.וידלי יפלכ באה לע תולטומה תובוחב ,רמולכ "באה לע ןבה תווצמ"ב קסוע הז קרפ
:א ,טכ ףד ןישודיק תכסמב ורכזנש רדסה יפל באה תובוחב קוסענ ןאכ
:ונבב בייח באה
ולומל
ותודפל
הרות ודמלל
השיא ואישהל
תונמוא ודמלל
.(םימב וטישהל ףא םירמוא שיו)
יטרפב ןויד ןיא .קספה ירפסבו ארמגב ,הרותב הווצמה תורוקמ ואבוה הבוח לכ יבגל
קוסיעה תא ביחרהל הרומה לוכי ןכל ;באה תבוחב דחוימבו ,הירקיעב קר אלא ,הווצמה
.הז קרפ תארוהל ותושרל דמועה ןמזהו םידימלתה תוניינעתה תדימ יפל קרפב

א ,טכ ןישודיק :'ג רוקמ
הנומ תכסמה ןכש ,אשונל החיתפ שמשי ('ג רוקמ) א ,טכ ןישודיק תכסממ עטקה דומיל
אל ,ארמגב איגוס דומילב קוסעל ונתנווכב ןיאש רחאמ .וז רחא וזב באה תובוח תא
אל ידכ ,תאז םע .ונניינעל רוקמ שמשמה קלחה קר אבומ ;ותומלשב ארמגה עטק אבומ
תווצמ"ו "ןבה לע באה תווצמ" םייוטיבהמ דחא לכ לש הלופכה תועמשמהמ םלעתהל
.11-10 תולאשב ךכל דימלתה לש ובל תמושת תא םינפמ ונא "באה לע ןבה
בישנ .ונתנשמב ןושארה טפשמה שוריפל תויורשפאה יתש הנילעות הנשמה דומיל רחאל
יבגל תרחאה תורשפאה תא דימלתה םילשי םאתהבו ,ארמגב הדוהי 'ר ירבד יפ לע
.ינשה יוטיבה
ענמיהל טלחהב רשפא .ארמגהמ עטק ותוא ףוסבש םיאנתה תקולחמב תעגונ 13 הלאש
ונב תא דמלל באה תבוחב קוסענ ובש ,ףיעסל הריאשהלו הז בלשב הלאשב תעגלמ
.תונמוא
ולומל
רוקמה ןמ םינידה ירקיע םידמלנ דציכ ,תוארהל רשפא התיכב תורוקמה דומיל תעב
:המגודל ;הרותב
."איהה שפנה התרכנו ותלרע רשב תא לומי אל רשא רכז לרעו" :די ,זי תישארב
.ומצע תא לומל בייח ,ןיד תיב אלו ויבא ותוא למ אל םאש ,דמלמ : ם"במר
.תרכ הילע ןיבייחש השע תווצמ - הלימ
,"ונרשבב תירב" איה הלימה :הווצמה לש התועמשמ לע דמוע דימלתה 15 הלאשב
.וניבא םהרבא ןיבל ה"בקה ןיב התרכנש תירב
ונשדיק רשא ...התא ךורב" הלימה תירבב באה תכרבב םג תאטבתמ הווצמה תועמשמ
."וניבא םהרבא לש ותירבב וסינכהל ונוויצו ויתווצמב
ןייעל יוצר .ןתועמשמבו תוכרבה ינמזב לדבהה תא שיגדהל האב 16 הלאשב הלבטה
רחאל ךרבמ באה עודמ ריבסמה ,א ,ג הלימ תוכלה ,ם"במרל "הנשמ ףסכ" שוריפב
.(הווצמה תיישע םדוק םיכרבמ) הכרב לכב גוהנש ומכ ,הינפל אלו הלימה

ךרוצ שי עודמ ,הלאשב (םש) תוינומיימ תוהגה לעב לש ושוריפב ןייעל יאדכ ןכ ומכ
הכרב ונאצמ אל ,חילש ידי לע תושענ רשא ,תורחאה תווצמה לכב ירהו .תוכרב יתשב
!הווצמה תא םייקמה חילשה תכרבל ףסונב הווצמה לעב לש

תוהגהב ןייע .הלימה תירב סקטב תרמאנה ,"ונייחהש" תכרבל םג סחייתהל שי
.ל"וחבש זנכשא תודעב "ונייחהש" ךרבל לבוקמ ןיא עודמ ,הלאשב ןדה תוינומיימ
תווצמ לכל האוושהב הלימה תווצמ לש התובישח תא שיגדהל תואב 20-19 תולאש
:לע ותעד תא ססבמ ם"במרה .הרותה
םידקהש :לוזלזה) הלימ תווצמב לזלזש לע ,השמב תושעל 'ה אבש ןידה תרמוח
.(ונב תלימל ןולמה תנכה__
רפסמ ןיבל ,הרות ןתמל רשקב תרכזומ "תירב" הלימש םימעפה רפסמ ןיב האוושה
.(זי תישארב) הלימ תווצמל רשקב תרכזומ איהש םימעפה__
,תונושה תודעה ןיב םיגהנמה ילדבה לע תניינעמ החיש חתפל הרומל תרשפאמ 21 הלאש
"םיגהנמה ימעט" רפסב רזעיהל ןתינ) .םמעט לעו םיגהנמה לש םרוקמ לע ,רשפא םא ,דומעלו
.("תודע יגהנמ טקל" תרבוחבו , גנילרפש 'רל

