"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

םירופב ללהה תא אורקל ונקית אל המ ינפמ .3
תניחבמו תיתפקשה הניחבמ ןתובישח ללגב ,השגדהל תויוארה תודוקנ המכ שי ונתייגוסב
.םיכרעל ךוניחה
י"נב תא ךירדהל םיאיבנה דיקפת !הרותה לע "וריתוה אלו ותחפ אל" םיברה םיאיבנה לכ .1
.(3.10 הלאשב דומעל דימלתה שרדנ ךכ לע) .תווצמו הרות תרימשל םריהזהלו
.ללהל יואר י"אב עריאש סנ קר :התוביבחו י"א תשודק .2
.("שורושחא ידבע אלו ,...הערפ ידבע אלו 'ה ידבע") תימואלה תואמצעהו תוריחה תובישח .3
םא קודבל ןתרטמ - 3.11-3.10 תולאש) התכב איגוסה דומיל תעב יוטיב ידיל ואובי םירבדה
.(וטלקנ םירבדה

3.3 - 3.1 תולאשל
?הליגמ ארקמ ונקיתש םיאיבנה ויה ימ
ויה םהיניבש הלודגה תסנכה ישנאל הנווכהש ,עמשנ 3.3 הלאשב םירכזנה י"שר ירבדמ
רשפאו ,םיאיבנה םע ןכ םג םמצע רתסאו יכדרמ םינמנ ,ךדיאמ .יכאלמו 'ירכז יגח םיאיבנה
,רמול רשפא .(א"שרהמל תודגא ישודח ןייע) םהילא תנווכתמ אתיירבהש שרפל אופיא
םיאיבנ םהיניב ויהש ,הלודגה תסנכה ישנא ,רודה ילודג ראשו ,ומזי רתסאו יכדרמש
.תורודל רבדה תא ועבקו ומיכסה ,םיפסונ

ודמל םדוקה קרפב .םידימלתל הרהבה הנועט (2 בלש) "?שורד יאמ" ארמגה תלאש
אתיירבה ןמ עמתשמ ןכו ,(םיאיבנה וא) םירפוסה ושדיחש הווצמ איה הליגמ ארקמש
יתלבה) החנהה ןמ תאצוי "שורד יאמ" הלאשה .(1 בלש) ונתייגוסל אצומ-תדוקנ תשמשמה
ןנברד תווצמ םג וכימסהו "ושרד" ,ארקמב םיזמר םהיתונקת בורל וליג ל"זחש (הבותכ
.(תידומלתה הידפולקיצנאב (א) אתכמסא ךרע ןייע) הרותל

םידימלתה תנבה קדבית דימלתל תודובעב .היגוסה דומיל תעשב הז ןיינע לע דומעי הרומה
.3.5 הלאשב ןודינב

."רמוחו לק" לש והנבמ :ילמרופ ןיינעב לופיט - 3.7-3.6 תולאשב

הלבטה .וירחאל דימ וא היגוסה דומיל תעשב ,חולה לע םשריהל םילוכי םיאבה םימוכיסה
הנושארה העדה .האלמל דימלתה שרדנ הב 3.9 הדובע ,דימלתל תודובעב העיפומ הינשה
."ארמגד אמתס" יוטיבל דימלתה תא ליגרהל יוצר ;םכח םש תרכזה אלל הרמאנהיגוסה הנבמ


?םירופב ללהה תא םיארוק ןיא עודמ

הפקתהה תייחד ארמגה תפקתה רבסהה םכחה
וסנכנש ינפל התייה
רשפא היה זאו .ץראל
סנ לע ללה רמאל
.ל"וחבש
התייה םירצמ תאיצי
ללה ורמאו - ל"וחב
סנ לע ללה םירמוא ןיא
ל"וחבש
אמתס") ארמגה
("ארמגד
- לבבל ולגש רחאל
תורשפאה תמייק בוש
סנ לע ללה רמאל
.ל"וחבש
סנ לע םירמוא ןיא ירה
ןיאו (אתיירב) ל"וחבש
.ןמחנ בר רבסהב ךרוצ
איה הליגמה תאירק
."ללה"ה
ןמחנ בר
" " ידבע" ןיידע ונא
"שורוושחא
אבר

דבלב םימדקתמל 3.15 - 3.12 תולאש
תונקת לש ןביט רבדב םידימלתה תעידי תא קימעהל ,ךכב הצריש הרומל תונמדזה שי ןאכ
.םהיתוריזגו םימכחה

