:הרומל היפרגוילביב
:םיכרע ,תידומלת הידפולקיצנאו (ךליאו 362 'מע) יקסבשרש ר"ד לש "החפשמ יניד"
."םא"ו "בא"

העשה תויעבל םירע וניתוברש ,ונידימלת ודמלי תישארה תונברה לש תונקתה ןמ
ונימיב םג .רודו רוד לכב ץוחנש המל םאתהב ,רוביצה תבוטל תונקת לע םידקושו
.ונתוא תובייחמה תונקת םינקתמו ,רודה ילודג םיליעפ
קיתע חסונ) "אגסי ןכמולש" :ןוגכ ,בתכמה ןמ םייוטיב המכ ריבסי הרומהש יוצר
.דועו "ורודב לאומשכ ורודב חתפי" ,"ארד רשכיא אל" ,(ב ,אי ןירדהנס האר ,תורגיאב

.רישע אוה םא םג חטובמל םיעיגמה ,חוטיבה-ימד המגוד שמשל ולכוי 5 הלאשב
לעו ,תונברה תונקת תובקעב ולחש ,םייונישה ינש לע דימלתה דומעי 7 הלאשב
:תישארה תונברה תוטלחהל ואיבהש םילוקישה
ללגב ,(םדוק היהש יפכ 13 וא 12 ליג דע אלו) 15 ליג דע וינב תא סנרפל בייח באה .1
.תחטבומ ותסנרפ ןיאש דליל תברואה תירסומה הנכסה__
לש תטעומה העפשהה ללגב ,הקדצ ימעטמ בויח םוקמב טלחומ ינוממ בויח עבקנ .2
.ונימיב ירסומ ץחל__
לע .דימלתה לש ותבישח תא תורגל איה הנווכה .וננמזב יוצמה הרקמ אבומ 9 הלאשב
באה תא בייחל ןיא 15 ליגל לעמ .םינושה םיליגה ןיב ,ןבומכ ,ןיחבהל שי הכלהה יפ
,תאז םע .רוביצה לע וידליל הגאדה תא ליטהל לוכי באה ןיא הז ליגל תחתמ ךא .ןויבאה
.ול רוזעל שיש רורב


ןהיטרפל באה תווצמ :ךשמה

"םתובא תיבל" ןכותל הרזח