לארשיב החפשמה

ותשאל שיא ןיב
הבהא
םיפוסוליפ .הבהא יהמ ריבסהל השק .גוזה ינב ינש ןיבש הבהאב איה החפשמ לש התליחת
.תרחא הבושת ןתנ דחא לכו ,הבהא יהמ ולאש םיגולויבו םיגולוכיספ ,םיררושמו
:'ז 'קוספ ,'ז קרפ "םירישה ריש"מ קוספ יפל ראתנ בהואה לש ותשוחת תא

".םיגונעתב הבהא תמענ המו תיפי המ"

:ריבסמ ,12-ה האמב דרפסב יחש ארקמה שרפמו ררושמ ,ארזע ןבא םהרבא יברו

".קשחה ומכ ,םיענו הפי רבד אלו ,שפנל גונעת םלועב ןיא"

,ןומימ ןב השמ יבר ריבסמ תאז ?"קשח" והמו .רתויב הפיה רבדה ,ךכ םא ,אוה קשחה
: 12-ה האמב םירצמב יחש ידוהיה ףוסוליפה ,ם"במרה

- בוהאה הזב ויתובשחמ לכו [בהואה לש] ובלו ויניע ויהיו ,דואמ דע הבהאה לדגתשכ"
.(יזירחלא םוגרתב א"נ ,'ג םיכובנ הרומ) "קשוח ארקנ אוה

איה הבהא :ונל קיפסתש הרדגה לבקנו ,ררושמה לשו ףוסוליפה לש ,תורדגהה יתש תא רבחנ
.בוהאה לע קר בשוח בהואה .תושגרהה לכ תאו תובשחמה לכ תא ףיקמה רבד
.החפשמ תמקהל סיסבה איה וזכ הבהא

החפשמ תמקה
םיגהנמו םיקוח הברה שי .דואמ וילע רומשל ךירצש קזח ןיערג החפשמב האור תודהיה
םיגוסמ םה החפשמ רוציל ךיא םיעבוקה םיקוחה .תידוהיה החפשמה לע רומשל םדיקפתש
ותשאל בייח שיאה המ םיעבוקה םיקוח ,ימ םע ןתחתהל לוכי ימ םיעבוקה םיקוח :םינוש
גוזה ינבו תקרפתמ החפשמה םא הרוק המ םיעבוקה םיקוח ,הלעבל תבייח השיאה המו
.'וכו ןתחתהלו רוזחל םילוכי ושרגתהש גוז ינב יתמ םיעבוקה םיקוח ,םישרגתמ

לע היונב וזכ םיקוח תכרעמ לכו ,םישרגתמ ךיאו םינתחתמ ךיא םיקוח שי םע לכב
שי ,בושח אל רבד איה החפשמהש םיבשוח םא .החפשמה דיקפת והמ הריבסמה היגולואידיא
םינשב היסורב םיקוחה ויה ,לשמל ,ךכ .גוזה ינב לש םייחה רדסב םיקסועה םיקוח תוחפ
,שוכרב קסועש ,ינגרוב רבד איה החפשמש ,התייה היפוסוליפה .הכפהמה ירחא תונושארה
םינתחתמ ךיא ועבקש םיקוח קר ויה .החפשמה לע ןגהל ידכ םייסור םיקוח זא ויה אל ןכלו
.רדוסמ לופיט אלל ןכלו ,םיקוח אלל וראשנ םירבדה ראש .םהידליל םירוהה תוירחא המו

ךרוצ ןיא וז השיג יפל ."תישפוח הבהא" אוה בוטה בצמהש ובשח תונוש תויתרבח תועונת
תויהל םיבייח ויהי אלו ,וצריש ןמז לכ דחי ויחי גוז ינב .החפשמה הנבמ תא רדסיש קוח םושב
ריחמה תא .החפשמה קוריפל הרזע וז היגולואידיא .דחי תויחל ךישמהל וא הזל הז םינמאנ
.םידליה עודיכ םימלשמ ,העובק הניאו הקזח הניאש ,תאזכ החפשמ לש

