באה לש ויתובוח רבכ ודמלנש רחאל ,וירוה יפלכ ןבה לע תולטומה תובוחב ןד הז קרפ
.ותחפשמ ינב יפלכ

תא הרידסמ הרותה :הז טביהמ ונידימלתל אשונה תא עיצהל בטומ םייטקדיד םימעטמ
ןיבל שיא ןיב ,לעופה ןיבל הדובעה ןתונ ןיב - םעה יקלח לכ ןיב םייתרבחה םיסחיה
.תויוכז םגו תובוח שי הלאמ דחא לכל ;'וכו ובר ןיבל דבע ןיב ,ונב ןיבל בא ןיב ,ותשא

ומכ .אדירג תויתרבח תומכסוממ וא חוכ תדמעמ תועבונ ןניא ונב יפלכ באה לש ויתויוכז
'ה ינא ...וארית ויבאו ומא שיא" :'ה תווצממ תועבונ ויתויוכז םג ןכ ,ןבה יפלכ ויתובוח
וז חורב םירבדש רשפא .(ד ,טי ארקיו י"שר) ידובכב םיבייח ךיבאו התא - "םכיקלא
םיגוחב .תידדצ-דחה השירדה תגצה רשאמ רתוי ונידימלת ינזאב עמשיהל םיחונ ויהי
םינב לע תובא בל בישהל" שיו ,הילאמ תנבומ בא דוביכ תווצמ ןיא בוש ונרודב םיבחר
."םתובא לע םינב בלו

קרפה הנבמ
בויחל םירוהה תא דבכל בויחה תאוושהב םיכישממו הרותהמ בויחב םיליחתמ ונא
םהימ :תולאשב ןודל םירבוע ונא ןאכמ .בויחה לדוגל לובגה שופיחבו ה"בקה תא דבכל
?יתמ ?דבכל שי ימ תא ?דוביכב םיבייחה

41-40 תולאשו הכ-גכ תורוקמ ,הרותב םאו בא ארומ תווצמו םאו בא דוביכ תווצמ
.םידימלתה לש תימצע הנכה-תדובעכ ןתניהל םילוכי

:הז ןפואב ,םידימלתה תדובע יפ לע חולה לע הלבטה תא םילשהל יאדכ 42-41 תולאשל

ארומב תורושקה תולועפ
דוביכב תורושקה תולועפ
ומוקמב בשי אל
וירבד תא רותסי אל
ליכאמ
הקשמ
י"שרב תואמגודה
םייטרפה םהיתומשב הנופ וניא
_______________
_______________
הפק סוכ שיגמ
_______________
_______________
תופסונ תואמגוד


התעיבצ ידי לע וא ,היתחתמ וק תחיתמ ידי לע טפשמ לכב הלועפה תא שיגדהל רשפא
.לדגומ בתכב התביתכ וא הנוש עבצב

.דוביכבש בויחהו ארומבש הלילשה תשגדה ךות הרומה תרזעב השעית 42 הלאש
:תאז הרדגהל ועיגי םידימלתהש יוצר
;חור תחנו האנה םירוהל םרוגה השעמ תיישע ידי לע םירוה דוביכ תווצמ םימייקמ
עוגפל לולעש השעמ תיישעמ תוענמיה ידי לע ארומ תווצמ םימייקמ ,תאז תמועל
תווצמ - ןהיתשש ןוויכ ,השעת-אלו השע תווצמכ תווצמה תרדגהמ רהזיהל שי) .םירוהב
.(השע

ה"בקה דוביכו םירוה דוביכ
ןיבש תווצמ" ראשכ הנניא םאו בא דוביכ תווצמש ,ךכ לע םידימלתה ודמעי הז קרפב
תא דביכ וליאכ - םדבכמה לכו ,"םוקמה דובכל םדובכ שקוה" אלא ,"ורבחל םדא
.הניכשה

