הפוחה איה הלכה ינפ לע ףיעצה תסירפש םירמואה שיו .הלכהו ןתחה
(ה"ע ,וב-לכ) גוזה ינב לע תילט םישרופ

."ןיאושינ םשל ותיבל הלכה תא ןתחה איבהש איה הפוחה" .ב
ותיבל הלכה תא סינכה ןתחה רשאכו ,ןתחה לש ותיבל הסינכ איה הפוחה וז העד יפל
ןיאושינל העירפמ הניא ,וז העד יפל ,םירז םישנא תוחכונ .הפוחה הכרענ ,ןיאושינ םשל
תיבב הלכה רוקיב .ןיאושינ םשל ותיבל ותשא תא איבמ ןתחה :שגדוי) .(ן"ר) ולוחיש
(.ןיאושינל בשחנ וניא הסורא

אוהו ,הפוח ארקנה אוה הז דוחייו .המע דחייתיו ותיב ךותל ותלכ איביש איה הפוחה" .ג
.(וט ,י תושיא ,ם"במר) "םוקמ לכב ןיאושינ ארקנה
.םירז םישנא אלב דוחיי םג ךירצ ;הלעב תיבל הלכה תאבהב יד אל וז השיג יפל

השעמל גהנמה - הפוחה
,הפוחה תחת ןושאר סנכנ ןתחה .דחי םג תוטישה שולשב םיגהונ לארשי תודע בורב
תוכרב תא םירמוא ןישודיקה רחאל ;ןישודיקה תא םיכרוע םשו ,הלכה האב וירחאו
ךכ רחא .הנושארה השיגה יפל םיאושנ םהו ,הפוחה תחת םיאצמנ גוזה ינב .ןיאושינה
יתש יפל םיאשינ םה ךכבו ,םירז םישנא וב ןיאש ידדצ רדח ,דוחייה רדחל םיכלוה םה
.תונורחאה תושיגה

.עיקרל תחתמ ,ץוחב םיזנכשאה לצאו ,תיבה ךותב הפוחה תכרענ םידרפסה לצא

תחתמ גוזה תא םיאור םה .םירשכ םידע ינש ינפב םיכרענ ,ןישודיקל המודב ,ןיאושינה
םידרפס .דוחייה רדחל םיסנכנ םתוא םיאור םהו ,תוכרבה עבש תרימא תעשב הפוחל
.דוחיי = "הפוח" םישרפמ םניא םה יכ ,דוחיי רדח םיגהונ םניא

ןיאושינה תוכרב
עבש"ב םג תורמאנ הלא תוכרבו ;ןיאושינה תעשב רמול םימכח ונקית תוכרב עבש
הב םיפתתשמש הדועס רחאל ,הנותחה רחאלש התשמה ימי תעבשמ םוי לכב ,"תוכרב
תכרב ןישודיקה ןמזב .םימדוק "תוכרב עבש"ב היה אלש םדא הב חכונו םישנא ןיינמ
:תוכרבה חסונ הזו .ףוסב ןייה תכרב "תוכרב עבש"בו ,הליחתב ןייה
.ןפגה ירפ ארוב ,ה"מא ה"אב .1
.ודובכל ארב לוכהש ,ה"מא ה"אב .2
.םדאה רצוי ,ה"מא ה"אב .3
ןיינב ונממ ול ןיקתהו ,ותינבת תומד םלצב ,ומלצב םדאה תא רצי רשא ,ה"מא ה"אב .4
.םדאה רצוי ,ה"אב .דע ידע__
.הינבב ןויצ חמשמ ,ה"אב .החמשב הכותל הינב ץוביקב הרקעה לגתו שישת שוש .5
.הלכו ןתח חמשמ ,ה"אב .םדקמ ןדע ןגב ךריצי ךחמשכ ,םיבוהאה םיער חמשת חמש .6
הבהא ,הוודחו הציד ,הניר ,הליג ,הלכו ןתח ,החמשו ןושש ארב רשא ,ה"מא ה"אב .7
לוק םילשורי תוצוחבו הדוהי ירעב עמשיי ,וניקולא 'ה ,הרהמ .תוערו םולשו הווחאו__
התשממ םירענו םתפוחמ םינתח תולהצמ לוק ,הלכ לוקו ןתח לוק ,החמש לוקו ןושש__
.הלכה םע ןתחה חמשמ ,ה"אב .םתניגנ__