?םינתחתמ ךיא
הל שי תאזה הלועפה .יושנ גוזל םתוא ךופהתש הלועפב ךרוצ שי ,החפשמ ויהי גוז ינבש ידכ
םה :הזל הז םיבייח םהש תויובייחתה שי .החפשמ םימיקמ םיינשה .דואמ תובר תואצות
םה םא שרגתהל םיכירצ םהו ,םירחא גוז ינב םע ןתחתהל םהל רוסא ,הזב הז ךומתל םיבייח
.דרפיהל םיצור

:םינתחתמ םידוהי הבש ךרדה יהוז

גוזה ינב תא השועש הלועפ איה "ןישודיק" .והשמל דחוימה רבד אוה "שודק" .ןישודיק .1
רמואו השיאל ןתונ שיאהש תעבט תרזעב םישענ ןישודיקה .הזל הז םידחוימ

."לארשיו השמ תדכ וז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה"

ןמיס והז .סוכ רבוש ןתחה ןישודיקה ירחא .אשונל החמומ אוהש ,בר להנמ סקטה לכ תא
.יונב וניא שדקמה תיבש ןמז לכ ,המלש הנניא החמשהש

.םישנא 10 ינפבו הפוחל תחתמ "ןיאושינ"ה תא םישוע ןישודיקה ירחא דימ .ןיאושינ .2
.ותשא תא וילא איבמ ןתחהש תיבה תא םילמסמ םה .דב םהילעו ,תוטומ עברא איה הפוחה
.ןיאושינה תא םישוע םשו ,הלכה תא ןתחה איבמ הז םוקמל

שי ,הלכהו ןתחה לש החמשה תא ריכזהל תואב תוכרבה .תוכרב 7 םיכרבמ ןיאושינה ןמזב
.םילשורי תא תוריכזמ ןה ןכ ומכו ,הז ןמזל ועיגה גוזה ינבש ךכ לע הדות ןהב

בושחו ,גוזה ינב לש תיפסכ תובייחתה איה הנותח .ףסכב םירושקה םיניינעל םיעיגמ וישכעו
ול םיארוקש ךמסמב םיבתוכ וזה תובייחתהה תא .רדוסמ ןפואב םירבדה תא םושרל
תחתמ ףסכ לע םירבדמ ןיאש ןבומכ .הלכל התוא רסומו ,הבותכה תא ארוק ברה ."הבותכ"
.דואמ יניצר ןיינע איה החפשמ תמקה :רורב אוה הז ןיינע ירוחאמ דמועה ןויערה לבא ,הפוחל
יגיגחה עגרב םג תאז רוכזל םיכירצ םה .םהייח לכל תויובייחתה ינימ לכב םיבייחתמ גוזה ינב
.םתנותח לש

השיאה תובוח םה המו ,וידלילו ותשאל בייח לעבהש תובוחה םה המ ,רבסומ הבותכב
.וקרפתי ןיאושינה םא הרקי המו ,גוזה ינב וסינכהש ףתושמה שוכרה ןיד היהי המ ,החפשמל
.הנותחה תדועסו םידוקירהו הרישה :החמשה קלח ליחתמ הז בלש רחאל
?םינתחתמ ימ םע
רשפא יאש םישנא שי .דחא לכ םע ןתחתהל לוכי וניא םדא טפשמ תכרעמ לכבו םע לכב
םילוכי םניא תוחאו חא ןכל .החפשמ יבורק םע ןתחתהל לוכי וניא םדא .םתא ןתחתהל
ימ :לשמל ;םע לכב לבוקמה לע םיפסונ םירוסיא שי תודהיב .ותבו בא םג ןכו ,ןתחתהל
.םייחב ןיידע ותשא םא ,התוחא םע ןתחתהל לוכי וניא ,ותשאמ שרגתהש
.היידוהי םע קר הכלהה יפ לע ןתחתהל לוכי ידוהי

