ןורכזה תווצמ
.הוויצ אוהש תווצמה תא רוכזל הבוחה תאו 'ה םע רשקה תא תאטבמ "לארשי עמש" תשרפ
:עמש תשרפב םימעפ המכ רזוח הזה ןויערה

:בותכ הנושארה השרפב

.ךדואמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיהולא 'ה תא תבהאו
...ךבבל לע םויה ךווצמ יכונא רשא הלא םירבדה ויהו
,ךיניע ןיב תופטוטל ויהו ךדי לע תואל םתרשקו
.ךירעשבו ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו

:"לארשי עמש" לש היינשה השרפב םג ךכו

ייתווצמ לא ועמשת עומש םא היהו
,םויה םכתא הווצמ יכונא רשא
...םכשפנ לכבו םכבבל לכב ודבעלו םכיהולא 'ה תא הבהאל
,םכבבל התפי ןפ םכל ורמשיה
...םהל םתיווחתשהו ,םירחא םיהלא םתדבעו םתרסו
...םכשפנ לעו םכבבל לע הלא יירבד תא םתמשו

תיציצה דיקפתו ,תיציצ שובלל הווצמה תא הריכזמ "לארשי עמש" לש תישילשה השרפה
:אוה

."םתוא םתישעו 'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ,ותוא םתיארו"

תא םדאל תוריכזמה תווצמ ,ןורכיזה תווצמ שולש תא םידמול הלאה תוישרפה שולשמ
.ןיליפתהו תיציצה ,הזוזמה :ידוהי ותויה ללגב ויתובוח תאו ידוהי אוהש הדבועה

הזוזמה
הבו הספוק םירבחמ תיבה חתפל :ידוהי לכל תרכומ הזוזמה
בותכ הזוזמה דיקפת ."לארשי עמש" תשרפ הבותכ וילעו ,ףלק
:הזוזמבש השרפב

...םכשפנ לעו םכבבל לע הלא ירבד תא םתמשו
.ךירעשבו ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו

בוהאל 'ה תא רוכזל אוה "לארשי עמש" תשרפ לש ןויערה
חתפב תאצמנה הזוזמה .םידוהיכ וניתובוח תא רוכזלו ותוא
.תאז הריכזמ ידוהי תיב לכ

תאלממ הזוזמה הזבו ,ובש הזוזמה יפל ידוהי תיב ריכהל רשפא
.ידוהיכ ויתובוח תא ידוהיל ריכזהל ,הלש דיקפתה תא

תיציצה
תוניפה עבראב שיש עבורמ דגב אוהש ,תילט ,דחוימ דגב שובלל םיליגר םירבג הליפתה ןמזב
.תיציצה יטוח ,םידחוימ םיטוח ולש

הז דגבל .תויציצ ובו ,עבורמ ,ןטק דגב ,ןוילעה דגבל תחתמ ,עובק ןפואב שובלל םיליגרה שי
.תיציצ וא "ןטק תילט" םיארוק

,'ה תווצמ לכ תא םתרכזו ,ותוא םתיארו" :"לארשי עמש" תשרפב תשרופמ תיציצה תרטמ
ותויה תא םדאל הריכזמ תיציצה ".םכיניע ירחאו םכבבל ירחא ורותת אלו ,םתוא םתישעו
.ויתובוח תא חכוש אוה רשאכ ומצע תא רוצעל םדאל תרזוע איה .ידוהי

ןיליפתה
םייתש .הרותה ןמ תוישרפ עברא תובותכ םכותבו רוע לש םיעוביר ינש םה ןיליפתה
ןהב בותכש תוישרפה יתש ,"לארשי עמש" לש תונושארה תוישרפה יתש ןה הלאה תוישרפהמ
."ךיניע ןיב תופטוטל ויהו ,ךדי לע תואל םתרשקו"

,ןויגיהה תא למסמ שארה :ילמס השעמ הזב שי .עורזה לעו שארה לע םיחינמ ןיליפתה תא
ומכ בשוח אוהש ןיליפתה תחנהב הארמ אוהו ,שארה לע ןיליפת םש ידוהיה .הבשחמה תא
םש ידוהיה .השעמה תא ,חוכה תא תלמסמ עורזה .הרותה לש תונויערה יפ לע בשוח ,ידוהי
.ידוהי ומכ גהנתמ אוהש הארמ אוהו ,עורזה לע ןיליפתה תא