הרומה ."הרותל גייס ושעו" :הלודגה תסנכה ישנא ירמאמ תא םירכוז יאדווב םידימלתה
תא קיחרהל ידכ ,תוצח דע םימכח ורמא המלו" :א"מ א"פ תוכרב ,ןוגכ) תואמגוד םהמ שקבי
ןיא אד ןוגכבש ,וניבי ן"רה ירבדמ .('דכו תבשב הצקומ לוטלט רוסיא ;"הריבעה ןמ םדאה
תובותכה תווצמה תא קזחלו םייקל קר ל"זח ודקש הלא תורזג י"ע ;"ףיסות לב" םושמ
."יתרמשמ תא םתרמשו" - הרותב

ןכ לעו ןיטולחל תושדוחמ תווצמ ,הרואכל ,ןה 'דכו הכונח רנו הליגמ ארקמ - תאז תמועל
?"ףיסות לב" לע ןאכ ורבע אל עודמו ."הליגמ ארקממ ץוח ,וריתוה אלו ותחפ אלו ..." :רמאנ
.3.16 הלאש הנד ךכ לע

תווצמה לכל תמדוק הליגמה תאירק .4

התארוה ךרדו איגוסה לע
,דבלב המידק ןידב ונתייגוסב רבודמ (ה"גהב ז"פרת 'יס ח"וא ע"ושב) א"מרה קספ יפל
ךא ,תווצמ ראשל הליגמ ארקמ תווצמ תמדוק ,ןהיתש תא םייקל תורשפא שישכ ,רמולכ
אתיירואד הווצמ םוש ןיא" יזא ,תרחא הווצמ וא הליגמ :תחא קר םייקל תורשפא שישכ
..." :ם"במרה ירבדמ הנכהה תדובעב דימ הז ןיינע קיידל רשפא ."הליגמ ארקמ ינפמ תיחדנ
.דבלב המידק ןידב אלא לוטיבב רבודמה ןיא ,ןכ םא - "ארוק כ"חאו הליחת ורבוק וב עגופהש
- היגוסב םימעפ המכ הנשנו רזוחה ,ם"במרה ירבדבש "םתדובע ןילטבמ םינהכ" יוטיבה תא
ירחא ,םינהוכה ;טלחומ לוטיב ןבומב אלו תינמז הייחד ןבומב תאז הטיש יפל ריבסהל שי
םילוכישב אקווד והימו" :ן"רה ןושלכו ,םתדובע תא םירמוגו הרזעל םירזוח ,הליגמ ארקמ
הליגמ םושמ אתיירואד הדובעה םילטבמ ןיא יאדו יכה ואל אה ,הדובעה םילשהל כ"חא
.(דימלתל 4.11 הלאש) ."ןנברד

םינורחא המכ םלוא .(תופסותמ םג היאר איבמה) ףסוי תיבו ם"ארה ,ן"רה תטישל - תאז לכ
םהירבדו ,'ה ק"ס ,םש וירואיבב א"רגה רבוס ןכו ,שממ - "םילטבמ" םירבוסו םיקלוח
.א"י ק"ס ,םש "הרורב הנשמ"ב םיאבומ


תווצמלו םיכרעל ךוניח
- הליגמ ארקמ תובישח :תודהיב םיבושח םיכרע המכו המכ םישרמ יוטיב ידיל םיאב היגוסב
דובכו הווצמ המ ,הרות דומלת תובישח ,"אסינ ימוסרפ" ןיינע ,ןנברד הווצמ איהש פ"עא
םייושע ,"הכלה לש הקמועב ןל" עירכמה ברקה ינפלש הלילבש עשוהי לע ל"זח ירבד .תוירבה
ןברק לוטיבמ רתוי רומחל בשחנ הרות לוטיבש רמאמה ןכו ,תולעפתה ררועלו עיפשהל
!דימתה

.ולא םייכוניח םיטנמומ לצנל הרומה עדיי

דומלתש בושחל רשפא ,הז יפל :ישוק ררועל לולע "דיחיד אה םיברד אה" ארמגה ץורית
ק"ס ז"פרת הרורב הנשמ) קספנ הכלהל :איה אלו .הליגמ ארקמ ינפמ החדנ וניא םיברד הרות
לטבל ךירצ יכה וליפא ,תיב הזיאב םישנא האמ לש הלודג הרובח לש ת"ת התיה וליפאו" (ז
ןכו (יבר לש הבישיה ינב) "יבר תיבד"מ תאז םיקיסמ םיקסופה ."רובצב התורקל ךלילו
- "םיברד אה" ראבל שיש ,ךכ י"ע בשייתמ ישוקה .םיבר ןכ םג ויהש "םתדובעב םינהכ"ה
.('ח תוא ,םש ,"ןויצה רעש"ב האר) .לארשי לכ לש ת"ת


4.2 הלאשל
יפסומבש "םרמזלו םרישל םייולו םתדובעל םינהכ בשהו" השקבב ורכזיי יאדווב םידימלתה
דימתה ןברק בירקהל ונתיווצ התא םימלועה ןובר" הליפתהש ןכתיי ,תאז תמועל .םילגרה
"תונברק"ה ירחאש "'וכו םדמעמב לארשיו םנכודב םייולו םתדובעב םינהכ תויהלו ודעומב
.(ח"מ ןמיס ח"וא רוטב תרכזנ ל"נה הליפתה) .םידימלתה לכל העודי הנניא

(םימדקתמל) 4.4 הלאשל
קר אתיירואד תווצמ "תוירבה דובכ" החוד א"ע כ-ב"ע ,ט"י תוכרבב ארמגה תנקסמ יפל
ילימ לכ" :אנהכ בר רמוא (ב ,ט"י) םשו ."השע םוק"ב םג ןנברד תווצמו "השעת לאו בש"ב
ותטישל הייאר איבמ תווצמה רפסל תוגשהב ן"במרה ."רוסת אלד ואל לע והניכמסא ןנברד
רבועהש י"שר םש שרפמ תאז תמועל .דבלב אתכמסא ךרדב רבודמהש והניכמסא יוטיבה ןמ
דובכ" לש הרקמבש אלא (ם"במרה תטישכ) שממ "רוסת אל" לע רבוע ןנברד הווצמ לע
דובכ" לש תורחא תואמגוד) .םהירבד לע רובעל וריתהו םדובכ לע םימכחה ולחמ "תוירבה
תילמרכב ותילט תיציצ הקספנש ימ ;תבשב חוניקל אסכה תיב לש םינבא לוטלט :"תוירבה
המגודה .הדיבא תבשהב - ודובכ יפל הניאו ןקז ;ותילט טושפל והוכירצה אל - תבשב
ביתכד םתה ינאש" :ארמגה תרמוא תוכרב 'סמב םלוא ,י"שר י"ע ןאכ האבוה הנורחאה
.("םהמ תמלעתהו

4.10 - 4.9 תולאשל
;('א הנשמ ףוס 'א קרפ תותירכ) תרכ ןהילע ןיבייחש תודיחיה השע-תווצמ ןה הלימו חספ
המ ותוחאלו ה"דב ,י"שר ."ותוחאלו"מ םידמל ונאש יפכ ,הווצמ המ ינפמ תוחדנ ןה כ"יפעא
וא ןהוכ וליפאש םידמל "ויחאל"ו "ויבאל" "ומאל" - קוספבש םיטרפה ראשמש ,ריבסמ ל"ת
.הווצמ תמל אוה אמטימ - לודג ןהוכ םגו ריזנ םג היה וליפא וא לודג ןהוכ

4.12 - 4.11 תולאשל
ןיב הנחבהה לע דומעל הרומל תונמדזה בוש שי 4.11 הלאשב .היגוסה לע אובמב ליעל האר
הליגמ ארקמב םלוא ;אתיירואד הווצמ ינפמ תיחדינ ןנברד הווצמ .ןנברדל אתיירואד הווצמ
."אסינ ימוסריפ" םושמ תאזו דבלב המידק לע רבודמ

א - 4.12 הלאשל
קלח .םיבר ויה םה ףא - םתדובע םילטבמה םינהוכה (2 .יבר תיבדמ (1 :תובושת יתש ונכתיי
.דבלב םימדקתמל דעוימ הלאשה לש 'ב

ןאכ ארמגה תנווכתמ "םיברד ת"ת"בש (י"שר ירבד תועמשמ םג) ן"רה ירבדב - הבושתה
.לארשי לכ לש ת"תל

:האבה המיכסה המיאתמ היגוסה םוכיסל
יפלכ תיוזה דוחו ,לודגה ךרעה י"ע תיוזה לש בחרה דצהשכ) ב-מ לודג א :ב < א ריבסי הרומה
.הקיטמיתמב םג גוהנה (רתוי ןטקה ךרעה

.המידק ןיד ול שיש אלא ,טלחומ ןפואב "רתוי לודג" ושוריפ ןיא - ןאכ

לואשל םוקמ שי ןאכ ;אבר לש תורורבה תוחנהה 4 תא ראתמ המיכסה לש ןוילעה קלחה
ארקמ וא הווצמ-תמ תופידע רבשב היעבה תעבונ ולא תוחנהמ .ןהמ תחא לכ לש הרוקמל
?עודמו ףידע המ :היעבה ןורתפ רוכז םא קודבי הרומה .הליגמךשמה