םייחרזא ןיאושינ
,םידלי המכ םהל שיש גוז ינב םג .תפסונ םעפ םינתחתמ םיאושנ רבכש גוז ינבש םיאור םיתעל
?ץראב םינתחתמו םירזוח ץראל ץוחב ונתחתהש גוז ינבש הביסה יהמ .בר ןמז םיאושנ םהו

,היסורב .הכלהה יפ לע ןיאושינ םה ןיאושינה לכ לארשיב .ונתחתה הבש ךרדה איה הביסה
קוחה יפל ונתחתה םישנא ןכלו ,לארשי יניד יפל ןתחתהל היה רשפא יא ,םינש תורשע ךשמב
רשאכ ,ןכל .לארשי יניד יפל ןיאושינ םניא הלאכ ןיאושינ ."םייחרזא ןיאושינ"ב ,יחרזאה
השמ תדכ" ,לארשי יניד יפל םינתחתמו םירזוח גוזה ינב ,ץראל העיגמ תאזכ החפשמ
."לארשיו

לארשיב ןיאושינ יניד לש תונורקעה
םורגל םדיקפת הלא תונורקע .תונורקע לש ןטק רפסמ יפ לע ןיאושינה יניד תא ןיבהל רשפא
תוכלה לש תואמגוד ןתינ הז קרפב .הדיקפת תא אלמתו הקזח היהת תידוהיה החפשמהש ךכל
.ןתוא ריבסנו תונוש

,החפשמ יבורק םע ןתחתהל רוסיאה אצמנ וז םיניד תצובקב .םיבורק םע ןיאושינ רוסיא .1
לכב טעמכ םיאצמנ וז הצובק לש ןיאושינה ירוסיא .ותדוד םע םדא ,ותבו בא ,תוחאו חא ומכ
:לשמל .רתוי הלק םימעפלו רתוי הרומח םימעפל תידוהיה הכלהה .םיקוחה לכבו תומואה
ןיאושינ .ץייוושב קוחה יפ לע הרוסאו ,תידוהיה הכלהה יפ לע תרתומ םידוד ינב ןיב הנותח
.תידוהיה הכלהה יפל םירוסאו ,ינמרגה קוחה יפל םירתומ באה תוחא םע

רומשל ךירצש בושח רבד החפשמב האור תודהיה יכ ,ונרבסה רבכ .החפשמה קוזיחל םיניד .2
:לשמל .הזל הז גוזה ינב לש תונמאנה לעו החפשמה לע רומשל םדיקפת םיניד הברה .וילע
םע ןתחתהל לכות אל - רחא רבג םע היח איהו ,ושרגתהש ילב הלעב תא הבזעש ,האושנ השיא
,רחא רבג םע הנתחתהו ,הלעבמ השרגתהש השיא :דועו .הרורב הז ןיד לש האצותה .הז רבג
ינפל בטיה בושחל גוזה ינב תא חירכמ הז ןיד .ןושארה הלעב םע ןתחתהלו רוזחל לכות אל
רחא והשימ םע ןתחתהל ,שרגתהל ,"ןויסינל" ןתחתהל רשפא יא תודהיב .םישרגתמ םהש
םינתחתמה גוז ינבו ,יניצר ןיינע םה ןיאושינה .ןושארה גוזה ןבל רוזחל ךכ רחאו ,"ןויסינל"
.םייחה לכל רשקכ החפשמ ייחל םתסינכ תא תוארל םיכירצ

ימ דימת עדי םדאש ךכל איבהל םתרטמ הלא םיניד .םירוהה םע רשקה תרימשל םיניד .3
תצובק ןיבהל ידכ .דליה לש ומא יהימ קפס ןיא ירהש .ויבא ימ :רתוי קיודמב ,וא ,וירוה םה
11-ה האמל דע רשפא היה תידוהיה הכלהה יפל .הרצק תירוטסה המדקה ךירצ וז םיניד
ץניימ) אצנגמב יחש ,םושרג ונבר ידי לע לטוב רבדה .תחא השיאמ רתוי היהת רבגלש
םע ןתחתהל םידוהי וכישמה חרזמב תוידוהיה תוליהקה ןמ קלחב .11-ה האמב ,(הינמרגבש
.לארשי תנידמב תיפוס לטוב רבדהו ,םישנ המכ

