טע ןמיס ,ד ע"הא קלח "השמ תורגיא" ת"וש

ןייטשניפ השמ ברה

קחשמ ךותמ ןישודיק

הל רמאו ,הרענל תעבט רענה ןתנ קחשמ בגאו ,וקחיש םיריעצ ינש :הלאשה
ןישודיקה ולח םא איה הלאשה .השעמל םידע ינש ויה ."יל תשדוקמ תא ירה"
.ןהוכל אשניהלמ תלספנ הריעצה - טג שי םא .אל םא ,טג הכירצ איהו

.קוחשל היהש ורמאש ןישודיקב

.דחא ברל ,ז"טשת ןוושחרמ 'ט

הדי לע ןתנשכ הניתנה םידע ינש וארו ,תחא הלותב שדיקו תעבט חקלש רוחב ןיינעב הנה
קוחש בשומב הז היה לבא ."וז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה" הל רמאש ועמשו ,הנוצרב
.קוחצל אוהש םהל רורב היהו ,תונצילו

תשדקתמהו שדקמה ויהש ףא ,ןישודיק םשל הז היה אמש םידעל יתראיבש ירחא לבא
םיחומ םהיתובאו ,הזל הז אשניהל םיצורש ולאכ םישעמ םימעפל עריא יכ ,ז"ט ו"ט ינבכ
תובאה וחרכויש ידכ הרוחבה תא שדקמ רוחבהו ,םירחא םימעטמ וא םתודלי ינפמ םהב
ויה ,םהל ריבסמ דחא היה םא לבא ,זא םתעד לע הלע אלש םידעה ורמא .םהל תוצרתהל
.שממ ןישודיקל ונוויכ אמש םיקפוסמ

.טגה יתרדיסו ,ונממ טג הכירצש יתירוה

הבושת יכרד :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח