ז השרפ

- קרפה ךשמה -

ה

.ובל לא ןתי יחהו

?רמול דומלת המ
,ךל ןודבעיד ,אדסח דיבע
,ךינווליד ,יוול
,ךנודפסיד ,דופס
,ךנורבקיד ,רובק
.דסח למגתתד ,דסח לומג

:אנמ יבר רמא
,םיקידצה ולא ,ובל לא ןתי יחהו
.ןבל דגנכ ןתתימ ןינתונש
?בלה לע ןישתוכ המלו
.ןמת הלכד רמימ

:רחא רבד
,םימלועה יח הז ובל לא ןתי יחהו
,שנ רבל רכש םלשמ אוהש
.םידסח תולימגב העיספו העיספ לכ לע

:הנוי 'ר רמאד
.תמ לש ותטמ ינפל תוכלה ןילאוש ןיא

,קדצוהי ןב ןועמש 'רד היסרע הימוק יאני יברל לאש ןנחוי 'ר אהו
?הב םילעומ והמ תיבה קדבל ותלוע שידקה
?לעמ התטיחשב ןיבכעמ םינהכהשמ :היל ביגמו
.היל ביגמ הוה קיחר הוה דכ רמאנ
,לדנסה תליענב םירוסא ןיפתכה ינת
.הווצמה ןמ בכעתמ אצמנו ,םהמ דחא לש ולדנס קספי אמש

.ארובידב ערש אריעז 'ר
.ארובידב ינעיא הינוחכשאו הינופוקזומ ןולזא
?ןכ והמ :היל ןירמא
,ןמתל ןמ ןניתאד אמלע :ןול רמא
.ובל לא ןתי יחהו ,רמתיאד המ אה

א

קוחשמ סעכ בוט [ג]

,אעמק הינודא לע אבא סעכ וליא:המלש רמא
.ןידה תדמ וילע הקחשש ,קוחשמ ול היה בוט
?המל
.בל בטיי םינפ עורב יכ
,אלא .בטומל ואיבה ,םינפ ול ערה ולא
.וימימ ויבא ובצע אלו (א א"מ)
,אעמק ןונמא לע ,אבא דוד סעכ םא ול היה בוט ,ןונמא ןכו
.ןידה תדמ וילע הקחשש קוחשמ
?המלו
.בל בטיי םינפ עורב יכ
אלא
.תמ ודבל ןונמא יכ (ג"י ב"ש)

:רחא רבד
קוחשמ סעכ בוט
.,לובמה רוד לע אוה ךורב שודקה סעכ וליא ,היה בוט
.ןידה תדמ םהילע הקחשש קוחשמ
.םהינפל ןוכנ םערז (א"כ בויא) :רמאנש

:רחא רבד
,קוחשמ סעכ בוט
,םימודסה לע סעוכ ,אוה ךורב שודקה היהש בוט
.ןידה תדמ םהילע הקחשש קוחשמ
.'וגו דחפמ םולש םהיתב (םש) :רמאנש

א

לבא תיבב םימכח בל [ד]


:קחצי 'ר רמא
.בוט ץפח יל אבהו אצ ,ודבעל רמאש ,דחאל לשמ
?בוט ץפח אצומ ינא ןכיהמו :ול רמא
.בוט ץפח םש ,ןיכלוה םדא ינב בור אצמתשמ :ול רמא

א

םכח תרעג עומשל בוט [ה]

.םינשרדה ולא
,םיליסכ ריש עמוש שיאמ
.םעה תא עימשהל רישב םלוק ןיהיבגמש ,ןינמגרותמה ולא

:רחא רבד
,םכח תרעג עומשל בוט
. וניבר השמ חיכוהש תוחכות ולא
,םיליסכ ריש עמוש שיאמ
,עשרה םעלב לש תוכרב ולא
.םיטשב ולפנו ןבל הבג ןהבש

א

.ריסה תחת םיריסה לוקכ יכ [ו]


תושר תליטנ הל דבע אריעז 'רד הירב יול 'ר
,ןיקלוד ןהשכ םיצעה לכ
.ךלוה ןלוק ןיא
,םיקלוד ןוניא דכ אתיירס ןילה םרב
.ןיסיק ןנא ףוא רמימ .ךלוה ןלוק

א

.םכח ללוהי קשועה יכ [ז]