םע ןתחתת השיאש תורשפא התייה אלו ,םישנ יתש אשיי שיאש תורשפא רבעב התייה עודמ
ינשל האושנה השיא :טושפ רבסהה ,וישכע ותוא םיריבסמ ונאש ןורקיעה יפל ?םירבג ינש
.םהיבא ימ תעדל היהי רשפא יאש םידלי דלת םירבג

הלוכי הניא ,רחא רבג םע ןימ יסחי המייקו ,הלעבב הדגבש השיא ,תידוהיה הכלהה יפל
תידוהיה הכלהב ;השיאל חולסל לוכי לעבה ןהבש תונידמ שי) .הלעב םע תויחלו ךישמהל
תרימש לש ןורקיעה יפל ררבתמ הז ןיד םג (.דרפיהל גוזה ינב לעו ,חולסל לוכי וניא לעבה
.ויבא ימ תעדל היהי רשפא יאו ,דלי דלת וז השיא .םירוהה םע רשקה

:הביסהו .בוש ןתחתתש ינפל םישדח השולש תוכחל תבייח ,הנמלאתה וא השרגתהש השיא
.באה והימ קפס היהי אלו ,ןתחתתש ינפל תאז ועדי ,ןויריהב השיאה םא

היהי הלש דליה ,רז רבגמ דלי הדליש האושנ השיא :וז םיניד תצובקל תכייש תחא הכלה דוע
םירוההמ עונמל ודיקפת דליל הז השק שנוע .והומכ רזממ םע קר ןתחתהל לכויו ,"רזממ"
.םהלש םידליל ךכ לכ דבכ קזנ ומרגי ובש בצמל סנכיהל

לארשי תנידמב קוחה
.ןישוריגלו ןיאושינל רושקה לכב הנידמה קוחל תידוהיה הכלהה תא העבק לארשי תנידמ
לש קוחה איה תידוהיה הכלהה זאמו ,(גי"שת) 1953 תנשב הזה קוחה תא הלביק תסנכה
.תושיא אשונב לארשי תנידמ

תנידמ יבשות םידוהיה לכל תחא תרגסמ לע רומשל ידכ איה הז קוח הלביק תסנכהש הביסה
ונתחתהש הלאכ :תוצובק יתשל םיקלחתמ הנידמה יבשות ויה ,הז קוח היה אל וליא .לארשי
לש םינבש בצמ רצונ היה ןמזה ךשמב .םירחא ןיאושינב ונתחתהש הלאכו הכלהה יפ לע
ידכ .הכלהה יפ לע ונתחתהש הלא םע ןתחתהל ולכוי אל הכלהה יפ לע אלש ונתחתהש םירוה
תדכ" לארשי תנידמב ןתחתי ידוהי לכ יכ תסנכה הטילחה תוצובק יתשל םעה תא קלחל אלש
."לארשיו השמ

םידליל םירוה ןיב

םהל תושעל םיבייח :םידליל סחיב תונוש תווצמ םייקלו םהידלי תא ךנחל םיבייח םירוהה
לע דמלנ הז קרפב .דועו םהלש ךוניחל גואדל ,םירוכב םה םא םתוא תודפל ,הלימ תירב
.םירוהל םיבייח םידליהש המ לעו םידליל םירוהה לש תובוחה

הלימ תירב
ןמסמ אוהו ,םוקמ לכב ,םידוהיה לכל ףתושמ הז ןמיס .הלימ תירב :ופוגב ןמיס שי ידוהיל
.'הל לארשי םע ןיב רשקה תאו לארשי םעל ידוהי לכ ןיבש רשקה תא
:'ה ותוא הוויצ ךכו .וניבא םהרבא היה הלימה תירב תא םייקל ליחתהש ןושארה ידוהיה

,רומשת יתירב תא התאו
.םתורודל ךירחא ךערזו התא
ורמשת רשא יתירב תאז
:ךירחא ךערז ןיבו םכיניבו יניב
.('י-'ט ,ז"י תישארב) רכז לכ םכל לומיה

םא .ךכל החמומ אוהש להומ התוא השוע .קוניתה לש ותדילל ינימשה םויב םישוע תירבה תא
.תירבה תא ול םישוע זאו ,אירב היהיש דע םיכחמ ,הלוח קוניתה

רגובמ םדא .םירחא תאז םישוע ,בא ןיא םא .ונבל הלימ תירב ושעיש ךכל גואדל בייח באה
.חומשלו הדועס תושעל םיגהונ הלימה תירב ןמזב .ותוא ולומיש גואדל בייח לומינ אלש
.הנש 3200-מ רתוי הלימ תירב לש הווצמה תא םיכישממ ונאש ךכ לע איה החמשה

הזל רבסהה תא ."והילא לש אסיכ" םיארוק קוניתה תא קיזחמש ימ וילע בשויש אסיכל
:הז רופיס תרפסמה הדגאב םיאצומ

תווצמ תא רומשל השרה אל באחא .באחא ומשו ,לארשיב ךלמ היה איבנה והילא לש ונמזב
אונק" :הנע ,"?והילא הפ ךל המ" 'ה ותוא לאש רשאכ .הרעמל ריעה ןמ חרב והילא .הרותה
ךישממ שרדמה .(ט"י ,'א ,'ב םיכלמ) "לארשי ינב ךתירב ובזע יכ ,תואבצ יהולא 'הל יתאניק
'ה רמא ךכו .הלימה תירב תא ובזע יכ לארשי תא םישאהש לע והילא לע סעכ 'ה יכ ,רפסמו
והילא לע הוויצ 'ה .ךיניעב האור התאש דע ,הלימ תירב םישוע לארשי ןיאש ,ךייח :והילאל
תא לומל םיכישממ םהו תירבה תא ובזע אל לארשי ינבש תוארל ידכ ,הלימ תירב לכב תויהל
.םהינב
.וז הדגאל ילמס יוטיב אוה "והילא לש אסיכ"

ןבה ןוידפ
וליאכ באה ןוידפה ןמזב .םוי 30 ןב אוהש ירחא רוכב ןב תודפל הבוחה איה ןבה ןוידפ תווצמ
.שדקמב ןהוכה תדובע תא דבוע רוכבה ןבה היה רבעב .ןהוכה ןמ ונב תא (הדופ=) "הנוק"
.ןהוכה ןמ רוכבה ןבה תא באה "הנוק" וז הפלחה רכזל .םינהוכב םירוכבה ופלחוה םויה

וילע ,קונית היהשכ הדפנ אל רגובמ םדא םא .םוי 30 ןב דליהש ירחא השענ ןבה ןוידפ ,רומאכ
.ומצע תא תודפל

לש וא יוול לש ןב ןכו ,תנהוכ לש וא ןהוכ לש ןב תודפל ךרוצ ןיא ,ןהוכה ןמ אוה ןוידפהש ןוויכ
.ףסכ םרג 20 יוושכ הייוושש הקיתע עבטמ איה "עלס" .םיעלס 5-ב אוה ןוידפה .הייוול

הרות ונב תא דמלל באה תבוח
,םניח אוה רפסה יתבב דומילה ללכ ךרדב .רפסה יתב תא הליעפמ הנידמה ינרדומה םלועב
.הנידמה לע איה םידליה ךוניחל תוירחאהו

תיב םא םג .םהידומילל םיארחאכ םגו ,םידליה ךוניחל םיארחאכ םירוהה תא םיאור תודהיב
.וכנחתיו ודמלי םידליהש ךכל גואדל םיכירצ םהו ,םירוהה לע איה תוירחאה ,דמלמ רפסה