,תונושארה תורבידה שמח לש הצובקל תכייתשמ וז הווצמש ,ן"במרה ריבסמ הז עקר לע
דוביכ תווצמ תיחדנ ןכלו ,"ידובכב םיבייח ךיבאו התא" - תאז םע ;ארובה דוביכ ןניינעש
תודובעה יתש תוקסוע הז ןיינעב) .הרותה תווצממ תחא םע תומיע לש הרקמב םירוהה
.(תונורחאה

עטקה תרוצ לע םג דומענ .וכ רוקמ ,ןישודיק תכסממ עטקה דומילב חתפנ רועישה תא
:הלאה םיחנומה תא דומילה תעב ראבנ ןכ ומכ .ונושל לעו
.אתיירבל החיתפ - (וניתובר ונש) ןנבר ונת" .א
(הנשמ ירדס השישב תוללכנ ןניאש תוינשמ ןה תותיירבה ,תינוציח הנשמ = אתיירב) __
דוסי לע בותכ ךותמ בותכ דומיל - (ןהב תשרדנ הרותהש תודימהמ) הווש הרזג .ב
,אל ינשבו ראובמ יוטיבה םיבותכה דחאב .םיבותכה ינשל ףתושמה םיוסמ יוטיב__
ונודא עצרו" - ירבע דבעב רמאנ :לשמל .ינשה יוטיבל םג רואיבה תא םיסחיימ ונאו__
ןהכה ןתנו" - ערוצמב רמאנו ,(!רמאנ אל ,תילאמש וא תינמי ,ןזוא וזיא) "ונזא תא__
.תינמי ןזוא עצרנב ףא תינמי ןזוא ערוצמב המ - "תינמיה רהטמה ןזא ךונת לע__
בותכב םירמאנה םירבדה .דחא ךשמהב בותכב םירמאנה םירבד לש האוושה - שקיה__
.הזל הז (םיוושומ) םישקומ םיכומס םיבותכב וא דחא__
ןייע) .םינוש םיקוספב םירמאנה םירבד םיוושומ הווש הרזגב ,תאז תמועל__
.(שקיה ,הווש הרזג :םיכרע ,תידומלת הידפולקיצנאב__
.הווש הרזג לש ךרדב דומילה תא המיגדמ 43 הלאשב הלבטה__
לע דומעלו הז אשונב ביחרהל רשפא ."רוהנ יגס" ןושלב ,'ה תללק - "םוקמה תכרב" .ג
ויתומשמ םש שרופמב רכזוה ןכ םא אלא ,ןיקול ןיא :ללכב הרותב הללקה תועמשמ__
תא ללקמהש ,שיגדהל שי ןכ ומכ .ךרבתי 'ה תא וב םינכמ ונאש יוניכ וא ,'ה לש__
םדא לכ ללקמה ןמ לידבהל ,ויקולא תא ללקמה שנועל ושנוע שקוה ומאו ויבא__
.(ס"ר הווצמ ןכו א"לר הווצמ ךוניחה רפס ןייע) לארשימ__
םנידב םימוד (םאו בא תכרבו) םאו בא ארומו םאו בא דוביכ ונאצמ - "ןידב ןכו" .ד
ארומו דוביכ איה הנותנה אצומה תדוקנש חינהל שיו ,ה"בקה לש וארומו ודוביכל__
הרותה יניעבש ינפמ יאדוובו ,םאו בא ארומו דוביכ (!הרותה ידי לע) דמלנ ונממו ,'ה__
?הז תא ןיבנ ךיאו .םיווש םה (בא ןיינבו ו"ק יללכ יפ לע) םהלש ךרעה תניחבמ םג__
ויבאו 'ה - םתשולשש הזב םיווש םהש בא ןיינב יללכ יפ לע תעבוק הרותהש אלא__
.בא ןיינב "ןיד"ב םתוא הדמיל ,הרותה ,איה ןכלו ,ותריציב םיפתוש - ומאו__
ירבד .44 הלאשל הבושתה חסונ תאיצמב דימלתה לע לקהל ידכ אבומ ם"במרה
יוטיבה תא ריבסי הרומהש יוצר .ארמגב תדמלנה הכלהה םוכיס השעמל םה ם"במרה
."םוקמה דובכל םדובכ שקוה" = "ודובכב בותכה םתוא לקש"

.תורוקמה דומילל םוכיסכ ןתניהל תולוכי 44-43 תולאש

םאו בא דוביכ תווצמ לש המוקמ תא ריבסהל ידכ םיאבומ ן"במר ירבד :45 הלאשל
,םוקמל םדא ןיבש תווצמה תצובקל תכייתשמ וזה הווצמה ,ותעדל .תורבידה תרשעב
.ודובכל ותריציב ול ןיפתושה דובכ הוושה 'הש ןוויכ

יתש ןיב רשקה תא תוארל היהי לק ,הכלהכ ונבוי ן"במרה ירבדש רחאל :47 הלאשל
תא םכסיו שיגדי הרומהש יוצר .וכ רוקמ - ןישודיק תכסממ עטקב תואבומה תותיירבה
.(הנושאר אתיירב) בבוסמו (היינש אתיירב) הביס לש רשק אוהש ,רשקה ותוא

דומעלו ,"ורבחב לבוחה" ןידל "ומאו ויבא הכמ" ןיד תא תוושהל םוקמ שי :48 הלאשל
.שנועה תרמוחב לדבהה לע דחוימב

:הבחרהל םיפסונ תורוקמ
.גי - אי תוכלה ,'ו קרפ םירממ תוכלה ,ם"במר
.מר ןמיס ,העד הרוי ךורע ןחלוש

?םאו בא דוביכ ןכיה דע
דומלתה ןמ תואחסונ ןקלח :םירוה דוביכ ןיינעב ל"זח תודגאמ טקל אבוה הז קרפב
ןיבהל רשפא .האפ תכסמ ,ימלשוריה דומלתה יפ לע - ןקלחו ,ןישודיק תכסמ ,ילבבה
תועצמאב ונדמלל ל"זח םיצור המ הז קרפב ןיבהל םיסנמ ונא לבא ,הטושפכ הדגא לכ
.הדגאה
:ויה הלאה תודגאה תריחבב ונינפל ודמעש תורטמה
,הווצמה םויקב איש שי םאה ,"באו בא דוביכ ןכיה דע" - הלאשה לע בישהל תוסנל
.('ג -ו 'א תודגא) ?והמ - ןכ םאו__
םימייקמ םירכנ םג ירהש ,תילכש הווצמ איה םאו בא דוביכ תווצמש תוארהל
.(ג-ב תודגא) התוא__
.השועו הווצמ וניאש הזל ,השועו הווצמה ןיב המ אוצמל
סחיה וא (הקשמו ,ליכאמ :ומכ) דוביכה תלועפ - הווצמה םויקב עבוקה והמ ררבל
.דבוכמה יפלכ דבכמה לש__
ומצע רועישב .רועישל הנכה תדובעכ םידימלתה לע ליטהל רשפא תולאשה תיברמ תא
.ליעל ונייוצש תורטמה לע שגד םשוי הבש ,החיש ןתועצמאב חתפל ךירצ
תמועל ."עיגה אל דוביכ יצח דע ..." :ןופרט 'ר לש ומאל ורמא םימכחה :53-51 תולאשל
ךכל ירשפא שוריפ .תפומל ארומו דוביכ לש המגודכ 'ג המגודבש הרקמה אבומ תאז
רציה שוביכב ךורכ ותויה ינפמ ,הווצמה םויקב אישל בשחנ ןורחאה הרקמהש ,אוה
.רתוי השק אוהש ןוממ דספהבו
םיאתיו םידימלתה ידי לע הלעויש ןויער לכ לבקל שיו ,החותפ הלאש איה 55 הלאש
:הלאה תונויערהמ דחא הלעויש םיפצמ ונחנא .הדגאל
הילע דומענש הכלה יהוז) .המייקל םיבייח ,ןוממ דספהב ךורכ הווצמה םויק םא םג
.(םיאבה םיקרפב__
בייחש יאדו ,וז הווצמ לע הווטצנש ידוהיה ,הווצמה םויקב ךכ לכ דיפקמ ירכנה םא
.הב דיפקהל__
.דספהה דגנכ רכשל הכוז ,ךכ לשב דספה ול םרגנו וירוה תא דבכמה
םצעמ רתוי בושח וירוהל דבכמה לש סחיהש שיגדהל האב (ה) הדגא :58 הלאשל
היינשה המגודב המגודב דבכמה .םינב ינש לש תואמגוד האיבמ הדגאה .הלועפה
הרוצה ללגב (ןדע-ןג שרוי) בר ורכשו ,דוביכ יאכ הרואכל תיארנה הלועפ עצבמ
תקהבומ הלועפ עצבמ הנושארה המגודב ןבה ,ודגנכ .ותנווכ ללגבו דבכמ אוה הבש
.לוזלזב לכואה תא ויבאל שיגמ אוהש םושמ ,םוניהג שרויו ,(ליכאמ) דוביכ לש

