"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

םיזרפבו םיפקומב האירק .5

היגוסה לע
:םיאשונ ינש היגוסב
?המוח תופקומ םירעב רדאב ו"ט-ב הליגמ םיארוקש ןינמ .א
?ןונ ןב עשוהי תומימ תופקומ תויהל תוכירצ "המוח תופקומ" עודמ .ב

.21-14 םיפיעסב ינשה אשונבו ,13-1 םיפיעסב היגוסה תלפטמ ןושארה אשונב

?רדאב ו"ט-ב הליגמ םיארוק המוח תופקומ םירעבש ןינמ .א
הליגמ םיארוק יתמ תעדוי יאדווב ארמגה :דימלתל הליגר אל ךרדב השענ וז הלאשב לופיטה
.הליגמה תאירק ךיראת יבגל תונוש תויורשפא הלעמ איה תאז לכבו ,תופקומ םירעב
ךכב לבא ,תורזומ תוארנ ו"ט-מ הנוש ךיראתב הליגמה תאירק תא עובקל תוסנמה תועצהה
הניאש החכוה לכ החודו ,הליגמה תאירק ךיראתל בייחמ רוקמ תשפחמ ארמגה :ןדוחיי
.תיעמשמ-דח

הליגמ םיארוק יתמ חיכוהל שרדנ רשאכ ,הנכהה ירועשב דימלתה דמעוה החכוהה תייעב לע
תוחדל לוכי הרומה לבא ,ארמגה תחכוהל עיגהל םייושע םידימלתה .המוח תופקומ םירעב
האר) היגוסה לש הבל לא החונ ךרדב עיגי ךכבו ארמגה התוא החודש יפכ ,לקנב וז החכוה
.(ךומסב

?ןונ ןב עשוהי ןמזמ תופקומ עודמ .ב
אלא ,תינויגה החכוה הניאש ,הווש הרזג לע היונב איה ןכש ,השק ארמגבש החכוהה ךרד
.תרוסמב הלבק לע היונבה החכוה


הארוהה ךרדל
?המוח תופקומ םירעב הליגמ תאירק יתמ
םיקוספה ךותמ חיכוהל הנכהה תדובעב השענש ןויסנה איה אשונב חותפל החונ אצומ תדוקנ
,הליגמבש םיקוספה יפל ,חיכוה אבר .המוח תופקומ םירעב הליגמה תאירק לש הנמז תא
םישוריפ העברא העיצמו ,אבר ירבד תא הפיקתמ ארמגה .-15ב םיפקומ ,-14ב םיזרפ םאש
.םיחדנ םלוכו קוספל םירחא

םישוריפ עיצהל וידימלתמ שקבלו ,ןוידה דקומב אבר לש החכוהה תא ביצהל לוכי הרומה
םידימלתהש ןכתיי .רדאב ו"ט םויב היהת אל הליגמה תאירקש ךכ ,הליגמה יקוספל םירחא
םיקוספב תופסונ תויורשפא שפחל םדדועל לכוי הרומה לבא ,תועצה תאלעהב ושקתי
.ארמגה ירבד תא ופפחי יאדוב ןקלחש ,תוליבקמה תועצה עיצהל םאיבהלו

.רדא ו"ט-ב הליגמ םיארוקש תרמואה הנשמה תא תוחדל המגמ ןאכ ןיא יכ ןיחבהל בושח
.תטלחומ היארה ןיאש םיארמש ךכ ידי-לע - אבר לש היארה תא תוחדל איה הרטמה
.דיחיה ירשפאה שוריפה והזש ררבתנ ןכש ,אבר תייאר הקזוח ןוידה לכ רחאל

?ןונ ןב עשוהי תומימ המוח עודמ
:וז לומ וז ןתוא הדימעמו ,תועד יתש האיבמ ארמגה


:החרק ןב עשוהי 'ר
:ונתנשמ
שורוושחא ימימ
ןונ ןב עשוהי ימימ


התייה הארנכש ,ןשושל האוושה וא ,"םיזרפ" - "םיזרפ" לש הווש הרזג וא :היאר הטיש לכל
.שורוושחא ימימ המוח תפקומ
(היגוסה חותינב םיפיעסה ירפסמ יפל) הארוהה ךרדל תוטרופמ תורעה