תאירב לע איה היינשה הכרבה .ןייב אלא החמש ןיא יכ ,ןייה לע איה הנושארה הכרבה
הכרבה .םהיאושינ םע ,התע םהילע שדחתמ ולוכ םלועה לכ ,הזה גוזה ינב ירהש ,םלועה
גוויזה לע איה תיעיברה הכרבה .וישכע רצונ אוה וליאכ ,םדאה תריצי לע איה תישילשה
ןמחנל ה"בקה דיתעש םילשוריו ןויצ לע איה תישימחה הכרבה .דחי םגוויז ה"בקהש
לע איה תישישה הכרבה .ותחמש שאר לע םילשורי תא תולעהל םדא בייח ןכש ,ןחמשלו
הידוה איה תיעיבשה הכרבה .המלש םתחמש אהתש הליפתו הידוה ,הלכו ןתח תחמש
ןתנש לעו הלכו ןתח לש םנוששבו םתחמשב לבת ינפ לע םייחה תא קיתמה רשא לע 'הל
.תוערו םולש ,הווחא ,הבהא םהב

אלא ,ויאושינ תעשב דדוב םדא וניא לארשימ םדאה .הברה תוללוכו ,תובחר ןה תוכרבה
םעה תא ,םילשורי תאו ןויצ תא רכוזו ,וארבש 'הל הדומ אוהו ,תורודה תרשרשב הילוח
.שדקמה תאו םילשורי תאו ותולגב אצמנה

הבותכה

רחאל וא םהיאושינ ימיב ותשא יפלכ לעבה תובייחתה תא טרפמה ךמסמ איה הבותכה
תעב הב ורבידש הפשה ,תימרא הבותכה לש הנושל .לעבה תומ וא ןישוריג בקע םתקספה
תא ,הנותחה םוקמ תא ,ךיראתה תא וב םיפיסומו ,עובק הבותכה חסונ .הבותכה תכירע
םידעה םימתוח הבותכה ףוסב .לעבה תויובייחתה לש יפסכה ךרעה תאו גוזה ינב תומש
ןיב הלכל רסמיהל הנכומ היהתש ידכ ,הפוחה ינפל הבותכה תא םיניכמ .(לעבה ףאו)
.תוכרבה עבש תרימא ןיבל ןישודיקה

הבותכה .ותשא תא שרגל לעבה לע תושקהל ידכ ,השאל הבותכ ןקית חטש ןב ןועמש
וישרויש וא ,ןישוריגה ןמזב ףסכ םוכס השאל םלשל לעבה לש העובק תובייחתה תללוכ
.(י"שרו ב ,די תבש) .השאה תבותכל םיארחא לעבה לש ויסכנ לכ .הינפל תומי םא ונתי

ותשא םע תוהשל םדאל ול רוסאש ןוויכ ,דבאת אלש התבותכ תא רומשל השיאה לע
.תרחא הבותכ ותשאל ןתונ לעבה ,הבותכה הדבא םא .הבותכ אלב תחא העש וליפא
.[הדבאש=] "אסכריאד הבותכ" םיארוק וז היינש הבותכל

הבותכה הנבמ
:םיקלח השולש הבותכב
לעבה בייחתמש תויובייחתהה (א)
תויובייחתהה עוציבל תויוברעה (ב)
.תומיתח (ג)

תויובייחתהה
:תויובייחתה שולש לעבה בייחתמ הבותכב
השאה תונוזמ .1
הבותכ תפסותו הבותכ ימד .2
.הינודנ תפסותו הינודנ .3

ןה הינודנהו הבותכהש דועב ,ןיאושינה ימיל ןה "תונוזמ"ב תולולכה תויובייחתהה
.לעבה תומ וא ןישוריג בקע ןיאושינה קוריפ לש הרקמל

תירבעל המוגרתב הבותכה חסונ

ונאש ןיינמל ,םלועה תאירבל ____תנש ___שדוחל םימי ___ ,תבשב ___ב (א)
_____ריעב ןאכ םינומ

