ןיאושינב תויוכזו תובוח

השיאהו לעבה לש תויוכזו תובוח

.ערגי אל התנועו התוסכ ,הראש
(י ,אכ תומש)

.והערל שיא תובוחו תויוכז גוזה ינב ינשלו ,החפשמ תרצונ ןישודיקה השעממ האצותכ
םייח גוזה ינב םא רבדה ערו ,דובכ לעו הבהא לע תתשומ גוזה ינב ןיבש רשקה םנמא
תרדוסמ תיקוח תרגסמ - תאז לכבו ,ינשה יפלכ דחאל שיש "תויוכז" וא "תובוח" יפ לע
.החפשמה ךותב םירשקה לש יטפשמה סיסבה איה

ותשאל לעבה תובוח
:ןה לעבה תובוח
תונוזמ (א)
רודמו תוסכ (ב)
הנוע (ג)
יופיר (ד)
יבשמ ןוידפ (ה)
הבותכ רקיע (ו)
הרובק (ז)
התונמלא ןמזב השיאה תונוזמ (ח)
.ןהיאושינל דע תונבה תונוזמ (ט)

:רבסה
תונוזמ .א
תא השיאל תתל בייח לעבה .השיאה לש םיפטושה הלכלכה יכרוצ ולא םצמוצמה ןבומב
ףסונב .הב םייח םהש הרבחהו םוקמה גהנמל םאתהב ,הל שורדה םומינימה יפל היתונוזמ
:תונוזמה תוכז יבגל םיללכ ינש שי הזל
ומצעל השרמ לעבהש תונוזמה תמרל תיאכז השיאה .1
.היאושינ ינפל התייחש יפכ םייח תמרב תויחל ךישמהל תיאכז השיאה .2

האבה השיאש ןאכמ .(א,חמ תובותכ) "ומע תדרוי הניאו ומע הלוע" :ךכ תאז הרידגמ הכלהה
םייח תמרל השיאה תיאכז ,רשעתהו ,ינעל תאשינ םא ףא וא ,רישעל תאשינו ,ינע תיבמ
.הלעב לש תיחכונה ורשוע תמרב

אלו ,דחיב המע לכאיש ונממ שורדל תוכזה תא םג הל הקינעמ ותשא תא דבכל לעבה תבוח
.(א"מרב ב,ע ע"הא) .התמכסה אלב תוחוראב הדבל הנבזעי

םירוגמו תוסכ .ב
ןכו .וב רוגל םירוגמ םוקמו תיב ילכ ןכו ,הל םייוארה םידגב ותשאל תתל לעבה לע הבוח
לכה :םיינורקעה םיללכה םילח ,תונוזמ תבוחב ומכ ,ןאכ םג .םיטישכת הל תתל וילע הבוח
תתל לעבה תבוחש ןאכמ .ורשע יפל לכהו ,ומע תדרוי הניאו ומע הלוע ,הנידמה גהנמכ
,םהירוגמ םוקמב לבוקמל םאתהב ,המודכו הקיטמסוק יכרוצלו םיטישכתל ףסכ ותשאל
.לעבה תלוכי וא השיאה ילגרה יפלו

לש תונורקעה יפל תעבקנ םירוגמה תמר ןאכ םגו ,הלעב םע תפתושמ הרידל תיאכז השיאה
לע שארמ ומיכסה ןכ םא אלא ,לעבה לש וירוגמ םוקמ יפ לע אוה םירוגמה םוקמ .תונוזמ
םוקמה םא םהירוגמ םוקמ תא תונשל שורדל לוכי לעבה ןיא ,תאז םע .רחא םוקמב םירוגמ
.השיאל חונ וניא שדחה

גוזה ינבמ דחאו לארשי ץראב םירג םה םא וא ,לארשי ץראל תולעל הצור גוזה ינבמ דחא םא
תמרב הדירי ריחמב םג ,ומע םיכסהל בייח וגוז ןבו ,תעבוק ותעד ,םילשוריב רוגל הצור
,תילכלכ הניחבמ םיירשפא ,םילשוריב וא ,לארשי ץראב םירוגמהש יאנתב תאז .םייחה
.הקדצה ןמ תויחל ץלאת אל החפשמהו

