םייחרזא ןיאושינ

זיפשניילק ןרהא


היעבה .א
שי םא איה הלאשה ."םייחרזא םיאושינ"ב םאצומ ץראב ואשינ ץראל םילועה ןמ םיבר
."שיא-תשא" תבשחנ השיאהו הלאכ "םיאושינ"ל יתכלה ףקות

:הלא םיניד ולוחי ,ןישודיק םיבשחנ םייחרזא םיאושינ םא
.רחאל אשניהל הריתהל טג הכירצ השיאה (1
.םירזממ הידליו ,ףקות םיינשה םיאושינל ןיא ,טג אלל רחאל האשינ םא (2
.ויחאמ הצילחל הקוקז השיאה - חא ול שיו ,םידלי אלל הלעב תמ (3

,דרפסב םיסונאב ונדש ,םינושארה םיקסופה ירבדב רבכ הנודנ םייחרזאה ןיאושינה תייעב
.הייסנכב ואשינו םירצונכ תויחל וצלאנש

?"ןישודיק"ל בשחנ םאה "םייחרזאה םיאושינ"ה השעמ .ב
ןייטשנייפ השמ יברל "השמ תורגיא" רפסב ?םישענ םה דציכו ,םייחרזא ןיאושינ םהמ
תרצונש היעבלו וז ךרדב תושיא לש רשק תריציל ינייפוא רואית הבו הלאש העיפומ ל"צז
:ויתובקעב
שיא םע הרדש תרמואו ,םיטייבוסה תלשממ תחתש הירגנוהמ האבש השיאה רבדב
םה ךכו) ריעב הלשממה דיקפ סקנפב ומשרנ קר ,הרות ישודיק אלב ןמז ךשמב
המישר קר ,השעמ םושו ןיינק םוש םהל ןיאש הלשממהמ תושיאה ירדס (הירגנוהב)
זאמו ...םידרופמ םהש םשרו דיקפל וכלהו דרפיהל ומיכסה ךכ רחאו .(דיקפה לצא
.הדנקל האב איהו ,אוה ןכיה תעדוי הניאו ,לעבה ךלה ודרפנש
ל"זחש ןוגיעה םצע דבלמו ,הריעצ השיא ןיידע איהו ?אשניהל הריתהל שי םאה
.תורקפהל אצת אלש םולשו סח שוחל שי ,הנקתל ושח
.(דע ןמיס ,א קלח רזעה ןבא ,השמ תורגיא)
קר ,השעמ םושו ןיינק םוש ןיאו" ,הלשממה דיקפ לצא םימשרנ םייחרזא ןיאושינב םיאשינה
?טג השיאה תא ךירצהל ןיאושינ לש ףקות שי הז םושירל םאה ."דיקפה לצא המישר

,הלעב ןכיה תעדוי הניא םימעפ ירהש ,השיאל השק היעב רוציל לוכי רבדה ,טג בייחנ םא
ילבכמ השיא ריתהל וגאד ל"זחו ,הנוגע ראשית השיאהו - טג תתל ברסמ אוה םימעפו
שושחל שי ,רתיהב אשניהל ךרדה תא הינפב םימסוח ונאש הריעצ השיא :דועו .התוניגע
.רוסיאב היחתש

