םלועה תומואל םידוהי ןיב
דחוימ תויהל הז ידוהי תויהל
המוד םש הז "ירבע" ."ירבעה םהרבא" םג ארקנ םהרבא .ןושארה ידוהיה היה וניבא םהרבא
הלמב ןיבמ שרדמה .קריעמ ,ןדריה רבעמ אב אוה יכ "ירבע" ארקנ םהרבא ."ידוהי" םשל
"דחא רבעמ םהרבאו ,דחא רבעמ ולוכ םלועה לכ :רמוא היה הדוהי יבר" :רחא והשמ "ירבע"
ארקנ םהרבא .דצ ,"רבע" הלמה ומכ "ירבע" הלמה תא ראבמ הדוהי יבר .(ב"מ הבר תישארב)
.רחא דצב ויה תומואה לכ ראשו ,דחא דצב היה אוה יכ ,"ירבע"

םימכח .םהרבא לש וכרדב וכישמה םירצמב לארשי ינב .םדאה ינב ראשמ הנוש היה םהרבא
יפל םידגבה תא שובלל וכישמה םה .םשובל תא וניש אל םירצמב לארשי ינב יכ ,ונל םירסומ
ירצמ לכ .םהלש הפשה לעו םהלש םיידוהיה תומשה לע ורמש םג םה ,ןענכ ץרא לש הנפואה
.םידוהי םה יכ ,םינוש םה יכ ןיחבהל היה לוכי

הנוש םע םה םידוהיה .הירוטסיהה לכ ךרואל הרמשנ - םינוש תויהל - םידוהיה לש וז הנוכת
םע ונשי" :לארשי םע תא תראתמה הרדגה תאצמנ ,רתסא תליגמב ,ך"נתב .תומואה ראשמ
"םישוע םניא ךלמה יתד תאו ,םע לכמ תונוש םהיתדו ...םימעה ןיב דרופמו רזופמ ,דחא
לכב םידוהיה לש ןוכנ רואית אוה ,שורוושחא ךלמל ןמה רמאש ,הז טפשמ .('ח ,'ג רתסא)
רתוי םהלש תדה לע םירמוש םהו ,הנוש תד םהל שי ;ץרא לכב טועימ םה םידוהיה .םלועה
םה ,ול המיכסמ הנניא תדהש רבד תושעל הווצמ ךלמה םא :ךלמה לש תווצמה לע רשאמ
.ךלמה תווצמ תא אלו תדה תווצמ תא ושעי
תד קר אל איה תודהיה
תווצמה תא םימייקמ םהו ,תווצמ הב םינימאמל תעבוק תד .תד רשאמ רתוי איה תודהיה
וניאש ידוהי םג .המוא םג איה תודהיה .תווצמ תתל רשאמ רתוי הברה השוע תודהיה .הלאה
רושק ,םוקמ לכב ,ידוהי לכ .ידוהיה םעל ךייש אוה .ידוהי תויהל ךישממ תווצמ רמוש
רתוי םירחא םידוהיל רשק םישיגרמ םידוהיה ללכ ךרדב .םלועב רחא םוקמ לכב םידוהיל
.םהיניב םירג םהש םימעל רשאמ

ידוהי לכ יבגל תוירחא שיגרמ ידוהי לכ :לוכה תא ריבסמ "הזל הז םיברע לארשי לכ" גשומה
ןמזב ותא חומשלו הרצב אוהשכ ותוא ליצהל ,רחא ידוהיל רוזעל הבוח שיגרמ ידוהי לכ .רחא
.החמש
?םידוהיל דחוימ המ
.קדצ תיישעל ,הרבחה ןוקיתל ,דומילל היטנ םידוהיה וארה הירוטסיהה תונש לכ ךשמב
ןכלו ,םידומילב קוסעל ךרוצ ואר םידוהי .ןוטלשה תא ןקתל וסינש הלא ןיב ויה םידוהי
בר לבונ סרפ ילבקמ ןיב םידוהיה רפסמ .הייסולכואב םרפסממ עדמה ישנא ןיב בר םרפסמ
.םלועה תייסולכוא ןיב םרפסממ

תוימשיטנאו תודהי
תוימשיטנאל תוביסה
שי תוימשיטנאל יכ ריבסהל רשפא .ךכ לע בתכנ הברהו ,ורקחנו וקדבנ תוימשיטנאל תוביסה
.רזה תאנש (ג) שלחה תאנש (ב) הנושה תאנש (א) :תוביס שולש

הנוש אוהש ללגב ידוהיה תאנש תא .םירחא םיגהנמו תרחא תד ול שי .הנוש אוה ידוהיה
לכל הסחיב תונלבוסב הגהנ תימורה הירפמיאה .תימורה הירפמיאה לש תוימשיטנאב םיגדנ
לכל תונלבסב וסחייתה םיאמורהש איה ךכל הביסהו .תודהיל רשאמ ץוח ,תותדהו תומואה
ומיכסה אל םידוהיה .ולש שדקמה תיבב םהילספ תא דימעהו ימור ירסיק תא ץירעהש םע
.שדקמב רסיקה ילספ תא דימעהל ומיכסה אל םידוהיה .תאז תושעל