:3 ףיעס
םויו התשמו החמש רדא שדחל "רשע העברא" םוי תא םישוע" קוספה ךשמהב ןייעל שי
תא םישוע תויהל םהילע םייקל" (אכ קוספ) ךשמהבו ."והערל שיא תונמ חולשמו בוט
."הנשו הנש לכב וב רשע השימח םוי תאו רדא שדוחל רשע העבראה םוי
:ךכ היונב אבר לש ותחכוה
ו"ט-ו ד"י םויב םילח םירופה ימי
.תוזרפ אלו ,תוזרפ :םירע יגוס ינש שי
- תוזרפה ירעב הליגמ םיארוק ד"י-ב
.תוזרפ ןניאש םירעב םיארוק ו"ט-ב :ןאכמ

:4 ףיעס
וחנש ךרדכ ןשושל היידש ,הליגמב ביתכד רשע השמחו" :"אל ללכ ללכ" ה"ד י"שר האר
."סנה תעשב וב
ד"י םויב םירופ - תוזרפ ירעב :ונייהד
ו"ט לע רבדמה קוספה ןווכמ הזלו - ו"טב םירופ - ןשושב
.ללכ םירופ ןיא - םיפקומב

:5 ףיעס
וניא "שוכ דעו ודוהמ" קוספהש ישוקב ןד "שוכ דעו ודוהמ" ליחתמה רובדב י"שר
.םירופה תווצמל סחייתמ
.(םש ןייע) שורוושחא ךלמה תונידמ תא למסמ "שוכ דעו ודוהמ" :ותבושת

:7 ףיעס
ב"נ ףד הרז הדובעבו ב"ע ה"ס ק"בב אוצמל רשפא ןינעה תא קיספמה "תא"ל תואמגוד
.א"ע

:9 ףיעס
הרומ ,"םהינמז" הלמה ."םהינמזב הלאה םירופה ימי תא םייקל" :31 קוספ האר
.(םיפקומה=) הז לש ונמז וניא (םיזרפה=) הז לש ונמזו ,םינמז ינש תוחפל
.(דימלתל 5.6 הלאש) ."םנמזב" קוספב בתכנ היה םהינשל רחא ןמז היה וליא

:10 ףיעס
ךרדכ אוה ןשושל רשע השימחב ביתכד ארקו" :ג"י-ב ןיפקומ אמיאו" :ה"ד י"שר האר
."הנושארה הנשב ו"טב ושעש
ןיפקומב ,ו"ט - ןשושב ,ד"י - םיזרפ ירעב :הליגמה תאירקל םינמז השולש ונל ויהי התע
.ג"י -

:11 ףיעס
,אוה תמיא ןיפקומה ןמז בותכה ךל זמר אלש ןויכ :"ןשושכ ,ינשמו" ה"ד י"שר האר
."ןיפקומל ךייש םויה ותואש ארבתסמ ,ו"טב ושעש ןשוש ןחכשאו

:12 ףיעס
:תווצמ יתש ןאכ ועבקנ :ונייה ,"םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" :רמאנ ח"כ קוספב
אצומ תדוקנ שמשמה קוספב .בוט םויו התשמ - "היישע"ו ,הליגמה תאירק - "הריכז"
הז קוספמ אבר קיסמ דציכו ,"רשע העברא תא םישוע" קר רמאנ (טי קוספ) אברל
?הליגמה תאירק - "הריכז"

:16 ףיעס
ןתואב הבירח התיהש י"אל דובכ וקלח" :ףסונ םעט ,'א הכלה ,'א קרפ הליגמ ימלשוריב
.וז הכלה ם"במרה קמנמ ךכו ."ןונ ןב עשוהי תומימ התוא ולתו ,םימיה
הלת כ"פעא ,השמ תומימ רמול ונל היהו ,בותכ השמב הז ארקמש פ"עאו "ריעמ יריאמה
.י"א לש השובכ רקיע אוהש ,עשוהיב רבדה
.וערזמ ןמה היהש ,קלמע םע עשוהי םחלנש דצמ :ושריפש שיו

:17 ףיעס
ןיא :אוה יאנתה .תינויגה הניאש הווש הרזג לש םיאנתה דחאב ןודל תורשפא הנשי ןאכ
:םינפוא ינשב ןכתית וז הלבק .וברמ תרוסמב הלביק ןכ םא אלא ,ומצעמ ש"ג ןד םדא
.הווש הרזגב תדמלנ וז הכלהש וברמ לביק (1
.הווש הרזגל תושמשמ ולא םילימש וברמ לביק (2
אל - י"שר יפל - ןאכ .תרחא הביתמ רחאו ,וז הביתמ הכלה דמול דחא םכח םימעפל ןכל
.הווש הרזגב תדמלנ וז הכלהש וברמ לביק

:20 ףיעס
,יזרפל תבשחנ היהת ןכל - שורוושחא תומימ המוח תפקומ ןשוש :ןאמכ יעבד ןשוש
?ו"ט-ב הב וגגח עודמוךשמה