תוכלה ,ע"ושב קספנ תאז .הכלהה יפ לע שיא תשא תישענ השיא דציכ הליחת ןוחבל ונילע
:ןישודיק
,רזעה ןבא ,ע"וש) יוארכ השדקתנש ןישודיק ידי לע אלא שיא תשא תבשחנ השיאה ןיא
.(א ,וכ ןמיס ןישודיק תוכלה
?"יוארכ ןישודיק" םה המו
.(א ,וכ םש) ...האיבב וא רטשב וא ףסכב :םיכרד השולשב תשדקתמ השיאה
תא ירה" הל רמואו ,הטורפ הווש וא הטורפ םיינש ינפב הל ןתונ ?דציכ ףסכב
.(א ,זכ םש) "הזב יל תשדוקמ
םידע ינפב הל ונתונו "יל תשדוקמ תא ירה" ...ריינה לע הל בתוכ ?דציכ רטשב
.(א ,בל םש)
דחייתנו ,"וז האיבב יל תשדוקמ תא ירה" :םידע ינש ינפב הל רמא ?דציכ האיבב
.(א ,גל םש) איה הפצוחד בג לע ףא ,תשדוקמ וז ירה - םהינפב המע
ןיינק םה םייואר ןישודיק
,ןישודיק םשל (א)
,םיכרדה שולשמ תחאב (ב)
.םירשכ םידע ינש ינפב (ג)
:הנקסמה ןאכמ .ןישודיק ןיא ,הלאמ דחא רסח םא
םירשכ םידע םש ויהש ןמדזנ םא ףאו .ןישודיק השעמ ללכ הב השענ אל ירה
.(דע םש ,מ"רגא) םולכ וניא - השיאו שיאל ומשרנש תעב
יכ ,םירשכ םידע םש ויה אל ירה ,הדיל ודימ תעבט תניתנ םלצא שי םא ףאו
םולכ םניא ןישודיקהש אצמנו ,תואכרע ישודיקב תוארל םירשכ םידע וכלי אל
.(טי ןמיס ,ב קלח ,םש מ"רגא)
תרימא ןיאו ,םירשכ םידע ןיא ,תעבט תניתנ ןיא יכ ,םולכ םניא םייחרזא םיאושינ :הנקסמ
."יל תשדוקמ תא ירה"

?השיאו שיאכ דחיב םייחה םצעל תועמשמ שי םאה .ג
םייח םהש הדבועל םא איה הלאשה .ןישודיק לש ףקות ןיא םייחרזא םיאושינ םושירל
רוקמ ונאצמ ןיטג הנשמב ?לארשיו השמ תדכ ןישודיק לש תועמשמ שי ,השיאו שיאכ דחי
:תושיא יסחי ללגב ולחש ןישודיקל
ינש טג ונמיה הכירצ :םירמוא ללה תיב ...יקדנופב ומע הנלו ,ותשא תא שרגמה
.(ב-א ,אפ ןיטג)
חינהל שי ,הב ליגר אוהש ןוויכ .קדנופב רדחב םירשכ םידע יניעל ותשורג םע דחייתה םדא
איה ,הנשמה תרמוא ,וז האיב .האיבה לע םידיעמכ םה ירה דוחייה לע םידעהו ,הילע אבש
"תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא" :ארמגה הבישמ ?תונזל ןווכתה ילואו .ןישודיק םשל
שדקל ןווכתהש ,חינהל שי ןכל .רקפה ייח תויחל הצור וניאש לארשימ םדא לע הקזח .(םש)
ייחש ןאכמ .ןישודיק לע םידיעמ ,םידחייתמ םתוא וארש םידעהו האיב ישודיקב תינש התוא
.האיב ישודיקל םיבשחנ תושיא

םתעד ןכל .תונז ייחב הצור וניא - השיאו שיאכ יחו ,םייחרזא ןיאושינב אשינש גוז ,הרואכל
.ןישודיקה ידע םה םינכשהו ,האיבב שדקי לעבהש

?םדוקמ םיאושנ ויה םא קר וא ,גוז לכב תמייק הקזחה םאה .ד
.ודחייתהו ובשו ,ושרגתה ,םיאושנ ויהש השיאו שיאב הקסע ,הקזחה לע ונדמל הנממ הנשמה
?ןיאושינ רשק םדוקמ םהיניב היה אלו ,ודחייתהש היונפו יונפ לע םג ןאכמ דומלל ןתינ םאה

