"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

"םירופ" אשונה
תשולשמ תחא איה - יולה הדוהי יבר תעדלו .תודהיב בושח דוסיו הלודג הדימ איה החמשה"
.'ה תדובעב םיכרדה

דחא לכב ךיקלא לא ברקתת .החמשהו הבהאהו האריה ןיב הקלחנ ונתרות יכ"
תותבשה ימיב ךתחמשמ םיקולאה לא הבורק רתוי תינעתה ימיב ךתעינכ ןיאו .הנהמ
הבשחמ םיכירצ םינונחתהש ומכו .םלש בלבו הנווכב ךתחמש היהתשכ - םידעומהו
המצע הוצמב חמשתש - הנווכו הבשחמ הכירצ ותרותבו ותוצמב החמשה ןכ ,הנווכו
.('נ ףיעס ינש רמאמ ,ירזוכ) .הב הוצמה (בהוא התאש ךותמ=) ךתבהאמ

ללוכ ןכש ,םירופ תחמש ימי לש םנכתב קמעתהל ונתוא תבייחמ החמשה תדמ לש התלודג
."םיגהנמו תוכלה ,תווצמו הרות ירבד ,רסומו הנומא יכרע לש הבחר העירי "םירופ" אשונה
תכשל ,ךוניחה דרשמ ,לאיכלמ 'א רמ תאמ "םירופ תארקל ד"ממה ס"היבל ךירדת" ךותמ)
(.וז תרבוח ףוסב תאצמנ הז ךירדת ךותמ רזע - תורפס תמישר .ג"כשת תנש ,א"ת זוחמ

אשונה תארוהל
אובי ,ינש רוזחמב ,התע .'ד התיכב ןושאר רוזחמב םירופ אשונה דמלנ ,םידומילה תינכת יפל
.אשונה לש תודחא תויגוס לש רתוי ידוסי דומיל

פ"עא םיירקיעה םירופ יניד תא םג - הרזח םשל רקיעב - איבהל ןוכנל ונאצמ תאז םע
הלא םיניד יקרפ לע ורבעי םידימלתהש ,איה הנווכה .ןושארה בלשב ודמלנ רבכ םקלחש
תא ןוחבל המיאתמ ךרד אצמי הרומה .םהילא תוסחייתמה תולאשה לע ונעיו תימצע האירקב
.התיכה בצמ יפל - המלשה ןועטה תא םילשיו יתכלהה רמוחב םידימלתה לש םתטילש תדימ

םויה תווצמ - םירופה ימי .1
:קרפה לש תוידומילה תורטמה
ךכ לע דומעל שי דוחייב .םירופה גח לש וביט ןיינעב םידימלתה תועידי לש הקמעהו ןונער (1
ןלהל האר) םירופו הכונחכ ןנברד םידעומו הרותה ןמ םידעומ ןיב בטיה וניחבי םידימלתהש
.(1.7 הלאשל הרעהה
.םויה תווצמ לע ףיקמ טבמ (2
םירופ ןיב האוושה לש ךרדב ,םירופל ועבקנש תווצמה ביט תנבהב תמיוסמ הקמעה (3
.(1.6 ,1.5 ,1.4 תולאש) הכונחל

:ליעל רכזוהש ךירדתה ךותמ םיאבה םירבדה תא ןורחאה ןיינעל רשקב איבנ

הכונחו םירופ
תאו ןויוושה תא ררבלו וללה םידעומה ינש ןיבש סחיה לע תוהובגה תותיכב דומעל יאדכ
.םהיניבש ןוינשה

- תוניחב שמחמ הזמ הז םינוש הכונחו םירופ

:ןמזה (א
,םתסה ןמ וחיכוי וז הלאש לע םידימלתה תובושת ?םדק םהמ הזיא - הכונח סנו םירופ סנ
:התיכב תולעהל רשפא םיקומינ ינש .רתוימ וניא הז ןיינעב רוריבהש

איהש ,תינוויה הפוקתב ערא הכונח סנ וליאו ,תיסרפה הפוקתב ערא םירופ סנ - דחאה
.רתוי תרחואמ
םושמ - ?המ ינפמ .ארקמב רפס ול ןיא הכונח סנ וליאו ,ארקמב רפס ול שי םירופ סנ - ינשה
- ח"פר 'ג) םירופ סנ םדק ןכאו .ותעייסו רפוסה ארזע ידי לע שדוקה יבתכ ומתחנ םייתניבש
.הנש -309ב (האירבל 3597 - ז"צקת 'ג) הכונח סנל (האירבל 3288

ןורכיז יעושעש וא םיינכטומינמ םינמיס
.ןושאר-םירופ :ןוקירטונ - רופ (1)
הדוהיל זמר - "ידוהי" ."ינימי שיא" הנוכמה יכדרמל זמר - "שיא" :"היה ידוהי שיא" (2)
.הדוהי ןוחצנל םדק יכדרמ ןוחצנ :רמולכ - "ידוהי" ךכ רחאו - "שיא" הליחת בותכו .יבכמה

:םוקמה (ב
יכ ,םירופב ללה רמול ונקת אל ןכלו .י"אב שחרתה הכונח סנ וליאו ,הלוגב שחרתה םירופ סנ
.(3 קרפ ןלהל האר) .ל"וחבש סנ לע ללה םירמוא ןיא

:תורזגה ביט (ג
רזג עשרה סוכויטנא וליאו ,ידוהיה ףוגה לע הילכ איבהל בשחו תיזיפ הדמשה רזג עשרה ןמה
שיש ,התשמ ימיכ םירופה ימי ועבקנ ןכלו .תידוהיה שפנה לע הילכ איבהל בשחו ינחור דמש
שיש ,(םרואב שמתשהל רוסאש) תורנו ללה ימיכ ועבקנ הכונחה ימי וליאו .ףוגל האנה םהב
.שפנל האנה םהב

םינבה לע אלא רזג אל הערפ .הערפ לש וזל ןמה לש הדמשהה תרזג תא תוושהל ילוא יאדכ
לבא .ותדובעל םלצנל הצר יכ ,רזג אל םירענהו םינקזה לעו םישנהו תונבה לע וליאו ,םידוליה
.לכה תא רוקעל שקיבו "םחינהל הווש ןיא" רמא ןמה

תמחלמ דגנ םקנ תנווכ ,ינימיה שיא ,יכדרמ םעב ותמחלמב יגגאה ןמהל התייהש רשפאו
ללועמ ,השא דע שיאמ התמהו" :(ג ,ו"ט א"מש) לואש לא רמא לאומש .גגאבו קלמעב לואש
ףט ,("שיא"=) "ןקז דעו רענמ" דימשהל רמא ןמהו ."רומח דעו למגמ ,הש דעו רושמ ,קנוי דעו
.("רומח דעו למגמ ,הש דעו רושמ" =) זובל םללשו ("השא" =) םישנו ("קנוי דעו ללועמ" =)

:סנה ביט (ד
םירובג תרסמ" ,ברקב םייאבצ תונוחצנ - םייולג םיסנ י"ע 'ה תעושי התייה הכונח תפוקתב
- םירתסנ םיסנ י"ע 'ה תעושי התייה םירופ תפוקתב וליאו ."םיטעמ דיב םיברו םישלח דיב
."ותבשחמ תא תלקלקו ותצע תא תרפה"

ומקרנש ,תוישיא תומיזמ תרשרש - "םייעבט םירקמ" תועצמאב הלעפ הנוילעה החגשהה
.הרצה לוטיבלו רצה לוסיחל האיבהו - ךפכפה ךלמ לש ונומרא תורצחב

ןילוח) שרדמה ןושלב ל"זח וזמר ךכ לעו .םינפ תרתסה תארקנ ומע לע 'ה תחגשה לש וז ךרד
'רפב םה ךכ םתומלשב םירבדה ."ריתסא רתסה יכנאו" - ?ןינמ הרותה ןמ רתסא :(ב ,טלק ףד
ומכ :י"שרפ) םהמ ינפ יתרתסהו םיתבזעו ,אוהה םויב יפא הרחו" :(זי ,א"ל םירבד) ךליו
יכ לע אלה :אוהה םויב רמאו .תורצו תובר תוער והואצמו ,לכאל היהו - (םתרצב האור יניאש
רשא הערה לע אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו .הלאה תוערה ינואצמ יברקב יקלא ןיא
וימחר ינפ ריתסהש ,ןושארה םינפ ריתסמכ אל - םהמ םינפ דוע ריתסי :ן"במר ."השע
.הלואגה ינפ רתסהב ויהיש קר - תורצו תובר תוער םואצמו
אוה םירופ סנ וליאו :לארשי לע היולג החגשה לש ,םינפ יוליג לש המגוד אופא אוה הכונח סנ
.לארשי לע היומס החגשה לש ,םינפ רתסה לש המגוד

:סנה תואצות (ה
תוכלמ יבחרב .וכז אל תורחב ךא ,החונמ םהל איבהו ןמה תרזגמ לארשי תא ליצה םירופ סנ
תורזגמ לארשי תא ליצה הכונח סנ וליאו .יסרפה ןוטלשל םיפופכ ,הולשב התעמ ובשי סרפ
לארשיל תוכלמ הרזחו" תינידמ תורחל וכז םה .םהילעמ לילכ קרפנ ןוי לש הלועו סוכויטנא
המודב ,סוכויטנא ידבע תויהל זא ולדח םה .(ם"במר) "ינשה ןברוחה דע םינש םיתאמ לע רתי
רמאנש ,םילגרב ומכ ללה הכונחב םיארוק ךכיפלו .הערפ ידבע תויהל ולדח ובש ,חספה ימיל
,ללה םיארוק ןיא םירופב לבא .סוכויטנא ידבע אלו ,הערפ ידבע אלו - "'ה ידבע וללה" וב
.ויה שורוושחא ידבע ןיידע ירהש

םוקמל םירושק ,תורח וא החונמ - סנה תואצותו ,היולג החגשה וא היומס החגשה - סנה ביט
תרתסומו היובח החגשהה תולגה תוצראב ןכש .לארשי ץרא וא ל"וח - סנה תושחרתה
האב תונערופ לש לושחנ לכ רחאו ,תוחילשה תעידי ילב םילעופה ,םיחולש הברהב תשבלתמו
החגשה םהילע תלעופ ןאכ ,םצראב םיסנוכמ לארשישכ ןכ ןיאש המ .תמיוסמ החוורו העגרא
התוא שרוד 'ה רשא ץראה תאז יכ .תוכלמו תורח ידיל םתוא האיבמה היוטנ עורזו היולג
.הב וניקלא 'ה יניע דימת

ןוגכ הלבטב תיתיצמת הרוצב תושעיהל לוכי הכונח סנל םירופ סנ ןיב האוושהה םוכיס
:וז


הכונח סנל םירופ סנ ןיב האוושה

תורעה הכונח םירופ האוושהל תודוקנ
  ינש תיב ינש תיב הפוקתה .1
  ןנברדמ ןנברדמ הוצמה .2
.ארקמב רפס שי םירופל קר ןוי ןוטלש סרפ ןוטלש ןמזה .3
.לארשי ץראב סנ - הכונחב קר ללה לארשי ץרא ץראל הצוח םוקמה .4
תורנ - הכונחל ,התשמ - םירופל ינחור דמש תימשג הדמשה תורזגה .5
."ינפ ריתסא רתסה" - רתסא יולג סנ רתסנ סנ סנה גוס .6
שורושחא ידבע - םירופב ללה ןיא תורח החונמ האצותה .7

(ג"כשת ,ד"ממה ס"היבל ךירדת ,לאיכלמ 'א)

הז קרפ לש הארוהה ךרד
וא תיבב) תימצע הדובע לש ךרדב תולאשה לע ובישיו תורוקמה תא וארקי םידימלתה
הרומה תכרדהב .םידימלתה תובושת דוסי לע ףתושמ ןויד התיכב םייקתי ןכמ רחאל .(התיכב
.םירבדה ירקיע ומכוסי

1.2 - 1.1 תולאשל
הרומהש םוקמ שי ןאכ ,י"שרב דוחייבו ,וישרפמבו ארקמב ןויעל ונידימלת תא ליגרהל בושח
.ותתיכ תמרל םאתהב ,הלאב אצויכ תולאש המכ ףיסוי

1.3 הלאשל
ו"טבו ד"יב ,ג"יב שחרתה המ קוידב םיעדוי םניא םידימלתה ןמ קלחש ,דמלמ ןויסינה .א
.רדאב
.הנוכנה הבושתה תאיצמב רוזעי הרומה .םירופב הלתנ ןמהש ,םידליה ןיב הצופנ תועט .ב

.ןסינב ג"יב ומסרפתנ ןמה תוריזגש ,דמלי הלאשב םירכזנה י"שר ירבדבו םיבותכב ןויעה
לילב היה ןושארה רתסא התשמ .ןסינב ז"טו ו"ט ,ד"יב םימי 3 ןב םוצ ורזג רתסאו יכדרמ
ובו ז"י לילב היה ינשה התשמה ,(ותינעתלו ה"ד םש י"שרו א ,זט ףד הליגמ 'סמ ןייע) ז"ט
קפתסהל רשפא ,ונכרצל .ןסינב ז"טב ןמה הלתנ תרחא העד יפל :הרעה) .ןמה הלתנ םויב
.(ל"נה י"שר תטיש י"פע רבסהב

1.7 הלאשל
רוסיא ןיינעב) ןנברדו אתיירואד םידעומ ןיב םיטלובה םילדבהה תא ןייצל ושרדיי םידימלתה
םכסל יוצר .םמעט תא ריבסהלו ('דכו ןיליפת תחנה ,הלדבהו שודיק ,ףסומ תליפת ,הכאלמ
:וז ןוגכ ,הלבט תרוצב םילדבהה תא


לדבהה םעט ןנברד דעומ אתיירואד דעומ
   
:הכאלמ .1

שודיק .2

'וכו

.דעומה לוח םע תפסונ האוושה י"ע הז ןויד ביחרהל רשפא

ןנברדמ השע-תווצמ - הליגמה תאירק .2
:הכלהה ימוחת לכל טעמכ עגונה ,רתויב הלודג תינורקע תובישח לעב ןיינע אבומ הז קרפב
,םנמא .ןנברד תווצמה לש תוכמסה רוקמו ןנברד תווצמל אתיירואד תווצמ ןיב הנחבהה
שי ,תאז םע .הצממ וניא - ןכלו ,בגא ךרדב קר השענו רצק אוה ןאכ הז אשונב קוסיעה
.בטיה ל"נה תודוסיה תא וניבי םידימלתהש ,ךכ לע דיפקהל

הארוהה ךרד
שי .הרומה תייחנהב ונודייו התיכב דימ ועמשוי תורוקמהש יוצר ,םירבדה תובישח ללגב
םיעודיה ן"במרה ירבדב רזעיי הרומה .בטיה "הרממ ןקז"ו "רוסת אל" םיגשומה תא ריהבהל
:(א"י קוספל)


אלש אוה עודיו בתכב ונל הנתנ הרותה יכ דואמ לודג תאזה הווצמב ךרוצהו ..."
המכ הרותה השעיתו תוקולחמה וברי הנהו ,םידלונה םירבדה לכב תועדה וותשי
רחבי רשא םוקמב 'ה ינפל דמועה לודגה ד"בל עמשנש ןידה ונל בותכה ךתחו תורות
יפמ השמו דע יפמ דע ושוריפ ולביקש ןיב ,הרותה שוריפב ונל ורמאיש המ לכב
ןתונ אוה םהלש תעד לע יכ ,ותנווכ וא ארקמה תועמשמ יפל ןכ ורמאיש וא הרובגה
".'וכו לאמשב ןימיה ףילחמכ ךיניעב היהי וליפא ,הרותה ונל
.(ב-א א םירממ תוכלה ם"במרבו ,םש דוע ןייע)


תעדל :ןודינב ן"במרהו ם"במרה תקולחמ לע םג חחושל הרומה לוכי תומדקתמ תותעכב
,הרותה תווצמל םהישוריפ - "םימכח ירבדמ אוהש המ לכ" "רוסת אל" ואלה ללוכ ם"במרה
.הליגמ ארקמו הכונח רנ ןוגכ ,ןנברד ןרקיע לכש תווצמ םגו ,הרותה תווצמל םיגייסו תונקת
םירבד ,הרותה תווצמל םימכחה ישוריפ לע קר לח רוסת אלש ,ן"במרה תעד ,תאז תמועל
.יניסמ השמל הכלה םהש םירבדו ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ג"יב םתוא ואיצוהש
איוא בר תנווכ ן"במרה יפל וליאו ,םטושפכ - איוא בר ירבד םישרפתמ ם"במרה יפל
לבא ,"רוסת אל" קוספה לא םיכמסנ 'דכו הליגמ ארקמ הכונח רנ ,רמולכ ,דבלב אתכמסאל
.שממ "ואל"ב םניא

(םימדקתמל) 'ב 2.2 הלאשל
םימכחה י"ע ןרקיע לכ ושדחתנש תווצמ םגש איוא בר רבוס ('א שרוש (מ"הסב) ן"במרה יפל
בר :ן"במרה תסריג יפל) 'ימחנ 'ר וליאו ,"רוסת אל" קוספב (ל"נכ ,אתכמסא ךרדב) תוזומר
אלא ואלה ותואב ךמס ןיאש" ,רבוס (לאננח וניברבו "תותליאש"ב אוה ןכו ,קחצי ןב ןמחנ
קוספב אלא ךמס םהל ןיא - םהמ תושדוחמה תווצמה לבא ,הרותב רקיע םהב שיש םהירבדל
ןיא - הכונח רנ וקילדה םירמואשכ לבא ...הזב םעטהו 'ךל ורמאיו ךיניקז ךדגיו ךיבא לאש'"
רבד ךממ אלפי יכ' בותכה ללכב הז ןיאש ,ןינע םושב ואלה הז לע וכימסהל לוכי םדא
"...'טפשמל

2.3 הלאשל
םג םיספדומ םירבדה) "'ה תווצמ" רפס יפל ,ןהו ,ןנברד תווצמה 7 תא תונמל הרומה לוכי ןאכ
.ד הכונח רנ .ג הליגמ .ב םיעודי םינמזב ללה תאירק .א :("לוכשא" תאצוה ךוניחה רפס ףוסב
,תורצח-יבוריע) ןיבוריע .ז השקבהו חבשה ,תווצמה ,ןינהנה תוכרב .ו םיידי תליטנ .ה תבש רנ
!הכרבל הכרב ךרבל םעט ןיאש יפל ,'ומ ץוח ,'ו 'ב 'ק 'א םיכרבמ ןלוכ לע .(ןילישבתו ןימוחת
.('ו 'ב 'ק 'א םיכרבמ ןיא ,אתיירואד הווצמ איהש ,ןוזמה תכרבל םגש םשכו)

2.5 הלאש
המ .ךיבא רסומ" :ונלש אשונה יבגל בר ןיינע שי י"שר ירבדב .תושר-תלאשכ ןתניהל הלוכי
ושדחש םירפוס ירבד םהו .לארשי תסנכ ,ךתמוא ,ךמא .הפ לעו בתכב השמל ה"בקה ןתנש
".הרותל םיגייס ושעו ופיסוהו

דימעי ןכ ומכ .הפ-לעב ורסמנש םירבד םג םא יכ ,בתכבש הרות קר אל אופיא םה הרות ירבד
"םיגייס" םה םירפוס ירבדמ לודג קלח ."הרותל גייס" גשומה לע םידימלתה תא הרומה
(!תואמגוד שקבי הרומה)

םילבוקמ םיגהנממ תוטסל אל הרהזא םג ללוכ "ךמא תרות שוטת לא"ש ריבסהל םג יאדכ
ורבסוי ןאכ םג) .םישרופמ םירוסיאב רבודמה ןיא םא םג ,(ךתמוא - ךמא תרות) המואב
.(םיעודי םיגהנמ לש תואמגוד רואל םירבדהךשמה