הייסנכה החילצה -7-6ה תואמב .תודהיב המחלנ איה ןכלו ,הדיחי תד תויהל התצר תורצנה
,שלחו רז היה ידוהיה .הנגה ירסחלו םישלחל םתוא ךופהלו םידוהיה תויוכז תא לטבל
.תוימשיטנאה הקזחתה הזמ האצותכו

הלא תומוא .תחתופמ תימואל הרכה התייה ,האלהו -18ה האמהמ ומקש ,תושדחה תומואב
היה ןאכו .םלעיהל היה םידוהיה לע .ותוא קלסל ךירצש ,רז םרוג םהב וארו ,םידוהיה דגנ ויה
,הזל ודגנתה םידוהיה .ןכותב ללובתהלו םלעיהל םידוהיה לע וצחל תומואה :ןיינעמ ךילהת
ימעמ דחא לכבש ,התייה האצותה .םהב וברעתי םידוהיהש ומיכסה אל םייוגה םג לבא
.ץראל ךייש וניאש ,רז דוסי םהב התאר תוימשיטנאהו ,םידוהי וראשנ הפוריא
תוללובתה
,ידוהי תויהל קיספמ ידוהיה .העינכ ידי לע תוימשיטנאה תא רותפל ךרד איה תוללובתהה
אל תוללובתהה לבא .ידוהיכ ולבסל ףוס היהי ,הווקמ אוה ,ךכו ,ותביבס ךותב ברעתמ אוה
תא קיספת תוללובתההש ידכ :וז התייה הביסה .תוימשיטנאה תייעב תא הרתפ
הז רבד .םייקתהל וקיספי םידוהיש ןפואב ,הרומג תוללובתה תויהל הילע ,תוימשיטנאה
ומכ גהנתהל םיליחתמ ללובתהל םיצורה םידוהיה הזה ןמזה ךשמב .תורוד המכ ךשמנ
םידוהיה רשאכ .הנידמה לש הפשב םירבדמ ,םייוגה םע םירבחתמ ,םתד תא םיבזוע :םייוגה
םהו ,םירז ןיידע םה לבא ,םייוגה ןמ םינוש תויהל םיקיספמ םנמא םה ,םייוגה ומכ םיגהנתמ
האנשה ללגב :תורחאה תוביסה ללגב ,קזחתהל תוימשיטנאה הליחתמ זאו .םישלח םיראשנ
השענ ללובתהל ןוצרהש לככ :ףוס ול ןיאש לגעמ ליחתמו .רז אוהש ימל האנשה ללגב ,שלחל
וישכע דע היהש ,ידוהיה .רתוי הקזח תישענ תוללובתהל םייוגה לש תודגנתהה ,רתוי קזח
אוהש ריכהל היה רשפא וישכע דע .םייוגה םע תורחתהל ליחתמ אוה .הצוחה אצוי ,וטגב
אוה .דחא לכ ומכ הארנ אוה וישכע .רבידש הפשה יפל ,שבלש םידגבה יפל ,קחרממ ידוהי
:תוימשיטנא לש שדח לגעמ ליחתמ ךכו .ידוהי אוהש תעדל רשפא יאו ,םייוגב הרחתמ
תא ספותה ידוהיה ,ידוהי אוהש ריכהל רשפא יאש ,"שפוחמה" ידוהיה דגנ תוימשיטנא
.יוג ומכ הארנש ידוהיה ,תובוטה תורוכשמה תא לבקמה ,תובוטה תורשמה
תיסור תוימשיטנאו תינמרג תוימשיטנא
התארש תוימשיטנאה ,תינמרגה תוימשיטנאה תא דימ ונל ריכזמ תוימשיטנאה לש הז רואית
החפשמה ינבמ והשימ םא קודבל רקחמ ינוכמ המיקהש תוימשיטנאה ,ער לכ דוסי םידוהיב
.ידוהי היה

ויה ךא .תירצונה תדה ןמ האבה תוימשיטנא :םירחא תודוסי הל ויה תיסורה תוימשיטנאל
תורחת ללגב היה 17-ה האמה עצמאב הניארקואב םידוהיה חבט :תורחא תוביס םג הל
קוחב םינוקית ללגב ויה 19-ה האמב תוערפה .םיליצאה לש סכמה יבוג ויה םידוהיה .תילכלכ
האמה ףוסב תוערפה .רחסמב קוסעל תורשפא םידוהיל ןתנש קוח ,ינשה רדנסכלא קקוחש
םיבשותהו ,הכפהמב םיליעפ ויה םידוהיהש הדבועה ללגב ויה 20-ה האמה תליחתבו 19-ה
.היסור לע טלתשהל םיצור םידוהיהש ודחפ


םוכיס
,לטבתי לארשי םעש הצור תוימשיטנאה .םינשה לכ ךשמב לארשי םע תא הוולמ לארשי תאנש
יכ רכוז אוהו ,םלועה תומוא דצב ומויק תא ךישממ לארשי םע .ךכמ תדחופ איה העש התואבו
.תדחוימ הירוטסיהו דחוימ לרוג ול שיש םע אוה לארשי םע ."ןוכשי דדבל םע" אוה