הנוע .ג
.ותשא םע תושיא ייח תויחל בייח לעבה

יופיר .ד
.יופירה תואצוה תא ןממלו היופרל גואדל לעבה בייח ,התלחש השיא

יבשמ ןוידפ .ה
לכ תושעל בייח לעבה ,התוריח השיאהמ תללשנ ובש הרקמ לכב .התודפל בייח - תיבשנ
ןוישר תלבקמ הניאו ,ל"וחב הראשנ ותשאו ,ץראל הלעש לעב :לשמל .הררחשל ותלוכיבש
לעבה ,רסאמב וא סנקב הבייחתהש השיא ;הררחשל םולשת לכ םלשל לעבה בייח ,האיצי
רסאממ השיאה תא ררחשל הבוחה םא וקלחנ םיקסופה .הררחשלו סנקה תא םלשל בייח
הלח ןוידפ תבוחש םיקסופה שי .התמשאב רסאמב הבייחתה השיאהש הרקמב םג הלח
רסאמ הבייחתה וא התבשנ םא םגש םיקסופה שיו .הרקמבו חכב התבשנ השיאה םא קר
םילכאמ הלכאש ינפמ התלחש השיאל תאז םיוושמ םה .התודפל לעבה תבוח ,התמשאב
.(א ת"פ ,חע ע"הא) .התואפרל לעבה בייח זא םגש ,םיקיזמ

הבותכ רקיע .ו
םא השיאל ותוא תתל בייח לעבהש ,הבותכב בותכה בוצקה םוכסל םינווכתמ הז םשב
.זוז 100 םינתונ השורגל וא הנמלאלו ,זוז 200 אוה הז םוכס .וללגב וקרופ ןיאושינה

הרובק .ז
.הנידמב לבוקמכ ,הדפסהו התרובק תא ןממל לעבה בייח - ותשא התמ

ותומ רחא רודמו תונוזמ .ח
ובש תיבב ,ןתחתתש דע ,הייח לכ רודל ךישמהל תיאכז איה ,תשרוי השיאה ןיאש תורמל
.השוריה םולשתל םדוק הז בוח .השוריה יפסכמ תונוזמ םולשת לבקלו ,הלעב םע התייח

תונבה תונוזמ .ט
שי םא :םינבה תשוריל תומדוק ןהו ,ןהיאושינל דע השוריה ןמ סנרפתהל תוכישממ תונבה
האר ,תונבה תשורי ינידב הבחרה) .ושריי אל םינבהו ,ותוא הנלבקתש ןה תונבה ,ףסכ טעמ
.("השורי יניד" קרפב


הלעבל השיאה תובוח

:הלא םירבד העבראב הכוז אוה ,השיא אשונ םדאשכ
,הידי השעמ (א)
,התאיצמ (ב)
,הייחב היסכנ תוריפ (ג)
.התומ רחאל התשורי (ד)

הידי השעמ .א
תוליגר םייח תמר התואבו םיגוח םתואמ םישנש םידיקפתה תא התיבב עצבל תבייח השיאה
לודיגו תיבה קשמ לוהינב רקיעב רבודמ .(ב,טנ תובותכ) "הנידמה גהנמכ לכה" :ןתושעל
החפשמל םויק יעצמאל גואדל הבוחה :הז אוה הכלהב ראותמה החפשמה הנבמ .םידליה
ויהיש םימכח ונקית" .השיאה לע תלטומ תיבה תא להנל הבוחה וליאו ,לעבה לע תלטומ
.(ד ,בי תושיא) "היתונוזמ דגנכ השיאה ידי ישעמ

תא עצבל השיאה תבוח וא ,ותשא תא סנרפל לעבה לש הבוחה :םדוק תובוחה ינשמ הזיא
איה השיאה תא סנרפל לעבה תבוח :שוריפ ."רקיע תונוזמ"ש איה הכלהה ?תיבב הידיקפת
:ךדיאמ .ותשא ידי ישעמב תוכז ול ןיא - ותבוח תא אלממ לעבה ןיא םא .תיסיסבה הבוחה
םא :שוריפ ."הביא םושמ" ,השיאה ידי ישעמל אוה יאכז ,ויתובוח תא אלממ לעבה םא
הנכומ הניא השיאה וליאו ,החפשמה תלכלכ לש יפסכה לועב אשונו ,ותבוח תא אלממ לעבה
- דובעל תלגוסמ הניא השיאה םא .גוזה ינב ןיב הביאל רבדה םורגי - תיבה לועב ףתתשהל
.תלטבתמ הניא היתונוזמב לעבה תבוח

לע רתוול השיאה הלוכי ,לעבה בייחש תונוזמל הרומתב םה השיאה ידי ישעמש ןוויכ
לע רתוומ אוה יכ רמול לוכי וניא לעבה לבא .המצעל התדובע רכש תא ריאשהלו ,תונוזמה
"רקיע תונוזמ" ללכה ןמ עבונ הז לדבה .תונוזמ תבוחמ ררחתשהל שקבמו ,השיאה ידי ישעמ
.וז הבוחל הרומתב םה הידי ישעמו ,תיסיסבה הבוחה איה השיאה תא סנרפל לעבה תבוח -

םג ןכ לעו ,"הלעבל הידי השעמ" לש תיללכה הבוחהמ איה םג תרזגנ םידליב לפטל הבוחה
תמרל ליגר לעבה םאש עבונ ןאכמ ."ומע תדרוי הניאו ומע הלוע" לש ןורקיעל הפופכ איה
םא םג תלפטמ רוכשל לעבה בייח ,םידליב ףטושה לופיטל תרכשנ תלפטמש ,וזכ םייח
.םידליב הדבל לפטל הלוכי השיאה

התאיצמ .ב
תסנרפל דעיימ אוהש םיפסכל תפרטצמ איהו ,לעבל תכייש האיצמה ,האיצמ האצמש השיא
.החפשמה

הייחב היסכנ תוריפ .ג
איהש שוכרה ןהו ןיאושינה ינפל הל היהש שוכר ןה ,הלעב תיבל האיבמ השיאהש שוכרה
תוריפב תוכז שי לעבל לבא ,השיאה לש ראשנ ,השורי ףסכ ןוגכ ,ןיאושינה ימיב תשכור
.היסכנ

הרידה ןמ םילבקמש תוריכשה ימדו ,"ןרק"ה תבשחנ הרידה ,הריד השריש השיא :אמגוד
.החפשמה תסנרפל ,הרידה רכש תא ונייהד ,הרידה תוריפ תא לבקמ לעבה ."תוריפ"ה םה
.ןיאושינה קוריפ לש הרקמב הרידה תא הרזח לבקת השיאה

.ךשמהב טרופיש יפכ ,"לזרב ןאצ יסכנ"ו "גולמ יסכנ" :םיסכנ םיגוס ינש ןיב הלידבמ הכלהה
לש תוירחאה תדימב אוה םהיניבש ירקיעה לדבההו ,תומוד םיסכנב לעבה תויוכז
יסכנ ויהי םיסכנ וליא הטלחהה .לזרב ןאצ יסכנב רתוי הלודג לעבה תוירחא :ןרקל לעבה
קלח רוסמל תבייח הניא השיאה :גוזה ינב תמכסהב איה ,לזרב ןאצ יסכנ וליאו ,גולמ
ומצע לע לבקל בייח וניא לעבהו ,לזרב ןאצ יסכנל םתוא ךופהלו לעבה תוירחאל היסכנמ
.לזרב ןאצ יסכנל םתוא ךופהלו ,השיאה יסכנל תוירחא