ינאו ,לארשיו השמ תדכ השיאל יל ייה _____הלותבל הל רמא ____ש ךיא (ב)
לארשימ םישנא לש םכרדכ ,ךתיא סנרפאו ,תונוזמ ךל ןתאו ,ךתוא דבכאו דובעא
.תמאב םהיתושנ תא םיסנרפמו םינזו םידבכמו םידבוע םהש

הרותה ןמ ךל יוארה ףסכ ירניד םייתאמ תולותבה רהומ ךל ןתונ ינאו (ג)
.ץראה לכ ךרדכ ךיילא אבלו ,ךכרוצ לכו ךתוסכו ךייתונוזמו

תיבמ ול הסינכהש הינודנה וזו ,השיאל ול תויהל וז הלותב___התצרתנו (ד)
הטימ ילכב ןיבו שובל ידגבב ןיב ,םיטישכתב ןיב ,בהזב ןיב ,ףסכב ןיב ,היבא
.ףורצ ףסכ םיקוקז האמ ךס

םירחא ףורצ ףסכ םיקוקז האמ ךס דוע ולשמ הל ףיסוהו ל"נה ןתחה הצרתנו (ה)
ףיסוהו ,________ ךס ול הסינכה דועו .ףורצ ףסכ םיקוקז םייתאמ לכה ךס ,ןדגנכ
.__________ ךסל הלועה ,שילש ןדגנכ ןתחה הל

הידגב לכ דבל ,______ ךסל םילוע וז תפסותו וז אינודנ ,וז הבותכ לכ ךס (ו)
.הפוגל םיכיישה היצפחו היטישכתו

הבותכה לש תופסותהו הז הבותכ רטש תוירחא :ןתחה _____ ה"ה רמא הכו (ז)
ןיבמ ערפיהל ,יירחא יישרוי לעו יילע יתלביק הינודנה לע תופסותהו הינודנהו
,תונקל דיתע ינאש הממו םימשה תחת יל שיש ןיינק לכמו ,ייסכנבש האנהו בוטה
תוירחא םהל ןיאש םיסכנ ןהו (ידיינ אלד יסכנ) תוירחא םהל שיש םיסכנ ןה
תופסותהו הז הבותכ רטש םהמ ערפיהל ברעו יארחא אהי לוכה - (ןילטלטימ)
םייחב תויהב ןיב ,הז ןועריפל תיארחא אהת יפתכ לעש המילגה וליפאו ,ובש
.םלוע דעו הזה םויהמ ,ייח ימי רחאל ןיבו ,יתויח
ירטש לכ רמוחכ ןתחה וילע לביק ,ולא תופסותו ,הז הבותכ רטש תוירחאו
אתכמסאכ אל ,ל"זח ןוקיתכ םייושעה ,לארשי תונבב םיגוהנה תופסותו תובותכ
אלב בתכנש רטש=) תורטש ספוטכ אלו (םלש בלב הניאש תובייחתהכ=)
.(דומילל אלא ,ועצבל תובייחתה

בותכש המ לכב ,הלכה ______ל ןתחה ______תאמ ךכ לע ןיינק ונלביקו (ח)
.םייקו רירש לוכהו ,וב תונקל רשכש ילכב ,הלעמל שרופמו


.דע ______ןב ______םואנו ..... דע ______ןב ______םואנ
.______ןב ______,םותחה לע יתאבו ,ל"נה לכ לע הדומ ,ןתחה ,ינא םג


(םגרותמה חסונבש םיפיעסה רדס יפל) הבותכה שוריפ
.הבותכה תכירע םוקמו ךיראת :'א ףיעס

השאה תונוזמ
ףסונ תללוכ הבוחה .השיאה לש ירמוחה המויקל הגאד תללוכ תונוזמה תבוח :'ב ףיעס
.יופיר ןכו ,םירוגמ םוקמ ,םידגב ונייהד ,רודמו תוסכ ןתמ םג ,תונוזמל

הבותכ תפסותו הבותכ ימד
הרקמב .ל"זח ידי לע עבקנש םוכס והז .("תולותבה רהומ") הבותכה ימד :'ג ףיעס
.םוכסה תא תלבקמ השיאה ,ותומב וא ,(טג י"ע) לעבה ללגב םיקרפתמ ןיאושינהש
בחרוה אוהו ,השרגל לעבה יניעב לק אהי אלש ,השיאה לע ןגהל ידכ עבקנ הז םולשת
.תחא הנש ונממ תויחל היה רשפאש ףסכ םוכס ,זוז 200 אוה םוכסה .ותומ הרקמל םג
.עבטמה ךרע יפלו ,םוקמה גהנמ יפל עבקנ ילאמינימה םוכסה לש ויווש

לעבה תא בייחל תורשפא ןיא ןידה דצמ .ףסונ ףסכ םוכס ףיסוהל רשפא הבותכל
תונברה תעבוק וז הכלה ךמס לע .םוקמה גהנמ יפל םיכלוה הזב םג לבא ,ףיסוהל
הבותכה תפסות תאו הבותכה תא ללוכה ,ילאמינימה םוכסה תא ןמזל ןמזמ תישארה
.דחאכ

הינודנ תפסותו הינודנ
הלא םיסכנ .היאושינ תעשב התיא האיבמ השאהש םיסכנה םה הינודנה :'ד ףיעס
יפל ןיאושינה קוריפ םע םריזחהל תוירחא ומצע לע לבקמ לעבהו ,הבותכב םימשרנ
ולעו ,םלבקש רכזנה ןתחה הדוהו" בותכ םידרפס גהנמכ הבותכב .הנותחה ןמזב םכרע
ןאצ יסכנכ ומצע לע םלעהו הצרו ,הנורחא הטורפ ףוס דע םלשומב ותושרו ודיל ואבו
ןתחה יכ שרופמ הז חוסינב ."ול וריתוה - וריתוה םאו ,ול ותחיפ - ותחיפ םאש ,לזרב
,אבה קרפב עיפוי גשומה רבסה .לזרב ןאצ יסכנ לש תוירחא תמרב הינודנה תא לבקמ
."ןיאושינב תויוכזו תובוח"

םירחא םיסכנ .לעבה תוירחאב םה הבותכב ובתכנו השאה האיבהש םיסכנה :'ה ףיעס
םהו ,גולמ יסכנ םייורק הלא םיסכנ .םהב רוחסל יאשר לעבהו ,השאה תושרב םיראשנ
לע תוירחא לבקמ אוה ,ותשא יסכנב רוחסל יאשר לעבהש ןוויכ .אבה קרפב ורבסוי
."הינודנ תפסות" ,ףסונ םוכס

ילבמ ,"ףורצ ףסכ םיקוקז םייתאמ" ,עובק םוכס הבותכב בוקנל אוה םיזנכשאה גהנמ
עבתת ןישוריג לש הרקמב ,הבותכב בותכ ךכ םא .הנידמה עבטמב םימוכסה תא טרפל
.היאושינ תעב האיבהש שוכרל םאתהב ,הובג םוכס השאה

.דחא םוכסל םלוכ םימוכסה תא םימכסמ םימוכסה לכ טוריפ רחאל :'ו ףיעס

תרחא השא םוש שדקי אלו ךדשי אלו אשי אלו" :תפסות שי םידרפס גהנמכ הבותכב
רסואה ,םושרג ונברד םרח יכ הצוחנ וז תפסות ."קדצה ןיד תיב תושרב םא יכ ,הילע
ימ לע םג רוסיאה תא ביחרמ הזה יאנתה .זנכשא תודע לע קר לח ,םישנ יתש תאשל
.וילע לח אל םרחהש

תויוברע
הלא ,ויסכנ לכ תא דבעשמ אוה .ויתויובייחתה םויקל תויוברע לעבה ןתונ 'ז ףיעסב
"ופתכ לעש וליעמ" וליפא .תונקל דיתע אוהש הלאו הבותכה תמיתח תעב ותושרבש
.השיאל הבותכ םולשתל דבעושמ

תומיתח
.תויובייחתהה לכ תומיאל לעבה לשו םידעה לש תומיתח ללוכ הבותכה לש 'ח ףיעס


איה התוא םיארוקש רחאלו ,ןיאושינה ינפלו ,ןיסוריאה ירחא םיארוק הבותכה תא
,םיינשה ןיב דירפהל ידכ ,ןיאושינל ןיסוריאה ןיב עבקנ האירקה דעומ .השיאל תנתינ
.ןפגה ירפ ארוב תכרב םהמ דחא לכל עובקלו


