ז השרפ

- קרפה ךשמה -


א

.הלחנ םע המכח הבוט [אי]

.הלחנ איהשכ ,המכח הבוט

:רחא רבד
.הלחנ המע שישכ ,המכח הבוט
,תובאב ןמת ןנינתד

:רמוא אישנה הדוהי יבר לש ונב לאילמג ןבר
.'וכו ץרא ךרד םע הרות דומלת הפי

:רחא רבד
.השמ לש ותמכח הבוט ,המכח הבוט
.םכח הלע םירובג ריע ('ל ילשמ) :רמאנש
.לארשיל ותרות ליחנהש ,הלחנ םע

:רחא רבד
,לארשיל ןורא ליחנהש ,לאלצב לש ותמכח וז ,המכח הבוט
,ןכשמו םילכו ןורא השע :השמ ול רמאש העשבו
!?ריואב םתוא ןידימעמו םילכה תא ןיאיבמ ,וניבר השמ :לאלצב ול רמא
.ןוראה השעי ךכ רחאו ,ןכשמה השעי הלחתב
?הלחתב תעדיו בשוי תייה לא לצב אמש :השמ ול רמא
.ןורא ושעו (ה"כ תומש)
,כ"חאו
.השעת ןכשמה תאו
,הלחנ םע המכח הבוט ,יווה
,לאלצב לש המכח הבוט
.לארשיל ןורא ליחנהש ,הלחנ םע

:רחא רבד
,עשוהי לש ,המכח הבוט
,ץראה תא ליחנהש ,הלחנ םע
.שמשה יאורל רתויו

:רחא רבד
.תובא תוכז המע שיש ,המכח הבוט
.ול הריאמו תדמוע ויתובא תוכזש ירשא

:םוחנת 'ר םשב אחא 'ר
,ודיב אקיפס התיהו ,השעו ,רמשו ,דמילו םדא דמל
,רורא ללכב אוה ירה ,קיזחה אלו קיזחהל
.תאזה הרות ירבד תא םיקי אל רשא
,ודיב אקיפס התיה אלו ,השע אלו ,רמש אל ,דמיל אלו דמל
,םיקי רשא ,ךורב ללכב אוה ירה ,קיזחהו קיזחהל
.ךורב ללכמ אוה רורא לכ יכ

:רמא אנוה 'ר
,הפוחו לצ תושעל אוה ךורב שודקה דיתע
.הרות ילעב לצא ,תוצמ ילעבל
?אמעט יאמ
.ףסכה לצב המכחה לצב יכ

,ןינברוק תואמ עשת בירקהל ולע ןיריזנ תואמ שלש
,חתפ םהל אצמ םישמחו האמ .חטש ןב ןועמש ימיב
.חתפ םהל אצמ אל םישמחו האמו
.אכלמ יאני יבגל חטש ןב ןועמש קילס
,אברקמל ןייעב ןיקלס ןיריזנ תואמ שלש :היל רמא
,ןוהל תילו ןינברוק תואמ עשת
,ךדיד ןמ אגלפ תא בה אלא
.ןוברקיו ןולזיו ידיד ןמ אגלפ אנאו
.ןוברקו ןולזאו אגלפ יאני ןוהל בהי
,חטש ןב ןועמש לע אכלמ יאניל ,שיבד ןשיל ןירמא ןותא
,הוה ךדיד ןמ ןוניבירקאד המ לכ ,עידי יוהת :אכלמ יאניל ןירמא
.הידיד ןמ םולכ בהי אל חטש ןב ןועמש םרב
,חטש ןב ןועמש לע סעכו היניעמש
.קרעו חטש ןב ןועמש עמשו
,סרפד אתוכלמ ןמ ןיברבר שנ רב ןמת ווה ןימוי רתב
,ןילכאד ןמ אכלמ יאניד הירותפ לע ןיבתי ןווה
הוהו ,בס דח אכה הוהד ,ןנא ןיריהנ אכלמ ירמ :יאניל ןירמא
.אתירואד ילימ ןל רמא
!יתייאו יחלש ,יאניד היתתניא :היתחא ותמלשל רמא
.ךתקזע היל חלשו ,אלימ יל בה :ול רמא
,אתאד ןמ אתאו ,אלימ הל בהי יתא אוהו
.אתכלמל אכלמ ןיב היל ביתי
?תקרע המל :ול רמא
,יננלטקת אלד ךניגב יל תרצו ,ילע סיעכ תאד תיעמש :ול רמא
,תמייק היירק ןידהו .תיקרעו
.םעז רובעי דע עגר טעמכ יכח (ו"כ היעשי) :ביתכד
?יב תילפא המלו :ול רמא
,ךנוממ ןמ תא אלא ,ךב תילפא אל ו"ח :ול רמא
.יתיירוא ןמ אנאו
.ףסכה לצב המכחה לצב יכ :ביתכד
?אתכלמל אכלמ ןיב תבתי המלו :היל רמא
,אריס ןבד הירפיסב ביתכ ןיכהד :היל רמא
.ךבישות םידיגנ ןיבו ךממורתו הלסלס
!ךל ריקומ אנא המ ןמ תימח :היל רמא
!יל ארקומ איה יתיירוא אלא ,ריקומ תא תיל :היל רמא
.ךממורתו הלסלס :ביתכד
.ךירביד אסכ היל ןיגזמ :ןול רמא
!?ולשמ יאני לכאש ךורב רמינ ךירביא המ :רמא
!אתכרבב יאני אמוי ןמ תיעמש אל ,ךתוישקב תא ןודכ תא :ול רמא
!יתלכא אלו ונלכאש ךורב ?רמימל יל תיא המו :רמא
.ולשמ ונלכאש :רמא לכאד ןמ .לוכייד היל יתייא והל :רמא