.הז םע הז ,וב ןיקוסע םימכח ידימלתש קסע
.ותמכח ןיבברעמ ,םכח ללוהי
.הנתמ בל תא דבאיו

:יול ןב עשוהי 'ר רמא
.רבקה תשירחב ,הידפ ןב הדוהימ יתדמל תוכלה םינומש
.םיתחכש םיבר יכרצב קוסע יתייהש ידי לעו

?םכח דימלת והזיא

:ןנחוי 'ר םשב והבא 'ר
.ותנשמ ינפמ ויקסע לטבמ אוהש לכ
.הילע בישמו ,ותנשממ הכלה ותוא ןילאושש לכ ,ינת

ב
.יאכז ןב ןנחוי יברל ול ויה םידימלת השמח
,הנביל וכלה רטפנשכ ,וינפל ןיבשוי ויה ,םייק היהש ןמז לכ
,סואמאל ותשא לצא ךרע ןב רזעלא 'ר ךלהו
,ואב אלו ולצא ואביש םהל ןיתמה הפי הונו םיפי םימ םוקמ
.ותשא ותחינה אלו םלצא ךליל שקב ,ואב אלש ןויכ
?ימל ךירצ ימ :הרמא
.יל ןיכירצ ןה :הל רמא
?ימ לצא ךליל וכרד ימ םירבכעה תמח :ול הרמא
!?םירבכעה לצא תמחה וא ,תמחה לצא םירבכעה
.ודומלת חכשש דע ול בשיו הל עמש
,םירועש תפ וא ןיטח תפ ותוא ולאש ,ולצא ואב ןמז רחאמ
.ןתפילב ןבישהל עדי אלו ?ןתפלב הלכוא בט ימ

:םירמוא יסוי יברו רזעילא יבר
.הזב הז ןיתופל ןילישבת 'ב

.הנש לכב ןיאנמ ןירת ינממ הוה יבר
.ןיכמד ןווה אל ןיאו ,ןימייקתמ ןווה ידכ ןווה ןיא
,ךמדמל יבר אתאד ןמ
,אדחכ ןוהלוכ ינממ יוה אלא ,ןכ דיבעת אל :הירבל רמא
?היינמ אל המל אוהו ,יאמדק אנינח 'ר ךל ינמו

:רמא דיבז רב יסוי 'ר
.הילע אירופיצ ןיחווצד לע
,תואבט ןיחווצ ןודכ אה ןידבע אחווצ ןמו
!ןוהל עומש ןיכירצ ,איההב ףוא אדהב ןיעמש ןנא םא

:היל רמא ןוב 'ר
?אתיירק ןמ םדק
.לבבד ארפס אנונמה יבר םדק :ול רמא
.ןקז ךיתינמש היל רומא ,ןמתל לזית דכ :ול רמא
.הימויב ינמתמ אלד עדיו
.הילע ליבק אלו הינינמיד הירב אעב ,ךמדד ןויכ
.אמורד ספא 'ר םדק אלא לבקמ אנא תיל :רמא
,בס דח ןמת הוה
,ןיינת אנא ימדק אנינח יבר םא :רמא
.ןיינת אנא ימדק ספא יבר םאו
.ןינש ןיגס הכראמל הכזו ,יותילת ינמתמל אנינח 'ר יולע ליבק
?ןיגס ןינש הכראמ יתיכז המ ןיגב ןמ ,עדי אנא תיל :רמא
,ןירופיצל הירבט ןמ קילס אניוהד ןיגב ןמ םאו ,אתלימ אדה ןיגב ןמ
,אתפלח ןב ןועמש יברד המלשב ליאש ,איטרטסיא םיקע אניוהו
.עדי אנא תיל ןיינתמ ןידיאב

:רחא רבד
.םכח ללוהי קשועה יכ
.ונממ ותמכח ודבא ןבר השמל םריבאו ןתד וקשעש ,קשוע
,ןותמ השמ היה ולא :ביתכ הנותמ ,הנתמ בל תא דבאיו
,ותוא ודיפקהו וטינקהש אלא ,לוצינ היה
.םכילע 'ה ארי ('ה תומש) :ול ורמאו
,וסעכמ דיפקה אוה ףוא אלא ,לבס אלו
.הערפ לא יתאב זאמו (םש) :רמאו
,םכח תאש ךילע יתבתכ ינא :אוה ךורב שודקה ול רמא
!?ךכ יל רמואו דיפקמ תאו
,תישארמ ינב לש ןתירחא בוט ,עדיילו עדיל ךל שי !ךייח
.םירצמב םהל יתתנש
.הארת התע (םש) :ביתכד
.ןיחכתשמ אלו ןידבומד יוו :אוה ךורב שודקה רמא ,העש התואב
,ירחא ורהרה אלש ,בקעיו קחצי ,םהרבא תא יתדבא
.וב עוגפל ןידה תדמ השקב העש התואב .ןהב אצויכ יתאצמ אלו
.םיהלא רבדיו ('ו תומש) :ביתכד
,ןידה תדמ אלא ,םיהלא ןיאו
.'ה ינא וילא רמאיו (םש) :רמאנו
,'ה ינא םתוא לובסל תלוכי אל םדו רשב תא :ול רמא
.םחרא יתודמב םימחרה לעב ,ןמחר
.אשא ינאו יתישע ינא (ומ הימרי) :רמאנש
ןאכ דע
א

ותישארמ רבד תירחא בוט [ח]

,הירבטד אשרדמ יבב שירדו ביתי הוה ריאמ 'ר
.אתבשב איסוס לע ביכרא אקושב זייג היבר עשילא הוהו
.אקושב אתבשב זייג יתא ,ךבר עשילא אה :ריאמ יברל ןורמא
.היבגל קפנ
?קיסע אתיוה המב :היל רמא
ותישארמ בויא תירחא תא ךרב 'הו (ב"מ בויא) :ול רמא
.ונוממ תא ול ליפכהש ךרב :היל רמא
,אלא ,ןכ רמא הוה אל ךבר אביקע :ול רמא
.ותישארמ בויא תירחא ךרב 'הו
.ותישארמ ודיב היהש ,םיבוט םישעמו הבושת תוכזב
ותישארמ רבד תירחא בוט ,בוש ?תרמא תא המו :ול רמא
?היב תרמא תא המו :ול רמא
,ותורענב הרוחס הנוק אוהש םדא ךל שי :ול רמא
.הב רכתשמ אוה ותונקזבו ,דיספמ אוהו

:רחא רבד
,ותישארמ רבד תירחא בוט
,םיתמ ןהו ותורענב םינב דילומש םדא ךל שי
.ןימייקתמ ןהו ותונקזב דילומ

:רחא רבד
,ותישארמ רבד תירחא בוט
,ותורענב םיער םישעמ השועש םדא ךל שי
.םיבוט םישעמ השוע ותונקזבו

:רחא רבד
,ותישארמ רבד תירחא בוט
,החכשמו ותורענב הרות דמל אוהש םדא ךל שי
,יווה .הילע רזוח אוה ,ותונקזבו
.ותישארמ רבד תירחא בוט
,רמא ךכ אל ךבר אביקע 'ר :ול רמא
.ותישארמ בוט אוהשכ ,רבד תירחא בוט ,אלא

השעמ היה ןכו
,רודה ילודגמ ,יבא היובא
,םילשורי ילודג לכל ארק ינלומל אבשכו
,םהמע עשוהי 'רלו רזעילא 'רל ארקו רודה ילודג לכל ארקו
.ןירטכפלא ןירמא ןיליאו ,ןירומזמ ןירמא ןיליא ןורש ,ותשו ולכאשכו

:עשוהי 'רל רזעילא יבר רמא
!?ןדידב ןיקסע ןנא ,תיל ןנאו ,ןוהדידב ןיקסע ןיליא
,םיבותכל ,םיאיבנה ןמו םיאיבנל ,הרותה ןמו הרותב וליחתהו
.ןהיתוביבס תטהלמ שאהו ,יניסמ ןתניתנכ ןיחמש םירבדה ויהו
!?שאב ונתנ יניסמ אל ןתניתנ רקיע
םימשה בל דע שאב רעוב רההו ('ד םירבד) :רמאנש
,הרות לש החכ לודג אוה ךכו ליאוה :רמא
.הרותל ונתונ ינירה ,יל םייקתמ םא ,הזה ןבה
,םימש םשל ותבשחמ תנווכ התיה אלש ידי לעו
.יתרות יב המייקתנ אל

?ןבות רמא תא המו
.תיכוכזו בהז הנכרעי אל (ח"כ בויא)
?היב תרמא המו :היל רמא
.תיכוכזו בהז ילככ ,תונקל ןישקש הרות ירבד ולא :ול רמא
,ןכ רמא אל ךבר אביקע :ול רמא
,הנקת םהל שי ורבשנ םא ,תיכוכזו בהז ילכ המ אלא
.הילע רוזחל אוה לוכי ,ותנשמ דביאש םכח דימלת ףא
!ךל לוע רוזח :היל רמא
.תבש םוחת ןאכ דע ?המל :ול רמא
?עדי תא ןנמ :היל רמא
.המא םיפלא ךלה רבכש ,יסוס יפלטמ :ול רמא
!?ךב רזוח תא תילו ךב תיא ,אתמכח אדה לכו :ול רמא
!יליחב תיל :ול רמא
?המל :ול רמא
,שדקמה תיב ירוחא לייטמו סוסה לע יתייה בכור :היל רמא
,תבשב תויהל לחש םירופכה םויב
:תרמואו תפצפצמ לוק תב יתעמשו
.םיבבוש םינב ובוש ('ג הימרי)
.םכילא הבושאו ילא ובוש ('ג יכאלמ)
.יב דרמו יחכ עדוי היהש ,היובא ןב עשילאמ ץוח

?ול היה ןכיהמו
,תבשב לקדה שארל הלע דחא םדא האר
.םולשב דריו םינבה לע םאה לטנו
,לקדה שארל הלע דחא םדא האר תבש יאצומבו
.תמו שחנ ושיכהו דריו ,םאה תא חלשו םינבה לטנו
,ךל חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש (ב"כ םירבד) ביתכ :רמא
.םימי תכראהו ךל בטיי ןעמל
?הז לש ובוט ןכיה
?הז לש וימי תכירא ןכיהו
.אביקע 'ר השרדש עדי אלו
,ךל בטיי ןעמל
.בוט ולכש םלועב
,םימי יתכראהו
.ךורא ולכש םלועל

.בלכה יפב ןותנ ,םותחנה הדוהי 'ר לש ונושל הארש ידי לע םירמוא שיו
,וימי לכ הרותב עגיש ןושלה המ :רמא
!המכו המכ - תחא לע ,הרותב עגיו עדוי וניאש ןושל ךכ
.םיתמה תייחת אלו םיקידצל רכש ןתמ אל ,ןכ םא :רמא

,וב תרבועמ ומא התיהשכש ידי לע םירמוא שיו
,החירהו םיבכוכ תדובע יתב לע הרבע
.הלכאו ןימה ותואמ הל ונתנו
.הניכח לש הסיראכ ,הסירכב עפעפמ היהו

.היובא ןב עשילא הלח םימי רחאל
.היבגל לזא !הלוח עשילא :ריאמ 'רל ןירמא ,ןותא
ךב רוזח :ול רמא
ןילבקמ ןודכ דעו :היל רמא
.אכד דע שונא בשת ('צ םילהת) ביתכ אלו :ול רמא
!שפנ לש הכודכד דע
.תמו היובא ןב עשילא הכב העש התואב
:רמואו חמש ריאמ 'ר היהו
,יבר קלתסנ הבושת ךותמש המוד

.ורבק תא ףורשל רואה התאב ,והורבקש ןויכו
!ףרשנ ךבר רבק :ריאמ 'רל היל ןירמא ,ןותא
.הילע ותילט שרפו אצי
.הלילה יניל ('ג תור) :היל רמא
,הליל ולוכש הזה םלועב
.לאגי בוט ךלאגי םא ,רקבב היהו
?רקבב היהו ,והמ
.בוט ולכש םלועב
,בוט ךלאגי םא
.אוה ךורב שודקה הז
.לכל 'ה בוט (ה"מק םילהת) :רמאנש
,יכנא ךיתלאגו ,ךלאגל ץופחי אל םאו
!רקבה דע יבכש 'ה יח
.היל תכמדו

,יעב תא המ ךל ןירמא ןיא יתאד ןימלעל !יבר :היל ןורמא
?רמית המ ,ךבר וא ,ךיבא
.יבר ןכ רתבו ,אבא :רמא
?ןוניא ךל יעמשו :היל ןירמא
.רפסה םע ,רפסה קית ןיליצמ ?איה אתינתמ ואלו :ןוהל רמא
.ןיליפתה םע ,ןיליפתה קיתו
.ותרות תוכזב עשילא ןיליצמ

.וניבר לצא הקדצ תועבותו ויתונב ואב ,ףוסבל
.וימותיל ןנוח יהי לאו דסח ךשומ ול יהי לא (ט"ק םש) :רמא
.היתירואל לכתסא ,יהודבועב לכתסת אל !יבר :ןירמא
.וסנרפתיש םהילע רזגו ,יבר הכב העש התואב
.דימעה ךכ ,םימש םשל ותרות התיה אלש ימ המ :רמא
!המכו המכ - תחא לע םימש םשל ותרותש ימ

חור הבגמ חור ךרא בוט
.בר יבג אתא יסרפ דח
.אירוא ינפלא :היל רמא
.ף"לא רומא :היל רמא
!ןכ וניאד ןורמי ?ף"לא אוהד רמייד ןאמ :היל רמא
.ת"יב רומא
?ת"יב אוהד רמא ןאמ :היל רמא
.הפיזנב ואיצוהו וב רעג

.לאומש יבגל לזא
.אירוא ינפלא :ול רמא
.ף"לא רומא :היל רמא
?ף"לא אוהד רמייד ןאמ :ול רמא
.ת"יב רומא :היל רמא
?ת"יב אוהד רמא ןאמ :היל רמא
!ינדוא !ינדוא :רמאו הינדואב הידחא
?ךינדוא אוהד רמא ןאמ לאומש :היל רמא
.ינדוא אוהד ןיעדי אמלע ילוכ :היל רמא
.ת"יב אוהדו ,ף"לא אוהד ןיעדי אמלע ילוכ אכה ףוא :ול רמא
.יולע ליבקו יסרפה קתתשנ דימ
,יווה
.חור הבגמ חור ךרא בוט
,יסרפה םע לאומש ךיראהש הכיראה איה הבוט
.בר הילע דיפקהש הדפקהמ
:וילע ארקו ,ורואיסל יסרפה רזח ,ןכ ילוליא
,חור ךרא בוט

:רזעילא 'רל לאש רגה סליקע דועו
,אוה ךורב שודקה בביחש הביח ירה :ול רמא
,דבלב הלמשבו םחלב רגה תא
!?הלמשו םחל ול תתל רג בהואו ('י םירבד) :רמאנש
,יל תיא ןינויספ המכו ןיסווט המכ
!ןוהילע ןיחיגשמ אל ידבע וליפאו
,הלחתמ בקעי וניבא וב שקבש רבד ,ךיניעב איה הלק יכו :היל רמא
.שובלל דגבו לוכאל םחל יל ןתנו (ח"כ תישארב) :רמאנש
!?אוה לק רבד

:היל לאשו עשוהי 'ר יבגל אתא
,םימש םשל רייגתנש רג ול רמא ךכ
.הנוהכל ויתונבמ ןיאישמו הכז
.םינפה םחל וז ,םחל
.הנוהכ ידגב ולא ,דגבו
.םירבדב ומצמצ
!?ןקזה וב טבחנש רבד ךיניעב איה הלק יכו :וידימלת ול ורמא
.םחל יל ןתנו (םש) :רמאנש
הרותה וז םחל םירבדב וסייפמ ליחתה הנקב וטישומ תא המלו
.ימחלב ומחל וכל ('ט ילשמ) :רמאנש
.דובכה הז ,דגבו
.וכולמי םיכלמ יב (ח םש) ף:רמאנש
,חור ךרא בוט ,יווה
,רגה סליקע םע ,עשוהי יבר ךיראהש הכיראה איה הבוט
,רזעילא יבר וב דיפקהש הדפקהמ
:וילע ארקו ורואיסל רזח ןכ ילוליאש
.חור הבגמ חור ךרא בוט

א

סועכל ךחורב להבת לא [ט]

:ןדוי יבר רמא
,היתכלפ לע ליזע אליזעמד המכה
.ביסנ אוה היתכלפב ,היל קילס ןכ
,ךיפש היסיג לע ,שילג אמוקמיקד המ ךיה
.לפנ יופא לע ,ליעל קקרד לכ
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