ותודפל
תובר תווצמ ונל ונתינ ךכיפל ."תישאר" לכבש השודקה תא שיגדהל שי 26 הלאשל
,םילוליה ירפ - יעבר עטנ ,המהב רוכבו םדא רוכב ןוידפ תווצמ :"תישאר"ב תורושקה
.הלחו המורת תשרפה ,םירוכיב

דבלב באה לע תלטומ הבוחה באה לע ןבה תווצמב עודמ ,קמנל תוסנמ 30-29 תולאש
,תווצמה לכ תא ןיידע דימלתה דמל אל הז בלשב םנמא .דחאכ םירוהה ינש לע אלו
ראשל םג םיאתמ קומינה םא ,תוארלו תוסנל ,תומדוקה ויתועידי ךמס לע ,לכוי לבא
לש הבויח יאל קומינה תעידיב הז בלשב קפתסהל איה תרחא תורשפא .תווצמה
םא ,ןוחבל םידימלתה ןמ הרומה שקבי תפסונ הווצמ דמליתש רועיש לכבו ,השיאה
.ם"במרה ןתונש קומינה םיאתי הז הרקמב םג

הרות ודמלל
:םירבד ינש ןאכ ושגדוה
לע רובעל אלש הרהזה םגו השע תווצמ םויקל ךוניח םג ללוכ תווצמל ךוניח ,תישאר
םהינש יבגל הווש באה תבוחו ,תונבל םינב ןיב לדבה ןיא הז ןיינעב ,תינשו .הרות ירוסיא
.(ךורע ןחלושו "םינשי תופסות" ,אמוי ,הנשמ)

תדימב יולת לכה אלא ,תווצמל ךוניחל עובק ליג ןיאש ,הלוע הכוס תכסמב אתיירבה ןמ
יא ררועתתש רשפא .ףוגה תויקנ לע רומשל עדוי אוהש הדימב וא דליה לש ותוחתפתה
ירהו :הלאשה התיכב הלעותש ןכתיי ."הווצמ רב" גשומל רשאב םידימלתה לצא הנבה
הרומה ריבסי ןאכ !ןכל םדוק אלו ,12 ליגב -תונבהו ,13 ליגב תווצמב םיבייחתמ םינבה
,םמצע הרענה וא רענה לע הרותה ןמ תלטומה הווצמה םויק תבוח ןיב לדבהה תא
םויקל םכנחל ,באה לע תלטומה ,םירפוס ירבדמ הבוחה ןיבל ,הווצמה ליגל םעיגהב
םידמולמ ויהיש ידכ ,תווצמל םכנחלו םליגרהל ידכ תאז .הז ליגל םעיגה ינפל דוע תווצמ
."ךוניח" ארקנ םיוסמ ןיינעב עובקהו דימתמה לגרהה .בויחה ןמז ינפל דוע םהב
"ויכינח" :י"שר ןושל וזו ."ויכינח תא קריו" יוטיבה לע ,די תישארבל י"שר ירבדב ןייע)
ילכ וא םדאה תסינכ תלחתה ןושל אוהו ,תווצמל וכניחש ,רזעילא הז ;ביתכ וכנח -
.("חבזמה תכונח" ,"רענל ךונח" - ןכו .הב דומעל דיתע אוהש תונמואל

השיא ואישהל
םירמוא ל"זחש יפכ ,ישוקה .וידלי תא אישהל באה תבוח דצמ קר קוסענ הז אשונב םג
ארמגה) ?ותב תא אישהל ותבוח תא םייקל באה לוכי דציכ :אוה ןישודיק תכסמב
תא אישמה אוה באה וא ,השיא שפחמה אוה לעבהו ,תיביספ השיאה ובש ,בצמ תראתמ
.(ותב

ןתיש ךכב ,ותבב וצריש םורגל לוכי באה :איה (ם"במרה םג קסוע ךכבו) ל"זח תבושת
עטקב ,ם"במרה טרפמ תאז ?תתל ךירצ המכו ,הסנרפ יהמ .(הינודנ=) "הסנרפ" הל
.דימלתל תרבוחב אבוהש

תונמוא ודמלל
ךותמ תאז םידמל ל"זח אלא ,הז בויחל הרותב שרופמ רוקמ ןיאש ,אוה ןאכ ישוקה
.באה לש תורחא תובוחל רשקה

,'ל ףד ןישודיקל י"שרב ןייעל יוצר הלאשה לע בישהל ידכ ,הז ישוקב תקסוע 38 הלאש
םינדו ,תונמואל הרות דומלת ןיב םירשקמו םירזוח םינושה םהירמאמב ל"זח .ב"ע
.תונמואה ןיב םלש ודומלת ןיא עודמו ,םדא לכל תונמואה לש התובישח יהמ ,הלאשב

.ערה רצי לע רבגתהל תרזוע איה :לשמל ;תודחא ןה תונמואה לש היתולעמ

אליממ יכ ,הדובעל תובישח ןיאש ,תורוקמה דומילמ דימלתה ןיבי אלש רהזיהל ךירצ
םדא םיבייחמה ,ל"זח ירמאמ שי הז רמאמ דגנכ .ינע - ימו רישע היהי ימ ,שארמ עבקנ
הכאלמו תדבוכמ הכאלמ ןיא .םירחא תרזע ילב ומצע סנרפל ידכ הדובע לכב קוסעל
.הילעב תא תדבכמ איה ןכש ,איה תדבוכמ הכאלמ לכ אלא ,היוזב

ןהיטרפל ןבה תווצמ :ךשמה

"םתובא תיבל" ןכותל הרזח