.םהייח תואיצמ לע הנססבתת םידימלתה תובושת םגש ,חינהל ריבס :60 הלאשל
.תבה יקומינ תא וניביש הלאכ ויהיש םשכ ,חאה תא וקידציש ויהי

ארמגהש ,ריעהל הרומה לוכי - ןוממ דיספהל ביוחמ וניא ןבהש ,הנעטה הלעות םא
בייח ןבה ןיאש ףא :ךכ תקסופו (א ,ב"ל -ב ,אל ןישודיק ןייע) וז איגוסב הנד םנמא
ויבא תא דבכל ידכ ותכאלממ לטבל ירה ,ולשמ שוכר באל שי רשאכ ,ויבא תא סנרפל
."סיכ ןורסח םושמ" הכאלמ לוטיבב שי םא םג ,בייח אוה

תא רותפל רשפא דציכ האריש ידכ י"שר לש ושוריפל דימלתה תא םינפמ ונא 61 הלאשב
ב קלחבו ,השיאה דמעמל שיאה דמעמ ןיב דימלתה לידבי א קלחב .הכלהה יפ לע היעבה
.הכלהה תובושתל 60 הלאשל ותבושת תא תוושהל לכוי

ינפל הווש תבהו ןבה תבוח :ןוגכ ,תיללכ הבושת הנעי דימלתהש םיפצמ ונא 63 הלאשב
.האושנ תבה רשאכ הנושו ,םהיאושינ

:הז ןפואב הבושתה תא תונבל ןתינ 64 הלאשב

קומינה
ןידה
הרקמה
תיאמצע איה
תבייח
ןיאושינה ינפל
א
הילע הלעב תושר
הרוטפ
"דיפקמ הלעב"ש האושנ
ב
הלוכי איה
תבייח
"דיפקמ הלעב ןיאש" האושנ
ג
תיאמצע איה
תבייח
השורג
ד
תיאמצע איה
תבייח
הנמלא
ה

ותומ רחאל ודבכמו וייחב ודבכמ
:םיירקיע םיניינע ינש םידימלתה ודמלי הז קרפב
."םהינפב אלש" םג םירוה דוביכ
.םתומ רחאל םירוה דוביכ

רחאל ודבכמו וייחב ודבכמ :ןנבר ונת" ,אל ןישודיקב היגוסה דומילב קרפה תא חתפנ
ונדמל וילעש דוביכה ןיבל ,הפ רכזנה וייחבש באה דוביכ ןיב הליחת הוושנ ."ותומ
,ותומ רחאל באה דוביכ ןיבל וייחב באה דוביכ ןיב הוושנ ןכ-ומכ .םימדוקה םיקרפב
.וב ללכנ תוומה רחאלש דוביכה רשא ,"וינפב אלש" דוביכ לע גשומה דומילל עיגנ ןאכמו

דוביכו וינפבש דוביכ רמולכ) וייחב באה דוביכ לש םינוש םינפוא ינש ונינפל 65 הלאשב
,רמולכ ,םיבצמ ינשב לבא ,תחא דוביכ תרוצב תקסוע 66 הלאש וליאו ,(וינפב אלש
לש דחא ןפוא קר ןבומכ שי ןאכ .ותומ רחאל םעפו וייחב םעפ לבא ,וינפב אלש דוביכ
.דוביכ

אל ךא ,הז ןיינעל ונזמר ."שידק" תרימא אוה תוומה רחאלש דוביכה יכרדמ דחא
לכוי שידקה ןיינעב טרפל ךרוצ האורה הרומ .תונבומ תוביסמ ידמ רתוי וב ונטריפ
:הלאה תורוקמה יפל תאז תושעל
זי ,אטוז והילא
,םיצע טקלמ היהש ,דחא םדא יתאצמו ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ"
.יילא אב היה כ"חאו .רבד יל ריזחה אלו ומע יתרבידו
"יח אלו ינא תמ !יבר" :יל רמא
"?ךל המל וללה םיצע ,התא תמ םא :ול יתרמאו
ונייה ירבחו ינא ,יח יתייהשכ ;ךל רמואש המ יל ןיזאה ,יבר" :יל רמא
ינאשכ .הפרש לש ןיד רזג ונילע ורזג ןאכל ונאבשכו ,הרבעב ןיקוסע
."יתוא ןיפרוש ,םיצע טקלמ אוהשכו ,ירבח תא ןיפרוש ,םיצע טקלמ
"?יתמ דע םכניד" :ול יתרמאו
רכזש ינא עדויו תרבועמ יתשא תא יתחנה ןאכל יתאבשכ" :יל רמאו
שמח ןב היהיש העשמ .'וכו ריהז יווה ךממ השקבב ןכל ,תרבועמ איה
תא וכרב" רמאי אוהש העשב יכ ,ארקמל ובר תיבל ותוא ךילוה םינש
לש הנידמ יתוא ןילעמ ויהי זא ,איבנב ריטפי וא ,שידקו "ךרובמה 'ה
.םונהיג
גוסמ תודגא תשיפתב ברה ישוקה ללגב דימלתל תרבוחב האבוה אל תאז הדגא :הרעה
.(ותומ רחאל םדא םע חיש-וד) הז

,שידק רמול תבל םג רתומ תינורקע יכ ,םינוש תומוקמב ונאצמ ,תבה לש שידקל רשא
תאז תוושהל רשפא .תאז רמול תבה לע רסאנ "המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" םושמ אלא
:הזה רופיסה תא ונאצמ תורוקמה דחאב .םישנ יבגל הרותל הילעה ןיינע םע
ךות ותיבב םישנא הרשע ודמליש ,הווציו ןב ילב דחא רטפנ םדרטשמאב"
היסנרפו ריעה ימכחו ,וילע שידק תבה רמאת דומילה ירחאו ,שדח 'בי
."...רבדב וחמ אל
תווח" ,ךרכב ריאי 'ר) ."אוה וערז יכ שפנל חור תחנו תלעות שי תבב םגד ארבס שיו ..."
.(ג ועש "העד הרוי"ל "הבושת יחתפ"ב וירבד תיצמת האבוהו ,בכר "ריאי

םירחא החפשמ ינב דוביכ
,הלאשב ונד םגו לודג חאו םיגרוח םירוה דוביכ תבוחל רוקמה תא ונרריב הז קרפב
.תוומה רחאל דוביכ תבוח שי ןאכ םג םאה

הנדו יבר לש ותריטפ לע תרפסמה ,אתיירבב תחתופ א ,גק תובותכ 'סמב איגוסה
,הכלהה יפ לע ושענ יבר לש וישעמ לכ יכ ,חינהל רשפא .תיתכלה הניחבמ ותאווצב
םינפל" ,תודחוימ תוגהנה קר אלא ,תוטושפ תוכלה םייקל וינב תא ריהזמ היה אל יכו
."ןידה תרושמ

.68 הלאשב קסענ הצוריתבו ל"זח תיישוקב

םישרוד ל"זח .הרתיה ו -לו "תא" הלימל השרדה לע דימלתה דומעי 70-69 תולאשב
אוה "תא" הלימה שוריפש ,ונדמלמ גי תישארבב ןויע .'וכו בא תשא תוברל - "תא"
תבוח לע ןאכמ שורדל ידכ "תא" הלימה לש וז תועמשמב םישמתשמ ל"זחו ,"םע"
םירממ תוכלהב ם"במרה .ךיבא םעש וז תוברל - "ךיבא תא" :םיגרוח םירוה דוביכ
הווצמ ןיא עודמ ,וקומינ םג והז .ויבא דוביכ ללכב איה באה תשא דוביכ תבוחש ,בתוכ
.המצע ינפב הווצמכ תווצמה גירח ךותב תינמנ וז

דוביכש ,איה איגוסה תנקסמ .םימוד םירבד רמוא 'ב שרוש צ"מהסל ויתוגשהב ן"במרה
רחאל םג גהונה ,ומצע באה דוביכ ןיב ןיחבהל דימלתה לע .באה ייחב קר גהונ בא תשא
לש ומעט המ אוצמל תוסנלו ,באה ייחב אלא גהונ וניאש ,ותשא דוביכ ןיבל ,ותומ
,רמוא (אמ רוקמ) צ"מהסל ויתוגשהב ם"במרה .ותשא דוביכל באה דוביכ ןיב לדבהה
ךכיפלו ,ומצע באה דוביכל םינפואה דחא אלא וניא באה לש ותשא תא דבכל בויחהש
.ותומ רחאל אלו ,באל דוביכ םושמ וב שיש ןמז לכ אלא ,גהונ בויחה ןיא
.ן"במרהו ם"במרה לש הלא םירבד םיאבומ 73-72 תולאשב

ן"במרה .לודג חא דוביכ תבוח דצמ לבא ,םיעטק םתואל איה ףא תסחייתמ 74 הלאש
םג ותעדל יכ ,רורב ךכיפל .םאהו באה דוביכ ללכב אוה לודגה חאה דוביכ םגש ,רובס
.ותתימ רחאל אלו באה ייחב אלא גהונ הז דוביכ ןיא יכו ,הרותה ןמ אוה חאה דוביכ
עמתשמ ם"במרה ןושל קוידמ .ןנברדמ אלא חא דוביכ ןיאש ,רובס ותמועל ם"במרה
לש םינושארה םיקלחה ינשב ירהש ,םאהו באה תתימ רחאל םג גהונ חאה דוביכש
.ךכ שריפ אלו םתס הז קלחב וליאו ותתימ ןיבל באה ייח ןיב שרופמב קליח הכלהה
היה ,ךכ היה וליאש ,םירוהה דוביכ ללכב חאה דוביכ ןיא ם"במרה תעדלש ,אצמנ
ןבה דוביכב אקווד ןיינועמ באהש ,ן"במרה תרבסכ רבוס ם"במרה ןיאו ,אתיירואדמ
תתימ רחאל םג גהונ אוה ,ןנברדמ אלא בויחה ןיאש םושמ אקווד - ךכיפל .רתוי לודגה
.באה דוביכ םע רשק הז בויחל ןיא ירהש ,באה

חאו םיגרוח םירוה דוביכ תבוח יבגל ן"במרהו ם"במרה לש םהיתועד תא םכסל ידכ
.75 הלאשב הלבטה תא דימלתה םילשי ,ותומ רחאלו באה ייחב לודג

םוקמב םגש ,תישעמ תוגהנתהל ללכ יבר לש ותאווצמ קיסהל דימלתה שרדנ 76 הלאשב
הוויצש יפכ - ןידה תרושמ םינפל גוהנלו ףיסוהל ךירצ ,ןידה יפ-לע דוביכ בויח וב ןיאש
.וינב תא יבר


רוזח
:הרעה
,ל קרפ 'א ךרכ יקסני'ציקוט 'מ 'י ברה ןואגהל "םייחה רשג" רפסב ןייע .תרחא הסרג ןאכ ונבליש
ירהש ,שידקה ןיינעל ונווכתה םלוכו ,םינושה תורוקמה ןיב תקולחמ ןיאש ריבסמה ,ז"טש דומע
.וינפלש שידקל ונווכתה ,"וכרב" ורמאשכ כ"א .שידק םירמוא ויה "וכרב" םדוק
תווצמב םישנ בויח :ךשמה

"םתובא תיבל" ןכותל הרזח