:ןנחוי 'ר רמא
.חטש ןב ןועמש לע ויריבח ןיקולחו

:רמא ןיבא 'ר
.היינשה לע

:רמא הימרי 'רו
.הנושארה לע
,היל אטישפ ןמת הימרי 'רד היתטיש ןיפילחמו
,לאילמג ןב ןועמש ןברכ היל אטישפ ןמת היל הכירצ אכהו
,ןנברכ היל הכירצ אכהו
,ןגד תיזכ ןהמע לכא אלש פ"עא ,ןהמע לבטו בסהו הלע ,ינתד
.וילע ןינמזמ
:םימכח ירבד

:רמא יסיא 'ר םשב אחא רב בקעי 'ר
.ןגד תיזכ לכאיש דע וילע ןינמזמ ןיא םלועל
,ןגדמ ץוח לכאש דחאו ןגד ולכאש םינש ,ינת
.לאילמג ןב ןועמש ןברכ ןנינתד ןאמכ ףרטצמ

,םילשוריב ויה ןיטוילב 'ג
,תסכה תיציצ ןב
,ןוירוג ןב ןומידקנו
.עובש אבלכ ןבו
,םינש רשע הנידמל סנרפלו קפסל לוכי היה דחו דח לכו
,יאכז ןב ןנחוי 'ר לש ותוחא ןב ,חיטב ןב םש היהו
,םילשוריבש ןירסק שאר תורצואה לע הנוממ היהו
.תורצואה תא ףרשו דמעו

,יוו :רמא יאכז ןב ןנחוי 'ר עמש
.יוו ,יוו רמא ,ךביבח ,חיטב ןבל ןורמאו ןילזא
.היתיתייאו חלש
?יוו תרמא תא המל :ול רמא
,תירמא הו אלא ,יוו תירמא אל :ול רמא
,ןימייק ןירקי תורצואהש ןמז לכש
.אברק דבעמל ןוהימרג ןיבהי אל
:הילע ןורקו ןנחוי יבר טלמנ הול יוו ןיב
.הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו

,סינומיאל ךלהו סומלוב וזחאש ןנחוי 'רב השעמו
.אפרתנו הנאת לש החרזמל ול בשיו
?ךל אנמ אדה :היל ןירמא
.דוד ןמ :ןול רמא
.הלבד חלפ ול ונתיו ('ל 'א לאומש) :ביתכד
.הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו :הילע ןורקו

,םיסרט ןמ יתאו ,אפלאב יתא הוה ןיסאי רב יסוי 'ר
.תחימל ךירצ אנא אילט :היל רמאו
אתנכס אמיד אמיל תוחית אל :היל רמא
.עמש תאירק ירקימל אנא יעב :ול רמא
!ירק :ול רמא
.לכימל אנא יעב :ול רמא
,ןמלל ןותאד ןויכ ,לוכא :ול רמא
:הילע ארקו ,לובטתש דע התא רוסא :ול רמא
.הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו

קרעו ,אתוכלמל יעבתמ הוה ריאמ 'ר
,ןיימראד אתונח לע רבע
,היתי ןומח .אנימ אוהה ןמ ןולכא ןיביתי ,ןוהתי חכשאו
.אוה אוה תיל ,אוה אוה :ןירמא
,ןיא היל ןיזרכ ןנא ,אוה אוה םא :ןירמא
.ןמע ליכא יתא
,ריזחד המדב היתועבצא אדח עבצ הוהו
.אה קתמו אה שמט ,הימופב ירחוא היתועבצא בהיו
,ןכ דיבע הוה אל ,ריאמ 'ר הוה וליא ,ןידל ןיד :ןירמא
:הילע ארקו קרעו הינוקבש
.הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו

,ןירופיצב ךימד הוה יבר
.היל ןילטק ןנא יבר ךמד ,רמאו אתאד לכ :יארופיצ ןירמאו
,ןיעיזב הינמו ,ךרכימ הישירו ,היל קידאו ,אתווכב ללעו ארפק רב לזא
,ינועמש ינועמש ,היעדי ינב וניחא :רמא
,תירבה תוחולב ןדי וזחא םיקוצמו םילארא
.תוחולה תא ופטחו םילארא לש ןדי הרבג
?יבר ךמד :היל ןירמא
?רמא אל המלו אנימא אל אנא ,ןותירמא ןותא :והל רמאו
.ליסכ אוה הבד איצומו ('י ילשמ) ביתכד
,ןילימ השלש ךלהמ אתתפוג דע ,העירקד הילק לזאד דע ,ןוהינמ ןוערק
.הילעב היחת המכחה תעד ןורתיו :הילע ארקו

:אנמ 'ר םשב הימחנ 'ר
,היה תבש ברע םויה ותואב ,ושענ םיסנ השעמ
,יברד אדיפסהל אתיירק לכ ןישנכתיאו
,םירעש תיבל הינולבואו ,אתשינכ רשע ינמתב הינורשא
,ותיבל לארשימ דחו דח לכ ,אטמד דע אמוי ןול אלתו
,םימ תיבח ול אלממו גד ול הלוצו רנה תא ול קילדמו
,ןיקוצמ ןורש ,רבגה ארקו המחה העקש ,ןהבש ןורחאה השעש דע
!אתבש ןניללחד יוו :ןירמא
:הרמאו לוק תב התצי
,יבר לש ודפסהב לצעתנ אלש ימ לכ
.אבה םלועה ייחל ןמוזמ
,אתא אלו ןמת הוהד הרצק ןמ רב
.תמו לפנו ארגיא ןמ הימרג קלטו קלס ,ןכ עמשד ןויכ
:הרמאו לוק תב התצי
.אבה םלועה ייחל ןמוזמ ,ארצק ארגאל ףא

א

.ותוע רשא תא ןקתל לכוי ימ יכ םיהלאה השעמ תא האר [ג"י]

,ןושארה םדא תא אוה ךורב שודקה ארבש העשב
,ןדע ןג ינליא לכ לע וריזחהו ולטנ
,ןה ןיחבושמו םיאנ המכ ישעמ האר :ול רמאו
,יתארב ךליבשב ,יתארבש המ לכו
,ימלוע תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ןת
.ךירחא ןקתיש ימ ןיא תלקלק םאש
.קידצ ותואל התימ םרוג תאש דוע אלו

?המוד רבדה המל וניבר השמ לשמ
,םירוסאה תיבב השובח התיהש הרבוע השאל
.םש התמו םש הלדג ,ןב םש הדלי
,םירוסאה חתפ לע ךלמה רבע םימיל
:רמואו חווצ ןבה ותוא ליחתה רבוע ךלמהשכ
!יתלדג ןאכ !יתדלונ ןאכ !ךלמה ינדא
?עדוי יניא ןאכ ןותנ ינא אטח הזיאב
.ךמא לש אטחב :ול רמא
.השמב ךכ
.דחאכ היה םדאה ןה :בותכש ומכ
.תומל ךימי וברק ןה :ביתכ

א

.בוטב היה הבוט םויב [ד"י]

,דימ ותוא השוע אהת ,בוט םוי ךל ןמדזנ םא
.םנהיג לש הנידמ לצנתש ,הבושת תושעל ךיא האר ,האר הער םויבו

:רזעלא 'ר םשב ןדוי יבר רמא
.תוער תוריזג ןילטבמ םירבד השלש
.דחא קוספב ןתשלשו הבושתו הקדצו הלפת :ןה ולאו
,םהילע ימש ארקנ רשא ימע וענכיו ('ז 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה
,םיערה םהיכרדמ ובושיו ,ינפ ושקביו וללפתיו
.םצרא תא אפראו ,םתאטחל חלסאו םימשה ןמ עמשא ינאו
.הלפת וז ,וללפתיו
.הקדצ וז ינפ ושקביו
.ךינפ הזחא קדצב ינא (ז"י םילהת) :רמאד ןאמ יאה
.הבושת וז םיערה םהיכרדמ ובושיו
,ךכ רחאו
'וגו םימשה ןמ עמשא ינאו

:רמא אנמ 'ר
.תינעתה ףא
.הרצ םויב 'ה ךנעי ('כ םש) ביתכד
?המל
.םיהלאה השע הז תמועל הז תא םג

ב
.םירישעבו םיינעב איירק רתפ אייח רב םוחנת 'ר
,ומע חמש ךרבח לש ותבוט םויב
,םיינעה תא סנרפל ךאיה האר האר הער םויבו
.רכש םהילע לבקתש
.השוע םוחנת 'ר היה ךכ
,רשב לש ארטיל חקיל דומל היה םא
.םיינעל דחאו וקלח דחא ,םיתש חקול היה
.םיינעל תחאו ול תחא ,קרי לש תודוגא םיתש
,םירישעו םיינע ולא ,הז תמועל הז תא םג
.ולאב ולא וכזיש ידכ

ג
.הרותב איירק רתפ אחא יבר
,חמשת התחמשב
:םהב בותכש םיאורה ןמ היהת ,האר הער םויבו
.םישנאה ירגפב וארו ואציו (ו"ס היעשי)
:םהב בותכש ,םיארנה ןמ אלו
.תומת אל םתעלות יכ (םש)
,ןדע ןגו םנהיג הז ,הז תמועל הז תא םג
.חפט ?םהיניב המכ

:רמא ןנחוי 'ר
.לתוכ

:ירמא ןנברו
.וזמ וז תוציצמ ויהיש ידכ ,תווש ןהיתש

איירק רתפ יול 'ר
חמש אהת ךל יתתנש םיבוט םימיב
.תונברקב אוה ךורב שודקהל חמשמו
.ידחו ךתיזל תא ימח ,ידחו ימח ךמרכל קפנ ,תרוצב אלב הנש אבת םא
.תרצע ינימש םויכ ,םימשגל בוט טילקרפ יתארב אל:אוה ךורב שודקה רמא
.תרצע ינימשה םויב (ט"כ רבדמב) :ביתכד אוה אדה

א

.ילבה ימיב יתיאר לכה תא [ו"ט]

:ןטקה לאומש תא ולאש
.וקדצב דבוא קידצ שי ביתכד והמ
,םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג :םהל רמא
.טיימ ידיל אבל דיתע קידצהש
.ונקלסא ,וקדצב אוהש דע :אוה ךורב שודקה רמא
.ותערב ךיראמ עשר שיו וקדצב דבוא קידצ שי רמאנש
.הבושתל ול הפצמ אוה ךורב שודקה ,יח םדאש ןמז לכ
.ותוקת הדבא ,תמ
.הוקת דבאת עשר םדא תומב (א"י ילשמ) רמאנש

,ןירוסאה תיבב השובח התיהש ,ןיטסיל תחא תכל
.ןלוכ וחרבו ,תחא הריתח ןהמ דחא רתח
,חרב אלו ןהמ דחא םש רייתשנ
.לקמב וטבחל ליחתה ,ןוטלשה אבש ןויכ
!אלזמ עימטו אדג שיב :ול רמא
!?קירע תוה אל ,ךמוק אתריתח

:םיעשרל רמוא אוה ךורב שודקה ,אבל דיתעל ךכ
,אלא !?םתבש אלו ,םכינפל הבושתה
.הנילכת םיעשר יניעו (א"י בויא)

,הישאי 'ר רמא ,םירבד השלש ינפמו
.הזה םלועב םיעשרה םע םינפ ךיראמ אוה ךורב שודקה
,הבושת ושעי אמש
,הזה םלועב ןרכש אוה ךורב שודקה םהל םלשיש ,תוצמ ושעי וא
,וניצמ ןכש .םיקידצ םינב ןהמ ואצי ,אמש וא
,היקזח ונממ אציו זחאל םינפ ךיראה
,והישאי ונממ אצי ןומא םע
.יכדרמ ונממ אצי יעמש

א

.רתוי םכחתת לאו הברה קידצ יהת לא [ז"ט]

.לואשב רבדמ ,ךארובמ רתוי ,הברה קידצ יהת לא
.'וגו קלמע ריע דע לואש אביו (ו"ט 'א לאומש) ביתכד

:רמוא היינב 'רו אנוה 'ר
:אוה ךורב שודקה רמא ךכ :רמאו וארוב דגנכ אוה ןיידמ ליחתה
!קלמע תא תיכהו ךל
?ואטח המ ףטהו ?ואטח המ םישנה ,ואטח םישנא םא
?ואטח המ רומחו רושו רקבהו
.ךארובמ רתוי ,הברה קידצ יהת לא :הרמאו לוק תב תאצי

:ירמא ןנברו
:רמואו הפורע הלגע דגנכ ןיידמ ליחתה
.לחנב הלגעה תא םש ופרעו (א"כ םירבד) :בותכה רמא
.תפרענ איהו גרוה אוה
!?האטח המ המהב ,אטח םדא םא
.הברה קידצ יהת לא :הרמאו לוק תב תאצי

:רמוא שיקל ןב ןועמש יבר
,ירזכא םוקמב ןמחר השענש ימ לכ
.ןמחר םוקמב ירזכא השענש ףוס
?ןמחר םוקמב ירזכא השענש ןיינמו
.ברח יפל הכה םינהכה ריע בונ תאו (ב"כ 'א לאומש) רמאנש
!?קלמע לש וערזכ בונ אהת אלו

:ןירמא ןנברו
,ירזכא םוקמב ןמחר השענש ימ לכ
.וב תעגופ ןידה תדמש ףוס
.וינב תשלשו לואש תמיו (א"י םש) רמאנש

א

הברה עשרת לא [ז"י]

:היכרב יבר רמא
,ירש [טעמ=] רחביצו
.המחב הלכ ,המחב הדהד ןמ רמית אלד אלא
:םוגרת
?עישרהל רתומ טעמו
.סעכב אוה ךכ ןיב יכ ,ונוצרכ ךישמי - וילע סעוכ 'הש ימ רמאת אלש -

א

.הזב זוחאת רשא בוט [ח"י]

.ארקמ הז
.הנשמ הז ,ךדי חנת לא הזמ םגו
.םלוכ תא אצי םיהלא ארי יכ
.ןירסיקד והבא יבר :ןוגכ

א

.םכחל זועת המכחה [ט"י]

.אוה ךורב שודקה הז
.חכ ץימאו בבל םכח ('ט בויא) רמאנש
,ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ
.םלועה ןהב ארבנש ,תורמאמ הרשעמ

:רחא רבד
,םכחל זועת המכחה
.ןושארה םדא הז
.תינכת םתוח התא (ח"כ לאקזחי) ביתכד
,ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ
.שפנה תא ןישמשמש ,םירבד הרשע ולא
:ןה ולאו
,ןוזמל טשווה
,לוקל הנק
,המחל דבכ
,האנקל הרמ
,ןתששמ האירה
,ןוחטל ססמה
,קוחשל לוחט
,תוצעוי תוילכ
,ןיבמ בל
.רמוג ןושל

ב

:רחא רבד
.חנ הז ,םכחל זועת המכחה
,ריעב ויה רשא םיטילש הרשעמ
,חנ דעו םדאמש תורוד הרשעמ
.ומע אלא רבדנ אל ןלוכמש

:רחא רבד
.םהרבא הז ,םכחל זועת המכחה
,םהרבא דעו חנמ תורוד הרשעמ ,םיטילש הרשעמ
.ומע אלא תירב םהמע תרכ אלו ,ןלוכמ אוה ךורב שודקה רחב אל
.תירב םרבא תא 'ה תרכ אוהה םויב (ו"ט תישארב) רמאנש

:רחא רבד
.בקעי הז ,םכחל זועת המכחה
,םירצמל ודריש םיטבש תרשעמ ,םיטילש הרשעמ
.עדוי היה בקעיו ,םייק ףסויש ועדי אלו ולעו
.םירצמב ורבש עדוי היה םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו (ב"מ םש) רמאנש

ג

:רחא רבד
.השמ הז ,םכחל זועת המכחה
,ףוגה תא ןישמשמש םירבד הרשעמ ,םיטילש הרשעמ
:ןה ולאו .השמ ןשבכש
,אטשוול אמופ ןמ
,אסיסמהל אטשוו ןמו
,אתביקל אסיסמהמו
,אכמוטסיאל אתביקמו
,אניטק אכורכל אכמוטסיאמו
,אסכ תיבל אניטק אכורכמו
,איעמ תנבל אסכ תיבמו
,איבע אכורכל איעמ תנבמו
,אביד ינסל איבע אכורכמו
,אכורטפל אביד ינסמו
,אתקזיעל אכורטפמו
.ארבל אתקזיעמו
,איצוהל אלו סינכהל אל ,השמ ךרצנ אל ןלוכמו
'ה םע םש יהיו (ד"ל תומש) רמאנש

:רחא רבד
.לארשי ולא ,םכחל זועת המכחה
.ןובנו םכח םע קר ('ד םירבד) רמאנש
:ןה ולאו שפנה תא ןישמשמש ,םיטילש הרשעמ
,ןוזמל טשווה
,לוקל הנק
,המחל דבכ
,האנקל הרמ
,ןתששמ האירה
,ןוחטל ססמה
,קוחשל לוחט
,תוצעוי תוילכ
,ןיבמ בל
.רמוג ןושל

ד

:רחא רבד
.דוד הז ,םכחל זועת המכחה
,םילהת רפסב ורמאש םינקז הרשעמ ,םיטילש הרשעמ
:ןה ולאו
,ןושארה םדא
,םהרבאו
,השמו
,דודו
.המלשו
.ןיגלפתיא אל השמח ןיליא לע
?ןוניא ןאמ ,אתיינרחא השמח ןיליא

:רמא בר ןנחוי 'רו בר
,ףסא
,ןמיה
,ןותודיו
,דחא חרק ינב השלשו
.ארזעו

:רמא ןנחוי 'רו
,ןמתד ףסא אוה ,אכהד ףסא אוה
,ויחא םע הריש רמול הכז ,הרות ןב היהש ידי לע אלא
.ומצע ינפב הריש רמול הכזו

,אוה רחא ףסא בר תעד לע
.ךלמה ידי לע אבנה ףסא די לע (ה"כ 'א ה"ד) רמאנש

,ןנחוי 'רו בר
:רמא בר
.שממ ןותודיל

:רמא ןנחוי 'ר
,ןינידה לעו ןיתדה לע אבנה ןותודיל
.לארשי לעו וילע ורבעש

:אחא 'ר םשב אנוה 'ר
,םילהת רפס ורמא םדא ינב הרשעש יפ לע ףא
.לארשי ךלמ דוד ידי לע אלא ,םתומש לע רמאנ אל ןוהלכמ

?המוד רבדה המל לשמ ולשמ
,ךלמל ןונמיה רמול תשקבמה םישנא לש הרובחל
,םידיסח םכלכ ,םימיענ םכלכ :ךלמה םהל רמא
,ינפל ןונמיה רמול ,ןיחבושמ םכלוכ
.םכלכ ידי לע רמאי ינולפ שיא אלא
.ברע ולוקש ?המל
,םילהת רפס רמול םיקידצ הרשע ושקבש העשב ,ךכ
,ןיחבושמו םידיסחו םימיענ םכלכ :אוה ךורב שודקה םהל רמא
.םכלכ ידי לע רמאי דוד אלא ,ינפל ןונמיה רמול
.ברע ולוקש ?המל
.לארשי תורימז םיענו (ג"כ 'ב לאומש) :ביתכד אוה אדה
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