:תורטמ יתש ונינפל הז קרפב
.תווצמה םויקל תונבה ךוניח - תיכוניח הרטמ .א
תווצמה דומילו אשונב םינורחאו םינושאר תורוקמ תרכה - תידומיל הרטמ .ב
.ןהב תובייח םישנהש
:טרפה לא ללכה ןמ אוה קרפ הנבמ
:םירבגה לש םבויחל תווצמ םויקב םישנה לש ןבויח ןיב תינורקעה האוושהב ונחתפ
."שיאל השיא בותכה הוושה"
.ןמרג ןמזהש השע תווצממ הרוטפ השיאה :ללכה ןמ אצויל ןאכמ
ןהב תובייח תאז לכבו ןמרג ןמזהש "השע" תווצמ - ללכ ותואמ תוגרוחה תווצמל ןאכמו
.םישנל "תודחוימ"ה תווצמ לש טוריפ - ףוסבלו

תינורקע יכ ,הנקסמל עיגהל ידכ םישנל םירבגה ןיב האוושהה תא ונאבה ןושאר רוקמכ
.םילדבה המכ םנשי תונוש תוביסמש אלא ,תווצמב בויחה יבגל םיווש םה
,אמרג ןמזה ןיאש הווצמכ "הליפת" גשומה ןיב לידבי דימלתה יכ ,הנווכה 83 הלאשב
תבייח השיא ם"במרה תטיש יפל .קיודמ חסונבו םיעובק םידעומב תוליפת ןיבו
םידחוימה םינמזב םויב םימעפ שולש ללפתהל תבייח הניא ךא ,םוי לכב "ללפתהל"
.החנמו תירחשב הרשע הנומש תליפתב תבייח השיא ן"במרה יפל .הליפת לכל
"השע" תווצמ לע ךרבל תויאשר םישנ םאה הלאשב ,רמולכ ,תווצמה תכרב ןיינעב
םידרפסה גהנמל םיזנכשאה גהנמ ןיב לדבהה תא דימלתל תרבוחב ונאבה ,ןמרג ןמזהש
,אנדיקפמ אלד :ה"ד ,א ,אל ןישודיק 'סותב םת ונבר לע םיכמוס םיזנכשאה .הז ןודינב
תעיקת ןיינעב) ה"גהב 1 ףיעס ,ט"פקת ח"וא א"מרה קספ ןכו ,טמ ןמיס ,םש ש"ארו
.אמרג ןמזהש "השע" תווצמ לע תוכרבמ םישנש ,(רפוש
עיבי רפסב ,א"טילש ףסוי הידבוע ברה צ"לשארה בתוכ ,םידרפסה תודע גהנמל רשא
:גמ םייח חרואו ה ,במ 'מ םייח חרוא ,'א רמוא
ףסוי ברה) ןרמ תארוה ונילע ונלביקש ,(חרזמה ידוהיל ,ונל -) ןדידל"
ראשו בלולה לע ךרבלמ םישנהמ עונמל שי ,(ךורע ןחלוש לעב וראק
(םימדוקה וניתובר=) יאמק וניתובר תעד ןכ .אמרג ןמזהש השע תווצמ
.השודקה ותארוה דגנ השעמ תושעל ןיאו ,שודקה ןרמ - טילשה אוה ףסוי
תוכרבמש ,גהנמ בשיל בתכש ,ש"יורממ בקעי ברה ןרמ תעדל שוחל ןיא
םינושארה תורודש ןוויכמ ,איה םימשב אל - םימשה ןמ הארוהה יפ-לע
וגהנש םישנ תצקל חוכ ןיא .הנשויל הרטע ריזחהל הווצמו ,ךרבל וגהנ ןדיד
ישנאל עידוהל הווצמ םג .ןנוצרכ םיגהנמ תושעלו םימכח ירבד לטבל ךרבל
אל רוויע ינפל" ששחמ וילע ךרבל םישנל בלול תתלמ ורהזייש 'ה יארי ליח
."לושכמ ןתית
,א"מרה תוארוה ךפיה תושעל תויזנכשאה םישנל הכלה תורוהל ונאב אל
טרפב - ןרמו ן"במרה תארוהל רוזחל תוידרפסה םישנל תורוהל ונאב אלא
תוכרב קפס" קוספל םיגהונ ונאש ,דואמ רומח אוהש ,הלטבל הכרב רוסיאב
הלטבל תוכרב ךרבל וללה םישנה הנאובת ךיא . (*)ןרמ דגנ וליפא "לקהל
"?יניסמ הכלהכ םהירבד ונלביקש ,ןרמו ם"במרה קספ ךפיהב
:תוצובק שולשל תוקלחתמ ןהב תובייח םישנו ןמרג ןמזהש "השע" תווצמ
.בותכה תרזג
.תובייח יאדווב םישנה ןהבש ,"השעת אל" תווצמב תורושקה השע תווצמ
.םהב ופתתשה םישנה םגש ,םיסנ רכזל תווצמ
.ןהיפל תווצמה תא ןיימלו ןתוא חסנל ,תוביסה שולש תא אוצמל דימלתה לע 85 הלאשב
לע ולביק םישנ ךא ,ונרכזהש תוצובקהמ תחא ףאל תכייש הניא רפוש תעיקת תווצמ
.המ רבד םייקל ומצע לע רדנש ימכ ,הב תובייח ןכלו וז הווצמ םויק תא ןמצע
תווצמהמ תחא לכמ רוטפל תוביסה ,תורוטפ םישנה ןהמש ,"השעת אל" תווצמב םג
.ב"ע ,הל ןישודיקב ,ארמגה ירבדב בטיה םינבומ םירבדהו ,תונתשמ


רוזח
הרעה
ןרמש םוקמב וליפא ךרבל אלש םיקסופ ונא הכרב קפס לש הרקמב :ברה תנווכ
.ךרבל קסופ (וראק ףסוי=)
תועינצ :ךשמה

"םתובא תיבל" ןכותל הרזח