:ם"במרהו םינואגה וקלחנ וז הלאשב
םדא ןיאש הקזח .טג הכירצ םידע ינפב לעביתש השיא לכש ,םינואגה תצקמ ורוה
...תונז תליעב ותליעב השוע
ךומסל יואר ןיאו ,הארוהה יכרדמ דואמ דע ייניעב םה םיקוחר הלאה םירבדה לכו
,איה ותשא ירהש ...דבלב השריגש ותשאב אלא וז הקזח םימכח ורמא אלש .םהילע
...תונז תליעב איהש שרפיש דע תונז תליעב השוע וניאש ותקזחש איה ותשאבו
םשל אוה יכ שרפיש דע ,תונז םשל לעבש תקזחב הנוז לכ ירה םישנ ראשב לבא
.(ט"י הכלה ,'י קרפ ןישוריג תוכלה ,ם"במר) ןישודיק
םשל ונוויכש םיחינמ ונא ,השיאו שיאכ ויחו ודחייתהש היונפו יונפ םג ,םינואגה תעדל
קר תמייק וז הקזח ם"במרה תעדל ."תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא" יכ ,ןישודיק
.ותשורגב

.היונפב הקזחה הרמאנ אל ,(ה ,טמק רזעה ןבא) "ךורע ןחלוש"ב קספנ ךכו ,ם"במרה יפל
.ןכ ינפל םיאושנ ויה אל ירהש ,םייחרזא םיאושינב ןישודיק ששח ןיא ,הרואכל ,וז הטישל

היונפו יונפב וז הקזח םירמוא ןיא ם"במרה תטישל םגש ןכתיי :טושפ רבדה ןיא םלוא
עבק ךרד םירג גוזה ינבש ,םייחרזא םיאושינב לבא .יארקאב תחא םעפ קר ודחייתהש
ונווכתנש רמול שי ילוא ,ןמדזמ רשקל אלו שממ תושיא ייחל םתנווכו ,השיאו לעבכ
ןבא ,ףסוי תיב ,רוטב אבומ ;הז קפס הלעמש ,ו ןמיס ש"ביר ת"וש ןייע) .ןישודיק םשל
.(טמק רזעה

?הריבע ירבועב םג תמייק הקזחה םאה .ה
וא ,תורבעב םיצורפ םישנאב םג תמייק תונז ותליעב תושעל הצור וניא םדאש הקזחה םאה
לע רובעל םהל תפכא אל ,םירומח הרות ירוסיא לע רובעל םהל תפכיא אלש ןוויכ ,אמש
?תונז רוסיא

גוז יבגל לאשנ אוה .וז היעבב ןויד ונאצמ ,םינושארה םיבישמה ילודגמ ,ש"בירה תבושתב
:הייסנכב ואשינש תירצונה תדל םיסונא
.הקיחב הנבו ,םיבכוכ תדובעל תוסונאה ןתואמ ,הקרויממ האב תחא השיא
תדובעל דחא סונא אב ...הרמאו ?הז ןב לש וביט המו ךביט המ :הל רמאנו
ידבוע ידי לע אלא ,הרשעב ול תאשינ אלו ,םידעב השדיק אלש ,םיבכוכ
רבד לכל ותשאכ ומע ותיבב הבשיו .םתומב ינהוכבו םתד תוקוחב םיבכוכ
,םישדוח שולשמכ המע בשיו .םיבר םיסונא הז םיעדוי ויהו ,תושיא תקזחב
בוש ףסי אלו ,םיל רבעמ אוהה שיאה ךלהו .היירפ הזו ,ונממ הרבעתנו
ת"וש) אל םא הל שוחל םאו הטפשמ היהי המ ונבר ונדמלי .דוע הילא
.(ו ןמיס ש"בירה
םירבוס םינושארה בורש ינפמ ,תישאר .ףקות ןיאושינל ןיאש םיקומינ המכ הלעה ש"ביר
,תינשו .היונפו יונפב הרמאנ אל "תונז תליעב ותליעב השוע םדא ןיא"ש הקזחהש ,ם"במרכ
:םינואגה תרבסל וליפא ,אוה בתוכ
,תוירעד תוצירפל םידושחב לבא .תורשכב םיקזחומב םימייק םינואגה םתוא ירבד
ינפל םיכלוהה ולאמ רתוי םיצורפ ךל ןיא יאדו הז ןודינבו ...ןישודיקל ןיששוח ןיא
.תוצירפב םיחיכומ םהישעמו ,םש תווחתשהל ם"וכעה
םאו ,הרהט םוקמ הריזגה רחא םישנל היה אל ירהש ,התדינל הלבט אל וזש ,דועו
.(םש) !?היונפ לש לק רוסיאל שוחי ךיא - ותאיבב ומצע ריתה תרכ רוסיאל
רוסיאל וששחי אל ,תרכ שנוע וב שיש הדינ רוסיא לע רובעל םינכומה םישנא ,ש"ביר תעדל
ומיכסה ש"בירה תעדל .ןישודיק םשל ונוויכש רמול ןיא ןכלו .היונפ לע האיב לש ,רתוי לק
.(ו ,טמק ע"ושה לעב "רבחמ"הו ;א ,וכ רזעה ןבאב א"מר) וראק ףסוי יברו א"מרה

:ןייטשנייפ השמ ברה םכיסו
רוסיאל םירקפומ יאדו ,םירכנכ םיגהונו ,הרות ירוסיא לכ לע רובעל ןירקפומב
מ"רגא) ןידה ןמ טג םיכירצ ןיאו - היונפ רוסיאל ןכש לכו ,תוירע לכ לש תונז
.(אפ ,ד ןכו ,דע ,א ןכו ,הע ,א רזעה ןבא

?לארשיו השמ תדכ אשניהל רשפא רשאכ הקזח שי םאה .ו
ונווכתנו לארשיו השמ תדכ םיאושנ תויהל םיניינועמ תורבעב םיצורפה וליפאש חיננ םא םג
,הכלהכ אשניהל ולכיש הלא .םדא לכ לע תאז רמול רשפא יא - ןישודיקל תושיאה ייחב
לע ב"הראב ורוקיבב בתכ קוק ברה .ןידכ םיאושנ תויהל םיצור םניא ,תואכרע ופידעהו
:הלא םירבד םייחרזא םיאושינ
ןיא ,תואכרעב שריג םגש ותליחת לע ופוס חיכוהו ,תואכרעב אשנ רשאכ
?הל שוחנ המלו ;ןישודיקב ללכ ץפח וניאש וזמ הרומג רתוי החכוה ונל
.(חל ןמיס ןהכ תעד)
:ןייטשנייפ השמ 'ר בתכ ןכו
טאשב וצר אלו ,הרותה ןידכ בר לצא שדקתהל גישהל לקנש ,וז הנידמב טרפב
ןישודיקל ונווכיש שוחל ןיא יאדו - הרותה ןידכ שדקתהל םשפנ
.(טי ,ב ע"הבא מ"רגא)

?הרות ישודיק לע עדוי וניאש םדאב תמייק הקזחה םאה .ז
:לאשנ ןייטשניפ השמ ברה
התד הרימהש תילארשי ומאו ם"וכע ויבאש רוחב םע החרבש לארשי תב רבדב
םהלש הרז הדובעב ןימאמש :ם"וכעכ גהנתמו ,(היידוהי ומאש ןוויכ ,ידוהי רוחבה)
םושמ ,ןוגיע ששח אוהו ?טג הכירצהל ששח שי םאה ...םהלש הליפתה תיבל ךלוהו
.(גע ,א מ"רגא) רבד לכל ם"וכעכ גהנתמ אוה יכ ,ונממ טג גישהל רשפא יאש
ןאכ םג םאה .יוגכ גהנתמו ,ותודהימ רבד עדוי וניאש ,הדילמ ידוהי רוחב םע התייח הרוחב
?לארשיו השמ תדכ שדקל ןווכתנש רמאנ

:ל"צז ןייטשנייפ השמ יבר בישמ
וניאו ,ותודלימ ןכ לדגתנו ,רמומ אוה ירהש .ןישודיק השעמ ןאכ היה אל ירה
לעבו רמגד רמול ךייש ןיאו .ןישודיק ןיינק ךירצשו תונז רוסיא שיש ללכ עדוי
יאושינמ קר עדויש ,הזכ רוחב לעו .תונזב הצור וניאש םושמ ןישודיק םשל
.(גע ,א מ"רגא) תקולחמ םוש ןיא ,םירמכה יאושינמו הנידמה
:החינמ "תונז ותליעב השוע םדא ןיא" הקזחה
.תונזב התא יח אוה תרחא ,הרות יפ לע םייואר ןישודיקב השא שדקל שיש עדוי םדאש (א)
תדכ ןישודיק שיש עדוי וניאש ימ .האיבב שדקל ןווכתמ ןכלו ,תונז ייחב הצור וניאש (ב)
!?לארשיו השמ תדכ האיבב שדקל ןווכתי ךיא - לארשיו השמ

םירשכ םידוהי ןיאש םוקמב םיפתושמ םירוגמ .ח
ידע .הרות ירמוש ,םירשכ םידע ןישודיקה השעמ תא ואר םא קר ףקות שי ןיאושינל
.ומייקתה ןישודיקהש החכוה םה ןיא :"םויק ידע" אלא "הייאר ידע" םניא ןישודיקה
לש ואידיו םוליצ םג) .ףקות ןישודיקל ןיא הידעלבו ,ןישודיקה ןמ קלח איה םתוחכונ
(.ןישודיקל החכוה וניא ןישודיק
,ןישודיקל ובשחיי השיאו שיא ןיב תושיאה ייח םצעש תורשפאה לכ ,התעמ
אוהש .ותשאו שיא ךרדכ םירדש ךיא תודעל םירשכ םידע ינש וארשכ קר אוה
לכל וארו ועדיש תולתל שיש ,םירשכ םישנא םייוצמש םוקמב ורד םא קר
רתויש ,םירשכ םישנא םייוצמש םוקמב ויה אל םא לבא .םהמ םיינש תוחפה
.(דע ,א מ"רגא) םולכ וניא - ותשאו שיא םהש ועדי אל תודעל םירשכש יוצמ
םירשכה תווצמ ירמוש םידוהי הב םייוצמש הביבסב םייח גוזה םא קר :הלבגה הפסונ ןאכ
ישודיק לע תודע םיווהמ םהו ,השיאו שיאכ םהייח לע ועדי םהמ םיינשש חינהל שי ,תודעל
.ןישודיק ןיא ,םיפתושמה םהייחל םירשכ םידע ןיאש הביבסב םירג םה םא .האיב

:הזה הרקמב ןייטשנייפ השמ יבר קספ ךכל םאתהב
דחא םע התעיסנב ,ו"טשת תנשבש הרמא לבא ,היונפ רותב העודיש השיא :הלאשה
הלוכ איהש ,הניילורק ןופצ תנידמבש ןסרדנה ריעב תואכרעב ול האשינ ,הדירולפל
.וזמ הז ודרפנ הדירולפל ואבשכו ,ךרדב םתויהב םימי ינש ךרעב ומע הרדו ,םירכנ
לעבו רמגו ,תונז תליעב לעוב םדא ןיא" דצמ ןישודיקל שושחל רימחהל ןיא... :הבושת
ועדיש םירשכ םידוהי םש ויה אלו ,ךרדב םימי ינש קר ויהש ןוויכמ - "ןישודיק םשל
.(פ ,ד מ"רגא) קופקפ םוש ילב םדא לכל אשניהל תרתומ איה ןכלו .הזמ
חיננ םא וליפאו .תווצמ ירמוש םידוהי הב ויה אלש הביבסב ללכ ךרדב ויח היסור ידוהי
םניאו ,םידע אלל ןישודיק ולא ןיידע ,לארשיו השמ תדכ ןישודיקל תושיאה ייחב ונווכתהש
.םולכ


?תושיא לש רשק בשחנ המ .ט
תויהל םיצור גוזה ינבש החנהה לע ססבתמ ,םיפתושמה םייחה םצעב ןישודיק ששח לע ןוידה
ןיא - בייחמ רשק אלל דחי תויחל םהל חונו ,ךכב םינינועמ םניא םא .ותשאו שיאכ םירושק
?השיאו שיאכ םירושק תויהל גוזה ינב תנווכ םא עדנ דציכ .ןישודיק תנווכ םהל

:תושיא לש רשק רידגמ ןייטשנייפ השמ ברה
דרפיהל םיצורש תע לכב םילוכיש אוה םהיתואכרעב ואשינש הנידמה יניד רשאכ
.וזל הז םידגואמ ושענש תושיאב ללכ םיצורש "ידהס ןנא" ןיא ירה ,וזמ הז
ןיאו ,ותשאו שיאכ תויהל םינינועמ םהש היאר ןיא ,רבסה אלל דרפיהל םילוכי גוזה ינב םא
:ןייטשנייפ השמ יבר קספ ךכו .ןישודיק תנווכ
ןיאושינ ךרדב הז היהש ףא - הנש ךרעב דחא םע הרדו ,היונפ היסורמ האבש השיאה
ןיאש ,םשש רקפומ ךרדב םיליגרש ...היסורמ םיאבש ולאב... :םולכ וניא - תואכרעד
המצע הנידמה ףאו ,םעט אלב דרפיהלו ךליל םהמ ימ לכל שי יכ :תושיא ןיינע םצעב
השיאלו תרחא ריעב דובעיש םיכירצ שיאה תאש םירבוסכ ,םהיניב םימעפל תדרפמ
.(טי ,ב םש) שממ רשקל הז םירבוס ןיא ןכ םאו - תרחא ריעב
םנוצרש םיארמ םניא םייחרזאה םיאושינה ,תע לכב דרפיהל גוזה ינבל רשפאמ קוחה םא
שיאכ תויחל ןוצר :רסח סיסבה ירהש ,ןישודיק תנווכ ןאכ ןיא .ותשאו שיא רשקב תויחל
.ותשאו

השעמל הכלה .י
יתרתהש המו .שיא תשא רוסיא תרמוח ללגב טג גישהל ,רשפא םא ,ונא םילדתשמ
.(טי ,ב םש) טג גישהל רשפא יאש םוקמב היה
םיריתמ ,םיישק שי םא לבא ,לעבהמ טג גישהל םילדתשמ :לארשיב ןידה יתב םיגהונ ךכו
.טג ילב אשניהל השיאל

םוכיס .אי
השעמ ןיאו ,המשרה קר שי יכ ,ןישודיק לש ףקות םב ןיא םמצעלשכ םייחרזא םיאושינ
.םירשכ םידעו הרימא ,תעבט תניתנב יואר ןישודיק

:הלא םיאנתב ןישודיק קפס רוציל םילוכי םיפתושמ םייח

תדכ ןישודיק םשל ותאיבב ןווכתמ אוהו ,תונז ותליעב תושעל הצור םדא ןיאש הקזח
:הלא םירקמב דבלמ .לארשיו השמ__
.(ם"במר) ןישודיקב הצור וניא שיאהו ,ןיאושינ ול ומדק אלש רשק .1__
.תונזל םיששוח םניאש - היונפ תונזב ,תוירעב םיצורפ םישנא .2__
.לארשיו השמ תדכ אשניהל רשפאשכ םייחרזא םיאושינב םירחובה .3__
.לארשיו השמ תדכ ןישודיקמ םהל תפכא אלש םישנא .4__
.לארשיו השמ תדכ ןישודיקמ גשומ ול ןיאש ידוהי .5__

ןישודיקל םויק ידע םיווהמהו ,השיאו שיאכ םייחה גוזה תא םיאורה ,םירשכ םידע
.ותאיבב שדקל ןווכמש__
.ןישודיקל םידע ןיאו ,םירשכ םידוהי וב םייוצמ אלש םוקמ טעמל -__

.ותשאו שיא ךרדכ תושיא לש רשקב תורשקתהל ןוצר
.תע לכב דרפיהל םילוכי גוזה ינבש רשק טעמל -__

ןימה תבהאב :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח