ןימה תבהאב

רלסד א"א ברה

.שפנה תוחוכב אלפומ רבד איה ןימה תבהא

לש הקומע הצע אלא איה ןיאו וז הבהאל ישממ ןכות ןיאש היה הארנ ןושאר טבמב
תא םייק ןעמל בערה תשוחת תא ונב ןתנש ומכ ,םלועה תא םייק ןעמל ,ךרבתי ארובה
.ףוגה

ינשו .םינבל ותהימכ ןכו ,םדא בלב רבכ הנותנ הוואתה ירהו :וניבהלמ קוחר הז רבד לבא
?ןימה תבהא םג הפסונ עודמו .םלועה םויקל וקיפסי הלא

רבד לע הזל הז גוזה ינב ודוי יכ ,בוטה תרכהמ האצות איה וז הבהא יכ ,םירמוא יתעמשו
םיבורמ ךכ לכ ירהש ,ןכ םירמואה המה םיעוט לבא .םעבט קוח תא אלמל הזל הז םרזע
...ןימה תבהא םהל רסחתש וניאר אלו ,םדא ינב ןיב הבוטה ייופכ

ירהש .הז תא הז םימילשמ גוזה ינבש המלשהה ידי לע האב ןימה תבהא יכ ,רמאנ ןכ לע
םדא וניא ...השיא ול ןיאש לכ" :ל"זח ורמאש ומכ ,םעבט תא ךכ עבק אוה ךורב לאה
תויהב ,ןכ לעו .ודיקפת תא אלמל לכוי אל יכ ,והנה רסח םדא ,ודבל םדאה .(זי ר"ב) "םלש
רשא ,הלאו .ובהאי - והערל ןתונה יכ ,הז תא הז ובהאי ,הז תא הז םימילשמ גוזה ינב
.הז תא הז ובהאי ,הזל הז גנועו תחנ עיפשהלו תתל איה םתפיאש לכ םתבהאב

?תאזה הבהאה ימי וכראי אל םימעפה בורב עודמ :אלפנ רבד דוע ונל ראבתנ הנהו
.םתלוזל תתל אלו ,םתלוזמ לוטיל םיצור םדא ינב בור :איה הטושפ הבושתהו

שיח לבא ,םיבהואלו םינתונל ויה ,םינב דילוהלו ןתחתהל עבטה קוח םהילע קזח רשאכ
תא ושיגרי אל םג ,ויהשכ "םילטונ" תויהל םה םיבש ,עבטה די םהמ לקת רשאכ ,רהמ
םה התעמ ,הזל הז תתל הליחת ורשקתה רשא תחת .םתדמע תא הב ופילחה רשא העשה
.ול בייחתה רשא ויתובוח תא אלמיש והערמ שורדי דחא לכו ,הזמ הז םילטונ

?הז בצמב הבהאה איה תירשפא םאה

תחנ עיבשהל דימת ףואשל ,םירקי ,ורהזיה :םהיתולולכ תחמש תעב גוזל רמוא ינא ךכו
- הזמ הז תושירד שורדל וליחתתש עגרב :ועד ךא ,וז העשב ןוצר ושיגרתש יפכ ,הזל הז
.האלהו םכמ םכרשוא רבכ הנה

חוכמ דרפיהל ולכוי אל רשא םישנאה םה הלא .ןיאושינב וצפחי אל רשא םדא ינב שיו
דוע לבקל המה םישקבמ קרו ,םתלוזל תתל םילוכי םניא :םהילע קזחי רשא הליטנה
.תחא העשל וליפאו ,"םינתונ"ל םתושעל לכות אל עבטה די םגו .דועו

אל :םילטונה ילודגמ המה םג - ונרודב היוצמ העפות - םינב טועימב וצפחי רשא הלא ןכו
!םהינבל אל וליפאו ,המואמ ןתיל וצפחי

םתבהא זא ;הניתנה תלעמל ועיגי םהינש רשאכ היהי ותשאו שיא ןיב בוטה רשקה לבא
.תומדא ילע ויחי רשא םהימי לכ תחנו רשוא ואלמי םהייחו ,קספית אל

הדצמב הווקמה :ךשמה

החפשמו תושיא ןכותל הרזח