םא ,הנוכנ ךרדב גהנתהלו םיבוט םישעמ תושעל לוכי וניא םדא .לוכל הרורב ךוניחה תובישח
ךוניחו ,בוט ךוניח לש האצותכ בוטה השעמה תא םיאור ןכל .תושעל וילע המ דמל אל אוה
.םירוהה תיבב ליחתמ בוט

םיקוספה תא ותוא םידמלמ ,רבדל עדוי קוניתה רשאכ .דלונ קוניתהש עגרב ליחתמ ךוניחה
ליגמ ."דחא 'ה וניקולא 'ה ,לארשי עמש" ןכו ,"בקעי תליהק השרומ ,השמ ונל הוויצ הרות"
םיכילומ ,רפס תיב ליגל עיגמו לדג קוניתה רשאכ .תווצמ רומשל ךוניחה תא םידמלמ ריעצ
.רפסה תיבל ותוא

הווצמ תבו הווצמ רב
הז ליגב ."הווצמ תב" תישענ 12 ליגל העיגמה הדליו ,"הווצמ רב" השענ 13 ליגל עיגמה דלי
תויהלו תוטלחה טילחהל םילוכי םה .םישוע םהש המל םיארחא םהו ,םירגובמל םיבשחנ םה
.תווצמה תא םייקל םיבייח םה וישכעמ .וטילחה םהש המל םיארחא

תא רומשל עדוי וניאש ,ןטקל בשחנ אוה הז ליג דע .ןיליפת חינהל ליחתמ ןבה 13 ליגב
.ןויקינב ןיליפתה תא רומשל עדויו ,לודג רבכ אוה 13 ליגב .חינמ אוהש ןיליפתה

םיניכמ םירגבתמה וז הגיגחל ."הווצמ תב"הו "הווצמ רב"ה דובכל הגיגח תושעל םיליגר
.םהישעמל םיארחאו "םילודג" םישענ םהש הדבועב רושקה רבד לע רצק םואנ - "השרד"
.החמשה דובכל תונתמ הווצמה ינבל תתל םיליגר םירבח

הרטפהה תוכרב תא ארוק ,"ריטפמ"ל הלוע אוה .תבשב הרותל הלוע "הווצמ רב" השענה רענ
.הרותל היילעה םויב תסנכה תיבב הגיגח םג תושעל םיליגר .תבש התוא לש הרטפהה תאו

םירוה דוביכ
.םירוהה תא דבכל םיבייח םידליה ,םתוא ךנחלו םידליב לפטל םירוהה לש הבוחל ליבקמב
וא םירוהה תוגהנתהב היולת הניאו ,העובק הבוח איה םירוהה תא דבכל הבוחה תודהיב
ולפיט אלו םידליה תא וחינזה םה םא םג םירוהה תא דבכל הבוח .םידליב ולפיט םהש ךרדב
וניא םירוה דוביכ .םירוהה תא דבכל הבוחל רתויב הקומע תועמשמ תנתונ וז הכלה .םהב
התוויצ הרותה יכ םירוהה תא דבכל םיבייח ונא .םידליל ושע םירוההש המ לע םולשת
!םיאנת אלל ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ"

,רחא אפורל דיקפתה תא ריבעי אוה ,ויבא תא חתנל ךירצ אוהו ,אפור ןבה םא ,וז הכלה יפל
.תויחמומ התואב חותינה תא עצבל לכויש רחא אפור שי םא ,ןבומכ ,הז לכ .ויבאל ביאכי אלו
םירוהה םא :דחא ללכה ןמ אצוי הל שי םירמוא םהש המ תושעלו םירוהה תא דבכל הבוחה
,םידליה לע תוכמס לכ םהל ןיא הזכ הרקמב ,ותושעל רוסאש רבד תושעל םהידליל םירמוא
לכמ תשרוד הכלההש תובוחהמ קלח איה םירוהה תא דבכל הבוחה .םהל עומשל הבוח ןיאו
.םדאל שיש תובוחה ראשמ רתוי הקזח הניא וז הבוח לבא .םדא