לזרב ןאצ יסכנ
לעבה .הב םימשרנ םהו ,הבותכה תביתכ תעשב םתוא םיכירעמש םיסכנ םה לזרב ןאצ יסכנ
םכרעב בשחתהל ילב ,הבותכב בוקנה םכרע תא ןיאושינה קוריפ תעב ריזחהל בייחתמ
:"ול וריתוה ,וריתוה םאו ,ול ותחפ ,ותחפ םא" ללכה לעופ ןאכ .םולשתה ןמזב ישממה
.חיוורה - הלע ;לעבה דיספה ,ריחמה דרי ;ןיאושינה ןמזב וכרע יפל שוכרה תא ריזחמ לעבה
.הבותכב ומשרנש ךרע ותואב ,םתוירחאב בייח לעבה - ודבא וא ולקלקתה םיסכנה םא

,"ןאצ" ארקנה שוכרה השיאה תניחבמש הדבועה ללגב הלא םיסכנל ןתינ "לזרב ןאצ" יוניכה
."לזרב"כ םייקו וכרעב חטובמ

גולמ יסכנ
וניא םיסכנה רוקמ ."לזרב ןאצ" םניאו ,הבותכב וללכנ אלש השיאה יסכנ לכ םה גולמ יסכנ
וא השריש םיסכנ וא ,היאושינ תעב המע האיבה השיאהש םיסכנ םילולכ גולמ יסכנב :בושח
.היאושינ רחאל הלביק

,הריד השרי השיאה םא .תוריפה תא לבקל יאכז אוהו ,ןרקל יארחא לעבה ןיא גולמ יסכנב
תעגופ הניאש הרוצב (תיבה תחוורל) םיחוור הנממ קיפהלו הרידב שמתשהל לעבל רתומ
ןמזב הכרעב בשחתהל ילב ,השיאל הרידה רוזחת ןיאושינה קוריפ רחאלו ,המצע הרידב
ריחמ םא :רמולכ ".הל וריתוה - וריתוה םאו ,הל ותחפ - ותחפ םא" :אוה ללכה .ןיאושינה
.דיספת השיאה ,דרי הריחמ םאו ,השיאה חיוורת ,הלעי הרידה

.המהב בלוחה םדא - "הבילח" ושוריפ םשו ,תימורבו תינוויב ורוקמ "גולמ יסכנ" יוטיבה
תא לבקמ ,(הרידה :ןאכ המגודב) שוכרה תא "בלוח"ה םדא אוה שוריפה ונלש רשקהב
.(ךורעה פ"ע) .ולש וניא - ומצע שוכרה וליאו ,חוורה

.תיבה תחוורל אלא ,תישיאה ותלעותל םניא ,השיאה יסכנ תוריפב לעבל שיש תויוכזה
תוריפ וניקתה אל" :הלוכ החפשמה תחוורלו ,תיבה קשמ תואצוה לוע לע לקהל םדועיי
:םירבדה שוריפו .(כ,בכ תושיא ם"במר) "תיבה תואצוהב חיוורהל ידכ אלא שיאל
(ב,פ תובותכ ק"מש) "תוריפה ןמ דחי דובכב םיסנרפתמ םהינש ויהיש"

התשורי .ד
ינידב הבחרה) .ותולעבל היסכנ לכ םירבוע ,וינפל התמ השיאה םא .ותשא תא שרוי לעבה
("השורי יניד" קרפב האר - לעבה תשורי


בי קרפ תושיא תוכלה ,ם"במר

ןיאושינה בקע תויובייחתה
לארשי תב תחא ,הנטק ןיב הלודג ןיב ,הלועב ןיב הלותב ןיב ,השיא םדא אשונשכ
.םירבד העבראב הכזיו ,םירבד הרשעב הל בייחתי ,תררחושמה וא תרויגה תחאו

לעבה תובוח
ולא "הראש" .התנועו התוסכ ,הראש :ןה ולאו ,הרותה ןמ ןהמ השולש ,הרשעהו
.ץראה לכ ךרדכ הילע אובל "התנוע" ,העמשמכ "התוסכ" ,היתונוזמ
םה ראשהו ,"הבותכ רקיע" םהמ דחאה .םה ןיד תיב יאנת ןלוכו ,םירפוס ירבדמ העבשהו
הרבקלו ,תיבשנ םא התודפלו ,התלח םא התואפרל :ןה ולאו ."הבותכ יאנת" םיארקנה
תויהלו ,התונמלא ןמז לכ ותומ רחא ותיבב תבשויו ויסכנמ תנוזינ תויהלו ,תומתשכ
ןישרוי ונממ םירכזה הינב תויהלו ,וסראתיש דע ותומ ירחא ויסכנמ תונוזינ ונממ היתונב
.םהיחא םעש השוריב םקלח לע רתי התבותכ

לעבה תויוכז
תויהלו ,ולש הידי השעמ תויהל :ןה ולאו .םירפוס ירבדמ םלוכ ,ןהב הכוזש העבראהו
םדוק אוהו ,הנשריי וייחב התמ םאו ,הייחב היסכנ תוריפ לכ לכוא היהישו ,ולש התאיצמ
.השוריב םדא לכל

היתובוח לומ השיאה תויוכז
תליכא דגנכ הנוידפו ,היתונוזמ דגנכ השיאה ידי השעמ ויהיש ,םימכח ונקית דועו
.התבותכל ותשורי דגנכ התרובקו ,היסכנ תוריפ
לבא .התוא ןיפוכ ןיאו ,הל ןיעמוש ,"השוע יניאו תנוזינ יניא" השיאה הרמא םא ,ךכיפל
קיפסי אל אמש ,ול ןיעמוש ןיא ,"ךיידי השעממ םולכ לטונ יניאו ךנז יניא" לעבה רמא םא
.הבותכה יאנתמ תונוזמה ובשחיי וז הנקת ינפמו ,היתונוזמב הידי השעמ הל

הביתכ אלל םג םילח הבותכה תובוח
אלא ,הבותכ ובתכ אל וליפאו ,הבותכה רטשב ובתכנ אלש יפ לע ףא ,ולאה םירבדה לכ
,הלש םירבד הרשעב השיאה התכזו ,ולש םירבד העבראב הכז ,האשנש ןוויכ ,םתס אשנ
.שרפל ןיכירצ ןניאו

הבותכה תובוח םוצמצל םיאנת
אלש השיאה התנתהש וא ,ןהב בייח אוהש םירבדה ןמ דחאב בייחתי אלש לעבה הנתה
ןיאש םירבד השולשמ ץוח ,םייק יאנתה ,םהב הכוז אוהש םירבדה ןמ דחאב לעבה הכזי
.התשוריו התבותכ רקיעו התנוע :ןה ולאו .לטב ואנת ןהילע הנתמה לכו ןהב ליעומ יאנתה

לע הנתה ירהש ,התנועב בייחו ,לטב ואנת ,הנוע וילע הל ןיאש השיאה םע הנתה ?דציכ
.ןוממ יאנת וניאו ,הרותב בותכש המ

הבתכו ,הבותכ רקיע האמ וא םייתאמ הל בתכש וא ,הבותכ רקיעמ תוחפל המע הנתה
םייתאממ הלותבל תחופה לכש ,לטב ואנת - הלבקתנ אל איהו ,ךכו ךכ ןהמ הלבקתנש ול
.תונז תליעב וז ירה ,הנממ הנמלאלו

ירבדמ לעבה תשוריש יפ לע ףאו .לטב האנת ,הנשריי אלש האשנש רחא ומע התנתה
אוהש יפ לע ףאו ,לטב השוריבש יאנת לכו .הרות לשכ םהירבדל קוזיח ושע ,םירפוס
הל ןיאש המע הנתהש ןוגכ ,םייק ואנת םירבדה ראשבו ."טפשמ תקחל" הב רמאנש ,ןוממ
.םייק ואנת ,הזב אצויכ לכו היסכנ תוריפ לכאי אלש תנמ לע תוסכו ראש

קפס ישודיק :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח