ט השרפ

א

.ותע תא םדאה עדי אל םג יכ [ב"י]


.הער הדוצמב םיזחאנש םיגדכ

:היכרב יבר רמא
!?הבוט הדוצמ שיו הער הדוצמ שי יכו

:שיקל שיר רמא
.הכח וז
,םישנאה ותומיו (ד"י רבדמב) :ביתכד אוה אדה
.הער ץראה תבד יאיצומ
?ותמוה המב

,יאחוי רב ןועמש יברו ןנבר
:ןירמא ןנבר
.ותמו וקנחנו םנורגב התלע הרכסא

:רמא יאחוי רב ןועמש יברו
.ותמ םירביא תלישנב

:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
,הער הדוצמב ,ןאכ רמאנ ןנברד ןומעט
,ןלהל הרומאה הער המ ,הער ןלהל רמאנו
,ותקנוחו גד לש ונורגל תדרוי הכח
.ותמו םנורגב התלע הרכסא ,ןאכ הרומאה הער ףא

:רמא היכרב 'ר
,הפגמ ןאכ הרמאנ ,יאחוי רב ןועמש יברד הימעט
,הפגמ ןלהל רמאנו
.הפגמה היהת תאזו (ד"י הירכז)
,םירביא תלישנב ןלהל הרומאה הפגמ המ
.םירביא תלישנב ןאכ הרומאה הפגמ ףא

:היכרב יבר רמא
,השביב הדצ הניאו םיב הדצ איהש הדוצמ ךל שי
,םיב הדצ הכח וז אלא ,םיב הדצ הניאו השביב הדצ
.ותקנוחו גד לש ונורגל תדרוי איהש ,השביב הדצ איהו

:אנינח 'ר םשב ,ןוירמ רב קחצי 'ר םשב ,יגח 'רב ןתנוי 'רו הירזע 'ר
,םימשב אטוח וניאו ץראב אטוחש םדא ךל שי
.ץראבו םימשב אטוח,ערה ןושל רמואש ימ לבא .ץראב אטוח וניאו םימשב
.ץראב ךלהת םנושלו םהיפ םימשב ותש (ג"ע םילהת) :רמאנש

:רזעלא יבר רמא
.ץראב התתוש םנושלו םימשב םיכלהמ םהש וניצמ
?םעט המ
ץראב ךלהת םנושלו םהיפ םימשב ותש

:ןנחוי 'ר רמא
,רקיעב רפוכ אוהש דע ,ערה ןושל רמוא םדא ןיא
'וגו ונתא וניתפש ריבגנ וננושלל ורמא רשא (ב"י םש) :רמאנש

:קחצי 'ר רמא
,הולא יחכש תאז אנ וניב ('נ םש)
ערה ןושל ןירמוא ןהש ולא
:'וגו ונתא וניתפש ריבגנ וננושלל ורמא רשא (ב"י םש) :רמאנש

א

'וגו שמשה תחת המכח יתיאר הז םג [ג"י]


:ימיא רב לאומש יבר רמא
.ןתוימרב ןיאמר לש ןתבשחמ וז
,ןייב םימ ברעמה :ןוגכ
,ןמשב יקבלב
,שבדב סיאמ ימ
,ףטקב רומח בלח
,רומב סומיק
.ןילפלפב םינפג ילע
,הז דצמ רצקו ,הז דצמ ךורא םינזאמ הנק השעי אל
,הז דצמ רצו ,הז דצמ הבע קחמה תא השעי אל
,תוכתמ לוביק תיב ןהב שיש קחמו םינזאמ הנק
,תועמ לוביק תיב וב שיש ליסאהו
,םימ לוביק תיב וב שיש ינע לש הנקו
,תילגרמו הזוזמ לוביק תיב וב שיש לקמו
,םלוכ לעו .ןיאמט ולא ירה

:ןנחוי יבר רמא
,רמוא אל םא יל יוא ,רמוא םא יל יוא
,ןיאמרה תא ינא דמלמ ,רמוא םא
.תורהטה תא אמטמו דומלתה תא ענומ ינא ,רמוא אל םא

:רחא רבד
.ונידי השעמב ןיאיקב םימכחה ןיאש ,ןירובס םה םיאמרה ויהי אלש

:לאומש יבר רמא
,ןכ יפ לע ףא
,'ה יכרד םירשי יכ (ד"י עשוה)
:םב ולשכי םיעשופו םב וכלי םיקידצו

א

הנטק ריע [ד"י]

.םלועה הז
,לובמה רודו שונא רוד הז ,טעמ הב םישנאו
,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ,התוא בבסו לודג ךלמ הילא אבו
.ןומקעו ןונמכ ,םילודג םידוצמ הילע הנבו

א

םכחו ןכסמ שיא הב אצמו [ו"ט]

.חנ הז
.הזה רודב ינפל קידצ יתיאר ךתוא יכ ('ו תישארב) :רמאנש
,ותמכחב ריעה תא אוה טלמו
ו .אבותת ןידבע ,יתא אלובמ רחמל אייקר יוו :והל רמא הוהד
,היתייב ןמ אתונערופ איירשמ ןא :היל ןירמא ווה
,חלשותמ תמש ןויכ ,איירשמ ארבג אוההד
,אתונערופ איירשמ ארבג אוההד היתיבמ אל :היל ןירמא
.אוהה ןכסמה שיאה תא רכז אל םדאו
,היל רכדמ אנא ,הינותרכדא אל ןותא :אוה ךורב שודקה ןוהל רמא
:'וגו חנ תא םיהלא רוכזיו ('ח םש) :רמאנש

ב

:רחא רבד
.םירצמ הז ,הנטק ריע
.םיירצמה ולא ,טעמ הב םישנאו
.עשרה הערפ הז ,התוא בבסו לודג ךלמ הילא אבו
.ןומקעו ןונמכ ,םילודג םידוצמ הילע הנבו
.קידצה ףסוי הז ,םכחו ןכסמ שיא הב אצמו
,ותמכחב ריעה תא אוה טלמו
.'וגו ץראה לע םידיקפ דקפיו הערפ השעי (א"מ תישארב) :הערפל ול רמאש
.'וגו הלאה תובוטה םינשה לכוא לכ תא וצבקיו
.אוהה ןכסמה שיאה תא רכז אל םדאו
:אוה ךורב שודקה רמא
,היל רכדמ אנא ,הינותרכדא אל ןותא
.ץראה לע טילשה אוה ףסויו (םש)

ג

:רחא רבד
.םירצמ הז ,הנטק ריע
.ףסוי יחא ולא ,טעמ הב םישנאו
.הרשע ףסוי יחא ודריו (םש) :רמאנש
.ףסוי הז ,התוא בבסו לודג ךלמ הילא אבו
,םילודג םידוצמ הילע הנבו
:רזגש תורזג שלש ולא
,םירצמל דבע סנכי אלש
,םירומח ינשב םדא סנכי אלו
.ותנקז םשו ונקז םשו ויבא םשו ומש בתכי אלש םדא סנכי אלו
.הדוהי הז ,םכחו ןכסמ שיא הב אצמו
'וגו ונברעא יכנא רמאש ,ותמכחב ריעה תא אוה טלמו
'וגו רענה תחת ךדבע אנ בשי (ב"מ םש) :ףסויל רמאש דועו
'וגו רכז אל םדאו
:אוה ךורב שודקה רמא
,היל רכדמ אנא ,הינותרכדא אל ןותא
.'וגו וינפל חלש הדוהי תאו (ו"מ םש)

ד

:רחא רבד
.םירצמ וז ,הנטק ריע
.לארשי ולא ,טעמ הב םישנאו
.'וגו המירצמ ךיתובא ודרי שפנ םיעבשב ('י םירבד) :רמאנש
.הערפ הז ,לודג ךלמ הילא אבו
,םילודג םידוצמ הילע הנבו התוא בבסו
:וזמ וז תושק תורזג רזגש
,הטמה שימשתמ ןענמש
,הלרעב םהל ךשמו
,תירולב םהל לדגו
השמ הז ,םכחו ןכסמ שיא הב אצמו
.'וגו הלילה תוצחכ 'ה רמא הכ השמ רמאיו (א"י תומש) :רמאנש
,ותמכחב ריעה תא אוה טלמו
.'וגו םדה ןמ וחקלו (ב"י םש) :רמאנש
,אוהה ןכסמה שיאה תא רכז אל םדאו
:אוה ךורב שודקה רמא
,היל רכדמ אנא ,הינותרכדא אל ןותא
.ומע השמ םלוע ימי רוכזיו (ג"ס היעשי)

ה
:רחא רבד
.יניס הז ,הנטק ריע
.לארשי ולא ,טעמ הב םישנאו
.אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ,לודג ךלמ הילא אבו
,םילודג םידוצמ הילע הנבו התוא בבסו
,השע תווצמ הנומשו םיעבראו םיתאמ ולא
,השעת אל תוצמ שמחו םיששו תואמ שלשו
,השמ הז ,םכחו ןכסמ שיא הב אצמו
.'וגו די וב עגת אל (ט"י תומש) :רמאנש
,ותמכחב ריעה תא אוה טלמו
'וגו רכז אל םדאו תמוי תומ רהב עגונה לכ (םש) רמאנש
:אוה ךורב שודקה רמא
,היל רכדמ אנא ,הינותרכדא אל ןותא
.'וגו ידבע השמ תרות ורכז ('ג יכאלמ)

ו

:רחא רבד
,יניס הז ,הנטק ריע
.לארשי ולא ,טעמ הב םישנאו
,ערה רצי הז ,לודג ךלמ הילא אבו
,םילודג םידוצמ הילע הנבו
.לארשי ךיהלא הלא (ב"ל םש) :רמאנש
.השמ הז ,םכחו ןכסמ שיא הב אצמו
'וגו רכז אל םדאו 'וגו ךמעב ךפא הרחי 'ה המל (םש) :רמאנש
:אוה ךורב שודקה רמא
,היל רכדמ אנא ,הינותרכדא אל ןותא
.'וגו וריחב השמ ילול םדימשהל רמאיו (ז"ק םילהת)

ז

:רחא רבד
.תסנכה תיב הז ,הנטק ריע
.רוביצ הז ,טעמ הב םישנאו
.אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ,לודג ךלמ הילא אבו
.ןומקעו ןונמכ הז ,םילודג םידוצמ הילע הנבו התוא בבסו
,ןזחה וא ,םכחה ןקזה הז ,םכחו ןכסמ שיא הב אצמו
,ןמא וירחא ןינועו שרודו בשוי ןקזהש העשבש
,הנש האמ לש תוריזג רטש ול שי וליפא ,ךרובמ לודגה ומש יהי
.ויתונוע לכ לע לחומ אוה ךורב שודקה
'וגו רכז אל םדאו
א :אוה ךורב שודקה רמא
,היל רכדמ אנא ,הינותרכדא אל ןות
.'וגו םוקת הביש ינפמ (ט"י ארקיו)

ח

:רחא רבד
.ףוגה הז ,הנטק ריע
.וירביא ולא ,טעמ הב םישנאו
.ערה רצי הז ,לודג ךלמ הילא אבו
?לודג ערה רציל ארוק אוה המלו
.הנש הרשע שלש ,בוט רצימ לודג אוהש
.ןומקעו ןונמכ ,םילודג םידוצמ הילע הנבו התוא בבסו
.בוט רצי הז ,םכחו ןכסמ שיא הב אצמו
?ןכסמ ותוא ארוק המל
.ול ןיעמשנ תוירב לש ןבור ןיאו ,תוירבה לכב יוצמ וניאש
.טלמנ בוט רציל עמושה לכש ,ותמכחב ריעה תא אוה טלמו

,היל עמשד ןאמל היבוט :דוד רמא
.לד לא ליכשמ ירשא (א"מ םילהת) :ביתכד אוה אדה
,רכז אל םדאו
:אוה ךורב שודקה רמא
,היל רכדמ אנא ,הינותרכדא אל ןותא
.'וגו םכרשבמ ןבאה בל תא יתוריסהו (ו"ל לאקזחי)

א

היוזב ןכסמה תמכחו הרובגמ המכח הבוט ינא יתרמאו [ז"ט]


:ןנחוי 'ר רמא
!?התיה היוזב ,ןכסמ היהש אביקע 'ר לש ותמכח יכו
.וירבדב ןכסמו בשוי אוהש ,ןקז הז אלא
,שרודו בשוי אוהש ןקז :ןוגכ
.ריכמ אוהו .םינפ וריכת אל (ז"י םירבד)
.חקול אוהו ,דחש חקת אל (םש)
.הולמ אוהו ,תיברב הולת אל
,ויניע רחא ךלה ןושמש
.הנש םירשע לארשי תא טפש אוהו (ז"ט םיטפוש)
- ןועדג
.'וגו דופאל ןועדג ותוא שעיו ('ח םש) :רמאנש
.לארשי תא טפש אוהו
.וירבד ןיכסמש ימ אלא ,ןכסמ ןיא ,יווה

א

.םיעמשנ תחנב םימכח ירבד [ז"י]

.םינשרדה ולא
.רוביצה לע ןידמועש ןינמגרותמה ולא ,םיליסכב לשומ תקעזמ

:רחא רבד
.וניד תיבו םרמע הז ,םיעמשנ תחנב םימכח ירבד

:ןוב יבר רמא
,רדגה רחאו הפגה רחא ונמנ
,םישנ םיאשונ ונאש ,ונל שי האנה המ :ורמא
!.?םייקתי םלועה ןאכ דע רואיל םיכילשמו םיערוזו
:רזג הוהד .הערפ הז ,םיליסכב לשומ תקעזמ
.'וגו דוליה ןבה לכ
.היתריזג לע אחגשמ אנידב תוה אלו

א

.ברק ילכמ המכח הבוט [ח"י]

.וניבא בקעי לש ותמכח הז
.עשרה ושע לש ,ברק ילכמ

:יול יבר רמא
,ץוחבמ םינבל ןשיבלהו ,םינפבמ ןייז ילכ םנייז
:םירבד השלשל ומצע ןיקתהו
.המחלמלו ,ןורודלו ,הלפתל
?ןיינמ הלפתל
.יחא דימ אנ ינליצה (ב"ל תישארב) :רמאנש
?ןיינמ ןורודל
.החולש איה החנמ בקעיל ךדבעל תרמאו (םש) :רמאנש
?ןיינמ המחלמל
.'וגו תוחפשה תא םשיו (םש) :רמאנש
.הצרא וחתשיו םהינפל רבע אוהו
.ינבב אלו יב עגפיש בטומ :רמא
.הריעש וכרדל ושע אוהה םויב בשיו

?הריעש המלו

:רמא רזעלא 'ר ינמחנ רב לאומש 'רו רזעלא 'ר
.בוח רטש ינפמ

:רמא לאומש 'רו
.השובה ינפמ
.עשרה ושע הז ,הברה הבוט דבאי דחא אטוחו
.אבה םלוע לש תונתמו תובוטה לכ דבאש

ב

:רחא רבד
.רשא תב חרס לש התמכח וז ,המכח הבוט
.באוי לש וברק ילכמ ,ברק ילכמ
.ריעה ןמ המכח השא ארקתו ('כ 'ב לאומש) :רמאנש
?באוי אוה התא אל :וילא רמאתו הילא ברקיו ,קיחר הוהד ןכימ
,הרות ןב דוד אלו ,הרות ןב תא אל ,ךמש םופל תא תיל תא רצוק
:הרותב ביתכ אל
!םולשל הילא תארקו הילע םחלהל ריע לא ברקת יכ ('כ םירבד)
!?המחלמל אמש
.ומתה ןכו .וגו הנושארב ורבדי רבד רמאל רמאתו ('כ 'ב לאומש) :ביתכד
.םייקתהל אלש ,הרות ירבד ומת ןאכ דע :ול הרמא
?ןאמ תאו :הל רמא
,לארשי ינומא ימולש יכנא ,אנא ןאמ :ול הרמא
,םירצמב לארשי לש ןנינמ יתמלשהש אוה ינא
,השמ ןמאנל ,ףסוי ןמאנ יתמלשהש אוה ינא
!?לארשיב םאו ריע תימהל שקבמ התאו
,הכעמ תיב לבא וז 'ריע'
"לארשיב םא" ינאש ילו
.'וגו יל הלילח רמאיו באוי ןעיו (םש) דימ
,ותוכלמל הלילח ,דודל הלילח ,באויל הלילח
,ומש ירכב ןב עבש םירפא רהמ שיא יכ ,רבדה ןכ אל אלא
.דודב ךלמב ודי אשנ

?ךלמב המל ,דודב םאו ?דודב המל ,ךלמב םא

:ןוירמ רב קחצי יבר םשב יגח 'רב ןתנוי יברו הירזע יבר רמא
,רודה לודגו םימכח ידימלתב וינפ זיעמה לכש ךדמלל
,המכו המכ תחא לע .ךלמב וינפ זיעמ וליאכ
.רודה לודגו םכחו ךלמ אוהש דוד

:ןדוי 'ר רמא
.הניכשב וינפ זיעמ ולאכ ,ךלמב וינפ זיעמה לכ
.דודב ךלמב ודי אשנ ('כ 'ב לאומש) ביתכד
,ךכ רחאו .אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ,ךלמב
.לארשי ךלמ דוד הז ,דודב
.'וגו הכלאו ודבל ותוא ונת
?תיעדי תא ןנמ :היל ןירמא
,דוד תיב תוכלמב וינפ ףיצחמה לכ :הל רמא
,דימ ליעלמ אוה בייחתמ
.התמכחב םעה לא השאה אבתו (םש)
?דודב ?ןועמש ןותא תילו !?באויב ןועמש ןותא תיל :ןול הרמא
?ןוהב תמק תוכלמ אדיה ?ןוהב תמק המוא אדיה
?יעב אוה המו :הל ןירמא
!ןירבוגד ףלא :ןול הרמא
א ,היל תיאד המ םופל ביהי שנ רב לכ :הל ןירמא
,היל אסייפמו אלזא אנא :ןול הרמ
.איתאו אלזא .המרג אדבע תיחפ אוהד אמליד
.יעב אוה ןואמ שמח :ןול הרמא
.היל תיאד המ םופל ביהי שנ רבו שנ רב לכ :הל ןירמא
,ןוהנמ תיחפ אוהד אמליד ,היל אטחמו אלזא אנא :ןול הרמא
.ארדהו ,אלזא איה השפנ אדבע
.אינסכא אדהו ,יעב אוה רבג דח :ןול הרמא
?הילהינ היבהינ אתרק בט אוה ןא :הל ןירמא
,דימ .ומש ירכב ןב עבש :ןול הרמא
.'וגו המוחה דעב ותוא וכילשיו ירכב ןב עבש שאר תא וחקיו ('כ ב"ש)

.ירכב ןב עבש הז ,הברה הבוט דבאי דחא אטוחו

ג

:רחא רבד
.הדוהי ךלמ והיקזח לש ותמכח וז ,המכח הבוט
.בירחנס לש ,ברק ילכמ

:יול יבר רמא
.בירחנס הלגה תוילג שלש
,דגו ןבואר טבש הלגה ,הנושאר םעפ
,םיטבשה תרשע ,היינש
,םינפבמ ןייז ילכ םנייזו היקזח דמע דימ ,הדוהי לע אב ,תישילש
:םירבד השלשל ומצע ןיקתהו ,ץוחבמ םינבל םשיבלהו
.המחלמלו ,ןורודלו ,הלפתל
,הלפתל
.'וגו 'ה לא היקזח ללפתיו (זל היעשי) ביתכד
,ןורודל
.תונמאה תאו .'וגו היקזח ץצק איהה תעב (ח"י 'ב םיכלמ) ביתכד

?תונמואה אוה המ

:רמא יול 'ר
.אירפיצ

:ןירמא ןנברו
.המחלמל אימגיש
םנגמו ברל חלש שעיו (ב"ל 'ב ה"ד) :רמאנש
:רמאו שרדמה תיב חתפ לע ברח ץענו
.וראוצ לע תרבוע הזה ברחה אהת ,הרותב קסוע וניאש ימ לכ
.תיבה לע רשא והיקלח ןב םיקילא אביו (ח"י 'ב םיכלמ)
,איבס ,"ריכזמה ףסא ןב חאויו" יירטפ יוויקס "רפוסה אנבשו" ,ילקפס
.בירחנס הז ,הברה הבוט דבאי דחא אטוחו
.'וגו םינפ תשבב בשיו (ב"ל ב"הד) :רמאנש
.ויתחת ונב ןודח רסא ךלמיו(ט"י 'ב םיכלמ)
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