הבותכ רטש חסונ

ונאש ןיינמל ,םלוע תאירבל ךכו ךכ תנש ינולפ חריל ךכו ךכב ,תבשב ךכב ,ינולפ םויב
.תינולפ אתמ ןאכ ןינומ
השמ תדכ ותנאל יל יאוה ,אתלותב תינולפל הל רמא אנד ןתח ינולפ רב ינולפ ךיא
ןירבוג תוכלהכ יכיל יכיתי סנרפאו ןוזיאו ריקואו חלפא אימשד ארמימב אנאו ,לארשיו
יכילותב רהמ יכיל אנביהיו .אטשוקב ןוהישנ תי ןיסכמו ןינזו ןירקומו ןיחלפד ןיאדוהי
חרזאכ יכילע לעימו יכיקופסו יכיתוסכו יכינוזמו ,אתיירואדמ יכיל יזחד ןתאמ יזוז ףסכ
.ותנאל ןנד ןתח ינולפל היל תוהו ינולפ תב אד אתינולפ תאיבצו .אערא לכ

ןימזיש םינבל הצחמו הל הצחמ ,ןירניד ןתאמ הילידמ הל ףיסוהו אנד ןתח ינולפ יבצו
,הלעב תיבל המאו היבא תיבמ אתינולפ היל תלענהד אינודנ אדו .ונממ םוקמה הל
לכה תמוש ךס .ךכו ךכ ינאמו אסרע ישומישו ןיטישכתו םידגבו בהזב ןיב ףסכב ןיב
תפסות ןירניד םיתאמו ,ףורצ ףסכ לש םילודג ןירניד ףלאב אנד ןתח ינולפ וילע לביק
.הל השענש דוחל הנתמה דבל ,הנתמב הל יוהילד הילידמ הל ףיסואד

תפסותו אד הינודנו אד אתבותכ רטש רמוחו תוירחא :אנד ןתח ינולפ ונל רמא ךכו
יל תיאד ןינינקו ןיסכנ גרא רפש לכמ ערפתתד יארתב יאתרי לעו ילע תיליבק היליד
ןוהלוכ ,תוירחא ןוהל תילדו תוירחא ןוהל תיאד ,הנקאדו יתינקד ,אימש לכ תוחת
אמילגמ וליפאו ,הליד תפסותו אד אינודנו אד אתבותכ רטשל ןיאברעו ןיארחא ןוהי
אמוימ לארשיב תוגיהנד תואינודנו תובותכ ירטש לכ רמוהו תוירחאכ .יאפתכ לעד
.ןנברד יקוזיח לכבו הכלהכו תדכ ,ירטשד יספוטכ אלדו אתכמסאכ אלד ,םלעלו ןנד
רשכד אנמב אליעל שרופמו ביתכד יאמ לכב אד אתינולפל אנד ןתח ינולפמ אנינקו
.םייקו רירש לכהו .היב אינקימל
ורפסמ קתעוה חסונה .ינולצרבלא הדוהי יבר לש תורטשה רפס ךותמ אוה הז הבותכ רטש
אוה תירבעל םוגרתה .32-31 םידומע ,ו"פרת םילשורי ,"תורטשה רצוא" ,קאלוג רשא לש
.קאלוג לש


ירבע םוגרת

,לארשיו השמ תדכ השיאל יל יוה ,תינולפ הלותבל הל רמא הז ןתח ינולפ ןב ינולפ ךיא
םידבועש םידוהי םישנא גהנמכ ךתוא סנרפאו ןוזאו ריקואו דובעא םימשה תרזעב ינאו
זוז םיתאמ ףסכ ךילותב רהומ ךל יתתנו .הנומאב םהישנ תא םישיבלמו םינזו םיריקומו
התצרו .ץראה לכ ךרדכ ךילא אובלו ךתקפסהו ךתוסכו ךיתונוזמו ,הרותה ןמ ךל םייוארה
.השיאל הז ןתח ינולפל ול התייהו ינולפ תב וז תינולפ

הל ןימזיש םינבל הצחמו הל הצחמ ,םירניד םייתאמ ולשמ הל ףיסוהו הז ןתח ינולפ הצרו
ףסכב ןיב הלעב תיבל המאו היבא תיבמ תינולפ ול הסינכהש הינודנה וזו .ונממ םוקמה
ינולפ וילע לביק לכה תמוש ךס .ךכו ךכ םילכו שרע ישומשו ןיטישכתו םידגבו בהזב ןיב
ולשמ הל ףיסוהש תפסות ןירניד םיתאמו ,ףורצ ףסכ לש םילודג םירניד ףלאב הז ןתח
.הל השענש דוחל הנתמה דבל ,הנתמב הל תויהל

הלש תפסותו וז הינודנו וז הבותכ רטש רמוחו תוירחא :הז ןתח ינולפ ונל רמא ךכו
יל שיש ןינינקו ןיסכנבש רקיהו הלועמה לכמ ערפתש ירחא ישרוי לעו ילע יתלבק
ויהי םלוכ ,תוירחא םהל ןיאשו תוירחא םהל שיש ,הנקאשו יתינקש ,םימשה תחת
.יפתכ לעש יתוסכמ וליפאו הלש תפסותו וז הינודנו וז הבותכ רטשל םיברעו םיארחא
אלש ,םלועלו הז םוימ לארשיב תוגוהנה תוינודנו תובותכ ירטש לכ רמוחו תוירחאכ
.ןנבר יקוזיח לכבו הכלהכו תדכ ,תורטש יספוטכ אלשו אתכמסאכ

.וב תונקל רשכה ילכב ליעל שרופמו בותכש המ לכ לע וז תינולפל הז ןתח ינולפמ ונינקו

.םייקו רירש לכהו

י קרפ תושיא תוכלה ,ם"במר

הבותכה
ןתונ ןתחהו .ותשאב רתומ היהי ךכ רחאו ,הפוחל הסינכ םדוק הבותכ בותכל ךירצו
.רפוסה רכש
םאו .םירניד םייתאממ תוחפ הל ןיבתוכ ןיא ,הלותב התייה םא ?הל בתוכ אוה המכו
הצר םאו .הבותכ רקיע ארקנה אוה הזו .םירניד האממ תוחפ הל ןיבתוכ ןיא ,הלועב
;םירבדה בורל אוה דחא רקיעה ןידו תפסותה ןידו .ףיסומ ,בהז רכיכ וליפא הל ףיסוהל
םה םימכחו .דחאכ תפסותהו רקיעה אוה םתס "הבותכ" וב רמאנש םוקמ לכ ךכיפל
.האיצוהל ויניעב הלק היהת אלש ידכ ,השיאל הבותכ ונקיתש

הלחמש וא ,הבותכה רטש דבאו בתכש וא ,הבותכ הל בתכ אלו השיאה תא סנוכה
,המייקל הצר םא הבותכ רקיע הל בתוכו רזוח ,התבותכ ול הרכמש וא ,הלעבל התבותכ
תרכומה לבא .הבותכ אלב תחא העש וליפא ותשא םע תוהשל םדאל ול רוסאש יפל
ידכ אלא הבותכ ונקית אלש ,תרחא הבותכ הל בותכל ךירצ וניא ... - םירחאל התבותכ
היהש ךרדכ ,חקולל התבותכ םלשמ ,הז איצוה םאו ,האיצוהל ויניעב הלק היהת אלש
.הרכמ אל םא הל םלשמ

התשמה ימי תעבש
קסוע וניא .םימי תעבש המע חמש היהי הלותב אשונה לכש םימכח ונקית ןכו .בי
היהש ןיב רוחב היהש ןיב ,חמשו התושו לכוא אלא ,קושב ןתונו אשונ אלו ,ותכאלמב
לארשי תונבל איה םימכח תנקתש ,םימי השולשמ תוחפ ןיא ,הלועב התייה םאו .ןמלא
.ןמלא ןיב רוחב ןיב ,םימי השולש הלועבה םע חמש היהיש


םיזנכשא גהנמכ הבותכ


םידרפס גהנמכ הבותכ

ןיאושינב תויוכזו תובוח :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח